На головну

Семенович А. В.

 пояснення1  найменування показника 2  код  На ___ _______ 20 ___ р 3  Станом на 31 грудня 20 ___ р 4  Станом на 31 грудня 20 ___ р 5
   АКТІВI. Необоротні АКТІВИНематеріальние активи      
   Результати досліджень і розробок      
   нематеріальні пошукові активи      
   Матеріальні пошукові активи      
   Основні засоби      
   Прибуткові вкладення в матеріальні цінності      
   Фінансові вкладення      
   відкладені податкові активи      
   Інші необоротні активи      
   Разом у розділі I      
   II. ОБОРОТНІ АКТІВИЗапаси      
   Податок на додану вартість по придбаних цінностей      
   Дебіторська заборгованість      
   Фінансові вкладення (за винятком грошових еквівалентів)      
   Грошові кошти та грошові еквіваленти      
   Інші оборотні активи      
   Разом у розділі II      
   БАЛАНС      
 пояснення1  найменування показника 2  код  На ___ _______ 20 ___ р 3  Станом на 31 грудня 20 ___ р 4  Станом на 31 грудня 20 ___ р 5
   ПАССІВIII. КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИУставний капітал (складеного капіталу, статутний фонд, вклади товаришів)      
   Власні акції, викуплені в акціонерів  ()  ()  ()
   Переоцінка поза-обігових активів      
   Додатковий капітал (без переоцінки)      
   Резервний капітал      
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)      
   Разом у розділі III      
   IV. ДОВГОСТРОКОВІ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемние кошти      
   Відкладені податкові зобов'язання      
   Оціночні зобов'язання      
   Інші зобов'язання      
   Разом у розділі IV      
   V. КОРОТКОСТРОКОВІ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемние кошти      
   Кредиторська заборгованість      
   Доходи майбутніх періодів      
   Оціночні зобов'язання      
   Інші зобов'язання      
   Разом у розділі V      
   БАЛАНС      

Тест. Варіанти відповідей проставляти в таблиці, представленої після тестів

Варіант 1 (№ у журналі парний)

1. Основним видом вимірювання об'єктів в бухгалтерському обліку є:

1) натуральний

2) грошовий

3) умовний

4) тимчасової

2. Основне завдання бухгалтерського обліку-це:

1) правильно розрахувати заробітну плату персоналу

2) вести розрахунки по податках

3) складати баланси

4) формувати повну і достовірну інформацію про діяльність підприємства і його майновий стан

3. Допущення тимчасової визначеності фактів діяльності означає, що:

1) фіксується момент отримання або виплати грошових коштів

2) встановлюється дата завершення будівництва або виготовлення готового продукту

3) це синонім принципу нарахування

4. Вимога обачність передбачає:

1) завищувати активи

2) раніше нараховувати доходи

3) завищувати витрати

4) активи і доходи достовірно представляти

5. Заключною стадією роботи бухгалтерії є:

1) оформлення документів і перевірка достовірності інформації в них

2) перевірка фактичної наявності майна

3) складання офіційної звітності

4) виплата заробітної плати персоналу

5) аналіз підсумкових показників діяльності

6. До зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації відносяться:

1) інвестори

2) казначейство

3) податкові органи

4) власники

5) трудовий персонал

7. Відповідальність за організацію бухобліку несе:

1) головний бухгалтер

2) керівник організації

3) рада директорів

4) власники

8. Активом називаються:

1) спорудження

2) рухоме майно

3) кредити банків

4) заборгованість постачальникам

9. пасивів є:

1) нерухоме майно

2) кошти, надані в борг

3) власний капітал

4) заборгованість перед персоналом по заробітній платі

10. ПБО-це:

1) Закони для підприємства

2) Регулятори національної моделі фінансового обліку

3) Синонім МСФЗ

11. Облікові регістри використовуються для:

1) угруповання даних

2) підготовки даних для машинної обробки

3) спрощення бухобліку

12. Форма журнал-Головна використовується:

1) на великих підприємствах

2) для ведення журналу по кожному рахунку з перенесенням підсумків в Головний журнал

3) поєднання хронологічної і систематичної реєстрації меморіальних ордерів

13. Облікова політика-це:

1) сукупність конкретних методів і форм ведення бухобліку, що встановлюються підприємством

2) робочий план рахунків бухобліку

3) аналітичні регістри бухобліку

4) правила документообігу і технологія обробки облікової інформації

14. Система бухгалтерських рахунків - це спосіб:

1) оперативного контролю за активами підприємства

2) зменшення або збільшення взаємної заборгованості між підприємствами

3) економічної угруповання і поточного відображення руху об'єктів бухгалтерського обліку

15. Подвійний запис використовується:

1) для відображення господарських операцій

2) узагальнення даних бухгалтерського обліку

3) складання звітності

4) проведення інвентаризації

5) складання калькуляції

16. Кореспонденція бухгалтерських рахунків - це взаємозв'язок між:

1) синтетичним і аналітичним рахунками

2) рахунками покупців і постачальників

3) аналітичними рахунками і субрахунками

4) балансом і рахунками

5) дебетом одного і кредитом іншого синтетичного рахунку

17. Синтетичні рахунки необхідні:

1) для отримання узагальнених даних в кількісному вираженні

2) узагальнення інформації облікових об'єктів в грошовому вираженні

3) узагальнення інформації в натурально - вартісному вираженні

18. Рахунки аналітичного обліку представляють:

1) попредметно облік конкретних об'єктів в натурально -стоімостном або підсумковому виразі

2) облік за найменуваннями предметів тільки за кількістю

3) перелік дебіторів і кредиторів без вказівки суми боргу

19. План рахунків бухобліку - це:

1) схема реєстрації та групування активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій

2) перелік аналітичних рахунків

3) перелік субрахунків

4) структура рахунків для фінансового обліку

20. До джерел утворення засобів організації відносяться:

1) позикові і залучені кошти;

2) закріплення і позикові кошти;

3) власні і позикові кошти.

21. Господарська операція зачіпає:

1) майно підприємства;

2) джерела його освіти;

3) майно та джерела його утворення.

22. Якщо по активному рахунку кінцеве сальдо дорівнює нулю це означає, що:

1) обороти по дебету і кредиту рівні;

2) в обліку допущена помилка;

3) рахунок не є активним.

23. Сума операцій, записана на бухгалтерських рахунках за певний період, називається:

1) оборотом;

2) сальдо;

3) записом.

24. Стан господарських засобів або їх джерел називається:

1) оборотом;

2) сальдо;

3) записом.

25. Вказівка ??дебетуемого, що кредитується рахунків і суми операції називається:

1) бухгалтерським проведенням;

2) кореспонденцією;

3) записом господарської операції.

26. Бухгалтерський баланс-це:

1) форма реєстрації фактів господарської діяльності

2) спосіб відображення поточних змін величини статей активу і пасиву

3) спосіб детальної характеристики майна і джерел його формування

4) форма економічної угруповання в узагальненому вигляді в грошовій оцінці активів і пасивів підприємства

27. Основні засоби в балансі вказуються:

1) за первісною вартістю

2) залишкової вартості

3) відновної вартості

28. У актив балансу не увійде інформація:

1) про запаси матеріалу;

2) про банківські гарантії;

3) про витрати на незавершене виробництво.

29. Баланс містить інформацію про фінансовий стан організації:

1) за весь період діяльності;

2) на момент створення організації;

3) за звітний рік.

30. Що відноситься до власного капіталу організації:

1) основні засоби та оборотні активи;

2) нерозподілений прибуток;

3) заборгованість постачальникам.

Варіант 2 (№ у журналі непарний)

1. До джерел утворення засобів організації відносяться:

4) позикові і залучені кошти;

5) закріплення і позикові кошти;

6) власні і позикові кошти.

2. Господарська операція зачіпає:

4) майно підприємства;

5) джерела його освіти;

6) майно та джерела його утворення.

3. Прибуток, отриманий підприємством, належить:

1) до джерел власних коштів;

2) до майна підприємства.

4. Всі види тимчасово залучених джерел утворюють заборгованість:

1) дебіторську;

2) кредиторську.

5. Якщо з активного рахунку кінцеве сальдо дорівнює нулю це означає, що:

4) обороти по дебету і кредиту рівні;

5) в обліку допущена помилка;

6) рахунок не є активним.

6. Субрахунок це:

1) рахунок аналітичного обліку;

2) спосіб угруповання аналітичних рахунків.

7. Стан господарських засобів або їх джерел називається:

4) оборотом;

5) сальдо;

6) записом.

8. Рахунки для обліку інформації в узагальненому вигляді і грошовому вимірнику називаються:

1) загальними;

2) синтетичними;

3) аналітичними.

9. Вказівка ??дебетуемого, що кредитується рахунків і суми операції називається:

4) бухгалтерським проведенням;

5) кореспонденцією;

6) записом господарської операції.

10. Бухгалтерський баланс-це:

5) форма реєстрації фактів господарської діяльності

6) спосіб відображення поточних змін величини статей активу і пасиву

7) спосіб детальної характеристики майна і джерел його формування

8) форма економічної угруповання в узагальненому вигляді в грошовій оцінці активів і пасивів підприємства

11. Основні засоби в балансі вказуються:

4) за первісною вартістю

5) залишкової вартості

6) відновної вартості

12. У актив балансу не увійде інформація:

4) про запаси матеріалу;

5) про банківські гарантії;

6) про витрати на незавершене виробництво.

13. Грошові кошти відносяться до розділу балансу:

1) актив;

2) пасив;

3) не відображаються в балансі.

14. Збитки підприємства відносяться до розділу балансу:

1) актив;

2) пасив;

3) не відображаються в балансі.

15. Кредиторська заборгованість відноситься до розділу балансу:

1) актив;

2) пасив;

3) не відбивається в балансі.

16. Що відноситься до власного капіталу організації:

4) основні засоби та оборотні активи;

5) нерозподілений прибуток;

6) заборгованість постачальникам.

17. Що відноситься до оборотних активів:

1) резервний капітал

2) заборгованість постачальникам;

3) матеріали і готову продукцію

18. Як відображаються придбані нематеріальні активи в бухгалтерському обліку:

1) за фактичними витратами на придбання;

2) величиною можливої ??вигоди від їх використання;

3) вартості, що розраховується методом ФІФО або ЛІФО

19. Рахунки аналітичного обліку представляють:

1) попредметно облік конкретних об'єктів в натурально -стоімостном або підсумковому виразі

2) облік за найменуваннями предметів тільки за кількістю

3) перелік дебіторів і кредиторів без вказівки суми боргу

20. До якого розділу балансу відноситься рахунок "Витрати майбутніх періодів":

1) до короткострокових зобов'язань;

2) запасам і витратам;

3) вказується за балансом

21. У системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку розрізняють рівнів:

1) два

2) три

3) чотири

22. ПБО-це:

1) Закони для підприємства

2) Регулятори національної моделі фінансового обліку

3) Синонім МСФЗ

23. Облікові регістри використовуються для:

1) угруповання даних

2) підготовки даних для машинної обробки

3) спрощення бухобліку

24. Форма журнал-Головна використовується:

1) на великих підприємствах

2) для ведення журналу по кожному рахунку з перенесенням підсумків в Головний журнал

3) поєднання хронологічної і систематичної реєстрації меморіальних ордерів

25. Для журнально-ордерної форми характерні:

1) складання меморіальних ордерів

2) ведення журналу-ордера по кожному синтетичному рахунку

3) виключення суміщення синтетичного і аналітичного обліку в одному журналі-ордері

4) поєднання меморіальних ордерів з реєстраційним журналом, поєднання в ряді випадків в одному регістрі синтетичного і аналітичного обліку

26. Облікова політика-це:

1) сукупність конкретних методів і форм ведення бухобліку, що встановлюються підприємством

2) робочий план рахунків бухобліку

3) аналітичні регістри бухобліку

4) правила документообігу і технологія обробки облікової інформації

27. Подвійний запис використовується:

1) для відображення господарських операцій

2) узагальнення даних бухгалтерського обліку

3) складання звітності

4) проведення інвентаризації

5) складання калькуляції

28. Система бухгалтерських рахунків служить:

1) для оформлення розрахунків з постачальниками і покупцями

2) перерахування податків

3) видачі заробітної плати

4) економічної угруповання і контролю коштів, джерел і фактів підприємницької діяльності

29. Кореспонденція бухгалтерських рахунків - це взаємозв'язок між:

1) синтетичним і аналітичним рахунками

2) рахунками покупців і постачальників

3) аналітичними рахунками і субрахунками

4) балансом і рахунками

5) дебетом одного і кредитом іншого синтетичного рахунку

30. Синтетичні рахунки необхідні:

1) для отримання узагальнених даних в кількісному вираженні

2) узагальнення інформації облікових об'єктів в грошовому вираженні

3) узагальнення інформації в натурально - вартісному вираженні

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Семенович А. В.

З 302 Введення в нейропсихологию дитячого віку: Навчальний посібник. - К .: Генеза, 2005. - 319 с .: іл.

ISBN 5-98563-052-8

Автор книги - відомий нейропсихолог, професор МГППУ.

Цей посібник присвячено викладу основ нейропсихології дитячого віку - порівняно молодого, але інтенсивно розвивається у всьому світі напрямки нейропсихології. У ньому обговорюються базові (теоретичні та науково-прикладні) закономірності і принципи нейропсихологічних-го аналізу психічної діяльності людини в ранньому онтогенезі. Основний акцент робиться на розгляді проблем індивідуальних відмінностей в дитячому віці.

Посібник адресовано студентам психологічних, педагогічних і медичних факультетів вузів, а також психологам, дефектолога, логопеда і іншим фахівцям, що працюють з дітьми.

УДК 616.89 + 376.3 ББК 56.14 + 88.4

ISBN 5-98563-052-8° Семенович А-в- 2005-

Про Видавництво «Генеза», 2005.


ЗМІСТ

Введение........................................................................................................................ 5

Глава 1 - Індивідуальні відмінності в онтогенезі:1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ВСТУП | Введення в нейропсихологию дитячого віку | МОДЕЛЮВАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ відхиленнями в розвитку | НЕЙРОПСИХОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОБЛЕМИ відхиленнями в розвитку | БАЗОВІ ПОНЯТТЯ нейропсихології | МОЗКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ | ФАКТОР - ОДИНИЦЯ Синдромний нейропсихологічних АНАЛІЗУ | ТРИ функціональних БЛОКУ МОЗКУ | ФУНКЦІОНАЛЬНА АСИМЕТРІЯ МОЗКУ І міжпівкульна взаємодія | ОСНОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ І ПРИНЦИПИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати