На головну

A. Характеристика фінансової діяльності підприємства

  1. Cedil;Приведенная характеристика насоса
  2. Divide;Характеристика трубопровода
  3. I. Общая характеристика международных отношений в Новое время.
  4. II.7.1. Общая характеристика внимания
  5. III. 10.1. Понятие о восприятии и характеристика основных его особенностей
  6. III. 12.1. Общая характеристика мышления

При функціонуванні підприємства відбувається безперервний кругообіг коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їх розподілу й використання.

При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами (сплата податків), персоналом підприємства тощо. Усі ці грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства, в основу якої покладено належне забезпечення фінансування суб'єкта підприємницької діяльності.

Фінанси - це система економічних відносин з приводу формування та використання коштів у процесі їх обігу.

Фінансові ресурси - кошти підприємства, які призначені для здійснення поточних витрат, інвестицій, економічного стимулювання робітників та виконання фінансових зобов'язань.

Фінансування - це залучення необхідних коштів для покриття потреби підприємства в основному і оборотному капіталі.

Основні завдання фінансової діяльності:

- вибір оптимальних форм фінансування структури капіталу і напрямків його використання;

- збалансування за часом надходження і витрачання платіжних засобів;

- підтримання належної ліквідності активів та своєчасність розрахунків із партнерами і державою.

Відповідно до джерел коштів фінансування поділяється на внутрішнє та зовнішнє.

Внутрішнє фінансування здійснюється за рахунок коштів, одержаних від діяльності самого підприємства: прибуток, амортизаційні відрахування, виручка від продажу чи здавання в оренду майна.

Зовнішнє фінансування використовує кошти, не пов'язані з діяльністю підприємства: внески власників у статутний капітал (безпосереднього або у формі куплі акції), кредит, зобов'язання боржників, державні субсидії тощо.

Розрізняють також фінансування за рахунок власних і залучених коштів.

До залучених коштів належать ті, які треба повертати, тобто:

- банківські кредити;

- позики інших підприємств;

- кошти від випуску векселів та інших боргових зобов'язань;

- кошти від емісії та реалізації цінних паперів, які належать підприємству;

- іноземні інвестиції.

Решта коштів виступає як власний капітал. При цьому кожне підприємство повинне забезпечувати оптимальне співвідношення власного і залученого капіталу.

Однією із форм фінансування є кредит, тобто платне надання підприємству грошових коштів або інших цінностей у борг на певний час.

Залучення кредитів розширює фінансові можливості підприємства, але одночасно створює ризик, пов'язаний із необхідністю повернення боргів у майбутньому і сплати відсотків за користування позиченими коштами.

У ринковій економіці бюджетні кошти можна одержати через цільові субсидії ( інвестиційні асигнування), інвестиційні податкові кредити.

Інвестиційний кредит - це кошти, залишені підприємствам малого бізнесу в зв'язку з наданням їм відстрочки платежів по податку на прибуток і податок на майно, якщо прибуток у розмірі зниженого податку реінвестується у виробництво, а кошти від зменшення податку на майно спрямовуються на викуп майна в процесі приватизації підприємства.

   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Наступна

Показники товарних запасів | Знаючи товарні запаси в днях обігу, можна визначити товарні запаси в сумі, помноживши цей показник на середньоденний товарооборот. | Товарних запасів | Аналіз товарних запасів і товарообіговості | Тести до теми 6 | Поняття та структура персоналу підприємства | Продуктивність праці персоналу: сутність, методи вимірювання та фактори зростання | Система оплати праці, організація преміювання персоналу | Аналіз показників з праці | Аналіз продуктивності праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати