На головну

Вступ

  1. I. Вступ
  2. Біорізноманіття: введення в проблему
  3. Вступ
  4. ВСТУП
  5. ВСТУП
  6. ВСТУП

Навчально-методичний посібник

Видання 2-е, перероблене і доповнене

укладачі

Голодова Лариса Юріївна

Ківаріна Марія Валентинівна

Мозуль Людмила Миколаївна

Комп'ютерна верстка

Е. М. Бармина

Оригінал-макет підготовлений ЦІСТЕ Інституту економіки і управління

Ліцензія ЛР № 020815 от.21.09.98

___________________________________________________________________________

Підготовлено до друку 15.03.2006. Папір офсетний. Формат 60х841 / 16.

Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.

Ум. печ. л. ___ Уч. -ізд.л .____. Тираж 300 прим.

Замовлення № _______

Видавничо-поліграфічний центр

Новгородського державного університету ім. Ярослава мудрого.

173003, Великий Новгород, вул. Б. Санкт-Петербергская, 41.

Надруковано в Інституті економіки і управління.

173015, Великий Новгород, вул. Псковська, 3.

Махов А. М.

Мережеві методи планування

Санкт-Петербург


Вступ

Можливість широкого застосування мережевих методів аналізу та оптимізації в економічних і управлінських задачах обумовлена ??двома причинами. По-перше, сучасне суспільство почасти можна розглядати як систему мереж, призначених для транспортування, передачі, розподілу електроенергії, товарів та інформації. Оскільки кожна з підсистем має вельми складну структуру і є дорогою, виникає необхідність в ефективному використанні вже існуючих технічних засобів і в раціональному проектуванні нових. При проектуванні та вдосконаленні великих і складних систем, а також при пошуку шляхів їх найбільш раціонального використання істотне значення можуть мати методи мережевого аналізу.

По-друге, для багатьох завдань, які не є мережевими по постановці, при зведенні їх до задачі на графі, процедура вирішення може бути істотно спрощена і зроблена більш наочною, що є важливим в аргументації при реалізації отриманих результатів на практиці.

Даний методичний посібник для забезпечення для самостійної роботи студентів присвячено двом найбільш часто зустрічається мережевим завданням: побудови плану заміни обладнання та задачі комівояжера. Наступні параграфи присвячені узагальнена необхідного для виконання робіт математичного апарату.

 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Наступна

визначення | Орієнтовані і неорієнтовані мережі | Теорема про максимальний потік і мінімальному розрізі | Ізоморфізм і гомеоморфизм графів. | Дерева і деревовидних | Матричні уявлення мереж | Постановка задачі | Алгоритм рішення (алгоритм Дейкстри) | приклад рішення | Приклади економічних задач, що зводяться до задачі про найкоротшою ланцюга |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати