загрузка...
загрузка...
На головну

Тема 1.4

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

1. Зміст фінансової політики, її цілі і завдання

2. Складові частини фінансової політики, їх характеристика

3. Фінансова політика Республіки Білорусь на сучасному етапі розвитку.

Зміст фінансової політики, її цілі і завдання

Будь-які фінансові відносини об'єктивні, але в той же час вони складаються не стихійно, а організовуються державою. Для того щоб організація фінансових відносин носила науковий характер, сприяла позитивному впливу на результати господарювання, суспільству необхідно виробити стратегію і тактику використання фінансів для досягнення поставлених цілей і завдань в економічному і соціальному розвитку. Вироблена державою стратегія і тактика організації фінансів на даному етапі розвитку суспільства є фінансовою програму, або фінансову політику.

фінансова політика- Це намічена державою на певному етапі розвитку суспільства наукова програма використання фінансів з метою успішного виконання планів економічного і соціального розвитку.

Фінансова політика є складовою частиною економічної політики держави. У той же час фінансова політика - відносно самостійна сфера діяльності держави. Практично вона здійснюється за допомогою розробленої на певний період часу системи заходів по мобілізації частини фінансових ресурсів суспільства в бюджет, їх раціональному розподілу та ефективного використання для виконання державою своїх функцій. Її реалізація забезпечується сукупністю бюджетно-податкових, монетарних та інших фінансових інструментів і інститутів, наділених відповідними законодавчими повноваженнями щодо формування та використання фінансових ресурсів і регулювання грошових потоків.

Зміст фінансової політики багатогранно і визначається єдністю трьох основних ланок:

- Вироблення науково обґрунтованої концепції розвитку фінансів за допомогою визначення головних цілей економічного розвитку;

- визначення основних напрямків використання фінансів на перспективу і поточний період;

- здійснення практичних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей.

Методологічною умовою і передумовою виявлення сутності фінансової політики є фінансові відносини, а їх основою - відносини між державою і господарюючими суб'єктами з приводу формування фінансових ресурсів і їх використання. Своє практичне втілення фінансова політика в особі держави реалізує через фінансовий механізм, його важелі і стимули.

Фінансова політика як особлива сфера державної діяльності вимагає законодавчого регулювання. Міністерство фінансів і Національний банк Республіки Білорусь на основі чинного законодавства розробляють основні напрями грошово-кредитної політики, готують інструкції щодо формування доходів бюджету і його використання, нормативні документи про порядок і правила надання коштів фізичним та юридичним особам.

основними цілями фінансової політики є:

O найбільш повна мобілізація фінансових ресурсів;

O нарощування державних фінансів, необхідних для задоволення потреб суспільства;

O збільшення бюджетної забезпеченості жителів;

O підвищення рівня доходів на душу населення;

O забезпечення соціальних нормативів рівня життя.

Основними завданнями, розв'язуються фінансовою системою в процесі реалізації фінансової політики є:

- Відповідність об'єктивним економічним законам;

- Фінансова підтримка заходів, спрямованих на прискорення ринкових реформ і макроекономічну стабілізацію;

- Відбір джерел мобілізації фінансових ресурсів, визначення їх складу, структури, можливих резервів збільшення;

- Раціональний розподіл і використання фінансових ресурсів;

- Концентрація фінансових ресурсів на найважливіших напрямках економічного і соціального розвитку за допомогою раціональної побудови податкової системи;

- Забезпечення збалансованості бюджетно-податкової та грошово-кредитної політики;

- Зменшення дефіциту державного бюджету і розширення його покриття на основі державних цінних паперів;

- Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності;

-  активізація процесів роздержавлення і приватизації державної власності з метою фінансового оздоровлення, стабілізації і створення бази для динамічного розвитку економіки;

- Уніфікація вітчизняного фінансового законодавства до законодавства Російської Федерації з метою створення рівних умов господарювання для товаровиробників двох країн;

- Вироблення фінансового механізму реалізації фінансової політики держави у формі відповідних нормативних актів.

Залежно від тривалості періоду і характеру вирішуваних завдань фінансова політика поділяється на фінансову стратегію і фінансову тактику.

фінансова стратегія - Довготривалий курс фінансової політики, розрахований на перспективу і передбачає рішення великомасштабних завдань, поставлених економічної та соціальної стратегії. У процесі її розробки прогнозуються основні тенденції розвитку фінансів, формуються концепції їх використання, намічаються принципи організації фінансових відносин.

фінансова тактика спрямована на вирішення завдань конкретного етапу розвитку держави і пов'язана з оперативним зміною форм і методів організації фінансових відносин, перегрупуванням фінансових ресурсів виходячи з поточних потреб країни.

Стратегія і тактика фінансової політики взаємопов'язані, але тактика підпорядковується стратегії. Якщо держава не досягає результатів тактично, доводиться вносити корективи в стратегічний курс.

В якості фінансової стратегії можуть виступати різні Національні програми. До інших напрямках стратегії відносяться фінансове оздоровлення економіки, підвищення конкурентоспроможності продукції. Оздоровлення в свою чергу може досягатися за рахунок скорочення дефіциту бюджету, зменшення інфляції, зниження податкового навантаження на економіку.

В умовах ринкової економіки фінансова політика базується на довгострокових наукових прогнозах, що підкріплюються системою обґрунтованих фінансових регуляторів, в першу чергу - податків.

Функція регулювання використовується державою в процесі витрачання коштів держбюджету на різні цілі: державні капітальні вкладення, розвиток соціально-культурної сфери, зміцнення обороноздатності країни, обслуговування зовнішнього і внутрішнього державного боргу і т.д.

За допомогою фінансової політики держава має прямий вплив на структурну перебудову економіки, реструктуризацію підприємств, приватизацію, визначення пріоритетних напрямків.

Фінансове регулювання можна проводити, використовуючи такі інструменти фінансової політики:

- Умови формування прибутку;

- Способи кредитування через облікову ставку;

- Систему спеціальних податкових пільг;

- Ціни;

- митні збори;

- Рівень заробітної плати та ін.

Сукупність фінансових регуляторів поряд з грошово-кредитним механізмом становить основу сучасної фінансової політики.

Теорія і практика господарювання виробили ряд вимог до фінансової політики. До них відносяться:

1) науковий підхід;

2) облік конкретних історичних умов, внутрішнього положення в країні і міжнародної обстановки, реальних економічних і фінансових можливостей держави;

3) ретельний аналіз попередньої практики фінансової політики, вивчення нових тенденцій і прогресивних явищ, світового досвіду;

4) застосування комплексного підходу до вироблення та здійснення фінансової політики з орієнтацією на виконання ключового завдання конкретного етапу розвитку;

5) підвищення ефективності використання фінансових ресурсів в результаті дієвої фінансової політики;

6) облік безлічі чинників в різноманітних розрахунках за методом накладення фінансових заходів на конкретну економічну ситуацію в країні; прогнозування результатів при виробленні концепції фінансової політики;

7) передбачення наслідків фінансових заходів, що дозволяє уникнути непередбачуваних змін у фінансовій політиці і створити сприятливі умови для діяльності підприємств;

8) широке застосування висновків політекономічної і фінансової наук при виробленні ефективної фінансової політики;

9) аналіз інформації про фінансовий потенціал, об'єктивних можливостях держави, стан справ в економіці [2].

 Попередня   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

контроль | Поняття і об'єктивна необхідність існування фінансів | Фінансові ресурси та джерела їх формування | Економічними законами і категоріями | коротка характеристика | Державні цільові бюджетні та позабюджетні фонди | Державний кредит, його форми. Державний борг | І його роль в макроекономічному регулюванні | Доходи бюджету, їх склад і структура. Методи мобілізації грошових коштів до бюджету | Бюджетний дефіцит: поняття, функції, види, шляхи скорочення |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати