Головна

Причини відхилення проекту

  1. I. Аналіз чутливості ПРОЕКТУ
  2. I. Причини звернення за допомогою до консультанта по роботі з персоналом
  3. II. МЕТОДИ ПЕРЕВІРКИ СТІЙКОСТІ ПРОЕКТУ
  4. S 4. ЕКОНОМІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ПРИЧИНИ
  5. Аналіз комерційної здійсненності проекту
  6. Безробіття і її форми. Причини і наслідки безробіття
  7. Безробіття, види, причини, шляхи зниження

Передпроектна стадія розробки проекту надзвичайно важлива, оскільки дозволяє подолати ще до початку процесу інвестування невизначеність і як наслідок зниження витрат на проект і ризику його здійснення.

Завдання досліджень полягає в тому, щоб обгрунтувати висновок про нерентабельність даного проекту, що приводить до «відмови від проекту». Однак у вітчизняній практиці існує більш позитивний варіант коригування параметрів проекту, з тим щоб не втратити кошти, що витрачаються на передінвестиційні дослідження.

Серед критеріїв відмови від проекту називають:

· Період окупності проекту, тобто період, за закінчення якого чистий обсяг надходжень проекту перекриває початковий обсяг інвестицій в проект. На підставі цього показника робиться висновок про швидкість повернення вкладених коштів: чим менше період окупності, тим привабливіше проект;

· Сума дисконтованого грошового потоку до і після фінансування проекту. Якщо чиста поточна вартість більше 0, то проект приймається, якщо менше, то відкидається, оскільки надходжень від проекту не вистачає на те, щоб відновити вкладений капітал і забезпечити мінімально необхідний рівень прибутковості на цей капітал;

· Внутрішня норма рентабельності проекту, тобто співвідношення надходжень та інвестицій, дисконтованих за часом;

· Співвідношення «вигоди / витрати», тобто відношення дисконтованих вигод до дисконтованих витрат. Ставлення більше одиниці вказує на те, що проект заслуговує на увагу. Проекти, які характеризуються великим відношенням «вигоди / витрати», вигідніше, ніж проекти з меншим відношенням.

Співвідношення «вигоди / витрати» може бути використано для встановлення межі можливого збільшення витрат без перетворення проекту в економічно непривабливе підприємство.

30. Декларація про наміри і концепція проекту.

. На передпроектної стадії замовник (інвестор) виходячи зі своїх цілей і аналізу ситуації готує декларацію про наміри.

У цьому документі реалізується задум інвестора. У процесі його підготовки аналізуються:

· Потреба в кінцевих результатах;

· Наявні ресурси;

· Вплив проекту на навколишнє середовище;

· Загальний інвестиційний клімат;

· Рівень якості і вартість і т.д.

Зазвичай на рівні формування задуму немає необхідності в точній кількісній оцінці майбутніх витрат. Найчастіше в підготовці цього документа беруть участь консультанти в галузі управління проектами, а також експерти зі спеціальних питань.

Декларація про наміри особливо необхідна при здійсненні проектів в галузі будівництва. В цьому випадку вона містить такі відомості:

· Інвестор (замовник) та його адреса;

· Розташування об'єкта;

· Характеристика об'єкта;

· Обґрунтування необхідності запланованій діяльності:

· Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації;

· Перелік основних споруд і їх будівельні характеристики;

· Транспортне забезпечення;

· Можливий вплив на навколишнє середовище;

· джерела фінансування;

· Терміни планованого будівництва.

Декларація подається до місцевого органу державного управління, що володіє правом вилучення і надання земельних ділянок. Після отримання позитивного рішення з приводу намірів і альтернативних пропозицій про, розміщенні майданчика або траси для будівництва об'єкта замовник (інвестор) приймає рішення про розробку ТЕО.

31.Техніко-економічне обґрунтування проекту, його необхідність і склад.

32.Бізнес-план проекту. Оцінка ефективності майбутніх інвестицій.

33.Основні завдання та принципи планування проекту.

34.Розробка предметної області проекту. Структурна декомпозиція результатів проекту.

35.Планування проекту по часових параметрів.

36.Планування вартості в проекті.

37.Поняття якості проекту.

38.Вимоги до інформації, використовуваної в проекті. База даних проекту.

39.Інформаційні технології та інформаційно-технічні засоби, що використовуються в проекті.

40.Поняття проектного ризику. Класифікація проектних ризиків.

. Для досягнення поставлених цілей насамперед необхідний аналіз проектних ризиків, який неможливий без їх виявлення, систематизації, що здійснюється на основі класифікації, тобто розподілу ризиків на конкретні групи відповідно до покладеним в основу певною ознакою. Науково обгрунтована класифікація ризиків сприяє чіткому визначенню місця кожного ризику в ході аналізу проекту і створює потенційні можливості для ефективного застосування відповідних методів, прийомів управління ризиками.

Узагальнююча класифікація, що базується на реальній практиці проектної діяльності, враховує ряд наступних типових, найбільш часто зустрічаються ризиків, з якими стикаються учасники проекту:

- Ризик, пов'язаний з нестабільністю економічного законодавства і поточної економічної ситуації, умов інвестування і використання прибутку;

- Зовнішньоекономічний ризик (можливість введення обмежень на торгівлю або поставки і т.п.);

- Ризик несприятливих соціально-політичних змін в країні і регіоні, пов'язаний з невизначеністю політичної ситуації;

- Ризик, пов'язаний з неповнотою або неточністю інформації про динаміку техніко-економічних показників, параметрах нової техніки і технології;

- Ризик, пов'язаний з коливаннями ринкової кон'юнктури, цін, валютних курсів і т.д .;

- Ризик, пов'язаний з невизначеністю природно-кліматичних умов, можливістю стихійних лих;

- Виробничо-технологічний ризик (аварії і відмови устаткування, виробничий брак тощо);

- Ризик, пов'язаний з невизначеністю цілей, інтересів і поведінки учасників;

- Ризик, пов'язаний з неповнотою або неточністю інформації про фінансове становище і ділову репутацію підприємств-учасників.

Розглянемо інші класифікації ризиків. Так, ризики поділяються на систематичні і несистематичні. систематичні, в свою чергу, діляться на загальні для всіх проектів і ризики, пов'язані з загальноринковим коливаннями цін на ресурси і прибутковості

фінансових інструментів, що призводять як до позитивних, так і негативних змін запланованої проектної ефективності, несистематичні ризики впливають на прибутковість конкретного проекту. Це ризики, властиві тільки даному проекту.

У временнбм аспекті деякі аналітики поділяють ризики на ретроспективні, поточні иперспективні, a за рівнем впливу - на низькі, помірні и повні. Як варіант пропонується класифікація ризиків, пов'язана з виділенням двох груп чинників - внутрішніх і зовнішніх. До категорії зовнішніх відносять політичні, науково-технічні, соціально-економічні та екологічні фактори. Внутрішні чинники ризику виникають в результаті відтворювальної, соціальної, виробничої діяльності, а також в сферах управління і поводження.

Література з теорії бізнесу виділяє терміни «високий ризик» і «слабкий ризик *, що пов'язано з різними рівнями ризику. Рівень ризику при цьому визначають як відношення масштабу очікуваних втрат до обсягу майна проекту і фірми, і він також зв'язується з імовірністю настання цих втрат. Ще одна можлива класифікація ризиків наведена в табл. 9.1. При рівних можливих умовах реалізації проекту враховуються і такі види ризиків, як:

- виробничий - Ризик невиконання запланованих обсягів робіт і / або збільшення витрат, недоліки виробничого планування і, як наслідок, збільшення поточних витрат підприємства;

- інвестиційний - Ризик можливого знецінення інвестиційно-фінансового портфеля, що складається як з власних, так і з придбаних цінних паперів;

¦ ринковий - Ризик, пов'язаний з можливими коливаннями ринкових процентних ставок як національної валюти, так і курсів іноземних валют;

- політичний - Ризик несення збитків або зниження прибутку внаслідок змін державної політики;

- фінансовий - ризик, пов'язаний із здійсненням операцій з фінансовими активами. Включає процентний, кредитний і валютний ризики. процентний ризик виникає зазвичай при укладанні довгострокових угод про позику на основі плаваючої процентної ставки. Кредитний ризиквиникає при неможливості виконання банком кредитного договору внаслідок фінансового краху. валютний ризик являє собою ризик потенційних збитків, які може понести фірма внаслідок зміни в валютних курсах;

* економічний - ризик втрати конкурентної позиції підприємства внаслідок непередбачених змін в економічному оточенні фірми.

Таблиця 9.1

Наступна класифікація базується на практиці розробки конкретних інноваційних проектів і відображає не стільки самі ризики, скільки напрямки їх пошуку. Виявлення та опис проектних ризиків враховують такі ризики:

- Техніко-технологічні;

- Будівельні;

- Маркетингові;

- Фінансові;

- Ризики учасників проекту;

- Військово-політичні;

- Юридично-правові;

- Управлінсько-організаційні;

- Соціальні;

- Екологічні;

- Ризики обставин непереборної сили або форс-мажору;

- Специфічні (в тому числі регіональні і галузеві). Віднесення виявленого конкретного ризику к тієї чи іншої категорії представленої класифікації не завжди однозначно. Іншими словами, межі між названими напрямками носять розмитий характер. Більш того, в результаті вирішальне значення мають не стільки «прив'язка» виявленого ризику до одного з напрямків, скільки саме виявлення конкретного ризику, аналіз його впливу на прогнозну результативність досліджуваного проекту і подальша робота з вивчення можливостей реалізації вироблених антиризикових заходів.

Таким чином, складність систематизації проектних ризиків полягає в їх різноманітті, і навіть побіжне порівняння показує, що вони частково перетинаються, частково є незалежними, а отже, кожна класифікація суб'єктивна для різних цілей.

41.Прогнозування і оцінка ризику у проекті. Якісний і кількісний аналіз проектних ризиків.

.Аналіз проектних ризиків: процедурні питання

Теорія ризику почала інтенсивно розвиватися приблизно з 50-х років нашого століття за кордоном. Найбільше число досліджень, присвячених аналізу ризику, належить американським ученим, хоча ця проблема активно вивчалася і в західноєвропейських країнах. У той же час в нашій країні відбувалося серйозне розвиток математичного апарату аналізу ризиків можна застосувати до теорії планування експерименту в технічних і природничих галузях знань.

У сучасній вітчизняній практиці інвестиційного проектування поняття "аналіз проектних ризиків" з'явилося недавно. Воно об'єднало накопичений раніше міжнародний досвід і ґрунтовну російську теоретичну базу, ставши обов'язковим розділом будь-якого бізнес-плану інвестиційного проекту, "законодавчо" закріпленим в "Методичних рекомендаціях з оцінки ефективності інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування".

Необхідно розрізняти поняття "ризик" і "невизначеність".

невизначеність передбачає наявність факторів, при яких результати дій не є детермінованими, а ступінь можливого впливу цих факторів на результати невідома; це неповнота або неточність інформації про умови реалізації проекту. Фактори невизначеності поділяються на зовнішні і внутрішні. Зовнішні чинники - законодавство, реакція ринку на продукцію, що випускається, дії конкурентів; внутрішні - компетентність персоналу фірми, хибність визначення характеристик проекту і т.д.

ризик - Потенційна, чисельно вимірна можливість втрати. Ризик проекту - це ступінь небезпеки для успішного здійснення проекту. Поняттям ризику характеризується невизначеність, пов'язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту несприятливих ситуацій і наслідків, при цьому виділяються випадки об'єктивних і суб'єктивних ймовірностей.

Інвестиція в будь-який проект пов'язана з певним ризиком, що, як уже зазначалося, відбивається в розмірі процентної ставки: проект може завершитися невдачею, тобто виявитися нереалізованим, неефективним або менш ефективним, ніж очікувалося. Ризик пов'язаний з тим, що дохід від проекту є випадковою, а не детермінованою величиною (тобто невідомої в момент прийняття рішення про інвестування), так само як і величина збитків. При аналізі інвестиційного проекту слід врахувати фактори ризику, виявити якомога більше видів ризиків і постаратися мінімізувати загальний ризик проекту.

За своїм відношенням до ризику інвестори можуть бути розділені групи:

Безпосередньо ставлення до ризику залежить як від цілей інвестування (ступеня ризикованості проекту), так і від фінансового становища ініціатора (інвестора). Для прийняття правильного інвестиційного рішення необхідно не тільки визначити величину очікуваного доходу, ступінь ризику, а й оцінити, наскільки очікуваний дохід компенсує передбачуваний ризик. Однак складність полягає в тому, що оцінка ризику здійснення інвестицій в меншій мірі, ніж інші способи оцінки, піддається формалізації. Проте, аналіз ризику є необхідним і надзвичайно важливим етапом інвестиційної експертизи.

На жаль, в даний час ряд бізнес-планів інвестиційних проектів, що містять розділ аналізу ризиків, звужує проблему до аналізу тільки фінансових ризиків або підміняє аналізом банківських ризиків, що не відображає весь спектр проектних ризиків.

Даний розділ відображає аналіз існуючої теорії (risk analysis) і практичний відомий авторам досвід оцінки ризиків проекту, що дає право на опис в цьому розділі спеціального інструментарію під загальною назвою аналіз проектних ризиків.

Аналіз проектних ризиків підрозділяється на якісний (опис всіх передбачуваних ризиків проекту, а також вартісна оцінка їх наслідків та заходів щодо зниження) і кількісний (безпосередні розрахунки змін ефективності проекту в зв'язку з ризиками).

У число проектних ризиків зазвичай включаються такі як: технічні, ризики учасників проекту, політичні, юридичні, фінансові, маркетингові, екологічні, військові, будівельно-експлуатаційні, специфічні, ризики обставин непереборної сили та ін.

Найбільш часто зустрічаються кількісними методами аналізу ризиків є аналіз чутливості (уразливості), аналіз сценаріїв і імітаційне моделювання ризиків за методом Монте-Карло.

Предрісковая оцінка чистих вигод інвестиційного проекту, аналіз його ефективності базується на твердженні про найбільш успішному здійсненні та експлуатації проекту просто хоча б тому, що апріорі відсікає невизначеність вихідних факторів (змінних). Справа в тому, що ґрунтуючись на ретроспективному аналізі, дослідник прогнозує певну величину (оцінку) досліджуваного фактора (змінної). Однак при цьому результативний проектний показник, що залежить від даного чинника, також приймає певне точкове значення, яке може ввести в оману, тому що при деякому внепрогнозном зміні змінної зміниться і результативність проекту.

Навіть якщо експерт-аналітик використовує найбільш імовірні значення кожної проектної змінної, це зовсім не призведе до того, що отриманий результат буде також найбільш імовірним результатом.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   Наступна

Класифікація проектів | Цілі, результати, терміни і вартість проекту. Критерії ступеня досягнення цілей проекту. | структура проекту | Життєвий цикл проекту та його фази. | Навколишнє середовище проекту. Фактори безпосереднього і далекого оточення. | команда проекту | Особливості формування команди | Життєвий цикл проекту. Фази і продукти |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати