загрузка...
загрузка...
На головну

В заданому базисі

  1. Рух на місцевості за допомогою карти по заданому маршруту (по азимутах).
  2. Проектувальний розрахунок міцних клепаних швів при заданому навантаженні і заданому типі шва

мета: Навчитися розкладати вектор за трьома заданим некомпланарних векторах, знаходити координати вектора в заданому базисі.

Місце проведення: Навчальна аудиторія, ОБОУ СПО «Курський електромеханічний технікум».

Засоби навчання:

- Методичні рекомендації до практичної роботи № 63.

Види самостійної роботи:

- Розкладання вектора за трьома некомпланарних векторах;

- Знаходження координат вектора в заданому базисі.

Коротка теоретична довідка

базис - Безліч таких векторів у векторному просторі, що будь-який вектор цього простору може бути єдиним чином представлений у вигляді лінійної комбінації векторів з цієї множини - базисних векторів. Вектори, що входять в базис, повинні бути некомпланарних.

вектори називаються компланарними, Якщо при відкладанні їх від однієї і тієї ж точки вони будуть лежати в одній площині.

Ознака компланарності трьох векторів. якщо вектор  можна розкласти по векторах и  , Тобто представити у вигляді  , де х и у - Деякі числа, то вектори , и  компланарність.

Будь-декартовій системі координат на площині або в тривимірному просторі (також і в просторі іншої розмірності) може бути підтверджено базис, що складається з векторів, кожен з яких спрямований уздовж своєї координатної осі. Якщо це відноситься до прямокутним декартових координатах, тоді відповідний базис називається ортогональним.

Часто зручно вибрати довжину (норму) кожного з базисних векторів одиничної, такий базис називається нормованим.

Найбільш часто базис вибирають ортогональним і нормованим одночасно, тоді він називається ортонормованим.

У будь-якому векторному просторі базис можна вибрати по-різному (помінявши напрямки його векторів або їх довжини, наприклад).

 Декартові координати в тривимірному просторі (ліва (На малюнку ліворуч) і права (Праворуч) декартові системи координат (лівий і правий базиси). Прийнято за замовчуванням використовувати праві базиси (це загальноприйнята угоду, якщо тільки якісь особливі причини не змушують від нього відійти - і тоді це обмовляється явно). Базисом, відповідним такій системі координат є трійка векторів, кожен з яких спрямований уздовж якийсь із осей (зображуються три базисних вектора як правило виходять із загального початку).

Позначення векторів базису може бути в принципі довільним. Часто використовують якусь букву з індексом (числовим або збігається з назвою координатної осі), наприклад:  або  - Типові позначення базису двовимірного простору (площини);

 або  - Тривимірного простору.

Для тривимірного простору часто за традицією використовується і позначення .

Подання якогось конкретного (будь-якого) вектора  простору у вигляді лінійної комбінації векторів базису (суми базисних векторів числовими коефіцієнтами), наприклад

 називається розкладанням цього вектора по цьому базису.

числові коефіцієнти  називаються коефіцієнтами розкладання або координатами вектора в даному базисі. Розкладання вектора по конкретному базису єдино; розкладання одного і того ж вектора за різними базисам - різний, тобто виходить різний набір конкретних чисел, однак в результаті при підсумовуванні дають один і той же вектор.

Практичні завдання для аудиторної роботи

1. Точка К - Середина ребра ВС тетраедра  . розкладіть вектор  по векторах , и .

2. Точка К - Середина ребра В1С1 куба  . розкладіть вектор  по векторах , ,  і знайдіть довжину цього вектора, якщо ребро куба дорівнює m.

3. Дан вектор  . Знайдіть вектор  , якщо  , Абсциса вектора  дорівнює ординате вектора  , А ордината вектора  дорівнює нулю.

Практичні завдання для самостійної роботи

Варіант 1

1. Підставою піраміди з вершиною О є паралелограм ABCD, Діагоналі якого перетинаються в точці М. розкладіть вектори и  по векторах , и .

2. Дан вектор  . Знайдіть вектор  , якщо  , Аппликата вектора  дорівнює абсциссе вектора  , А ордината вектора  дорівнює нулю.

Варіант 2

1. У тетраедра ABCD медіана АА1 грані АВС ділиться точкою К так що  . розкладіть вектор  по векторах , , .

2. Дан вектор  . Знайдіть вектор  , якщо  , Ордината вектора  дорівнює аплікат вектора  , А абсциса вектора  дорівнює 5.

Вимоги до звіту:

1. Після виконання роботи студент зобов'язаний продемонструвати викладачеві виконані завдання.

2. Надати звіт про виконану роботу, що містить:

- Порядковий номер і найменування практичної роботи;

- Мета практичної роботи;

- Хід виконання роботи;

- Відповіді на контрольні питання.

Контрольні питання

1. Що називають векторним базисом в просторі?

2. Які вектори називаються компланарними?

3. Якими не можуть бути вектора в векторному базисі?

4. Якими бувають базиси?

5. Що називають розкладанням вектора по базису?

Зробіть висновок про те, які математичні навички були придбані вами в ході виконання даної практичної роботи.Попередня   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Наступна

Рішення задач на знаходження основних елементів тіл обертання | Практична робота № 53 | Висновок формул для обчислення обсягів паралелепіпеда, призми, циліндра | обсягу кулі | Рішення задач на обчислення об'ємів геометричних тіл | Висновок формул для обчислення площ поверхонь тіл обертання | Рішення задач на обчислення площі поверхні тіл обертання | Рішення задач прикладного характеру на обчислення обсягів і площ поверхонь геометричних тіл | І площині в просторі | Рішення задач з використанням рівняння сфери |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати