На головну

Перспективи участі Білорусі в системі міжнародного поділу праці

  1. I. 2. 2. Сучасна психологія і її місце в системі наук
  2. III. Східний питання у Віденській системі міжнародних відносин.
  3. IPO в Росії. Перспективи розвитку ринку
  4. А. Система оплати праці в залежності від кваліфікації працівника
  5. Аварія в системі електропостачання поїзда.
  6. Адвокатське право як наука і її місце в системі інших правових наук
  7. Адміністративне право в правовій системі Російської Федерації

З метою підвищення стійкості та безпеки економічного розвитку Білорусь продовжить політику географічного розширення взаємовигідних відносин з іншими країнами. Нарощування експорту товарів і послуг вимагає освоєння нових ринків, виходу на стратегічний рівень відносин з динамічно розвиваються Азії, Латинської Америки, арабськими державами.

Якщо по виробництву окремих продуктів харчування на душу населення (молоко, м'ясо, зерно) Республіка Білорусь випереджає країни Європейського союзу, то за обсягом виробництва ВВП на душу населення, оплати праці, матеріало- та енергоємності виробництва, продуктивності праці Білорусь поки відстає від країн Європейського союзу .

Подальший розвиток світової економіки буде визначатися зростанням напруженості між світовими центрами і накопиченням диспропорцій в світовій торгівлі і фінансовій системі. Світова фінансова криза призвела до посилення диференціації між країнами. У той час як європейський ринок росте відносно повільними темпами, помітно зросла активність ринків, що розвиваються. Динамічними центрами зростання стали не тільки Китай, а й Індія, Бразилія. Значними темпами зростає попит на іноземні товари в країнах Латинської Америки, в той час як в США і країнах Європейського союзу він знижується.

У зв'язку з цим на економіку Білорусі в майбутньому п'ятилітті значно впливатимуть глобальні тенденції світового економічного розвитку, що потребують підвищення конкурентоспроможності національних товаровиробників, впровадження нових технологій.

З урахуванням високої експортної орієнтованості білоруської економіки, темпи її зростання будуть взаємопов'язані з динамікою розвитку країн - основних торгових партнерів: Росії, Німеччини, Китаю, Венесуели, України, на частку яких припадає понад половини експорту білоруських товарів.

За прогнозом МВФ, в 2011 - 2015 роках передбачається збільшення ВВП в країнах Європейського союзу на 10,6 відсотка, Росії - на 24,4, Польщі - 20,7, Нідерландах - 7,2, Німеччині - 9,4, Великобританії - 10 , 4, Україна - 28,8, Казахстані - на 31,5 відсотка.

Найбільш тісно соціально-економічний розвиток Білорусі буде пов'язано з Росією і Казахстаном в рамках митного союзу і формується Єдиного економічного простору. Створення спільного ринку дозволить стійко розвиватися економікам цих країн.

Основна мета зовнішньоекономічної діяльності в 2011-2015 роках - забезпечення збалансованості розвитку економіки на основі випереджальних темпів зростання експорту над імпортом. Для досягнення поставленої мети передбачаються:

випереджаюче по відношенню до ВВП зростання експорту товарів і послуг та вдосконалення його структури;

уповільнення зростання імпорту на основі прямого і непрямого імпортозаміщення у виробництві та споживанні;

вихід на нульове сальдо зовнішньої торгівлі товарами і послугами в 2014 році;

формування механізмів, що забезпечують зниження розривів фінансування платіжного балансу;

створення сприятливого бізнес-середовища та організаційних структур для залучення прямих іноземних інвестицій;

освоєння нових зовнішніх ринків, вихід на стратегічний рівень відносин з динамічно розвиваються.

Одним з напрямків забезпечення зовнішньої збалансованості є залучення прямих інвестицій, переважно в експортоорієнтовані і импортозамещающие виробництва, що дозволить компенсувати вивезення доходів інвесторів і скоротити дефіцит зовнішньої торгівлі товарами і послугами.

Стратегічними завданнями поточного п'ятиріччя є зростання експорту товарів і послуг, підвищення його ефективності, Збільшення рентабельності експортних поставок, вихід на позитивне сальдо зовнішньої торгівлі, вдосконалення системи правового та інформаційного супроводу зовнішньоекономічної діяльності.

Реалізація поставлених завдань передбачає підвищення ефективності діючих та створення нових експортоорієнтованих виробництв, випереджальний розвиток експорту послуг за рахунок нових видів інформаційно-комунікаційних, туристичних, комп'ютерних, інжинірингових, страхових, банківських і фінансових послуг.

З метою просування вітчизняних товарів і послуг на закордонні ринки належить активізувати роботу щодо участі Республіки Білорусь в інтеграційних процесах, спрямованих на зміцнення торгово-економічного співробітництва в рамках Співдружності Незалежних Держав, Союзної держави, ЄврАзЕС, Митного союзу, Єдиного економічного простору, а також розширенню співробітництва з країнами Європейського союзу.

Акцент буде зроблений на освоєння нових, перш за все зростаючих, ринків на основі створення механізмів стимулювання та підтримки експортерів. Продовжиться цілеспрямована робота по нарощуванню частки білоруських товарів на традиційних ринках збуту на базі створення складальних виробництв за кордоном і входження експортоорієнтованих білоруських підприємств в передові зарубіжні транснаціональні структури, організації логістичних та сервісних структур.

Цьому також сприятимуть розвиток системи кредитування та страхування експорту, гармонізація стандартів, сертифікації та інших нормативних вимог до продукції, що виробляється з нормами ЄС / ОЕСР, спрощення митних процедур і впровадження нових прогресивних технологій митного адміністрування, використання іноземних кредитів і механізмів міжнародної допомоги.

Основними завданнями державної політики в області міжнародного співробітництва є:

забезпечення сталого доступу до світових джерел сировинних і енергетичних ресурсів, світових ринків товарів і послуг за відсутності цінового та інших видів дискримінації по відношенню до Білорусі;

рівноправність, взаємовигідність і стійкість зовнішньоекономічних зв'язків із зарубіжними державами та інтеграційними об'єднаннями;

відсутність недобросовісної конкуренції з боку іноземних держав і монополій, що досягається засобами державного регулювання, розумного протекціонізму та імпортозаміщення;

масштабне взаємовигідне участь в міжнародному науково-технічному і технологічному співробітництві;

доступність зарубіжних кредитних ресурсів, в тому числі від міжнародних фінансових організацій, і збільшення припливу іноземних інвестицій в економіку країни;

щорічна мобілізація і освоєння не менше 50-70 млн. доларів США міжнародної технічної допомоги на реалізацію проектів у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку.

Продовжиться робота щодо вступу Білорусі до Світової організації торгівлі, що сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій і розширенню ринків збуту.

В основі стратегічного підходу до зовнішніх економічних відносин - геополітичне становище країни (між Європейським союзом і Росією), прагнення отримати доступ до західних технологій, інвестицій та основних ринків реалізації білоруських товарів в Росії і Європейському союзі.

Література: [1, стор. 677 - 720], [2, с.226-236]

Питання для самоконтролю

1. Що собою являють міжнародні економічні відносини?

2. Які основні ознаки міжнародних економічних відносин?

3. Дайте характеристику основних ознак міжнародних економічних відносин.

4. Що розуміється під міжнародною економічною інтеграцією?

5. Які передумови і форми міжнародного співробітництва?

6. Які основні напрямки підвищення ефективності інтеграційних процесів?

7. Як відбувалися інтеграційні процеси після розпаду СРСР?

8. Назвіть етапи розвитку СНД. Дайте їх характеристику.

9. Що є головною сполучною ланкою економік країн СНД?

10. Охарактеризуйте інтеграційні процеси Білорусі та Росії.

11. Дайте характеристику Бюджету Союзної держави.

12. Охарактеризуйте значення і основні принципи функціонування митного союзу Республіки Білорусь, Республіки Казахстан і Російської Федерації.

13. Поясніть, чому Білорусь зацікавлена ??в розширенні зовнішньоекономічних зв'язків з ЄС.

14. Охарактеризуйте зовнішньоекономічні зв'язки Білорусі з країнами далекого зарубіжжя.
Попередня   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

Соціально-споживчий комплекс | Регіональні соціально-економічні комплекси. Регіональна економічна політика | Передумови та етапи формування перспективної моделі соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь | Інституційні перетворення і розвиток інститутів ринку | Підприємництво як найважливіший фактор ефективного розвитку національної економіки. | Структурна трансформація економіки та інноваційно-інвестиційна політика | Цілі і функції державного регулювання економіки. Система органів державного управління | Методи і інструменти реалізації економічної політики держави | Система прогнозів і програм розвитку національної економіки | Тенденції та фактори міжнародної економічної інтеграції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати