На головну

I. Методичні рекомендації (матеріали) для викладача

  1. I. Методичні рекомендації
  2. I. Методичні рекомендації
  3. I. Методичні рекомендації
  4. I. Методичні рекомендації
  5. I. Методичні рекомендації
  6. I. Методичні рекомендації
  7. I. Методичні рекомендації

Характер процесу навчання, способи його здійснення впливають на формування пізнавальної самостійної творчої активності. Ці завдання вирішуються в процесі застосування активних та інтерактивних технологій в інтенсифікації процесу навчання за допомогою різних дидактичних прийомів і засобів, що забезпечують переклад учня в позицію суб'єкта діяльності. Сутність інтерактивних технологій - в інтенсифікації процесу навчання через організацію взаємодії учнів, що стимулює креативний характер пізнавальної діяльності.

Використання традиційних освітніх технологій, орієнтованих на трансляцію інформації сьогодні перестає бути достатнім для того, щоб результати освітнього процесу вузу можна було порівняти з вимогами, що пред'являються Національної рамкою кваліфікацій Російської Федерації і Федеральним державним освітнім стандартом.

Таблиця 1

Рекомендовані освітні технології відповідно до дескрипторами Європейської рамки кваліфікацій (наводиться частічтно)

 рівень  компетенції  Рекомендовані освітні технології
 Робота або навчання під безпосереднім керівництвом в структурованому середовищі  Інструктивні форми (домінують традиційні технології з фрагментарним включенням активних)
 Робота або навчання під керівництвом з деяким ступенем автономії  Формування бази форм рішень (домінують активні технології з фрагментарним включенням інтерактивних)
 Відповідальність за виконання завдань в процесі трудової діяльності або обученіяАдаптація власної поведінки до обставин, що виникають при вирішенні завдань  Створення інструментарію вибору кращої форми рішення з наявних (домінують активні технології з фрагментарним включенням інтерактивних)
 Здійснення самоменеджменту відповідно до інструкцій в умовах трудової діяльності або навчання, які, як правило, є передбачуваними, але схильні до ізмененіям.Руководство типовий діяльністю інших людей, прийняття відповідальності за оцінку і вдосконалення трудової діяльності або навчання  Цикл від прогнозування до контролю ситуації (домінують інтерактивні технології з фрагментарним включенням трансактивної)

Використання активних та інтерактивних технологій в навчальному процесі закріплено у всіх Федеральних державних освітніх стандартах вищої професійної освіти (ФГОС ВПО). У ФГОС ВПО в пункті 7.3 розділу «Вимоги до умов реалізації основних освітніх програм», зокрема, зазначається, що реалізація компетентнісного підходу повинна передбачати широке використання в навчальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (комп'ютерних симуляцій, ділових і рольових ігор, розбору конкретних ситуацій, психологічних та інших тренінгів) в поєднанні з позааудиторної роботою з метою формування і розвитку професійних навичок учнів.

У викладанні курсу «Економіка» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 100100 Сервіс, передбачається використання елементів авторської методики к.п.н. Е. В. Семенової, що дозволяє проектувати освітній процес з великим синергетическим ефектом на основі проектування освітніх технологій. В рамках технології Е. В. Семенової реалізується трансактивної методика навчання, що передбачає формальну інверсію суб'єктів освіти. При цьому освітній ефект заснований на вільний розвиток (ілюзія відкриття), що випливає за умови активності студентів.

Слід розрізняти активні (робота «в ситуації» - створення ситуації і приведення її до запланованої мети) і інтерактивні (робота «по ситуації» - створення та «ведення» ситуації, що дозволяє використовувати креативність і активність студента) методи навчання, ключовим відмінністю яких, як нам бачиться, є функції, які реалізуються педагогом і студентами в навчальному процесі. Функціональна основа активних (робота «в ситуації»), інтерактивних (робота «по ситуації») і трансактивної (формованих ситуацією) методів навчання (табл. 2).

Таблиця 2

Функціональні особливості методів навчання

 методи  функції педагога  функції студента  результат
 активні  1) приймає рішення; 2) визначає способи досягнення цілей; 3) встановлює правила взаємодії в групі; 4) оцінює роботу групи і студента; 5) організовує рефлексивне підведення підсумків  1) зобов'язаний виконувати рішення педагога; 2) застосовує встановлені способи досягнення цілей; 3) реалізує встановлені правила взаємодії; 4) «приймає» оцінку педагога; 5) реалізує рефлексивне підведення підсумків  Алгоритми поведінки в типових ситуаціях
 Інтерактивні  1) приймає рішення на основі ситуації; 2) ставить кінцеву мету; 3) не регламентує правила взаємодії в групі; 4) організовує самооцінку роботу групи і студента; 5) активізує рефлексію  1) бере участь у прийнятті рішення; 2) визначає форми і способи досягнення цілей; 3) встановлює правила взаємодії в групі; 4) проводить оцінку; 5) реалізує рефлексивне підведення підсумків  Методи формування способів поведінки в зміненій середовищі
 трансактивної  1) модерує рішення на основі ситуації; 2) визначає напрямок мети; 3) делегує правила взаємодії групі; 4) створює умови для самооцінки; 5) приймає рефлексивне підведення підсумків групою  1) приймає рішення; 2) визначає цілі та способи їх досягнення; 3) коригує правила взаємодії; 4) формує методику і проводить оцінку; 5) реалізує рефлексію і формує майбутні прогнози  Методи формування способів поведінки в зміненій середовищі, їх оцінки та прогноз

Описані групи методів дозволяють досягти інтегрованого результату: знання, вміння, навички, професійне мислення і поведінку, цінність професії, соціального взаємодії. По суті ж, описувана технологія є ефективним способом і оперативного формування бази для майбутніх занять.

Принципова технологія проектування освітніх технологій Е. В. Семенової розроблена на основі міждисциплінарного підходу і враховує фізіологічні, психофізіологічні, дидактичні, психологічні, соціологічні, акмеологические, аксіологічні, креалогіческіе, педагогічні, профессіологіческіе, управлінські, методичні, кваліметріческіе і евалюаціонние особливості взаємодії суб'єктів. Розглянемо ті з них, які є особливо актуальними для курсу «Економіка» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 100100 Сервіс.

Психологічним підставою освітнього процесу є стійкість системи розумових операцій, пов'язаних зі стилем і стратегією вирішення проблем індивіда (інтелект), що припускає облік етапізаціі процесу мислення: вивчення умов завдання, створення спільного плану дій, вибір тактики рішення, зіставлення розробленого рішення з вихідними даними. Ініціювання спрямованості процесу мислення пов'язане з мотивацією суб'єкта, зумовлюючи афферентному (зона пошуку рішення) / еферентної (зона доказів) процедури синтезу. На рівні особистості мотиви визначаються двома факторами:

- Зацікавленістю студента у вирішенні професійних (навчальних, освітніх) завдань;

- Їх здатністю домогтися досягнення ситуації успіху.

Для підтримки навчальної мотивації студентів необхідно пропонувати посильні завдання, які передбачають, проте, елементи творчого пошуку з обов'язковою фіксацією досягнення результату з боку педагога (зовнішнє стимулювання активності) для підтримання внутрішньої мотивації.

Аксеологіческіе підстави освітнього процесу дозволять студентам сформулювати і особистісно прийняти значущість (цінність) професійного праці, професії для власного розвитку, змінюючи спрямованість проектованого тренда (стратегії) розвитку і конкретизації траєкторії (тактики) розвитку. Супутнім активізує фактором буде формування більш чіткого образу власного професійного майбутнього і зниження його невизначеності (зниження рівня особистої тривожності).

Акмеологическое напрямком освітнього процесу є конкретизація цільової спрямованості особистості (мета як вибір стратегії професійного розвитку з позицій її конкретизації - «точка», «напрямок», «область» і ін.).

Соціальне підставу підвищення ефективності освітнього процесу в якості істотного обмеження виділяє характеристику референтности навчальної групи для студента: референтні групи «підтягують» особистість до більш високого професійно спрямованого рівня, нереферентних - знижують темпи професійного розвитку особистості. При цьому двунаправленное вплив передбачає вплив і особистості на групу (емоційне і / або інструментальне лідерство здатне підвищити або знизити темпи професійного розвитку окремої малої групи і / або студентської групи в цілому. В останньому випадку роль малої групи визначається її референтної групи в цілому).

Ситуації досягнутого успіху формують підвищення рівня референтности інструментальних лідерів, що може сприяти синергетичного ефекту професійного розвитку.

Креалогіческіе (творчі) основи освітнього процесу можна використовувати з позицій як науково-пошукової (на рівні аналізу інформації і синтезу перспективних прогнозів), так і творчої (створення нового знання; умовиводів, припущень і ін.) Діяльності. Така організація навчального процесу сприяє стабілізації і / або розвитку мотивації професійного розвитку особистості.

Вплив викладача визначається його професійними характеристиками: реалізованими методиками і індивідуальним стилем педагогічної діяльності.

При цьому методична сторона формується на основі бази освоєних і реалізованих методичних прийомів, ступенем їх формалізації, свободою володіння, комбінування і створення нових способів, в той час, як індивідуальний стиль визначається ансамблем професійно важливих (і професійно недопустимих) якостей особистості.

Можливий хід навчального заняття з дисципліни «Економічна культура» відповідно до авторською методикою Е. В. Семенової передбачає елементи різної черговості:

- Ключова проблема теми;

- Зв'язку з попередніми темами;

- Основні поняття теми;

- Закономірності та механізми змісту понять теми;

- Міждисциплінарні зв'язку.

Заняття будується в формі 4-етапного процесу, що дозволяє уникнути зниження працездатності: нові ідеї ® діяльність (активне засвоєння) ® досвід (вміння і навички) ® осмислення.

Залежно від ситуації, цикл можна починати з будь-якої ланки; нові ідеї можуть транслюватися педагогом або студентами. Підсумковий етап навчального заняття передбачає рефлексивну самооцінку студентів за критеріями «Вкладений праця» і «Задоволеність собою», за результатами якої визначається ситуативна ефективність заняття і вносяться коректування. Цей процес має важливе значення для визначення факторів, що визначають конструкцію навчальних методів і їх вибір залежно від виявленого рівня готовності студентів брати участь в навчальному процесі, вибирається один з чотирьох стилів (табл. 3).

Таблиця 3

Визначення використовуваних методів відповідно до готовності студентів і стилів ведення навчального заняття

 Стиль ведення навчального заняття  висока готовність  Середня готовність  низька готовність
 делегований  активізують методи -
 змагання   -
 підтримуючий -  алгоритмізовані методи
-  ситуація успіху  
 інструктивний - -  ситуація успіху
 директивний - -  ситуація успіху

Викладання дисципліни «Економіка» для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 100100 Сервіс, включає в себе читання лекцій, проведення семінарських і практичних занять відповідно до тематичного плану, проведення індивідуальних та групових консультацій, керівництво дослідними роботами при підготовці студентами матеріалів для участі в навчальних та науково-практичних конференціях і для участі в конкурсі наукових студентських робіт. Методичне простір ведення курсу створюється з серії технік активного залучення студентів в пізнавальну діяльність. Перелік методів, використовуваних під час занять, з короткою характеристикою наведено в таблиці.

Таблиця 4

Основні групи методів організації навчальної діяльності студентів в ході освоєння курсу «Економічна культура»

 Групповиеметоди  Методи, засновані на колективному вирішенні студентами завдань, заздалегідь підготовлених викладачем. Групова робота може бути як самокерованої, так і керованої викладачем - управління ролями членів груп, нормами, завданнями, стилями поведінки і іншими компонентами командної роботи
 Ігрові методи  Методи, в яких учасники приймають певні ролі і поводяться відповідно до них. Гра знімає внутрішні бар'єри до породження смислів, сприяє постановці нових питань, вводить нові точки зору на предмет, мобілізує досвід поведінки в інших ситуаціях
 рефлексивні методи  Загальна схема цих методів така: Дія ® Рефлексія ® Нова дія ® Рефлексія ... ® Рефлексія циклу. Такі заняття спонукають викладача і студентів створювати особливі фокуси рефлексії
 Методи «листкового пирога»  Методи багатошарового аналізу ситуацій. «Листковий пиріг» виходить тоді, коли один і той же предмет послідовно представляється в різних видах. Розуміння виникає тут при встановленні нових зв'язків між різними уявленнями одного і того ж об'єкта. Створюється «майстерня інтерпретацій»
 Методи «сходження до причин»  Методи, в яких організовується відновлення або конструювання смислів через розуміння причин явищ, через пошук пов'язаності ідей в просторі причин, через пошук сенсу в далекому просторі
 Методи на основі полярностей  В таких методах, збудованих як пошук відмінностей і єдності у властивостях предмета, відбувається відновлення сенсу концепцій через пошук єдності в протилежному. Це виглядає як створення поля з протилежних ідей або умов застосування ідей
 «Салонні» методи  Методи засновані на перетворенні навчання в дискусії «з приводу» і відбуваються за деякими вільним правилам. Це сприяє стирання кордонів між роботою, навчанням і дозвіллям, полегшує внесення в обговорення нових несподіваних смислів, досвіду, жарти, з'єднує протилежні методи, легко вводить в розуміння нові точки зору, питання, приклади «з життя»
 Творчо-конструктивні методи  Методи, при яких розуміння предмета досягається через творчий пошук рішень проблем, помилки і їх виправлення. Приклади методів: «Мозковий штурм», «Дельфі», метод стимулювання випадковістю, метод дроблення і відновлення, метод «винесення», метод «проекцій» і т.д.
 «Фундаменталістські» методи  Фундаменталістський підхід полягає в пошуку наукових чи інших підстав досліджуваної ідеї. Підстави шикуються в ході процесу обґрунтування рішень і дій. Рівні аргументації можуть бути різними: змістовний, логічний, комунікативний. Ці методи схожі на маленькі, але справжні наукові дослідження.
 Сістемниеметоди  Методи, засновані на різноманітному побудові системних видів досліджуваного об'єкта, ситуацій, переходів від одних станів до інших. При системних методах проведення занять розуміння досягається через виділення частини і цілого, абстрактного і конкретного, структури і функції в понимаемом об'єкті
 концептуальні методи  Методи являють собою процеси розгортання концептуального (concept - поняття) простору навколо досліджуваних явищ шляхом виділення їх істотних ознак: родових концептів і відносин, що обмежують властивості відносин. При цьому відбувається осмислення понять і відносин, з якими пов'язане явище, синтез нових конструкцій і перехід до понять більш широким або вузьким, ніж досліджувані.
 ірраціональні методи  Методи, в яких робиться спроба привернути до розуміння інтуїтивні канали, доповнити розум мудрістю серця. Конкретні прийоми можуть бути такими: «Асоціація», «Особиста аналогія», «Пряма аналогія», «Символічна аналогія», «Фантастична аналогія», «Медитація» і т.д. Залучення асоціацій створює нові зв'язки в свідомості, «надбавку» змісту

Застосування технології висуває підвищені вимоги до педагога: знання традиційних методів навчання, високий рівень розвитку освітнього потенціалу навчальної ситуації.

Разом з тим, в силу різних факторів педагог буває змушений обмежувати використовувані освітні технології. В даному контексті значущими є зовнішні фактори (незалежні від педагога), які включають матеріально-технічне та програмно-технологічне забезпечення процесу і внутрішні (залежні від педагога), які передбачають використання обмеженого спектра компонентів в зв'язку з наявними перевагами, обумовленими індивідуальним стилем педагогічної діяльності. Звичайно, названі обмеження нівелюються за умови гнучкої адаптації індивідуального стилю педагогічної діяльності під наявні та / або умови, що змінюються (ситуативний індивідуальний педагогічний стиль).
Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   Наступна

ЕКОНОМІКА | Успішності і проміжної атестації | Методичні вказівки щодо виконання рефератів, | Завдання для практичних занять | Завдання для виконання самостійної роботи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати