загрузка...
загрузка...
На головну

Види і рівні правосвідомості, його роль в житті суспільства.

  1. A) Опис життя перших переселенців Миколою Михайловичем Пржевальським
  2. I. Держава і право. Їх роль в житті суспільства.
  3. III. санітарно - освітній - формування здорового способу життя.
  4. XII. ДВИГУНИ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИТТЯ
  5. XIII. ЛІНІЯ ПРАГНЕННЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ЖИТТЯ
  6. Акторство в життя
  7. Альбер Камю (1913 - 1960) зробив головною проблемою своєї екзистенційної філософії проблему сенсу життя.

Правова свідомість виступає як особливе явище в житті суспільства, окремих соціальних груп та індивідів. Виділяються наступні види правосвідомості: суспільне (масове), групове, індивідуальне.

Суспільна правосвідомість - Це система ідей, теорій, почуттів і настроїв, характерних для суспільства в цілому. Це правові погляди, які склалися на базі особливостей історичного розвитку. в подібному масовій правосвідомості полягає специфіка розвитку даного народу.

групове правосвідомість - Це правосвідомість колективів людей, що склалося на базі спільної трудової діяльності або особливостей регіонального проживання. Це правосвідомість класів, націй, народностей, трудових колективів і навчальних груп. Людське спілкування в групі сприяє формуванню переважаючого, типового в даному середовищі ставлення до права, законності, правосуддя.

індивідуальне правосвідомість - Це система правових ідей, поглядів, знань і настроїв, що сформувалася у окремих осіб.

За глибиною правових знань правосвідомість ділиться на буденне і професійне.

Повсякденна правосвідомість - Це правові знання і почуття, властиві неспеціалістам в області права. Воно проявляється в розмовах людей між собою з приводу будь-яких явищ життя суспільства.

професійна правосвідомість - Це свідомість фахівців, що володіють знаннями в сфері права та навичками правової діяльності.

Правова свідомість грає важливу роль в житті суспільства, зокрема, особливе значення воно має для правотворчості і реалізації права. Правосвідомість - це ідейна основа розробки правових норм. Правозастосовна діяльність здійснюється за допомогою правових знань, навичок і умінь, які є продуктом правової свідомості. Правосвідомість виконує наступні основні функції:

- Пізнавальну;

- Оцінну;

- Регулятивну;

- Виховну.

Пізнавальна функція правосвідомості проявляється в тому, що через правосвідомість здійснюється професійний і науковий аналіз правового життя суспільства, пізнається істинність права. Реальними інструментами цієї функції виступають правові ідеї, гіпотези, теорії, за допомогою яких здійснюється пізнавальна робота.

Оціночна функція правосвідомості - це здатність служити засобом оцінки. Люди пізнають і оцінюють правомірність-неправомірність, законність-незаконність.

Регулятивна функція правосвідомості виражається в тому, що правові знання людей дозволяють їм здійснювати юридично грамотні дії в правовій сфері. Знання про право дозволяють людині займатися саморегулюванням власної поведінки. Правова свідомість не тільки оцінює, пізнає, а й служить засобом регулювання правової діяльності.

Виховна функція правосвідомості проявляється в тому, що правова свідомість виступає елементом духовної культури життя суспільства і особистості. Воно забезпечує виховання людини з установкою на правомірну поведінку.

47. Правосвідомість юриста: поняття та основні риси.

Правова свідомість юриста є професійним правовою свідомістю. Воно характеризується насиченістю правової інформації, а також умінням здійснювати юридично значимі дії. У структурі правосвідомості є позитивні і негативні елементи. До позитивних належать ідеї законності, справедливості, а також почуття обов'язку. Знання в області права доведені до експертного рівня. Разом з тим, в структурі професійної правосвідомості існують і явища негативні. Це пробельность або невосполнимость, искаженность, а також деформованість. Подібні негативні явища ведуть до шлюбу в діяльності юриста і дозволяють йому здійснювати правопорушення. Спотворене правова свідомість може виступати в формі правового нігілізму, правового інфантилізму та інших явищ правового життя суспільства. Правовий нігілізм характеризується зневірою особи в право, а правовий інфантилізм - це юридична невихованість, відсутність твердих і міцних знань з питань правової діяльності.

Поняття, зміст і роль правової культури в житті суспільства.

По-перше, це сумативне розуміння правової культури, а також розуміння культури через ступінь оволодіння людьми принципами правової діяльності. відповідно до цього підходу, правова культура - це сума правових цінностей, накопичених суспільством в своєму історичному розвитку. Правова культура - частина загальнолюдської культури. З точки зору філософії, права культура - це сукупність матеріальних і духовних цінностей, накопичених людьми в процесі розвитку, а також спосіб передачі їх від покоління до покоління. Правова культура виражається в накопиченні в правовій сфері таких понять, як законність, справедливість, права і свободи людини і громадянина. Правова культура проявляється в якості діючого законодавства, юридично значимої діяльності судів, МВС, прокуратури і т.д., а також в ступені гарантованості юридичних прав і обов'язків громадян. Таким чином, правова культура суспільства - це система правових цінностей, які дане суспільство накопичило.

Стосовно до конкретної особистості правова культура визначається рівнем правових знань, навичок правової поведінки особистості в процесі її предметної діяльності. У правову культуру не слід включати правопорушення, помилки, які заважають грамотно і ефективно здійснювати правову роботу. Правова культура - це важливий засіб якісного здійснення функцій посадової особи.



Попередня   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Наступна

Поняття, класифікація та роль громадських об'єднань у політичній системі. | Основні форми взаємодії органів держави і громадських об'єднань. | Співвідношення держави і права. | Поняття і основні принципи правової держави. | Поняття, ознаки та сутність права. | Проблеми праворозуміння в зарубіжній і вітчизняній науковій літературі. | Держава, економіка, політика і право. | Основні функції права. | Поняття і види соціальних норм. | Взаємодія права і моралі. |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати