На головну

Економічна ефективність стандартизації.

  1. Альтернативні витрати та ефективність економіки
  2. Аналіз і економічна оцінка традиційних методів обробки різанням
  3. Аргументи і їх вплив на ефективність спілкування
  4. Аренда землі. Чистий економічна рента
  5. Бухгалтерська, економічна і нормальний прибуток
  6. БЮДЖЕТНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
  7. Види і ефективність фіскальної політики

Під економічним ефектом стандартизації розуміють економію живої і матеріалізованої праці в суспільному виробництві в результаті впровадження стандарту з урахуванням необхідних для цього витрат.

Він може бути виражений в грошовій або в натуральній формі (зниження трудомісткості, економія матеріалів, зменшення потреби в обладнанні та площах, скорочення тривалості циклів проектування і виготовлення і т. П.), Якщо витрати виміряні в тих же одиницях, що і економія. При розрахунках економічного ефекту стандартизації на стадії проектування слід враховувати скорочення обсягу робіт, трудомісткості, вартості та термінів проектування.

При цьому слід враховувати зміну як поточних витрат проектних організацій і підрозділів, так і капітальних. Розрахунки економічного ефекту на стадії виробництва слід проводити з урахуванням підвищення серійності (масовості) і визначати зменшення матеріалоємності; зниження трудомісткості процесів виробництва; ефект від уніфікації, агрегатування і збільшення застосування складових частин, придбаних на підприємствах спеціалізованого виробництва; збільшення коефіцієнта взаємозамінності; зменшення фондомісткості; зниження питомих витрат електроенергії та палива тощо.

При розрахунках економічного ефекту на стадії експлуатації (застосування) слід враховувати зниження витрат споживача в результаті підвищення технічного рівня і якості стандартізуемих продукції; заміни одним стандартним виробом (одиницею продукції) декількох; збільшення терміну служби вироби; підвищення надійності вироби; зменшення питомої енергоємності, споживання палива і допоміжних матеріалів; зменшення чисельності обслуговуючого персоналу; зниження потреби в запасних частинах і вартості ремонтних робіт; підвищення якості продукції, що випускається поліпшеними машинами після їх стандартизації.

Визначення ефективності робіт із стандартизації здійснюється з метою:

- Обґрунтування доцільності запровадження відповідних робіт по стандартизації в плани державної та міждержавної стандартизації;

- Вибору найбільш оптимальних варіантів, що включаються в стандарти вимог;

- Оцінки результативності діяльності в галузі стандартизації.

Як показники економічної ефективності робіт із стандартизації використовуються:

економія - величина сумарного зменшення витрат в народному господарстві країни в зв'язку із застосуванням конкретного стандарту на одиницю стандартизовані продукції;

витрати - величина сумарного збільшення витрат в народному господарстві країни в зв'язку із застосуванням конкретного стандарту;

економічний ефект на одиницю продукції - величина підсумкового зменшення витрат при виробництві, зверненні, застосуванні і утилізації одиниці стандартизовані продукції, який визначається як різниця між економією і витратами;

економічна ефективність робіт - співвідношення економічного ефекту і витрат в народному господарстві країни в зв'язку із застосуванням конкретного стандарту.

Визначення економічної ефективності рекомендується здійснювати при розробці та застосуванні стандартів: на продукцію і послуги, що встановлюють технічні вимоги або технічні умови; роботи; методи контролю.

Технічна ефективність робіт по стандартизації може виражатися у відносних показниках технічних ефектів, одержуваних в результаті застосування стандарту: наприклад, в зростанні рівня безпеки, зниження шкідливих впливів і викидів, зниження матеріало- або енергоємності виробництва або експлуатації, підвищення ресурсу, надійності та ін.

Інформаційна ефективність робіт по стандартизації може виражатися в досягненні необхідного для суспільства взаєморозуміння, єдності уявлення і сприйняття інформації, в тому числі в товарно-правових відносинах суб'єктів господарської діяльності один з одним і органів державного управління, в міжнародних науково-технічних і торговельно-економічних відносинах.

Соціальна ефективність полягає в тому, що реалізовані на практиці обов'язкові вимоги до продукції позитивно позначаються на здоров'ї і рівні життя населення, а також на інших соціально значущих аспектах. Він виражається в показниках зниження рівня виробничого травматизму, рівня захворюваності, підвищення тривалості життя, поліпшення соціально-психологічного клімату та ін.

Визначення очікуваної економічної ефективності стандартизації проводиться при економічному обгрунтуванні річних і перспективних планів і програм комплексної стандартизації; виборі оптимального варіанту вирішення завдань стандартизації, уніфікації, типізації, агрегатування; обґрунтуванні доцільності розробки і затвердження стандартів, виявлення впливу заходів по стандартизації на показники роботи підприємств і галузей; проведенні розрахунків під час узгодженої розробки стандартів і визначення цін на продукцію. Фактичну економічну ефективність розраховують для визначення дійсного економічного ефекту від стандартизації в народному господарстві і на підприємствах, а також для заохочення за роботи в галузі стандартизації. Розрахунок економічної ефективності стандартизації проводиться відповідно до ГОСТ 20779-75 «Економічна ефективність стандартизації.

У необхідних випадках можуть бути розроблені галузеві стандарти і стандарти підприємств, що враховують конкретні особливості визначення ефективності стандартизації в певній галузі народного господарства. Визначення економічної ефективності стандартизації, т. Е. Виявлення її впливу на економіку народного господарства, має здійснюватися комплексно на основі системного підходу, що передбачає аналіз і вивчення результатів усіх заходів по стандартизації на стадіях проектування, виготовлення і експлуатації (споживання).

Показники економічної ефективності слід визначати комплексно з урахуванням змін в економіці всіх галузей народного господарства, пов'язаних з впровадженням стандарту, т. Е. На основі економічній оцінки.Попередня   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   Наступна

I. Стандартизація. | Стандарт, стандартизація, цілі і завдання стандартизації. | Методи стандартизації. | Основні завдання держави по стандартизації. Технічне регулювання документи і регламенти. | Показники якості продукції. | Загальний підхід і методи роботи з якості. Методи визначення показників якості продукції. | Міжгалузеві комплекси державних стандартів (ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, ОК, ВОП). | Інформаційне забезпечення в галузі стандартизації. | Основні метрологічні терміни. Роль метрології у формуванні якості продукції. Служби контролю та нагляду. | Вимірювання. Прямі, непрямі, сукупні і спільні. Відносні і абсолютні. Методи вимірювань. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати