загрузка...
загрузка...
На головну

Цілі і завдання дисципліни

  1. I. ЗАВДАННЯ АРТИЛЕРІЇ
  2. I. Мета і завдання дисципліни
  3. II. Основні завдання та їх реалізація
  4. II. Вимоги до рівня освоєння дисципліни
  5. IV.1 Обсяг дисципліни і види навчальної роботи
  6. VII. Шматки ТА ЗАВДАННЯ
  7. XIII.3 Інформаційне забезпечення дисципліни (Інтернет-ресурси)

Основна мета вивчення курсу - формування у майбутніх фахівців знань щодо: економічним змістом фінансів; структурі фінансової системи держави та механізм її функціонування; організації фінансів підприємств, методикам розрахунку окремих фінансових показників характеризують діяльність підприємств; змістом і структурою фінансового ринку як додаткового джерела фінансування, джерела фінансової інформації, об'єкта та інструменту інвестування, спекулювання, страхування і хеджування; функціонуванню та організації податкової системи Республіки Білорусь.

У процесі вивчення курсу ставляться такі завдання:

- Розгляд теоретичних основ організації та функціонування фінансів і фінансового ринку, їх сутності, змісту, функцій і значення у відтворювальному процесі;

- Вивчення сучасної фінансової системи держави, її сфер, ланок, форм взаємозв'язків централізованих та децентралізованих фінансів;

- Ознайомлення з процесом формування та відтворення капіталу підприємства, напрямками руху грошових потоків;

- Оволодіння сучасними прийомами управління фінансовою діяльністю підприємства;

- Оволодіння сучасними інструментами організації фінансового ринку;

- Вивчення сучасної податкової системи держави, її структури і елементів, методик розрахунку основних податків і зборів.

В якостіорганізаційних форм, методів икоштів, Які сприяють ефективній організації процесу навчання студентів рекомендуються: словесні (лекція, пояснення, бесіда), демонстративні (демонстрація схем, зображень, моделей), індуктивні і дедуктивні (аналіз і синтез, порівняння і аналогія, абсорбування і узагальнення, пояснювально-ілюстративний, репродуктивний) , практична робота (робота з книгами, довідниками, WEB-ресурсами, виконання самостійних робіт), дидактичні завдання (придбання знань, формування умінь і навичок, використання знань на практиці, творча навчально-пізнавальна діяльність, закріплення, перевірка і оцінка знань, умінь, навичок), проблемний виклад навчального матеріалу (для розвитку пізнавальної активності і самостійності студентів).

Випускник спеціальності «Економіка і управління на підприємстві» повинен володіти такими професійними компетенціями за видами діяльності:

організаційно-управлінська діяльність:

-забезпечувати стійке плановий розвиток (фінансове забезпечення) основних виробничих і функціональних підрозділів організації (підприємства);

- Управляти персоналом підрозділу (організації) економічними (фінансовими) методами;

- Володіти сучасними техніками прийняття управлінських рішень (використання навичок в області організації фінансів);

- Здійснювати контроль за виконанням фінансової дисципліни;

- Аналізувати господарську діяльність;

- Здійснювати постановку економічних задач;

планово-економічна діяльність:

- Розробляти перспективні, середньострокові і поточні плани економічного розвитку організації (підприємства) і його підрозділів;

- Планувати фінансову діяльність (фінансові показники) підприємства (організації);

- Проводити комплексний економічний аналіз всіх видів діяльності і розробляти заходи щодо ефективного використання фінансових ресурсів;

- Готувати дані для періодичної звітності;

- Розраховувати економічний ефект від впровадження інноваційних проектів;

- Розробляти нормативи витрат на основні види сировини, матеріалів, палива, енергії, що споживаються у виробництві;

інформаційно-аналітична діяльність:

- Систематизувати статистичні матеріали, що характеризують кількісні та якісні (фінансові) показники діяльності організації (підприємства) і його підрозділів;

- Вивчати результати роботи організації (підприємства) і його структурних підрозділів і зіставляти їх з підрозділами інших організацій (підприємств);

- Виявляти внутрішньогосподарські (фінансові) резерви і розробляти заходи щодо їх використання;

- Проводити оперативний економічний аналіз ходу виконання планових завдань і заходів щодо використання резервів підвищення ефективності виробничо-господарської (фінансової) діяльності;

- Вивчати і поширювати передовий досвід планово-економічної діяльності;

виробничо-господарська:

- Володіти навичками ведення окремих стадій виробничо-господарської діяльності організації (підприємства) - формування і використання фінансових ресурсів;

- Вміти приймати обґрунтовані рішення;

- Розробляти нормативи для оперативно-календарного планування;

- Розробляти і впроваджувати найбільш ефективні методи оперативно-виробничого планування;

науково-дослідна діяльність:

- Вивчати і аналізувати тенденції розвитку національної економіки, її галузей і підприємств;

- Використовувати економічні закони і закономірності в управлінні інноваціями та інвестиціями;

- Обґрунтовувати систему показників і методи оцінки економічної ефективності функціонування організації (підприємства), окремих видів діяльності та структурних підрозділів;

- Розробляти нормативно-технічні та методичні матеріали, що регулюють господарську діяльність організації (підприємства);

- Розробляти стратегію і тактику здійснення виробничо-господарської діяльності організації (підприємства);

інноваційна діяльність:

- Здійснювати пошук, систематизацію та аналіз інформації щодо перспектив розвитку галузі;

- Розробляти бізнес-плани створення нових технологій;

- Оцінювати конкурентоспроможність і економічну ефективність розроблюваних технологій.

Випускник спеціальності «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит» повинен володіти такими професійними компетенціями за видами діяльності:

організаційно-управлінська діяльність:

- Працювати з юридичною літературою, цивільним і трудовим законодавством;

- Планувати фонд заробітної плати;

- Складати документацію (звітну документацію за встановленими формами);

- Взаємодіяти з фахівцями суміжних профілів;

- Аналізувати і оцінювати зібрані дані;

- Готувати доповіді, матеріали до презентацій;

- Користування глобальними інформаційними ресурсами;

обліково-аналітична діяльність:

- Володіти теоретичними основами аналізу господарської діяльності, його методами, прийомами і методиками;

- Вміти систематизувати обліково-аналітичні та статистичні матеріали, що характеризують кількісні та якісні показники діяльності підприємства (організації) і його підрозділів;

- Вивчати результати роботи підприємства і його структурних підрозділів і зіставляти їх показниками інших підприємств;

- Вміти виявляти внутрішньогосподарські резерви і розробляти заходи щодо їх використання;

- Вміти проводити оперативний економічний аналіз ходу виконання планових завдань і заходів щодо використання резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності;

- Вміти розробляти пропозиції по внесенню відповідних коригувань у разі зміни виробничо-господарської ситуації і законодавства;

контрольно-ревізійна, аудиторська діяльність:

- Знати і володіти методами і прийомами комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності та потенційного банкрутства;

- Володіти методичними прийомами і способами документального контролю та правилами реалізації його результатів;

виробничо-господарська діяльність:

- Знати основні стадії виробничо-господарської діяльності організації (підприємства), включаючи: дослідження та розробки, виробництво, маркетинг, формування та використання ресурсів, просування товару;

- Брати участь в розробці нормативів для оперативно-календарного планування;

- Здійснювати документальний оперативний контроль за ходом виробництва;

- Брати участь у проведенні аналізу діяльності організації та її структурних підрозділів за основними економічними показниками;

науково-дослідна діяльність:

- Розробляти робочі плани і програми проведення наукових досліджень в області економічного аналізу;

- Розробляти обліково-аналітичний інструментарій проведених досліджень, аналізувати їх результати, готувати дані для складання оглядів, звітів та наукових публікацій;

- Збирати, обробляти, аналізувати і систематизувати інформацію по темі;

- Проводити самостійні дослідження, пов'язані з проблемами аналізу;

інноваційна діяльність:

- Здійснювати пошук, систематизацію та аналіз інформації щодо перспектив розвитку галузі, інноваційним технологіям, проектам і рішенням;

- Працювати з науковою, технічною відсталістю та патентної літературою;

- Розробляти бізнес-плани створення нових технологій;

- Оцінювати конкурентоспроможність і економічну ефективність розроблюваних технологій;

- Застосовувати методи аналізу та організації впровадження інновацій.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

контроль | Поняття і об'єктивна необхідність існування фінансів | Фінансові ресурси та джерела їх формування | Економічними законами і категоріями | коротка характеристика | Державні цільові бюджетні та позабюджетні фонди | Державний кредит, його форми. Державний борг | І його роль в макроекономічному регулюванні | Доходи бюджету, їх склад і структура. Методи мобілізації грошових коштів до бюджету | Бюджетний дефіцит: поняття, функції, види, шляхи скорочення |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати