Головна

Структурна трансформація економіки та інноваційно-інвестиційна політика

  1. Склад видатків бюджету на галузі національної економіки
  2. Автоматична політика (політика вбудованих стабілізаторів) заснована на забезпеченні податковою системою бюджетних надходжень в залежності від рівня економічної активності.
  3. Аграрна політика
  4. Аграрна політика царату.
  5. Аграрні кризи надвиробництва і антициклічної політика держави на різних етапах розвитку сільського господарства
  6. Адміністративне управління та політика
  7. Актуальні проблеми економіки

В економіці Білорусі склався ряд структурних деформацій, як успадкованих від колишнього СРСР, так і виникли внаслідок економічної кризи. Основними з них є:

невідповідність структури виробництва внутрішньому попиту;

високі енерго- та матеріаломісткість виробництва, його залежність від імпортних поставок паливно-енергетичних і сировинних ресурсів;

високий рівень фізичного і морального зносу активної частини основних фондів внаслідок нестачі інвестиційних коштів не тільки для розширеного, але просто їх виробництва;

недостатній рівень розвитку наукомістких експортних виробництв, що мають високу частку доданої вартості.

В ході реалізації Програми соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2006-2010 роки не вдалося в повній мірі вирішити ряд проблем, які стримують розвиток країни. Збереглася недостатньо ефективна структура економіки. Для неї все ще характерні висока імпортоемкость, матеріаломісткість і енергоємність продукції, що випускається, відносно низька продуктивність праці. Наслідком цього стає недостатня конкурентоспроможність продукції вітчизняного виробництва. Знижується ефективність інвестицій і повільними темпами збільшується обсяг залучення в економіку прямих іноземних інвестицій. Слабкою залишається сприйнятливість підприємств і організацій до інновацій. Як і раніше спостерігається незбалансованість у зовнішній торгівлі.

Державна політика в 2011-2015 роках буде спрямована на вирішення зазначених проблем та подолання обмежень економічного зростання, що дозволить забезпечити стійкі темпи соціально-економічного розвитку країни, істотно підвищити добробут населення.

Структурна перебудова здійснюється у всіх видах структур реального сектора економіки. Цільові установки структурної перебудови економіки полягають в зниженні частки і масштабів енерго- та матеріаломістких виробництв, заміні неефективних виробництв новими, заснованими на високих технологіях і нових матеріалах. Ставку необхідно зробити на інформатизації, програмному забезпеченні, впровадженні нанотехнологій і наноматеріалів, модернізації енергетичної галузі, розвитку біотехнології та генетики.

Зміна поколінь техніки і технологічних процесів є первинною ланкою технологічних зрушень. Вона ґрунтується на реалізації прогресивних науково-технічних ідей, кластерів винаходів і відбувається з періодичністю в 8 - 10 років, що знаходить відображення в оновленні активної частини основних фондів. Освоєння нового технологічного принципу формулює науково-технічний напрям, яке включає ряд змінюють один одного поколінь техніки і має життєвий цикл 80 - 100 років.

Сукупність взаємопов'язаних науково-технічних напрямків, що реалізують кластер базисних нововведень, утворює технологічний уклад. В економічній літературі описані шість технологічних укладів. Ключовим фактором першого був винахід текстильної машини, другого - парового двигуна і верстатів, третього - електродвигуна і технології виробництва сталі, четвертого - двигуна внутрішнього згоряння і технологічних процесів нафтохімії, п'ятого - мікроелектронних компонентів, шостого - генної інженерії і нанотехнологій.

За оцінками фахівців, в економічно розвинених країнах перехід до п'ятого технологічного укладу почався ще в 70-і рр. ХХ ст. В Японії до початку 90-х рр. ХХ ст. питома вага п'ятого технологічного укладу склав 40%, четвертого - 30% ,; в Росії їх частка не перевищувала відповідно 8 і 46%.

Аналіз різних аспектів структури економіки дозволяє зробити наступні висновки.

1. У відтворювальної структурі економіки Білорусі, незважаючи на досягнуту в порівнянні з 1995 р поліпшення пропорцій між проміжним споживанням і валової доданої вартістю у валовому випуску товарів і послуг, частка проміжного споживання у валовому випуску продовжує залишатися високою, що свідчить про значні матеріало- та енергоємності виробництва, (за окремими оцінками більш ніж в 2 рази перевищують аналогічні показники в економічно розвинених державах).

2. В індустріальній структурі білоруської економіки чисельність зайнятого населення характеризується невисоким питомою вагою приватної власності (51,1 в 2009 р), в тому числі змішаної з іноземною участю (3,2%), а також іноземної (1,6%). При цьому в сфері малого підприємництва працює близько 15% загального числа зайнятих в економіці. За питомою вагою малих підприємств в обсязі ВВП (11,4%) Білорусь значно відстає від економічно розвинених країн, де він перевищує 50%.

3. Галузева структура економіки республіки характеризується досить високим порівняно з європейськими державами питомою вагою у ВВП сфери виробництва товарів, (у 2009 році становив 45,3%), і відносно низькою часткою сфери послуг (43,8%). У розвинених країнах на сферу послуг припадає 65 - 70% ВНП і чисельності зайнятих, що позитивно впливає на економічне зростання внаслідок високої частки в послугах доданої вартості.

4. Технологічна структура, яка в значній мірі передбачає ефективність економіки Білорусі і рівень конкурентоспроможності продукції, за оцінками експертів, характеризується використанням переважно третього і четвертого технологічних укладів (індустріальні технології і техніка). Частка п'ятого і шостого технологічних укладів (мікроелектроніка, космічна техніка, тонка хімія та ін.) Не перевищує 10%.

Структурна трансформація економіки здійснюється на базі науково обґрунтованої інвестиційної політики, яка є складовою частиною економічної політики держави.

Згідно з Програмою соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь на 2011 - 2015 роки економіка повинна стати більш наукоємної, заснованої на значне збільшення частки п'ятого і шостого технологічних укладів за рахунок створення національної інноваційної системи. Забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку можливо тільки при переході на інноваційний шлях оновлення економіки.

Мають бути реалізовані стратегію технологічного розвитку, включаючи створення в Білорусі принципово нових виробництв, підприємств і секторів економіки, які виробляють експортоорієнтовану, високотехнологічну продукцію, що в свою чергу потребує ефективної інвестиційної політики, формування сприятливого бізнес-клімату, підвищення довіри зарубіжних партнерів до інвестування в Республіку Білорусь.

Основними завданнями науково-технічної та інноваційної діяльності є формування ефективної національної інноваційної системи, підвищення інноваційної активності організацій, сприяння розвитку винахідництва і раціоналізаторства. Досягнення поставлених завдань базується на модернізації найважливіших секторів економіки на основі технологічного оновлення виробництва, створення нових наукоємних і високотехнологічних виробництв, зміцненні матеріально-технічної бази науки і розширенні підготовки висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів у сфері інноваційного розвитку.

Буде продовжена робота по формуванню ринку науково-технічної продукції та об'єктів прав інтелектуальної власності, створення дієвої системи захисту прав інтелектуальної власності.

У поточному п'ятилітті повинен бути створений механізм стимулювання винахідництва, включаючи безумовне перерахування грошових коштів (роялті) власникам виняткових прав на об'єкти інтелектуальної власності.

Пріоритетними напрямками науково-технічної діяльності визначені:

енергетика та енергозбереження;

агропромислові технології та виробництва;

промислові та будівельні технології та виробництва;

медицина, медична техніка і технології, фармація;

хімічні технології, нано- та біотехнології;

інформаційно-комунікаційні та авіакосмічні технології;

нові матеріали;

раціональне природокористування, ресурсозбереження і захист від надзвичайних ситуацій;

обороноздатність і національна безпека.

Реалізація цих напрямків буде здійснюватися за допомогою виконання науково-технічних програм, розширення міжнародного науково-технічного та інноваційного співробітництва.

Головна стратегічна мета інноваційної політики - формування конкурентної економіки. Досягнення цієї мети можливе за рахунок кардинального переоснащення і створення нових організацій і виробництв у всіх галузях економіки на основі впровадження передових досягнень науки і техніки.

Державна інвестиційна політика буде спрямована на стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій в еспортооріентірованние, импортозамещающие і наукоємні виробництва, стратегічно важливі для економіки країни. Органами державного управління буде проводитися активна робота по залученню провідних світових компаній як інвесторів, а також широке інформування світових ділових кіл і громадськості про інвестиційні можливості в Республіці Білорусь.

Література: [1, стор. 406 - 531, 645 - 675], [2, стр.156-181, 205-226]

Питання для самоконтролю

1. Що називається перехідним процесом?

2. Перелічіть види шляхів переходу від планової до ринкової економіки.

3. Охарактеризуйте основні етапи трансформації економіки Білорусі при переході від централізовано регульованої до ринкової економіки.

4. Побудова якій економічній моделі визначено в Республіці Білорусь як магістральний шлях розвитку країни?

5. Що є фундаментом побудови соціально орієнтованої ринкової економіки в Республіці Білорусь?

6. Що є орієнтиром, передумовами і умовами побудови соціально орієнтованої ринкової економіки в Республіці Білорусь?

7. Що являє собою системна модель національної економіки ринкового типу в загальнотеоретичному плані?

8. Що являє собою системна модель національної економіки ринкового типу в прикладному плані?

9. Які основні риси притаманні будь-якої соціально орієнтованої ринкової економіки?

10. У чому полягають особливості білоруської економічної моделі на сучасному етапі її розвитку?

11. Назвіть основні риси перспективної моделі розвитку економіки Республіки Білорусь в зрілої стадії?

12. Які основні принципи, на яких грунтується перспективна модель розвитку національної економіки в зрілої стадії?

13. Скільки етапів побудови перспективної моделі соціально орієнтованої ринкової економіки Білорусі визначається в стратегічних документах розвитку національної економіки?

14. Що таке соціальний імператив в діяльності держави?

15. Назвіть основні об'єкти державного регулювання соціальної сфери.

16. Дайте визначення соціальної структури суспільства?

17. Поясніть сенс терміна «соціальна політика».

18. Назвіть принципи, на яких повинна будуватися соціальна політика.

19. Назвіть основні інструменти, використовувані державою при проведенні соціальної політики.

20. Що таке моніторинг соціальних процесів і що є його об'єктами?

21. У чому полягає основне призначення державних соціальних стандартів?

22. За якими критеріями визначається ефективність соціальної політики держави?

23. Які тенденції спостерігаються в динаміці грошових доходів населення?

24. Що таке бюджет прожиткового мінімуму?

25. Для яких цілей використовується бюджет прожиткового мінімуму?

26. Що таке мінімальний споживчий бюджет, і для яких цілей він використовується?

27. У чому полягає відмінність між бюджетом прожиткового мінімуму і мінімальним споживчим бюджетом?

28. Які тенденції спостерігаються щодо питомої ваги малозабезпеченого населення в Республіці Білорусь?

29. Проаналізуйте тенденції останніх років в структурі грошових витрат і заощаджень населення Білорусі.

30. Назвіть основні напрямки соціальної політики Республіки Білорусь на сучасному етапі розвитку.

31. Яким чином здійснюється взаємодія сторін у рамках соціального партнерства?

32. Що таке мінімальна заробітна плата і які її функції?

33. Назвіть основні напрямки політики Республіки Білорусь в області оплати праці.

34. Хто на місцях проводить в життя державну політику в галузі зайнятості населення?

35. Охарактеризуйте цілі соціального захисту населення Республіки Білорусь.

36. Поясніть сутність адресного принципу надання соціальної допомоги малозабезпеченим групам населення.

37. Які основні напрямки інституційних перетворень?

38. Які ринкові інститути формуються в Республіці Білорусь?

39. Які основні етапи приватизації в Республіці Білорусь?

40. Охарактеризуйте підприємництво в Республіці Білорусь.

41. Які причини необхідності структурної трансформації економіки Білорусі?

42. Назвіть основні напрямки структурної трансформації економіки Білорусі.

43. Які основні принципи структурних перетворень національної економіки на сучасному етапі її розвитку?

44. Які основні механізми і стратегії структурної перебудови національної економіки вам відомі?
Попередня   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Наступна

Хімічна, нафтохімічна, лісова і деревообробна промисловість | Легка промисловість | Агропромисловий комплекс (АПК) | будівельний комплекс | Транспорт і зв'язок | Розділ 6 Комплекси соціальної сфери. Регіональна структура національної економіки | Соціально-споживчий комплекс | Регіональні соціально-економічні комплекси. Регіональна економічна політика | Передумови та етапи формування перспективної моделі соціально-економічного розвитку Республіки Білорусь | Інституційні перетворення і розвиток інститутів ринку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати