На головну

Тести і ситуації

  1. Аналіз клінічної ситуації (навчальне завдання) №1
  2. Аналіз клінічної ситуації (навчальне завдання) №2
  3. АНАЛІЗ КЛІНІЧНОЇ СИТУАЦІЇ. НАВЧАЛЬНА ЗАВДАННЯ
  4. Аналіз клінічної ситуації. Навчальна задача 1.
  5. Аналіз клінічної ситуації. Навчальна задача 1.
  6. Аналіз клінічної ситуації. Навчальна задача 2.
  7. Аналіз клінічної ситуації. Навчальна задача 2.

Виберіть правильні відповіді:

1.Характеристиками вільного ринкового господарства виступають:

а. необмежене число учасників конкуренції;

б. вільний доступ до ринкової інформації;

в. обмежена роль уряду в економіці;

м все вказане.

2.Чим торгують на товарній біржі:

а. великими партіями будь-яких товарів;

б. стандартними контрактами;

в. товарами масового виробничого і особистого споживання?

3.Фондова біржа - це:

а. ринок, де продаються і купуються оптом товари;

б. ринок, де продаються і купуються цінні папери;

в. ринок, де укладаються угоди по кредитах;

м ринок, де здійснюється наймання робочої сили.

4.Чи вірні наступні твердження:

а. з ростом доходу споживача крива попиту за ціною на червону ікру буде зміщуватися вправо (так, ні);

б. великий неврожай картоплі в країні призводить до зсуву кривої попиту на картоплю вліво (так, ні);

в. ринкова влада монополії залежить від ступеня еластичності попиту (так, ні);

м попит на мармелад більш еластичний, ніж на цукор (так, ні);

д. ринкова рівновага настає тоді, коли ціна, за якою продавець продає свій товар, дорівнює ціні, за якою покупець його купує (так, ні);

е. в умовах ринкової економіки рівноважна ціна встановлюється завжди (так, ні);

ж. попит є нееластичним за ціною, коли відсоткове збільшення величини попиту більше процентного зменшення ціни товару (так, ні);

з. зменшення цін на пиріжки призведе до зсуву вправо кривої попиту на пиріжки (так, ні);

і. від менш еластичного блага споживачеві важче відмовитися, ніж від більш еластичного (так, ні);

к. якщо ніякі умови не зміняться, ринок може перебувати в стані рівноваги як завгодно довго (так, ні);

л. закон попиту свідчить, що збільшення ціни у всіх випадках призводить до зменшення величини попиту на дане благо (так, ні)?

5.Виберіть правильну відповідь. До сублементам, тобто доповнює благ відносяться:

а. житній хліб і одяг;

б. фотоапарати і плівка;

в. пиво і квас;

м шашлики і баранина.

6.Що з нижче перерахованого є ознакою тільки досконалої конкуренції:

а. фірма не має ринкову владу;

б. фірма максимізує прибуток;

в. фірма отримує прибуток в довгостроковому періоді?

завдання

1.функція попиту Д = 30 - 5р, А функція пропозиції S = -5 + 2р.

Визначте: а) ціну рівноваги і обсяг продажів; б) як зміниться попит і пропозицію, якщо встановиться ціна, що дорівнює 4 одиницям; в) що станеться з об'ємом продажів, якщо ціна встановиться на рівні 6 одиниць.

2.В результаті підвищення ціни товару з 5 грошових одиниць до 7 грошових одиниць обсяг попиту скоротився з 9 млн. Грошових одиниць до 7 млн. Визначте еластичність попиту за ціною.

Відповіді до практичного завдання:

1. г.

2. б.

3. б.

4. а. да;

б. немає;

в. да;

г. да;

е. немає;

ж. немає;

з. немає;

и. да;

к. да;

л. да.

5. б.

6. а.

7. а. 30 - 5р = -5 + 2р; Рравн. = 5; Qпрод.= 5.

б. Р = 4; Qд = 10; Qs = 3; Qпрод. = 3, надлишок покупців - дефіцит.

в. Р = 6; Qд = 0; Qs = 7; Qпрод. = 0, надлишок продавців - перевиробництво.

8.Кец = (-2) / 9 · 100/2/5 · 100 = 22,5 / 40 = 0,55. Нееластичний попит.

Тема 6. Підприємництво як тип господарської поведінки

Питання для обговорення:

1.Підприємництво: економічний зміст, ознаки, види. Ризик в підприємництві.

2.Основні форми організації підприємництва, їх переваги і недоліки.

Теми для доповідей:

1.Фактори і умови, необхідні для розвитку підприємництва.

2.Розвиток підприємництва - умова створення ринкової економіки.

3.Підприємництво і державне регулювання економіки.

Методичні вказівки:

1.На сьогоднішній день в світі не існує загальноприйнятого визначення підприємництва. "Вживати, - зазначає В. І. Даль, - затівати, вирішуватися виконати будь-яке нову справу, приступати до здійснення чого-небудь значного". Американський вчений, професор Роберт Хизрич визначає підприємництво "як процес створення чогось нового, що має вартість, а підприємця - як людини, яка витрачає на цей весь необхідний час і сили, бере на себе ... ризик, одержуючи в нагороду гроші і задоволення досягнутим ".

У російському законодавстві підприємництво пояснюється як ініціативна самостійна діяльність громадян і підприємств, спрямована на отримання прибутку і здійснювана на їх ризик і під їх майнову відповідальність.

Ознаками підприємництва, який розкриває його зміст є: ризик, ініціатива, підприємливість, самостійність, відповідальність, активний пошук.

У підприємництві виділяють суб'єкти та об'єкти.

Основним суб'єктом підприємницької активності виступає передцям (Приватна особа, асоціація у вигляді орендного колективу, акціонерного товариства, кооперативу, а також держава). Однак підприємець не єдиний суб'єкт, в будь-якому випадку він змушений взаємодіяти зі споживачем як основним його контрагентом. Тому і споживач і держава також відносяться до категорії суб'єктів підприємницької активності, так само як і найманий працівник, і партнери по бізнесу.

Об'єкт підприємницької активності - товар, послуга, тобто то, що може задовольнити чиюсь потребу і що пропонується на ринку.

Залежно від змісту діяльності розрізняють такі види підприємництва.

виробниче підприємництво - Це таке, в якому здійснюється виробництво товарів і послуг, інформації, а також духовних цінностей.

комерційне підприємництво складається в операціях, і угодах з перепродажу товарів і послуг і не пов'язане з виробництвом продукції. Прибуток підприємця утворюється шляхом продажу товару за ціною, що перевищує ціну придбання.

фінансове підприємництво - Різновид комерційного. Об'єктом купівлі-продажу тут є гроші, валюта, цінні папери.

посередницьке підприємництво проявляється в діяльності, що з'єднує зацікавлені у взаємній угоді сторони. За надання подібних послуг підприємець отримує дохід,

страхове підприємництво - Це особлива форма фінансового підприємництва, яка полягає в тому, що підприємець отримує страховий внесок, який повертається тільки при настанні застрахованої випадку. Частина, що залишилася внесків утворює підприємницький дохід.

Одним з основних ознак підприємництва, як зазначалося, є ризик.

ризик - Це ймовірність збитків або недоотримання доходів у порівнянні з варіантом, передбаченим прогнозом і планом. Розрізняють декілька видів ризику: виробничий, комерційний, фінансовий, кредитний і процентний. Існує думка, що допустимий рівень ризику обернено пропорційний кількості осіб, які беруть участь в цій діяльності.

Ризик можна виміряти різними методами:

- Статистичним, при якому вивчають статистику втрат в минулому і роблять прогноз на майбутнє;

- Експертним, при якому вивчається думка фахівців і досвідчених підприємців;

- Розрахунково-аналітичним, що базуються на математичних прийомах.

2.Підприємництво існує в різних формах. В основі їх класифікації лежать дві ознаки: форма власності та величина фірми.

Залежно від форми власності підприємництво ділиться на державне і приватне. Державне підприємництво зазвичай більш стабільно і капіталомісткі, оскільки має фінансову та організаційною підтримкою уряду.

У той же час приватний сектор має перед державним ряд переваг:

- Він більш вільний у обранні прибутковою сфери діяльності;

- Не регламентований в обсягах бізнесу;

- Не обмежений твердою ціною.

У підприємництві виділяють три види суб'єктів: індивідуальні або приватні, товариства або партнерства і корпорації (акціонерні товариства).

індивідуальним підприємництвом називають бізнес, власником якого є одна людина. Він несе необмежену відповідальність (майнову) та у нього капітал невеликий - в цьому недоліки індивідуального підприємництва.

Його переваги: ??кожен власник володіє всією прибутком, може сам виробляти будь-які зміни. Це найбільш поширена форма бізнесу, характерна для дрібних магазинів, підприємств сфери послуг, ферм, а також професійної діяльності юристів, лікарів і т.п.

товариством, Або партнерством називається бізнес, яким володіють двоє і більше осіб. Переваги партнерства в тому, що його легко організувати і залучити додаткові кошти і нові ідеї. До числа недоліків відносять обмеженість фінансових ресурсів при розвиненому справі, яке вимагає нових вкладень капіталу, неоднозначне розуміння цілей діяльності фірми її учасниками, складності визначення міри кожного в доході або збитку фірми.

корпорацією називається сукупність осіб, об'єднаних для спільної підприємницької діяльності. Право на власність корпорації розділено на частини по акціях, тому власники корпорацій називаються власниками акцій, а сама корпорація - акціонерним товариством.

До числа переваг корпорацій відносяться:

- Необмежені можливості залучення грошового капіталу через продаж акцій та облігацій;

- Залучення фахових спеціалістів для виконання управлінських функцій;

- Стабільність функціонування корпорації, оскільки вибуття з товариства будь-кого з акціонерів не тягне за собою закриття фірми.

До недоліків даної форми відносяться:

- Сприятливі можливості для економічних зловживань (наприклад, випуск акцій, які не мають реальної вартості);

- Поділ функцій власності та контролю, особливо очевидне для великих корпорацій, акції яких розпорошені серед численних власників. Власники акцій зацікавлені в максимальних дивіденди, а менеджери намагаються їх зменшити, щоб пустити гроші в оборот.

За ознакою розмірів підприємництва розрізняють: малий бізнес, середній і великий бізнес.

Найбільш типовими формами малого бізнесу стали система франчайзингу та венчурного підприємництва.

Франчайзинг - Це система дрібних приватних фірм, які укладають контракт на право користування фабричною маркою великої фірми і своєї діяльності на певній території і в певній сфері. Вони мають пільги у вигляді знижок на ціни, допомоги в доставці товарів, в придбанні обладнання, в кредитах, і т.д. Дрібні фірми можуть бути роздрібними продавцями продукції великих компаній.

венчурна ширма - Це комерційна організація, що займається розробкою наукових досліджень для їх подальшого розвитку та завершення. Тому венчурні фірми роблять бізнес на нововведення. Батьківщиною венчурного підприємництва та системи франчайзингу є США, де вони виникли після другої світової війни. В даний час дані форми малого підприємництва починають створюватися і в Росії. Однак в цілому малий бізнес не отримав в Росії широкого поширення.

середній бізнес відіграє менш помітну роль. Він неміцний, тому що йому доводиться конкурувати як з великим, так і з дрібним підприємництвом. В результаті він переростає у великий, або перестає існувати взагалі. Виняток становлять фірми, які свого роду є монополістами у випуску будь-якої специфічної продукції, що має свого постійного споживача (наприклад, виробництво інвалідної техніки, експлуатація комунального міського господарства і т.д).

великий бізнес відрізняється більшою міцністю, ніж середній або малий. Монопольне становище на ринку дає йому можливість виробляти дешеву і масову продукцію, розраховану на задоволення потреб масових покупців.

У кожній країні існує своя організаційна структура бізнесу. У Росії форми підприємницької діяльності визначені Цивільним Кодексом, прийнятим в 1995 році. Відповідно до нього організації поділяються на комерційні та некомерційні. Комерційні основною метою мають одержання прибутку. Некомерційні таких цілей не ставлять.

комерційні фірми можуть створюватися у формі господарських товариств, виробничих кооперативів, державних і муніципальних унітарних підприємств.

Господарські товариства, у свою чергу, існують в формах: повного товариства, товариства на вірі (командитне), товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, акціонерного товариства (відкритого і закритого), дочірніх і залежних товариств.

Некомерційні фірми створюються в формі споживчих кооперативів, громадських або релігійних організацій, благодійних фондів.

практичне завдання:Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ | Частина I. Мікроекономіка | Частина I. Мікроекономіка | Тести і ситуації | Тести і ситуації | Тести і ситуації | Тести і ситуації | Частина II. Макроекономіка | Тести і ситуації | Тести і ситуації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати