На головну

ШЛЯХИ ЗБАГАЧЕННЯ СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ МОВИ

  1. I. Навмисне винахід і божественне створення мови
  2. III. Підстановлювальний ТАБЛИЦІ І СПОЛУЧУВАНІСТЬ СЛІВ МОВИ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВИДІЛЕННЯ КЛАСІВ СЛІВ НА Огір
  3. IV. ОСВІТА СЛІВ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ТА МОВНА КУЛЬТУРА
  4. V. ЗМІНА І РОЗВИТОК МОВИ
  5. V. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НОРМ РОСІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ
  6. VIII.2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТИЛІ СУЧАСНОГО РОСІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ
  7. Z ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ управлінських СПОСОБНОСТЕЙ 527

Основним процесом, що впливає на розвиток словникового складу мови, його збагачення та вдосконалення, є процес постійного зростання лексики за рахунок появи нових слів. Будучи пов'язаними з історією народу, словниковий склад мови відображає все різноманіття його життя: зміни в суспільно-політичному устрої, розвитку виробництва, науки, техніки, культури. Процес розширення словникового складу мови особливо інтенсивно протікає в періоди глибоких суспільно-політичних потрясінь і соціально-культурних змін. лексика мови


активно реагує на явища, викликані до життя цими суспільними змінами.

Нові слова (т.зв. новоутворення) будуються за існуючими в мові словотворчі моделями, оскільки основним способом збагачення словникового складу мови протягом всієї історії його розвитку є утворення нових слів на базі наявного в мові будівельного матеріалу. Саме словотвір забезпечує безперервність поповнення лексичного складу мови (пор., Наприклад, колишні неологізми, створені по словотворчих моделях російської мови: цілинник, жовтеня, хлібозаготівлі, соцзмагання, застій, брежнєвщина та ін.).

Словотвір (зокрема, його лексико-семантичний спосіб) збагачує словниковий склад мови шляхом розширення семантичного обсягу слова: існуючі в мові слова внаслідок семантичних змін розщеплюються на два або більше омоніми, в результаті чого виникають нові слова, усвідомити як етимологічно самостійні і незалежні (пор ., наприклад, такі слова, як супутник, спайка, ланка, перебудова та ін.).

Іншим джерелом поповнення словникового складу мови є запозичення. У різні історичні епохи характер запозичень, їх тематична приналежність, інтенсивність проникнення в лексичний фонд тієї чи іншої мови були неоднакові (пор., Наприклад, запозичення в російській мові в давньоруську епоху XII-XIV ст .: в основному це були тюркізми, що відносяться до побуту і конярства: гроші, скарбниця, кишеню, скриня, пояс, кінь, табун, аркан та ін.; або запозичення в XVIII ст .: особливо інтенсивно вони йшли з французької мови: поряд зі словами побутового характеру (Пальто, кашне, манто), запозичувалися численні суспільно-політичні, військові терміни (Парламент, шовінізм, батальйон, атака), а також терміни мистецтва, науки (Вальс, балет, романс, тире, дисонанс, нюанс); пор. також інтенсивний приплив англіцизмів та американізмів в сферу економіки і політики сучасної російської літературної мови (Дилер, маркетинг, бартер, брифінг, брокер, імідж: та ін.). При цьому при запозиченні словотвір також грає істотну роль, оскільки сприяє словотвірної адаптації слова (пор., Наприклад, суфікс -іровать в словах марширувати, репетирувати, диригувати і ін. або суфікс іст в словах програміст, самбіст, хокеїст та ін.).

Цікаво, що іноді мова дає приклади зворотних запозичень, коли слово переходить з однієї мови в інший, а потім


 знову повертається назад, зазнавши зміни або в своєму фо 1 нетических вигляді, або в семантиці. Особливо багато таких прикладів дає французьку мову, звідки в XII-XV ст. чимало слів | перейшло в англійську, проте в XVIII в. ці слова знову повернулися у французьку мову, але вже з іншим значенням (наприклад, з англійської мови до французького повернулося слово jury 'Журі, присяжні', в старофранцузском сло'оjuree означало 'присяга').

Запозичувати можуть не тільки слова, а й словообразователь-] ная структура слова, внаслідок чого в мові з'являються так звані кальки, тобто слова, що складаються з матеріалу рідної мови, але побудовані по іншомовної словотвірної моделі (пор. поморфемная переклад лат. ргопотеп 'Замість імені'> рус. займенник, франц. subdivision, де sub- переданий префіксом під-, корінь divis- основою розділ-, а суфікс -ion - суфіксом -ение). Кальки відносяться, таким чином, до прихованих запозичень.

Іноді запозичувати може і семантична структура слова (наприклад, у французького слова paradis 'Рай' ще в XVII ст. виникло переносне значення 'галерка в театрі', за аналогією з ним в російській мові з'явилося слово раек).

Потрапляючи в мову, іншомовне слово переживає процес фонетичної і граматичної адаптації. Відповідно до фонетичними нормами приймаючої мови усуваються незвичні фонетичні контрасти (пор. Спрощення в російській мові грецького поєднання звуків kh в слові khoros 'Хор'), іноді, однак, запозичене слово може зберігати свої фонетичні особливості (пор. Вимову твердого приголосного перед [е] в словах фонема, тембр, хоча орфоепічні норма російської мови вимагає тут вимови м'якого приголосного). Крім фонетичної, відбувається і граматична адаптація запозиченого слова, тобто воно набуває регулярні форми словозміни, властиві приймає мови (пор. запозичені слова шампунь, тюль, які придбали в російській мові категорію роду, числа, ¦ відмінка), однак і тут бувають винятки, коли іншомовне слово (особливо закінчується на голосний) виявляється поза системою словозміни (пор. пальто, метро, ??рагу, журі та ін.).

Співвідношення споконвічної і запозиченої лексики в кожній мові, як правило, буває різним (в китайській мові, наприклад, запозичення складають мізерну частину, навіть при передачі наукових понять, які прийшли з Європи, китайську мову використовує свій будівельний матеріал, створюючи оригінальні складні слова, наприклад , поняття «електрику» передається в ки-


тайській мові коренем дян' 'Блискавка', за допомогою цього кореня утворюються і такі слова, як "трамвай ' дян'че, 'Телефон' дян'хуа і ін., а в англійській мові запозичення складають близько 70% його словникового складу, такий же високий відсоток (50%) запозичень спостерігається і в перською мовою).

Поповнення словникового складу мови може відбуватися і за рахунок діалектизмів, залучення просторічних і розмовних елементів (пор., Наприклад, що увійшли в російську літературну мову діалектизми: вушанка, гребінець, посміхатися, нудний, кволий та ін.).

Втрата стилістичної забарвленості слова також сприяє розширенню лексичного фонду мови (пор., Наприклад, утвердилися в російській літературній мові колишні в 20-ті роки просторічними слова афера, хлопці, дарма, навчання, брак та ін.).

Важливу роль в збагаченні словникового складу мови грає і зміна значень існуючих в мові слів (наприклад, в давньоруській мові слово л-йто мало значення 'рік', в сучасній російській мові - 'одне з часів року'). Семантичні зміни залежать від багатьох умов, проте вирішальним є історичний фактор, тобто сама соціальна дійсність, яка і визначає ці зміни (пор., наприклад, зміни в значенні слова династія: якщо раніше воно мало значення 'ряд монархів з одного і того ж роду, які постійно змінюють один одного на троні', то сучасна дійсність внесла свої корективи, внаслідок чого це слово набуло значення 'сім'я з успадкованою професією', пор. династія шахтарів, сталеварів, ткачів і т.д.). Прикладом мовного і функціонального пожвавлення історизму може служити і слово дружина (Пор. народна дружина, піонерська дружина, льодова дружина і т.п.). Важливим у цьому процесі є співвідношення компонентів семантичної структури слова: перерозподіл їх нерідко викликає зміни його значення (пор., Наприклад, історію слова старезний в російській мові: спочатку воно мало значення 'сумний, сумний', проте в XVII в. це слово набуває значення 'немічний від старості', що відбувається внаслідок перерозподілу семантичних компонентів слова: на перший план висунулося уявлення про зовнішні прояви, а на другому залишилося душевний стан суб'єкта).

Формування нових форм суспільно-економічних відносин в Росії викликало до життя безліч семантичних неологізмів, актуальних в сучасну епоху (пор., Наприклад, такі


 слова, як перебудова, застій, перегин, торпедувати переговори, поріг бідності, споживчий кошик та ін.).

У розвитку словникового складу мови виділяються, таким чином, дві основні тенденції: одна з них пов'язана з ростом національних елементів мови (і тут важлива роль належить словотвору), інша - зі зростанням інтернаціональних елементів, що пояснюється посиленням і розширенням міжнародних державних, культурних і наукових зв'язків.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   Наступна

глава 6 | ОРФОГРАФИЯ | СЛОВО ЯК ЄДНІСТЬ ЗВУКОВОЇ ФОРМИ, морфемній будові І ЗНАЧЕННЯ | мотивування СЛОВА | ТИПИ ЛЕКСИЧНИХ ЗНАЧЕНЬ СЛОВА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати