На головну

Мета: Сформувати практичні вміння та навички роботи з введення тексту, редагування та форматування символів та абзаців.

  1. VII.THotKey - введення акселератора
  2. БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНИХ ЦЕНТРАЛІЗОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ у 1990-2000 pp.
  3. БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ у 1990-2000 pp.
  4. Варіанти задач до розрахунково-графічної роботи №4.
  5. Варіанти задач до розрахунково-графічної роботи №5.
  6. Введення.
  7. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
Засвоїти поняття: · текстовий файл; типи документів; · автозбереження; режими відображення документів; · захист документа; · основні елементи документа; · опції редагування; · параметри форматування символів; · параметри форматування абзацу; вирівнювання; відступ; інтервал; розміщення на сторінці; · лінійки форматування; · орфографія, граматика, тезаурус.  
Вміти: · завантажувати текстовий редактор; · зберігати та завантажувати документи; · визначати доцільність різних режимів відображення документів; · встановлювати захист документа; · виділяти текст; · виправляти та вилучати текст; · переміщувати та копіювати текст; копіювати формат тексту; · вставляти нестандартні символи; · замінювати символи; · користуватися параметрами форматування абзацу; · викликати та використовувати пункти головного меню; · працювати з відкритими вікнами та управляти відображенням їх вмісту; · розпізнавати: орфографія, граматика, тезаурус; · розрізняти: відступ; інтервал; розміщення на сторінці; · працювати з лінійкою форматування.

Лабораторна робота складається з наступних етапів:

І етап - підготовчий. Виконується вдома.

ІІ етап - лабораторний. Виконується в лабораторії обчислювальної техніки під керівництвом викладача.

ІІІ етап - підготовка до захисту лабораторної роботи за контрольними запитаннями. Виконується вдома.

ІV етап - захист лабораторної роботи (письмове опитування за тестовими запитаннями або комп'ютерне тестування). Виконується в лабораторії обчислювальної техніки під керівництвом викладача. Для невеликої кількості студентів, за вибором викладача, письмовий захист роботи може бути замінено на усний.

Порядок виконання

І етап (підготовчий)

Завдання 1. Підготуватись до виконання лабораторної роботи.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Прочитати інструкцію до лабораторної роботи №2. З'ясувати тему роботи, усвідомити мету даної роботи. Поміркувати як виконати завдання даної роботи.

2. Почати складати звіт лабораторної роботи. Записати в звіт:

· № лабораторної роботи, тему та мету роботи;

· посередині написати - Хід роботи;

· нижче написати - І етап (підготовчий), Дата ______

· нижче написати - Завдання 1. Підготовка до виконання лабораторної роботи.

3. Записати в звіт відповіді на наступні запитання:

Текстовий редактор це -

Функції програми Microsoft Word:

Заповни порожні місця організаційної діаграми

Назви та опиши призначення позначених елементів вікна Microsoft Word.

Опиши призначення кнопок панелі інструментів Стандартна.

Опиши призначення кнопок панелі інструментів Форматування.

Поясни повідомлення в рядку стану текстового процесора.


Заповни таблицю Режими перегляду документа

Режим Рекомендації щодо використання режиму
Розмітка сторінки Для створення, редагування і форматування документа
Режим читання
Веб-документ
Структура
Звичайний

Які дії передбачає процес редагування тексту? Побудуй радіальну діаграму.

Заповни порожні місця організаційної діаграми

ІІ етап - лабораторнийДата ______

Завдання 2. Завантаження ОС Windows ХР .

Послідовність дій при виконанні завдання:

Перевірити завантаженість ОС Windows ХР на вашому комп'ютері.

Для цього поводити мишкою по килимку. Якщо в результаті ваших дій на екрані дисплею з'явиться робочий стіл ОС Windows ХР, то комп'ютер ввімкнутий і ОС Windows ХР завантажена. Якщо екран дисплею залишився чорного кольору необхідно включити комп'ютер, натисненням кнопки Power на системному блоці, після чого почнеться автоматичне завантаження ОС Windows ХР.


Завдання 3. Налаштування текстового редактора Word.

Теоретичні відомості

Перед першим сеансом користувач готує середовище для роботи. За допомогою команд меню або кнопок панелей інструментів можна задати потрібні параметри функціонування програми або режими відображення елементів вікна на екрані. Найчастіше виконують такі підготовчі дії:

Ø вмикають панелі інструментів і лінійку (меню Вид);

Ø задають розмір абзацного відступу;

Ø задають назву шрифту, розмір символів, спосіб вирівнювання тексту тощо;

Ø вмикають чи вимикають засоби перевірки правопису;

Ø присвоюють паролі документу, якщо його треба захистити.

Насамперед треба ввімкнути лінійку, а також увімкнути потрібні і вимкнути зайві панелі інструментів. Увімкнути чи вимкнути панелі інструментів можна за допомогою команди Вид - Панели инструментов►. Найчастіше користуються такими панелями інструментів: Стандартная, Форматирование, Рисование. Інші панелі рекомендується вимкнути.

Підсвічена (натиснена) кнопка на панелі чи в меню відповідає увімкненому режиму, а сіра (ненатиснена) - вимкненому.

Є декілька режимів відображення документа на екрані: Обычный режим, Web-документ, Разметка страницы, Структура, Режим чтения. Для введення тексту задають Обычный режим або режимРазметка страницы. В режимі Web-документ документ побачите таким, яким він буде на веб-сторінці. Для перегляду заголовків великого документа (звіту, книжки тощо) призначений режим Структура. Режим чтения зручний для читання великих текстів (художньої літератури), оскільки подає тексти на екран по одній чи дві сторінки, як у книжці.

Лінійку вмикають командою Вид - Линейка, щоб простежити за горизонтальними і вертикальними розмірами робочого поля сторінки, задати відступ тексту від лівого краю поля (нижній лівий трикутник), відступ від правого краю (нижній правий трикутник), абзацний відступ у першому рядку (верхній трикутник), позиції і види табуляції (до лівого краю, до правого краю, до центру, відносно десяткової крапки) тощо. Відступи у поточному абзаці чи вибраному тексті регулюють, перетягуючи на лінійці мишею трикутники і символи видів табуляції. Символи видів табуляції використовують для вирівнювання даних у стовпцях, тобто для створення вручну таблиць без меж.

Інші параметри функціонування програми задають на закладках діалогового вікна команди Параметры, що знаходиться в пункті Сервисголовного меню. Тут можна увімкнути чи вимкнути режими відображення меж тексту, малюнків, області завдань, анімаційних ефектів, смуг прокручування, вертикальної лінійки, виринаючих підказок, вирізнення кольором, полів між сторінками, фонових кольорів, символів форматування, кодів полів, рядка стану, засобів перевірки орфографії (помилки будуть підкреслені червоною хвилястою лінією) та граматичних (зелена лінія) тощо.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Завантажте текстовий редактор Word.

2. Увімкніть панелі інструментів: Стандартная, Форматирование, Рисование і лінійку. Вимкніть всі інші панелі. (Задати команди Вид - Панели инструментов►, Вид - Линейка)

3. Задайте вигляд документа Разметка страницы(Задати командуВид - Разметка страницы)

4. Задайте параметри сторінки. Поля: Верхнее - 1 см, Нижнее - 1 см, Левое - 2,5 см, Правое - 1,5 см. Переплет - 0, Положение переплета- Слева, Ориентация - книжная. Размер бумаги - А4. (Задати команду Файл - Параметры страницы...)

5. Змінити шрифт та його розмір. Задати шрифт Arial, розмір 14 пунктів, спосіб вирівнювання тексту - до обох боків. (Для виконання скористайтесь кнопками панелі інструментів Форматирование.)

6. Перевірте, чи задані сантиметри як одиниці вимірювання на лінійці. (Задати команду Сервис - Параметры...- на вкладці Общие задайте Единицы измерения - Сантиметры). Перейдіть на закладку Вид.

7. На вкладці Вид задайте режими Показывать:область задач, выделение цветом, строку состояния, всплывающие подсказки, анимацию текста, гориз. полосу прокрутки, верт. полосу прокрутки.Параметры режима разметки и веб-документа:рисунки, поля между страницами, вертикальная линейка.

8. На вкладці Правописание перевірте, чи задано параметри: автоматически проверять орфографию, всегда предлагать замену.

9. Виберіть мову для перевірки правопису - українську. (Задати команду Сервис - Язык► - Выбрать язык...- виберіть зі списку украинский - ОК.)

10. Задайте час зберігання документа - 1 хвилин. (Задайте команду Сервис - Параметры... - вкладка Сохранение, введіть число 1 у відповідне поле на вкладці Сохранение. Не закривайте вікно Параметры...)

11. Задайте два паролі: для відкриття документа і (такий самий) для дозволу записувати зміни у файлі. Пароль для всіх такий: 12345. Задайте команду Сервис - Параметры... - на вкладці Сохранение (а у Word XP - Безопасность) введіть паролі у відповідні текстові поля (паролі ви не побачите, на екрані під час введення висвітлюватимуться зірочки). Занотуйте паролі у звіт і натисніть ОК. Програма вимагатиме підтвердження паролів - підтвердіть паролі, повторно їх увівши. Закрийте вікноПараметры, натиснувши на ОК.

12. Збережіть файл у вашій робочій папці з іменем Прізвище (Прізвище вказати власне). Закрийте програму Word.

13. Запустіть програму Word, відкрийте щойно створений документ. Зліквідуйте захист паролями. (Задайте команду Сервис - Параметры... - на закладці Сохранение а у Word XP - Безопасность -вилучіть паролі у текстових полях - ОК)

14. Збережіть файл у вашій робочій папці повторно. Закрийте програму Word.

Завдання 4. Введення та редагування символів та абзаців.

Теоретичні відомості. Створення текстового документа.

Набір i збереження текстового документа полягає у введеннi його тексту з клавіатури i збереженні файла на магнітному диску.

Редагування - це виправлення помилок, внесення додаткових слів i речень, зміна їх розташування, вилучення зайвих фрагментів.

Форматування - це надання потрібного вигляду: встановлення шрифтів, оформлення абзаців, таблиць.

Макетування - це оформлення заголовків, розбивка документа на сторінки, їх нумерація, внесення формул, графічних об'єктів.

Друкування-це процес виведення на папір усіх або вибраних сторінок створенного документа.

В редакторі WORD для створення документа використовуються три складові: символи, абзаци і розділи.

Документ складається з одного чи кількох розділів. Більшість документів містить тільки один розділ. Один або кілька абзаців утворюють розділ. Абзац складається з одного чи кількох символів.

Для кожної з перерахованих складових використовуються свої параметри форматування.

Основні параметри форматування символів

Кожен символ в документі несе в собі інформацію про форматування, яке виконується за допомогою встановлення відповідних значень параметрів опцій у діалоговому вікні Формат/Шрифт.

Шрифт - вказує на те, яка гарнітура повинна використовуватися для зображення символу на екрані і друкованій сторінці.

Размер- визначає величину символу в пунктах (1 пт.= 1/72 дюйма, 1 дюйм = 2,54 см).

Начертание- дозволяє вибрати накреслення типу Обычный, Курсив, Полужирныйили Полужирный курсив.

Подчеркивание- дозволяє вибрати один з таких стилів підкреслення: (нет), Одинарное, Только слова, Двойноеабо Пунктирное.

Цвет- дозволяє вибрати із списку колір тексту.1   2   3   4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати