На головну

Види і рівні правосвідомості, його роль в житті суспільства.

  1. A) Опис життя перших переселенців Миколою Михайловичем Пржевальським
  2. I. Держава і право. Їх роль в житті суспільства.
  3. III. санітарно - освітній - формування здорового способу життя.
  4. XII. ДВИГУНИ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИТТЯ
  5. XIII. ЛІНІЯ ПРАГНЕННЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИТТЯ
  6. Акторство в життя
  7. Альбер Камю (1913 - 1960) зробив головною проблемою своєї екзистенційної філософії проблему сенсу життя.

Правова свідомість виступає як особливе явище в житті суспільства, окремих соціальних груп та індивідів. Виділяються наступні види правосвідомості: суспільне (масове), групове, індивідуальне.

Суспільна правосвідомість - Це система ідей, теорій, почуттів і настроїв, характерних для суспільства в цілому. Це правові погляди, які склалися на базі особливостей історичного розвитку. в подібному масовій правосвідомості полягає специфіка розвитку даного народу.

групове правосвідомість - Це правосвідомість колективів людей, що склалося на базі спільної трудової діяльності або особливостей регіонального проживання. Це правосвідомість класів, націй, народностей, трудових колективів і навчальних груп. Людське спілкування в групі сприяє формуванню переважаючого, типового в даному середовищі ставлення до права, законності, правосуддя.

індивідуальне правосвідомість - Це система правових ідей, поглядів, знань і настроїв, що сформувалася у окремих осіб.

За глибиною правових знань правосвідомість ділиться на буденне і професійне.

Повсякденна правосвідомість - Це правові знання і почуття, властиві неспеціалістам в області права. Воно проявляється в розмовах людей між собою з приводу будь-яких явищ життя суспільства.

професійна правосвідомість - Це свідомість фахівців, що володіють знаннями в сфері права та навичками правової діяльності.

Правова свідомість грає важливу роль в житті суспільства, зокрема, особливе значення воно має для правотворчості і реалізації права. Правосвідомість - це ідейна основа розробки правових норм. Правозастосовна діяльність здійснюється за допомогою правових знань, навичок і умінь, які є продуктом правової свідомості. Правосвідомість виконує наступні основні функції:

- Пізнавальну;

- Оцінну;

- Регулятивну;

- Виховну.

Пізнавальна функція правосвідомості проявляється в тому, що через правосвідомість здійснюється професійний і науковий аналіз правового життя суспільства, пізнається істинність права. Реальними інструментами цієї функції виступають правові ідеї, гіпотези, теорії, за допомогою яких здійснюється пізнавальна робота.

Оціночна функція правосвідомості - це здатність служити засобом оцінки. Люди пізнають і оцінюють правомірність-неправомірність, законність-незаконність.

Регулятивна функція правосвідомості виражається в тому, що правові знання людей дозволяють їм здійснювати юридично грамотні дії в правовій сфері. Знання про право дозволяють людині займатися саморегулюванням власної поведінки. Правова свідомість не тільки оцінює, пізнає, а й служить засобом регулювання правової діяльності.

Виховна функція правосвідомості проявляється в тому, що правова свідомість виступає елементом духовної культури життя суспільства і особистості. Воно забезпечує виховання людини з установкою на правомірну поведінку.

47. Правосвідомість юриста: поняття та основні риси.

Правова свідомість юриста є професійним правовою свідомістю. Воно характеризується насиченістю правової інформації, а також умінням здійснювати юридично значимі дії. У структурі правосвідомості є позитивні і негативні елементи. До позитивних належать ідеї законності, справедливості, а також почуття обов'язку. Знання в області права доведені до експертного рівня. Разом з тим, в структурі професійної правосвідомості існують і явища негативні. Це пробельность або невосполнимость, искаженность, а також деформованість. Подібні негативні явища ведуть до шлюбу в діяльності юриста і дозволяють йому здійснювати правопорушення. Спотворене правова свідомість може виступати в формі правового нігілізму, правового інфантилізму та інших явищ правового життя суспільства. Правовий нігілізм характеризується зневірою особи в право, а правовий інфантилізм - це юридична невихованість, відсутність твердих і міцних знань з питань правової діяльності.

Поняття, зміст і роль правової культури в житті суспільства.

По-перше, це сумативне розуміння правової культури, а також розуміння культури через ступінь оволодіння людьми принципами правової діяльності. відповідно до цього підходу, правова культура - це сума правових цінностей, накопичених суспільством в своєму історичному розвитку. Правова культура - частина загальнолюдської культури. З точки зору філософії, права культура - це сукупність матеріальних і духовних цінностей, накопичених людьми в процесі розвитку, а також спосіб передачі їх від покоління до покоління. Правова культура виражається в накопиченні в правовій сфері таких понять, як законність, справедливість, права і свободи людини і громадянина. Правова культура проявляється в якості діючого законодавства, юридично значимої діяльності судів, МВС, прокуратури і т.д., а також в ступені гарантованості юридичних прав і обов'язків громадян. Таким чином, правова культура суспільства - це система правових цінностей, які дане суспільство накопичило.

Стосовно до конкретної особистості правова культура визначається рівнем правових знань, навичок правової поведінки особистості в процесі її предметної діяльності. У правову культуру не слід включати правопорушення, помилки, які заважають грамотно і ефективно здійснювати правову роботу. Правова культура - це важливий засіб якісного здійснення функцій посадової особи.Попередня   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Наступна

Поняття, класифікація та роль громадських об'єднань у політичній системі. | Основні форми взаємодії органів держави і громадських об'єднань. | Співвідношення держави і права. | Поняття і основні принципи правової держави. | Поняття, ознаки та сутність права. | Проблеми праворозуміння в зарубіжній і вітчизняній науковій літературі. | Держава, економіка, політика і право. | Основні функції права. | Поняття і види соціальних норм. | Взаємодія права і моралі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати