Головна

правові завдання

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Мета і завдання дисципліни
  3. II. Основні завдання та їх реалізація
  4. Money laundering regulations (нормативно-правові акти) and the effect on international tax and financial planning.
  5. V. Міжнародно-правові акти.
  6. V.2. Правові категорії осіб в залежності від status libertatis
  7. V.3. Правові категорії осіб в залежності від status civitatis

1. Поняття правових задач професійної юридичної діяльності. Оборот "правова завдання" найбільше поширений в навчальному процесі юристів. Видаються збірники завдань, наприклад з кримінального права. Завдання задають додому. Здається очевидним, що поняття правової завдання охоплює і проблемну ситуацію, і необхідність прийняти випливає з неї рішення або представити проект такого рішення. Проблемна ситуація може бути помилковою, тобто вона може в дійсності бути відсутнім, але питання про неї є завжди реальним, раз він виник.

Типологія і перелік правових задач формулюються на основі правового підходу, аналізу і з'ясування проблемних ситуацій і являють собою приватні алгоритми діяльності, які включають, по-перше, уявлення про цілі, які повинні бути досягнуті; по-друге, способи досягнення цілей; по-третє, умови реалізації даного завдання. Типізація правових задач має свої межі і повністю правове мислення юриста вичерпати не може. Проте вона спрямована на отримання достатнього уявлення про алгоритм, послідовності розумової роботи в найбільш важливих випадках. Передбачається, що, як і в будь-якому іншому виді мислення, знання ходу вирішення тієї чи іншої правової завдання дозволяє мати вихідні знання про те, що і як повинен осмислити юрист в відповідних ситуаціях. Або, іншими словами, заздалегідь знати, які питання юрист собі повинен задати, які проміжні висновки він повинен зробити, які матеріали йому необхідно підготувати, які результати мислення він повинен отримати, розуміючи, як вони позначаться на стані законності, правозастосовчої практики, безпеки і стабільності , варіанти поведінки різних юридичних і фізичних осіб.

Існують дві ситуації виникнення завдань. Перша полягає в отриманні нормативних вказівок про необхідність певної правової роботи. Друга полягає, як уже зазначалося, в зверненні до проблемних правових ситуацій.

Види правових задач. Вони можуть бути виділені за різними критеріями.

За цілями можна виділити:

- Правотворчі (проектні), спрямовані на заповнення прогалин чинного законодавства;

- Правозастосовні - по конкретизації правових норм для певних цілей;

- Прогностичні, пов'язані перш за все з аналізом ризиків правового рішення;

- Правообеспечівающіе, спрямовані на отримання ресурсів, необхідних для реалізації тих чи інших цілей;

- Правоорганізующіе, пов'язані з раціоналізацією і організаційним забезпеченням здійснюваної юристом діяльності;

- Легітимаційний, спрямовані на обгрунтування необхідності правових рішень, їх справедливості і ефективності.

Кожна з цих груп правових задач піддається подальшій класифікації. Так, серед правозастосовних виділяють завдання, вирішення яких направлено на:

а) дачу правової оцінки фактичного складу (діяння, події), зокрема на кваліфікацію діяння, субсумпцію, під якою розуміється підведення фактичного складу під приписи правової норми;

б) отримання і оцінку необхідної інформації, її поповнення, перевірку, посвідчення;

в) правову форму і оцінку вимоги або знаходження заперечень проти вимоги;

г) правове визначення змісту і порядку дій, необхідних для отримання того чи іншого результату;

д) оцінку достатності підстав для прийняття певного правового рішення;

е) оцінку відповідності закону прийнятих рішень і юридично значущих дій;

ж) визначення можливості (ймовірності) деякого поведінки, подій чи інших що мають юридичне значення фактів; це завдання на висунення версій, які вельми часто вирішуються юристами.

Перераховані види завдань певною мірою перетинаються між собою, і при їх вирішенні можуть використовуватися однакові прийоми. Але практично в процесі інтелектуальної діяльності доцільно, не надто дбаючи про суворість класифікації завдань, з'ясувати для себе, яка або які з них підлягають вирішенню. Так, завдання на кваліфікацію частіше зустрічаються в сфері кримінального права, в зв'язку з адміністративними правопорушеннями. Отримання інформації як особливий вид завдань найбільш специфічно для кримінального, цивільного, арбітражного процесу. Ці два види завдань юристи вважають за краще розмежовувати як питання права і факту. Завдання на оцінку вимоги виникають в процесі вирішення спорів, перш за все в цивільному процесі; при цьому правова оцінка фактичного складу виявляється лише одним різновидом аргументів, висунутих сторонами.

За юридичним значенням правових задач виділяють:

а) навчальні завдання, які також мають різне значення, зокрема можуть бути вирішені на практичних заняттях, можливо, на іспитах, що подаються у вигляді письмових робіт;

б) науково-методичні завдання, які вирішують для формулювання або ілюстрації практичних рекомендацій і направляють на адресу практичних працівників;

в) власне правові завдання практичного характеру, які також слід поділити на дві підгрупи - проектні та остаточні, тобто вирішуються юристом для подальшого прийняття рішень у відповідній формі.

Сенс такої класифікації правових задач полягає у вказівці на зв'язок між: умовами їх вирішення, наприклад, кількістю часу; зайнятістю предметної роботою; відповідальністю юриста; прийнятою в результаті роботи над завданням рішенням. Тут є деяка, хай віддалена, аналогія між рішенням шахових задач, опублікованих в газеті, дачею ради гросмейстеру і вибором варіанту гри в умовах турніру. Юрист-практик також, вирішуючи правові завдання, змушений враховувати багато аргументів, які в теорії далеко не завжди розглядаються. На підтвердження сказаного наведемо порівняно велику виписку зі старої роботи знаменитого фахівця в галузі кримінального процесу професора М. М. Полянського:

"Як говорить Иеринг," зовсім не одне і те ж - з одного боку, при чисто теоретичному обговоренні питання задовольнитися правовим становищем, яке вираховується з джерел або здається логічно послідовним висновком, не піклуючись про наслідки і про шкоду, які це положення викликають у життя , а з іншого - випробувати це положення на практиці. Такий проби не витримує здорове правоубежденіе, якщо тільки сам його суб'єкт здоров ". Цим зауваженням Иеринг передує визнання в душевній тривозі, пережитої ним, коли на його розгляд було передано за посередництвом юридичної факультету казус великого практичного значення, відразу викликав у ньому протест правового почуття проти тієї думки, яке задовго перед тим їм самим було висловлено в теоретичній роботі і на яке посилалася одна зі сторін, зацікавлених у вирішенні казусу "* (175).

2. Процес розробки правових задач. Він включає два самостійних напрямки. Перше охоплює методики вирішення типових правових задач, їх вибір стосовно проблемних ситуацій і ресурсне, організаційне забезпечення обраних методик. Другий напрямок - конкретизація типових методик або розробка нових з урахуванням умов вирішення даного завдання, з тим щоб отримати бажані результати. При цьому враховуються нестандартність конкретної ситуації і індивідуальні ознаки.

Процес розробки правової завдання може відбуватися в повному і згорнутому видах. Повна розробка здійснюється відповідно до нових завдань, якщо вони представляють складність через свою нестандартність. При цьому під повною розробкою правової завдання мається на увазі послідовне проходження кожного етапу процесу розробки. При згорнутої розробці окремі етапи можуть пропускатися, а основна увага - зосереджуватися на виявленні особливостей даного виду завдань.

Стосовно до кваліфікації злочинів це прекрасно показано В. Н. Кудрявцевим * (176).

3. Етапи вирішення правових задач. Виділення етапів вирішення правових задач має на меті описати розвиток предмета інтелектуальної діяльності юриста, позначити його різні сторони, які аналізуються в певній послідовності, і на цій основі розвивати технологію мислення, відбирати його прийоми. Можна сподіватися, що вже вибір певної послідовності роботи з правовими завданнями робить інтелектуальна праця юриста більш технологічним, економить його зусилля і час. Цьому сприяє і подальше насичення кожного етапу властивими йому прийомами. Можна виділити такі етапи:

а) нормативне формулювання завдання як об'єкта практичних дій, наслідком чого стане усвідомлення необхідності вирішення завдання в певні терміни і в певній правовій формі; прийняття як даного умов завдання; оцінку наявних можливостей, труднощів, ризиків, перспектив вирішення завдання;

б) вибір вихідних положень і методики рішення задачі, що спирається на інтелектуальну перевірку і оцінку інформації, що використовується і аргументів, якими юрист має намір скористатися;

в) здійснення власне кроків вирішення завдання; зміст цього етапу найбільш специфічно - воно залежить від характеру розв'язуваної задачі і зазвичай розглядається в спеціальних дисциплінах: кримінальному праві, процесі, криміналістиці, цивільному праві;

г) прийняття попереднього або остаточного рішення по завданню, його перевірка шляхом повторного розумового аналізу вихідної інформації і оцінки коректності використаних прийомів.

4. Результати розробки правових задач. Під такими результатами можна розуміти різного роду висловлювання, судження, оцінки, пропозиції та висновки, обгрунтування і рішення, одягнені в передбачену законом форму і виражені формально, мають юридичний зміст і пов'язані із застосуванням нормативних, методичних та інших засобів.

Найбільш розроблені методики вирішення завдань на кримінально-правову оцінку діяння (кваліфікацію злочинів). Цим методикам присвячені спеціальні курси в системі вищої юридичної освіти * (177).

За змістом і механізмом впливу серед таких результатів окремо слід виділити консультації та інші роз'яснення або вказівки способів вирішення проблем. За своєю формою результати професійної діяльності юристів можуть бути виражені як проекти нормативних актів, різного роду програми, плани, теоретико-методичні документи, проекти, в тому числі правозастосовних актів, і самі правозастосовні акти.

Найбільш важливим результатом професійної юридичної діяльності є підлягають нижче спеціальному розгляду правові рішення, тобто одягнені в певну форму і мають певний рівень обов'язковості висновки про можливість використання правових засобів для вирішення проблемних ситуацій, з урахуванням наявного фактичного складу, причин, що породжують певні правовідносини.

Розгорнута правова консультація - також один з поширених результатів професійної діяльності юристів. Вона включає: чіткий опис предмета консультації; перелік питань, що підлягають поясненню, в тому числі можливі варіанти цих питань після коригування; вказівки на можливості і базу даних особи, що дає консультацію; підготовку роз'яснення всіх поставлених питань по черзі з обов'язковою нормативною базою; вказівка ??на можливість вибору між різними поясненнями або звернення до інших консультантів.

Правові пропозиції (рекомендації) представляють собою вказівку на можливі шляхи вирішення завдання, пристосовані до даних умов дійсності і схвалені в тій чи іншій мірі особою, яка дає рекомендації. Рекомендації можуть ставитися до вирішення разової завдання, до групи однотипних завдань або охоплювати в цілому той чи інший напрямок діяльності. Вони можуть носити нормативний і рекомендаційний характери.

Структура рекомендацій досить складна і складається з вказівок на: необхідний обсяг консультацій; перелік можливих адресатів, здатних прийняти рекомендацію; опис можливих ситуацій застосування рекомендацій; опис способів конкретизації рекомендації стосовно до даних умов; необхідні ресурси, щоб забезпечити реалізацію рекомендації; докладний опис рекомендованих операцій і їх послідовності; можливі наслідки реалізації рекомендації.

 Попередня   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   Наступна

Глава VI. Техніка юридичного праці | Робота юриста з фіксованою інформацією | Робота з законодавством | Робота з юридичною літературою | Технологія вивчення і підготовка документів | Міжособистісні комунікації юриста | проведення бесід | Робота юриста з учасниками правового обороту | Глава VII. правове мислення | Спостереження за обстановкою і робота з правовими проблемними ситуаціями |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати