На головну

Яке співвідношення права і політики?

  1. I.2.1) Поняття права.
  2. I.2.3) Система римського права.
  3. I.3.1) Розвиток римського права в епоху Стародавнього Риму.
  4. I.3.2) Історичне сприйняття римського права.
  5. I.4. Джерела римського права
  6. I.5.1) Передумови загальної кодифікації права.
  7. II. Поняття права, його соціальне призначення.

політика- Це система відносин між людьми та їх об'єднаннями з приводу влади, держави, демократії. Боротьба за владу та її утримання, участь у справах держави, формування і функціонування інститутів демократії - це сфера політики.

Політика з'явилася разом з державою. Інші суб'єкти політичної системи (партії, громадські об'єднання тощо) формувалися поступово, набуваючи навички впливу на розробку і здійснення політики. Політика може проводитися в різних територіальних рамках - держави, регіону, області, міста, району і т.п. Ми ведемо мову про політику держави, яка може бути визначена як стратегічний курс держави (Має три види діяльності: вироблення курсу політики, вибір цього курсу, реалізація обраного курсу). Вироблення курсу політики, як правило, - прерогатива політичних партій. Виборці, які голосують на виборах за програму тієї чи іншої партії, вибирають курс політики держави. Реалізація обраного курсу політики здійснюється через механізм держави урядом, сформованим партією (або блоком партій), яка перемогла на виборах. Держава відповідальна за реалізацію політичного курсу, який повинен відповідати інтересам суспільства.

Політика і право тісно взаємопов'язані. Процес прийняття закону (законодавчий процес) також є політичним за своїм характером. Принципи справедливості та свободи, закладені в праві, здійснюються соціальними групами, класами, народами (націями), а процес їх реалізації в будь-якому випадку набуває політичного характеру. Наприклад, політичний характер має рішення населення Криму про самовизначення у формі Автономної Республіки в складі України або прийняття нової Конституції Автономної Республіки Крим в 1998 році. Якщо принципи справедливості та свободи вірно відбиваються в політиці і потім отримують законодавче закріплення, можна сказати, що політика відповідає праву. Якщо політика спотворює принципи справедливості та свободи, то відповідною праву вона не стає й існує у формі довільного законодавства. Актуально звучать сьогодні в Україні слова Іммануїла Канта: «... всій політиці слід ставати на коліна перед правом ...».

Право залежить від політики:

? будь-які інтереси людей, перш ніж стати правом, повинні бути опосередковані державною політикою (діяльністю законодавчих та інших правотворчих органів держави);

? політика в праві формується у вигляді формально закріплених прав і обов'язків. Політичні вимоги стають правом лише в тій мірі, в якій вони закріплені в системі загальнообов'язкових норм, що охороняються державою.

Політика залежить від права, яке є засобом вираження політики, її реалізації, гарантом пропаганди на користь певної політики.

Право впливає на політику:

- Конституційно закріплює політичний лад суспільства, механізм дії політичної системи (поділ влади, політичний плюралізм, статус партій, виборче право та ін.), Політичні права і свободи громадян;

- Робить легітимними політичні рішення і органи державної влади, що забезпечує їм підтримку населення (в тому числі не допускає протидію влади в разі прийняття непопулярних рішень), визначає межі та можливості діяльності як опозиції, так і правлячих структур;

- Гарантує (охороняє і захищає) політичні права і свободи громадян, забезпечує механізм їх реалізації.

Право виступає як своєрідний індикатор зрілості політики того чи іншого класу, народу (нації), держави.

У демократичній державі легітимація офіційної політики передбачає її відповідність праву, а легалізація - закріплення в правовому законі.

глава 14

ПРАВОВА СИСТЕМА ДЕРЖАВИ І СИСТЕМА ПРАВА. СИСТЕМА ЗАКОНОДАВСТВА І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МАТЕРІАЛУ

§ 1. Поняття і структура правової системи

Держава має свою національну правову систему. Історично склалося так, що в кожній країні діють свої правові звичаї, традиції, законодавство, юрисдикційні органи, сформувалися особливості правового менталітету, правової культури, що й об'єднується загальним поняттям «правова система». У будь-якій державі правова система, будучи невід'ємним елементом правової культури, детермінована історичними і географічними чинниками, є частина соціальної системи держави.

Введене у вітчизняну юридичну науку на початку 80-х рр. ХХ ст. поняття «правова система» формується за аналогією з «політичною системою» в політології та «економічною системою» в економічній теорії. Як комплексну характеристику юридичної сфери життя конкретного суспільства, правову систему слід відрізняти від системи права. За обсягом і змістом вони не тотожні. Система права входить в правову систему (див. § 2).

Правова система - Це комплекс взаємопов'язаних і узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають внаслідок такого регулювання (правові норми, правові принципи, правосвідомість, законодавство, правові відносини, юридичні установи, юридична техніка, правова культура, стан законності і її деформація, правопорядок та ін.).

Можна сказати, що це обумовлена ??об'єктивними закономірностями розвитку суспільства цілісна система юридичних явищ, що постійно діють унаслідок відтворення і використання людьми та їх організаціями (насамперед державою) для досягнення своїх цілей.

Правова система має істотне значення для характеристики права, стану законодавства, діяльності судів тієї чи іншої конкретної країни.

Структура правової системи- Це стійка єдність елементів правової системи, їх зв'язків, цілісності, зв'язків елементів із цілим.

Елементи правової системи суспільства:

? суб'єкти права - фізичні особи (громадяни, іноземці, особи без громадянства та ін.), Юридичні особи - комерційні і некомерційні організації, держава, соціальні спільності та ін. Довгий час правова система характеризувалася як знеособлена структура, тоді як без особи соціальна система не може відбутися. Звернення до людини як до систематизує фактору всіх суспільних явищ зажадало перегляду попередніх підходів до структури правової системи і виділення суб'єктів права як неодмінного її елемента;

? правові норми і принципи;

? правові відносини, правова поведінка, юридична практика, режим функціонування правової системи;

? правова ідеологія, правова свідомість, правові погляди, правова культура;

? зв'язку між названими елементами, які визначають результат їх взаємодії - законність, правопорядок.

Взаємодія елементів (компонентів) правової системи суспільства дозволяє виділити п'ять підсистем її функціонування:

1) інституційна - Суб'єктний склад (суб'єкти права) як системоутворюючий фактор всієї правової системи;

2) нормативна (регулятивна) - правові норми і принципи, що регулюють відносини між суб'єктами права, які об'єктивувати і систематизовані в нормативно-правових актах;

3) ідеологічна -праворозуміння кожної людини, його правосвідомість і правова культура, можливість оцінити правове буття і вибрати варіант поведінки - правомірної та неправомірної;

4) функціональна - правотворчість, правореализация, правозастосування, правове виховання, правовідносини, юридична практика. Через них формується, змінюється, здійснюється дія норм права;

5) комунікативна - інтегративні (підсумовують) зв'язку всіх підсистем функціонування правової системи суспільства в цілому, що визначають ефективність правового регулювання, законність і правопорядок.

Кожна із самостійних частин правової системи суспільства має власну структуру, свої принципи організації і діяльності.

Таким чином, поняття «правова система» має узагальнюючий характер. Воно включає в себе, по суті, всі правові явища: правотворчість, правосвідомість, правореалізующей діяльність, правову ідеологію. Право - ядро ??і нормативна основа правової системи, її цементуючий стрижень. Праворозуміння - концептуальний фундамент правової системи. Законність і правопорядок - обов'язкові результативні елементи правової системи, без яких вона не може ефективно функціонувати

§ 2. Поняття, основні ознаки
 і структура системи права

Право являє собою досить складну цілісну систему. Як вказувалося, є два поняття: «Система права» и "правова система", Які не тотожні, їх слід розрізняти. Правова система - поняття більш широке, ніж система права. Система права входить в правову систему, є базовою системою в системі.

На відміну від правової системисистема права - Правова категорія, що означає внутрішню будову права, внутрішню структуру права будь-якої країни. Вона виражається через розподіл і побудову нормативного матеріалу, за допомогою якого її різні блоки (частини) постають у єдності.

система права - Це об'єктивно обумовлена ??системою суспільних відносин внутрішня структура права, яка складається з взаємопов'язаних норм, логічно розподілених за галузями, підгалузями та інститутами.

Можна сказати інакше: система права - це науково організована сукупність правових норм, розподілених за групами - правових інститутів, зведеним в підгалузі, які в свою чергу утворюють галузі - цілісні нормативні утворення.

Ознаки (риси) системи права:

1. Обумовленість реально існуючою системою суспільних відносин. Вона не може створюватися за суб'єктивним розсудом людей існує об'єктивно;

2. Органічна цілісність, єдність і взаємозв'язок правових норм, а не їх випадковий набір. Норми права, з яких складається система права, не можуть функціонувати ізольовано. Вони взаємно узгоджені і цілеспрямовані;

3. Структурний різноманітність. Це означає, що система права складається з неоднакових за змістом і обсягом структурних елементів, які логічно об'єднують, розташовують нормативний матеріал у певній функціональній спрямованості.

Дослідження системи права необхідно починати з попереднього вирішення питання про структурні елементи і критерії побудови системи. Під структурою системи розуміється єдність елементного складу системи і взаємодія складових її елементів. Структура - це спосіб зв'язку елементів в системі, які забезпечують її спрямоване функціонування та стійкість (стабільність).

Структурні елементи системи права:

- Норми права;

- Інститути права;

- Підгалузі права;

- Галузі права.

Норма права - «цеглинка» системи права, первинний компонент, з якого складаються інститути і галузі права. Не може існувати норма права, яка не входила б в певний інститут і галузь права. Галузь права є найбільшим елементом, з яких складається система права. Цивільне право, кримінальне право, трудове право, адміністративне право та ін. - Це галузі права.

§ 3. Предмет і метод правового регулювання
 як підстави формування системи права

Розподіл системи права на галузі ґрунтується на певних умовах. Такими критеріями єпредмет(Матеріальний критерій) іметод(Юридичний критерій) правового регулювання.

Предмет правового регулювання - Сукупність якісно однорідних суспільних відносин, врегульованих правовими нормами (відповідає на питання «що?»). Предмет правового регулювання вказує, на яку групу суспільних відносин спрямоване вплив норм права.

Предмет правового регулювання є умовне виділення певного відокремленого кола (сукупності) суспільних відносин, які мають спільний якістю. Це дозволяє узагальнити норми права, які регулюють коло (сукупність) суспільних відносин, в таку нормативну спільність як галузь права.

Наприклад, предметом екологічного права є відособлена група суспільних відносин щодо раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища. Предмет аграрного права складають суспільні відносини щодо організації та діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Предмет земельного права - суспільні відносини щодо раціонального використання та охорони земель. Предмет адміністративного права - управлінські відносини. Предмет трудового права - трудові відносини і т.д. Кожна галузь права має свою, відносно відокремлену, сферу регулювання.

Відмежування предмета правового регулювання однієї галузі від іншої здійснюється на основі виявлення якісної однорідності складових його елементів:

- Суб'єктів,

- Об'єктів,

- Змісту,

- Динамічні фактори.

Наприклад, у трудових суспільних відносинах суб'єктами виступають робітники та службовці, об'єктом - предмети праці, змістом - трудова діяльність, динамічними чинниками - зміна потреб в робочій силі. Інший склад елементів мають майнові відносини, управлінські і т.д.

Предмет правового регулювання зазвичай розглядають як визначальний критерій системи права. Він - головне, об'єктивна підстава для розподілу правових норм за галузями права. Його доповнює метод правового регулювання.

Метод правового регулювання - Сукупність прийомів і способів правового впливу на суспільні відносини (відповідає на питання «як?»). Він несе основне навантаження в динаміці, в «роботі» права, показує, як регулюються суспільні відносини, якими прийомами і способами.

Кожна галузь права має свій специфічний метод правового впливу на суспільні відносини. Метод правового регулювання багато в чому орієнтований на способи правового регулювання: дозволу, зобов'язування, заборони.

Спільними є два методи правового регулювання:

імперативний (Владно-авторитарний, директивний), - строго-обов'язковий, побудований на засадах влади і підпорядкування, на відносинах субординації (метод «вертикалі»). він передбачає заборони, обов'язки, покарання.

диспозитивний, - Автономний, побудований на засадах автономії, юридичної рівності суб'єктів, угоди сторін, їх несупідрядними між собою (метод «горизонталі»). він передбачає дозволу.

Так, метод владних приписів (зобов'язування) характерний, як правило, для адміністративного права. Метод рівності сторін і вільного волевиявлення (дозволу) - для цивільного права. Метод справедливої ??винагороди і заохочення - для трудового права. Метод заборони (заборона недозволених дій) - для кримінального права. Метод дозволу - для підприємницького права і т.д.

За допомогою методу правового регулювання можна легше орієнтуватися, до якої галузі права належать ті чи інші поняття і терміни. Наприклад, термін «договір» вживається в різних галузях права - конституційному, міжнародному, трудовому, цивільному. Трудовий договір підпадає під дію методу регулювання трудового права - методу супідрядності і тяжіє до зобов'язування, а договір як підстава виникнення зобов'язань - під дію методу цивільного права - методу автономії і припускає дозволу.

§ 4. Публічне і приватне право

Предмет і метод правового регулювання, що лежать в основі поділу системи права на галузі, визначаються глибинним розподілом права на дві підсистеми: приватну і публічну, Відомі ще з часів Давнього Риму. За відомою формулою римського юриста Ульпіана, публічне право відноситься до положення держави, приватне - до користі окремих осіб.

Публічне і приватне право - це, з одного боку, суперечливі, а з іншого - взаємозалежні грані права. Сьогодні правові системи багатьох цивілізованих країн ґрунтуються на принципі поділу права на приватне і публічне (ФРН, Франція, Італія, Іспанія та ін.). Світова юридична наука визнає поділ права на приватне і публічне певною мірою умовним, але необхідним.

Уявімо розподіл права на приватне і публічне із зазначенням предмета, ознак, методу, що відносяться до кожного з них:Попередня   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Що таке «поділ влади» як принцип організації роботи державного апарату? | Міжнародного права і міжнародної співпраці. | Основні ознаки, що відрізняють самоврядування від демократії | негативні позитивні | Гарантії захисту прав. | Механізм захисту. | Нормативні узагальнення (заборони, дозволи, позитивні зобов'язування), які стали звичайними способами регулювання первіснообщинного життя, - витоки формування права. | Які специфічні ознаки права? | Регулятивний. | загальносоціальні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати