На головну

ПАСПОРТ

  1. Ліва сторінка паспорта
  2. Панель перегляду паспорта каталогу
  3. ПАСПОРТ (ОБЛІКОВА КАРТКА) ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО СПОРУДЖЕННЯ
  4. Паспорт результатів функціонального дослідження вестибулярного ___. "ОТПП і некотстих мозочкових проб
  5. Циліндрична частина (обичайка), 2 днище, 3, 4 бобишки, 5 паспортна табличка.
 Найменування пункту  значення
 1.  Кафедра  Економіка і управління на підприємстві
 2.  Автор - розробник  Уразбахтіна Н.З., к.е.н., доцент
 3.  Назва дисципліни  Економічна теорія
 4.  Загальна трудомісткість за навчальним планом  216/252/216
 5.  Вид контролю (потрібне підкреслити)  Попередній (вхідний), поточний, проміжний
 6.  для спеціальності  036401.65 Митна справа / 222000.62 Інноватика / 080200.62 Менеджмент
 7.  Кількість тестових завдань за все з дисципліни, з них  600 з них1 семестр - 3122 семестр - 288
 8.  Кількість завдань при тестуванні студента
 9.  З них правильних відповідей (у%):  
 10.  для оцінки «відмінно»  86% і більше
 11.  для оцінки «добре»  71% - 85%
 12.  для оцінки «задовільно»  50% - 70%
   або для отримання оцінки «залік» не менше  
 13.  Час тестування (в хвилинах)

F1: Економічна теорія

F2: Казанський кооперативний інститут, Уразбахтіна Н.З., Астаф'єва

Р.Ф.

V1: Макроекономіка

V2. Національна економіка. Основні макроекономічні показники

I:

S: Макроекономічними показниками є:

-: Прибуток підприємства

+: Валовий національний продукт (ВНП)

-: Наявний дохід

+: Національний дохід.

I:

S: Валовий національний продукт - це показник:

-: Рівня цін проданих товарів і послуг

-: Загальних витрат уряду і муніципальних органів

+: Ринкової вартості національного валового випуску кінцевих товарів і

послуг.

I:

S: Чистий національний продукт (ЧНП) відрізняється від національного

доходу (НД) на величину:

-: Відсотка, тобто плати за грошовий кредит

+: Непрямих податків

-: Ренти, тобто доходів від здачі в оренду землі, приміщень, житла.

I:

S: Предметом макроекономіки є ...

-: Економічні закони

-: Ринкові структури

+: Закономірності функціонування національної економіки

-: Функції ринку

I:

S: Структура макроекономіки висловлює ...

-: Конкурентну структуру ринку

-: Організаційно-правові типи підприємницької діяльності

+: Співвідношення матеріального і нематеріального виробництва, секторний

будова економіки

-: Інституційний устрій державного регулювання

економіки


I:

S: Практичні функції макроекономіки ...

+: Формування оптимальної структури економіки

-: Оптимізація діяльності фірми

-: Раціоналізація споживчої поведінки

-: Максимізація прибутку

I:

S: Трансферні платежі - це:

+: Виплати, не обумовлені виробництвом товарів і послуг

-: Прострочені платежі

-: Частина виробленого продукту, що не має форму доходу

-: Рентні доходи

I:

S: Показник трудомісткості обернено пропорційний ...

+: Продуктивності праці

-: Працездатності

-: Фондоемкости

-: Капіталовіддача

I:

S: Вартість продукції, що припадає на 1 крб. основних фондів, є

показником:

-: Матеріаломісткості

+: Фондовіддачі

-: Капіталомісткості

-: Трудомісткості

I:

S: Соціально-економічні показники:

-: продуктивність праці

+: Рівень бідності

-: Антропогенне навантаження на біосферу, господарська ємність біосфери

+: Витрати на освіту і науку

I:

S: Економічна безпека країни, характеризується показником:

-: ВНП, ВВП, ЧІП, ВНД

-: Термін служби основного капіталу

-: Рівень дефіциту держбюджету

+: Частка зовнішнього державного боргу у ВВП


I:

S: Класифікація СНС до групи вироблених матеріальних активів

відносить:

-: Землю, природні копалини

+: Будівлі промислового призначення

-: Депозити, готівкові гроші, позики, кредити

+: Спорудження промислового призначення

I:

S: Класифікація СНС до групи невироблених матеріальних активів

відносить:

+: Землю

-: Ліцензії, патенти

-: Депозити, готівкові гроші, позики, кредити

+: Природні копалини

I:

S: Потенційний ВВП вимірюється ...

-: Об'ємом виробництва, що відповідає рівню потенційних

потреб населення

+: Об'ємом виробництва в умовах повної зайнятості населення (при

рівні природного безробіття)

-: Максимальним обсягом продукції, який може бути проведений в

даних економічних умовах

I:

S: При розрахунку індексу споживчих цін беруться до уваги:

-: Товари виробничого призначення

+: Послуги споживчого призначення

+: Споживчі товари

-: Тільки інвестиційні блага

I:

S: Номінальний валовий національний продукт являє собою

вартість товарів і послуг, виміряну в ...

+: Поточних цінах

-: Реальних цінах

-: Цінах базового періоду

-: Цінах попереднього періоду

I:

S: Резидентами країни є:

+: Громадяни даної країни

-: Іноземні дипломати


-: Військовослужбовці інших країн

+: Іноземці та особи без громадянства, які проживають у цій країні більше

року

I:

S: ВВП вимірюється в ...

-: Основних цінах

-: Ціни виробника

+: Ринкових цінах

-: Експортних цінах

I:

S: Динаміку (збільшення або зменшення) цін характеризують:

-: Темпи економічного зростання

+: Індекс цін

-: Грошовий мультиплікатор

-: Мультиплікатор витрат

I:

S: ВВП включає (відзначте зайве):

-: Продукцію, вироблену всередині країни національним капіталом

+: Надходження з-за кордону, пов'язані з факторними доходами

-: Матеріальні і нематеріальні послуги, надані всередині країни

-: Продукцію, вироблену всередині країни іноземним капіталом

I:

S: Сумарна вартість всіх ринкових і неринкових продуктів і послуг,

вироблених в країні в звітному періоді, в системі національних рахунків

отримала назву ...

-: Валової доданої вартості

+: Валового випуску

-: Чистого внутрішнього продукту

-: Валового внутрішнього продукту

I:

S: До макроекономічних функцій держави відносять ...

-: Проведення антимонопольної політики

+: Підтримку соціальної сфери

-: Національну оборону

-: Застосування коригувальних податків

I:

S: Зростання податків викликає ...

-: Зростання споживання і скорочення заощадження


-: Скорочення споживання і зростання заощадження

-: Зростання і споживання, і заощадження

+: Скорочення і споживання, і заощадження

I:

S: При розрахунку ВВП за витратами включають витрати ...

-: Підприємств на послуги ЖКГ

-: Підприємств по сплаті ПДВ

+: Населення на послуги ЖКГ

-: Населення зі сплати прибуткового податку

I:

S: Правильний розрахунок ВНД визначається як ...

+: Сума ВВП і сальдо первинних доходів з-за кордону

-: Різниця ВВП і сальдо первинних доходів з-за кордону

-: Різниця первинних доходів, отриманих з-за кордону і переданих за

рубіж

-: Сума ВВП і первинних доходів з-за кордону

I:

S: Якщо у 2008 році споживчі витрати домогосподарств становили 300 млрд євро, валові приватні внутрішні інвестиції - 150 млрд євро, державні закупівлі товарів - 100 млрд євро, непрямі податки - 120 млрд євро, чистий експорт - 40 млрд євро, то номінальний ВВП дорівнює

________ Млрд євро.

-: 710 +: 590 - 470 - 550

I:

S: Якщо в 2008 році при доході в 950 млн екю споживання домогосподарств

становили 800 млн екю, а в 2007 році вони відповідно складали 750

млн екю і 700 млн екю, то гранична схильність до заощадження дорівнює ...

-: 0,84

-: 2

+: 0,5

-: 1

I:

S: Узбецькі робочі, які тимчасово працюють в Росії і отримують тут

заробітну плату, збільшують ...

-: Валовий національний дохід Росії і валовий внутрішній продукт

Узбекистану


-: Валовий національний дохід Росії і Узбекистану

+: Валовий внутрішній продукт Росії і валовий національний дохід

Узбекистану

-: Валовий внутрішній продукт Росії та Узбекистану

I:

S: Якщо досліджується економіка, як цілісна система, то це аналіз:

-: Мікроекономічний

+: Макроекономічний

-: Позитивний

-: Нормативний

I:

S: З перерахованих проблем макроекономіка вивчає ...

+: Зростання процентних ставок в країн

-: Фінансові проблеми фірми, яка має філіали в п'яти країнах світу

-: Політика профспілки шахтарів, спрямована на підвищення заробітної

плати

-: Збільшення зростання відсотка по вкладах в ряді московських банків

I:

S: До основних макроекономічних показників не відноситься ...

+: Видобуток нафти і газ

-: Національний обсяг виробництва

-: Загальний рівень цін

-: процентна ставка

I:

S: При підрахунку ВВП за видатками на створену в країні продукцію

підсумовують ...

+: Споживання, інвестиції, державні витрати і чистий експорт

-: Заробітну плату, ренту, відсоток, прибуток

-: амортизаційні відрахування

-: Додану вартість

I:

S: При підрахунку ВВП за доходами, отриманими в результаті виробництва

продукції підсумовують ...

+: Заробітну плату, ренту, відсоток, прибуток

-: Споживання, інвестиції, державні витрати і чистий експорт

-: Особистий дохід, дивіденди, трансфертні платежі

-: амортизаційні відрахування

I:


S: Індекс, що дозволяє порівнювати реальний і номінальний ВНП

називається ...

+: Дефлятор ВНП

-: Індекс цін споживчих товарів

-: Індекс цін товарів промислового призначення

-: Індекс поточного року

I:

S: Реальний ВНП це ...

+: Номінальний ВНП з урахуванням зміни рівня цін

-: ВНП в умовах циклічного безробіття

-: ВНП в умовах структурної і фрикційного безробіття

-: ВВП мінус непрямі податки

I:

S: Якщо вироблений обсяг ВНП в реальному вираженні менше

рівноважного, то виробники ...

+: Скорочують виробничі запаси і розширюють виробництво

-: Збільшують виробничі запаси і розширюють виробництво

-: Скорочують і виробничі запаси, і виробництво

-: Збільшують виробничі запаси і скорочують виробництво

I:

S: Національний дохід - це ...

+: Рента, зарплата, відсоток на капітал, доходи від власності та прибуток

компанії

-: Інвестиції мінус заощадження

-: Особистий дохід мінус індивідуальні податки

-: ВНП мінус амортизація

I:

S: Чи не включається в ВНП, розрахований за сумою витрат ...

+: Заробітна плата

-: Валові інвестиції

-: державні закупівлі

-: Чистий експорт

I:

S: Величина ЧНД розраховується як:

-: Різниця між величинами ВВП і ЧВП

-: Різниця між величиною ВВП і амортизаційними відрахуваннями

-: Сума ЧВП і амортизаційних відрахувань

+: Сума ЧВП і сальдо факторних (первинних) доходів, отриманих з-за

кордони, різниця між ВНП і амортизаційними відрахуваннями


I:

S: За класифікацією Системи національних рахунків, до групи фінансових

активів (СНС), відносяться:

-: Земля, природні копалини

-: Ліцензії, патенти, авторські права

-: Будівлі, споруди промислового призначення

+: Готівкові гроші і депозити, позики і кредити

I:

S: За класифікацією СНР, до групи невироблених матеріальних активів

відносяться:

+: Земля, природні копалини

-: Ліцензії, патенти

-: Будівлі, споруди промислового призначення

-: Депозити, готівкові гроші

I:

S: За класифікацією СНР, до групи вироблених матеріальних активів

відносяться:

-: Земля, природні копалини

-: Ліцензії, патенти, авторські права

+: Будівлі промислового призначення, спорудження промислового

призначення

-: Депозити, готівкові гроші

I:

S: До групи показників, що характеризують економічну безпеку

країни, відноситься:

-: ВНП, ВВП, ЧІП, ВНД

-: Термін служби основного капіталу

-: Рівень дефіциту держбюджету

+: Частка зовнішнього державного боргу у ВВП

I:

S: Під категорією «плановані витрати» розуміються витрати:

-: Передбачені державним планом розвитку економіки

+: Плановані усіма резидентами країни на майбутній рік

-: Плановані юридичними особами

-: Плановані на майбутній період національним капіталом

I:

S: При розрахунку ВВП за витратами підсумовуються всі перераховані

компоненти витрат, крім:


-: Чистих інвестицій

+: Витрат домашніх господарств на покупку товарів тривалого

користування

-: Пенсій вчителям

I:

S: При підрахунку ВВП в його вартість не включається:

-: Послуги, що надаються оплачуваною домашньою прислугою

-: Послуги адвоката, який працює в приватній фірмі

-: Приріст товарно-матеріальних запасів фірми

+: Послуги з прибирання будинку і ремонту домашнього обладнання, що надаються

членами домашнього господарства один одному

I:

S: Купівля сім'єю нового будинку за містом відіб'ється на величині:

-: Чистого експорту

-: Державних витрат

+: Інвестиційних витрат

V2. Теорія макроекономічної рівноваги

I:

S: Органи оподаткування визначають ...

-: Як часто збирати податки

-: Суму зібраних податків

+: Тих, хто платить податки

-: Державне агентство, яке отримує податки

I:

S: Величина сукупного попиту збільшиться, якщо ...

-: Ставки відсотка підвищаться

-: Ставки оподаткування зростуть

-: Посиляться інфляційні очікування

+: Ставки оподаткування знизяться

I:

S: Величина сукупної пропозиції зросте, якщо:

-: Відбудеться підвищення ставок

+: З'являться нові технології

-: Маса грошей на товарному ринку

+: Збільшаться інвестиції

I:

S: Підвищення відсоткової ставки виконує функції (відзначте зайве):


+: Стримує використання коштів для негайного споживання

+: Знижує схильність до споживання

-: Знижує схильність до заощадження

+: Забезпечує зростання доходу в майбутньому і з метою збільшення споживання в

перспективі

I:

S: Згідно кейнсіанської моделі, для підвищення сукупного попиту при

порушення макроекономічної рівноваги, застосовуються ...

-: Відволікання потенційних витрат

+: Ін'єкції

-: Підвищення облікової ставки

-: Вилучення в заощадження

I:

S: Кейнсіанська модель макроекономічної рівноваги представлена ??в

+: Вартісної (рівновага товарного ринку) формі

-: Матеріально-речової

-: Вигляді балансу

+: Вигляді «хреста»

I:

S: «Шок попиту», пов'язаний з різким скороченням пропозиції грошей в

короткостроковому періоді, повинен викликати у класичній моделі

рівноваги:

-: Підвищення рівня цін і зростання обсягу виробництва

+: Зростання цін

-: Скорочення зайнятості населення

+: Переміщення кривої сукупного попиту вгору

I:

S: Збільшення сукупного попиту в довгостроковому періоді породжує

(Відзначте зайве):

-: Незмінність рівня цін

+: Підвищення рівня цін

+: Зростання попиту на інвестиції

+: Збільшення пропозиції

I:

S: Грошова емісія викликає зміну економічної кон'юнктури,

якої буде відповідати:

+: Переміщення кривої сукупного попиту вправо вгору

-: Переміщення по кривій сукупного попиту

-: Переміщення кривої сукупного попиту вліво вниз


+: Незмінність положення кривої сукупної пропозиції

I:

S: Класичний варіант кривої сукупної пропозиції має ...

-: Позитивний нахил

-: Негативний нахил

-: Вертикальне положення

+: Фіксоване положення

I:

S: Крива сукупного попиту виражає функціональну залежність:

-: Витрат підприємців від цін на пріобрет?нние ресурси

-: Рівня цін від виробленого реального ВВП

-: Споживаної частини ВВП від обсягу його виробництва

+: Попиту на національному ринку від зміни рівня цін

I:

S: Можливості застосування моделі «сукупний попит - сукупне

пропозиція" :

-: Дозволяють здійснити розробку регіональних програм

+: Зводяться до входження в комплекс моделей, що використовуються для аналізу і

прогнозування розвитку економіки

+: Забезпечують визначення ступеня збалансованості національного

товарного ринку

I:

S: Рівновага національної економіки може бути досягнуто, якщо:

-: Сукупна пропозиція дорівнює сукупному попиту

-: Рівень інфляції в економіці країни стабілізовано

-: Збалансовані товарний і грошовий ринки

+: Всі відповіді вірні.

I:

S: Якщо стан економіки характеризується класичним відрізком кривої

сукупної пропозиції, то зростання добробуту прівед?т ...

-: До падіння об'?мов національного виробництва

-: До зростання рівня цін

-: До різкого зниження рівень цін

+: До зростання об'?мов національного виробництва

I:

S: Згідно кейнсіанської моделі макроекономічної рівноваги стимулювання споживчих витрат прівед?т (за інших рівних умов) до ...


-: Спаду в економіці

-: Економічному зростанню при незмінному рівні цін

+: Економічному зростанню і інфляції

-: Зростання цін при незмінному реальному ВВП

I:

S: Як синонім сукупної пропозиції використовується поняття

валового ...

-: Випуску

+: Внутрішнього продукту

-: Змішаного доходу

-: Національного доходу

I:

S: Сума споживання і заощадження домашніх господарств дорівнює ___

доходу

-: Валового національного що розташовується

+: Що розташовується особистому

-: Чистого національного

-: Особистим

I:

S: До нецінових факторів сукупного попиту відносять зміна ...

-: Продуктивності праці

-: Цін на нафту

-: Тарифів на послуги ЖКГ

+: Ставок по кредитах

I:

S: У число основних мотивів здійснення інвестицій фірмами входить ...

+: Максимізація норми чистого прибутку

-: Покупка дорогих товарів

-: Максимізація загальної корисності

-: Збереження реальної вартості цінностей

I:

S: На графіку показана модель «AD-AS» (сукупний попит - сукупне

пропозиція).


Скорочення сукупного попиту в довгостроковому періоді часу ...

-: Не змінить ціни

-: Зменшить реальний обсяг виробництва

+: Знизить ціни

+: Не змінить реального обсягу виробництва

I:

S: Сукупний попит - це ...

+: Реальний обсяг національного виробництва товарів, який

споживачі, підприємства і уряд готові купити при даному рівні

цін

-: Потреби потенційних покупців

-: Сукупність товарів, вироблених в країні за рік

-: Кінцева вартість продукту

I:

S: Крива сукупного попиту виражає відношення між:

-: Обсягами виробничого і споживчого ВНП в реальному

вираженні

+: Рівнем цін і сукупними витратами на покупку товарів і послуг

-: Рівнем цін і спожитим ВНП в реальному вираженні

-: Рівнем цін і особистим розташовуваним доходом

I:

S: Кейнсианский відрізок кривої сукупної пропозиції:

-: Має негативний нахил

-: Має позитивний нахил

-: Є вертикальну лінію

+: Є горизонтальну лінію

I:

S: Збільшення сукупної пропозиції під дією нецінових факторів викличе:

-: Підвищення рівня цін і обсягу ВНП в реальному вираженні -: зниження рівня цін і реального обсягу ВНП

+: Уповільнення зростання цін і збільшення реального обсягу ВНП


I:

S: Зростання сукупного попиту гальмує ...

+: Національна психологія споживачів, схильних до накопичення

-: Зниження ефективності інвестицій

-: Підвищення ефективності інвестицій

-: Високе безробіття

I:

S: Регулювати попит краще ...

+: Грошово-кредитними інструментами

-: Бюджетними інструментами

-: Податками

V2. Економічне зростання. Циклічний розвиток економіки

I:

S: Зростання заробітної плати є:

-: Наслідком зниження рівня продуктивності праці

-: Фактором зниження витрат виробництва

+: Джерелом інфляції витрат

+: Джерелом зростання сукупного попиту

I:

S: Показник, за допомогою якого вимірюють економічне зростання:

-: Темп поста накопичення капіталу

+: Темп зростання реального валового національного доходу

-: Зростання органічної будови капіталу

-: Темп зростання номінального ВВП

I:

S: Економічне зростання, що супроводжується підвищенням якості продукції,

зростанням продуктивності праці та ресурсозбереження, називається:

-: Екстенсивним

+: Інтенсивним

-: Інтенсивним, але тільки трудосберегающим

-: Інтенсивним, але тільки капіталосберегающій

I:

S: «Екстенсивний економічне зростання» характеризується збільшенням

обсягів виробництва за рахунок:

-: Зростання продуктивності праці

+: Нарощування якісно незмінних трудових ресурсів


-: Більш ефективного використання факторів виробництва +: залучення в господарський оборот цілинних земель

I:

S: Наука як безпосередня продуктивна сила суспільства і велика

сфера економіки уособлює собою:

-: технічний прогрес

-: науково-технічний прогрес

+: Область виробництва знань

-: Переворот в техніці

I:

S: Інтенсивний економічне зростання має місце при:

+: Підвищення рівня освіти і кваліфікації використовуваної робочої

сили

+: Використання якісно нових або більш досконалих засобів праці

-: Незмінність органічної будови капіталу

-: Нарощуванні обсягів використовуваних ресурсів

I:

S: Економічне зростання є інтенсивним, якщо ...

-: Збільшується чисельність зайнятих

-: Збільшуються розміри капиталовооруженности

-: Збільшується заробітна плата найманих робітників

+: Зростання продуктивності праці випереджає зростання чисельності зайнятих

I:

S: Для інтенсивного типу економічного зростання нехарактерно ...

-: Застосування у виробництві нових технологій

-: Використання нових засобів виробництва

-: Підвищення кваліфікації кадрів

+: Збільшення застосовуваних матеріальних ресурсів

I:

S: До екстенсивних чинників економічного зростання відноситься ...

-: Поліпшення організації виробництва

+: Збільшення чисельності зайнятих

-: Поліпшення якості залучених до виробництва ресурсів

-: Збільшення продуктивності праці

I:

S: Якщо розширення виробничих потужностей відбувається на колишньої

технічній основі, то має місце ...

-: Інтенсивний економічний ріст


+: Екстенсивний економічний ріст -: реальне економічне зростання -: змішаний економічне зростання

I:

S: До непрямих факторів економічного зростання не відносяться ...

-: Зниження податків на прибуток

-: Зниження цін на виробничі ресурси

-: Розширення можливості отримання кредитів

+: Кількість і якість трудових ресурсів

I:

S: Економічний цикл включає послідовне проходження

економікою наступних фаз ...

-: Криза, депресія, стагфляція і пік

-: Криза, підйом, пік і інфляція

+: Криза, депресія, пожвавлення і підйом

-: Криза, депресія, рецесія і скорочення

I:

S: Середньострокові економічні цикли (7-12 років) виділив ...

-: Н.Д. Кондратьєв

+: К.Жуглар

-: Й. Шумпетер

-: Дж. М. Кейнс

I:

S: Динаміка національного доходу і міграційних процесів лежать в

основі двадцятирічних «будівельних» циклів ...

-: Кондратьєва

-: Жугляра

-: Китчина

+: Коваля

I:

S: У класичному поданні промисловий економічний цикл

складається з ______ фаз.

+: Чотирьох -: шести -: двох -: семи

I:

S: У фазі кризи не відбувається ...


-: Накопичення товарних запасів -: зменшення податкових надходжень -: нормалізація грошового обігу +: збільшення інвестицій

I:

S: До проциклічна показників відносять ...

-: Величину запасів готової продукції

+: Величину реального ВВП

-: Обсяг експорту

-: рівень безробіття

I:

S: Прямим фактором економічного зростання є зміна ...

-: Доступності кредитів

-: Цін виробничих ресурсів

+: Технології виробництва

-: Ступеня монополізації ринків

I:

S: Впровадження ресурсозберігаючих технологій є основою переходу до

_________ Економічному зростанню.

-: Екстернальний -: екстенсивному -: інтернальність +: інтенсивному

I:

S: Для фази промислового (бізнес) циклу, відомої під назвою

______, Характерні перевиробництво товарів, падіння виробництва, зростання

безробіття, падіння цін.

+: Криза

-: Депресія

-: Підйом

-: Пожвавлення

I:

S: Технічний прогрес і структурні зміни є головними

особливостями циклу ...

-: Китчина

-: Тоффлера

+: Кондратьєва

-: Коваля


I:

S: Прямим фактором економічного зростання є зміна ...

+: Чисельності економічно активного населення

-: Рівня оподаткування

-: Рівня монополізації галузевих ринків

-: Цін виробничих ресурсів

I:

S: Фаза промислового циклу, що характеризується мінімальною ставкою

відсотка, називається ...

+: Депресією

-: Пожвавленням

-: Кризою

-: Підйомом

I:

S: Економічному циклу схильні:

+: Абсолютно всі країни

-: Тільки розвинені країни

-: Тільки країни, що розвиваються

-: Країни зі слабкою економікою

I:

S: На якій стадії економічного циклу спостерігається повна зайнятість і

повний обсяг виробництва?

-: Пожвавлення

-: Депресія

-: Спад

+: Пік

I:

S: Період підвищення рівня виробництва і зайнятості, аж до повної

зайнятості, є фазою економічного циклу, яка називається ...

+: Пожвавлення

-: Пік

-: Спад

-: Депресія

I:

S: Розвиток економічного циклу в умовах повної зайнятості і повного

використання виробничих ресурсів називається ...

+: Пік

-: Спад

-: Депресія


-: Пожвавлення

I:

S: Період тривалого скорочення виробництва, зайнятості і рівня цін

називається ...

+: Депресія

-: Пік

-: Спад

-: Пожвавлення

I:

S: Що повторюються протягом ряду років підйоми і спади в економіці

називаються ...

+: Економічними циклами

-: Макроекономічною рівновагою

-: Економічним зростанням

-: Економічним процесом

I:

S: Найсильніше вплив на хід економічного циклу надає

динаміка ...

+: Чистих інвестицій, що спрямовуються у виробництво товарів тривалого

користування

-: Чистих інвестицій, що спрямовуються на приріст товарно-матеріальних

запасів

-: Споживчих витрат

-: Державних витрат

I:

S: Закономірність довгострокового економічного розвитку в тому:

-: Що воно є рівномірним

+: Що воно є циклічним

-: Що воно змінюється кожні 3 роки

-: Що воно змінюється кожні 1,5 року

I:

S: Циклічний характер розвитку економіки проявляється:

+: В коливаннях економічної кон'юнктури, що мають періодичний

характер

-: В періодичних спадах ділової активності

-: В періодичних підйомах ділової активності

I:

S: У період кризового падіння виробництва спостерігається:


+: Зростання безробіття

-: Падіння безробіття

-: Зайнятість залишається незмінною

I:

S: У період пожвавлення економіки:

+: Реальний обсяг виробництва збільшується

-: Номінальний обсяг виробництва збільшується

-: Номінальний обсяг виробництва залишається без змін

-: Зменшується реальний обсяг виробництва, а номінальний зростає

I:

S: Тривалість економічного циклу складає:

-: один рік

-: п'ять років

-: десять років

+: Не можна дати однозначної відповіді

I:

S: У теорії економічного циклу вивчається:

-: Механізм узгодження планів фірм, споживачів, держави

+: Причини коливань реального обсягу національного виробництва,

чинники та умови сталого рівноважного зростання економіки

-: Структура ВВП країни

-: Структура ВВП і ВНП країни

I:

S: Довгострокові цикли економічної кон'юнктури названий так на честь їх

першовідкривача циклами:

-: Кітч

-: Жугляра

+: Кондратьєва

-: Коваля

I:

S: Середньострокові економічні цикли названі в честь їх

першовідкривача циклами:

-: Китчина

+: Жугляра

-: Кондратьєва

-: Коваля

I:

S: Економічний цикл пов'язаний з:


-: Дією тільки зовнішніх факторів

+: Дією зовнішніх і внутрішніх факторів

-: Факторами, переважно впливають на динаміку сукупного

попиту

-: Факторами, переважно впливають на динаміку пропозиції

I:

S: До екзогенних, зовнішніх причин циклічного розвитку відносяться:

+: Природно-кліматичні явища

-: попит і пропозиція

-: Політичні явища і процеси

-: цінні папери

I:

S: Антициклічне регулювання економіки спрямовано:

-: На скорочення кризового падіння виробництва

-: На прискорення економічного зростання

+: На стабілізацію економічного розвитку

-: На зростання цін

I:

S: Циклічний характер економічного розвитку характерний для:

+: Для ринкової економіки

-: Для традиційної економіки

-: Для командно-адміністративної економіки

-: Немає правильної відповіді

V2. Макроекономічна нестабільність. Безробіття і інфляція

I:

S: На ринку праці продають:

-: Працівників, здатних виконувати ті чи інші види робіт

-: Робочі місця для незайнятого у виробництві населення

+: Здатність людей до праці

I:

S: Залежність між рівнем добробуту населення і рівнем

безробіття:

-: При зростанні рівня безробіття рівень добробуту підвищується

+: Чим вище рівень безробіття, тим нижчий рівень добробуту

населення

-: При низькому рівні безробіття рівень добробуту низький

-: Рівень безробіття і рівень добробуту не пов'язані між собою


I:

S: Рівень безробіття є ставлення числа безробітних до:

+: Чисельності працездатного населення

-: Чисельності працюючих

-: Всьому населенню.

I:

S: Хто з нижче перерахованих суб'єктів швидше за все виграє в умовах

інфляції:

-: Громадянин, який має фіксований дохід

+: Уряд, стягується прогресивну ставку податку на прибуток

-: Банкір, що позичив гроші.

I:

S: Стагфляція характеризується:

-: Падінням виробництва і зниженням цін

-: Зростанням виробництва і підвищенням цін

+: Спадом виробництва і зростанням цін

-: Пожвавленням економіки і зниженням цін

I:

S: Пригнічена інфляція проявляється в:

-: Адміністративному регулюванні цін

-: Заморожуванні заробітної плати

-: Товарному дефіциті

+: Всі відповіді вірні

I:

S: Відкрита інфляція проявляється у формі:

+: Інфляції попиту

+: Інфляції витрат

-: Поліпшення якісних характеристик продукції

-: Перевищення товарної маси над грошовою

I:

S: Інфляція - це:

+: Процес знецінення грошей

-: Постійне підвищення рівня цін і тарифів

-: Перевищення вартості товарної маси грошової маси

I:

S: Групи типів інфляції в міру посилення інфляційного процесу:

+: Помірна, галопуюча, гіперінфляція

-: Галопуюча, повзуча, гіперінфляція


-: Гіперінфляція, галопуюча, помірна

I:

S: Залежність між рівнем добробуту населення і рівнем

безробіття:

-: При зростанні рівня безробіття рівень добробуту підвищується

+: Чим вище рівень безробіття, тим нижчий рівень добробуту

населення

-: При низькому рівні безробіття рівень добробуту низький

I:

S: Економіка описана наступними даними:

Реальна ставка відсотка в другому році в порівнянні з першим ...

-: Зменшилася на 1%

+: Не змінилася

-: Збільшилася на 2%

-: Збільшилася на 1%.

I:

S: Зростання середнього номінального доходу на 6% супроводжувався зростанням

реального доходу на 2%, тоді рівень інфляції склав ...

+: 4%

-: 8%

-: 3%

-: 12%

I:

S: Рівень інфляції вимірюється за допомогою ...

+: Індексів цін

-: Кембриджського коефіцієнта

-: Експертних оцінок

-: Коефіцієнта Оукена

I:

S: До причин інфляції витрат відноситься ...

-: Зниження податку на прибуток

-: Зростання продуктивності праці

+: Зростання цін на нафту

-: Збільшення прибуткового податку

I:


S: Протягом даного року номінальна ставка відсотка становила 12%,

норма амортизації становила 5%, а інфляція склала 7%. реальна

ставка відсотка приблизно дорівнювала ...

+: 5%

-: -5%

-: -12%

-: 12%

I:

S: Циклічне безробіття можна охарактеризувати як __ та ____

-: Добровільну -: короткострокову +: вимушену -: довгострокову

I:

S: До форм безробіття відносяться _____ і _____ безробіття.

+: Структурна

-: Промислова

+: Інституційна

-: Районна

I:

S: Природний рівень безробіття являє собою як ..., так і ...

+: Частку фрикційного і структурного безробіття в робочій силі

-: Частку циклічної і структурного безробіття в робочій силі

-: Рівень безробіття при повній зайнятості

-: Частку фрикційного і сезонного безробіття в робочій силі

I:

S: Для визначення рівня безробіття використовуються показники ...

+: Кількість безробітних

-: Доросле населення

-: робоча сила

-: Економічно неактивна частина населення

I:

S: Природне безробіття ...

-: Найкращий для економіки резерв робочої сили

-: Відповідає середньосвітового рівня безробіття

+: Складається з фрикційного і структурного безробіття

-: Складається з фрикційної і циклічного безробіття

I:


S: В умовах пригніченою (прихованою) інфляції ...

-: Спостерігається стійке зниження загального рівня цін

-: Пропозиція не може збільшитися через повної зайнятості ресурсів

-: Ціни на всіх ринках зростають приблизно однаковим темпом

+: У населення утворюються вимушені заощадження

I:

S: До числа економічних втрат від безробіття відносять ...

+: Зниження споживчого попиту

-: Поява резерву робочої сили

-: Зростання рівня злочинності

-: Зниження рівня психічного здоров'я нації

I:

S: Рівень безробіття визначається як ...

+: Співвідношення чисельності безробітних і економічно активного

населення

-: Співвідношення чисельності безробітних і зайнятих

-: Частка безробітних в чисельності людей працездатного віку

-: Число безробітних на 1 тис. Населення

I:

S: Безробітне економічно активне населення, яке шукає роботу, відповідну його кваліфікації, через індивідуальних переваг або в зв'язку зі зміною місця проживання, визнається охопленим

_____________ Безробіттям.

-: Структурної +: фрикційної -: прихованої -: вимушеної

I:

S: В умовах, близьких до повної зайнятості, причиною інфляції попиту

стане збільшення

-: Мінімального розміру оплати праці

-: Цін на сировинних ринках

-: Ставок оподаткування бізнесу

+: Сукупних витрат ...

I:

S: Інфляція як економічне явище, характерне для бумажноденежного звернення, пов'язана з тим, що ... +: сучасні гроші не є реальним багатством


-: Вільне карбування грошей з дорогоцінних металів можлива лише з дозволу МВФ

-: Сучасні гроші активно виконують функцію утворення скарбів -: золото поряд з товарними виконує всі функції грошей

I:

S: Якщо Іванов поклав гроші на депозит під 11%, а очікуваний рівень

інфляції становить 9%, то його реальний дохід складе ___%.

-: 20

-: 2

+: 1,8

-: 18

I:

S: Інфляція призведе до ...

-: Зниження доходів держави від сеньйоражу

-: Збільшення багатства кредиторів

+: Знецінення бюджетних надходжень держави

-: Зниження цін в економіці

I:

S: Якщо номінальна ставка відсотка дорівнює 6% при рівні інфляції 4%, то

реальна ставка відсотка буде ____%.

+: 3

-: 1,5

-: 10

-: 0,6

I:

S: Від раптової інфляції виграють, перш за все ...

-: Люди, що живуть на фіксовану пенсію

-: Власники страхових полісів

-: Вкладники ощадбанків

+: Люди, які взяли гроші в борг

I:

S: Види інфляції:

-: Гіпоінфляція

+: Гіперінфляція

-: Виражена інфляція

-: Зростаюча інфляція

I:

S: Рівень інфляції обчислюється зазвичай в розрахунку на ...


+: Рік -: тиждень -: місяць -: півроку

I:

S: Економічний шкоди, якому піддаються власники грошей і інших

вартісних еквівалентів:

+: Інфляційний податок

-: Безробіття

-: державне мито

-: Адміністративний штраф

I:

S: Інфляція, що супроводжується зростанням цін, що перевищує 500-1000% в рік

називається ...

+: Гіперінфляцією

-: Помірною інфляцією

-: Галопуючої інфляцією

-: Відкритої інфляцією

I:

S: Підвищення цінності або купівельної сили грошей, яка виражається

в загальному зниженні рівня цін називається ...

+: Дефляцією

-: Стагфляцією

-: Дезінфляції

-: Інфляцією

I:

S: Що з перерахованого нижче не має відношення до інфляції витрат?

+: Зростання зайнятості і випуску

-: «Наздоганяє» зростання заробітної плати

-: Шок і пропозиції

-: Зростання процентної ставки

I:

S: Крива Філіпса фіксує зв'язок між рівнем інфляції і ...

+: Рівнем безробіття

-: Рівнем відсотка

-: Реальною ставкою відсотка

-: Пропозицією грошей

I:


S: У кривої Філіпса якщо безробіття високе, то інфляція ...

-: Висока

-: Відсутнє

+: Низька

-: Може бути високою і низькою

I:

S: Основна мета антиінфляційної політики держави:

-: Викорінення інфляції як ненормального економічного явища

-: Збільшити зарплату працівникам заводів і цехів

-: Скоротити кадровий склад на багатьох виробництвах

+: Утримання інфляції на низькому і стабільному рівні

I:

S: Метод компенсації втрат від зниження купівельної спроможності грошей

в адаптаційної політиці:

+: Індексація ставки відсотка

-: Відкриття рахунку в банку

-: Покупка акцій

-: Продаж майна

V2. Фінансова система та фіскальна політика

I:

S: Дефіцит державного бюджету існує, якщо:

+: Державні витрати перевищують доходи

-: Збільшуються державні витрати

-: Зменшуються податки.

I:

S: Дефіцит державного бюджету може фінансуватися за сч?т:

-: Додаткових податкових надходжень

-: Прибутку державних підприємств

+: Емісії грошей і зобов'язань.

I:

S: Функції податків випливає з необхідності:

-: Скорочення об'?ма грошових коштів, що знаходяться в розпорядженні фірм,

і домашніх господарств

+: Збільшення об'?ма засобів, якими розпоряджається держава

-: Збільшення об'?ма коштів, що спрямовуються на фінансування

державних витрат.

I:


S: До прямих податків відноситься податок: +: на прибуток підприємства -: на додану вартість -: на золоті вироби.

I:

S: До цільових податків відносять податок:

-: З спадщини і дарування

-: На операції з грошовими паперами

+: На створення дорожніх фондів.

I:

S: Податок на додану вартість відноситься до:

-: Прогресивним прибутковим податкам

+: По товарних податком

-: Податком на майно.

I:

S: Уряди країн застосовують прогресивні системи

оподаткування особистих доходів громадян, так як:

-: Це збільшить надходження до бюджету,

+: Це не допускає значного розшарування в доходах, що небезпечно

соціальними потрясіннями

-: Цим чиновники намагаються вирівняти свої фіксовані заробітки з

зростаючими підприємницькими доходами.

I:

S: Зовнішніми джерелами фінансування, використовуваними для покриття

бюджетного дефіциту, є ...

-: Емісія грошей

-: Державні цінні папери

+: Кредити від міжнародних фінансових організацій

-: Державні ощадні позики

I:

S: Курс акції показує:

-: Номінальну вартість акції

+: Рівноважну ціну акцій

-: Суму цін товарів, які можна отримати на акцію

-: Суму грошей, яку можна отримати на акцію при її поверненні

I:

S: Податкові пільги призначені для:

-: Прискорення обороту капіталу


+: Підвищення рівня соціальної справедливості -: стримування господарської активності +: активізації господарської діяльності

I:

S: Бюджетна система - це:

-: Фінансові обмеження на витрачання грошових коштів з

федерального бюджету

+: Сукупність усіх бюджетів держави, розподіл їх за рівнями

-: Звід федерального бюджету і регіональних бюджетів

-: Консолідований бюджет держави

I:

S: Консолідований бюджет являє собою ...

+: Звід федерального, регіонального та місцевих бюджетів

-: Сукупність федерального бюджету і регіональних бюджетів

-: Федеральний бюджет

-: Зведення бюджетів суб'єктів федерації і місцевих бюджетів

I:

S: Кошторис доходів і видатків держави на один рік, прийнята вищими

законодавчими органами, є:

+: Державний бюджет

-: Консолідований бюджет

-: Республіканський бюджет

-: Бюджет суб'єктів федерації

I:

S: Державний борг являє собою:

-: Суму заборгованості держави зовнішнім кредиторам

-: Суму боргу держави іноземним державам

-: Суму заборгованості внутрішнім кредиторам

+: Всі відповіді вірні

I:

S: Позабюджетні соціальні фонди:

+: Пенсійний фонд

-: Державний фонд боротьби зі злочинністю

+: Фонд обов'язкового соціального підтримки населення

-: Фонд підтримки сільського господарства

I:

S: Джерелами освіти позабюджетних фондів є:

-: Прибуток, відсоток, рента


+: Податки, спеціальні внески

-: Збори і мита

-: Доходи від комерційної діяльності підприємств

I:

S: Неподаткові доходи держбюджету включають:

+: Доходи від приватизації

-: Платежі за користування природними ресурсами

+: Доходи від майна, що перебуває у федеральній власності

-: ПДВ

I:

S: Прямі податки включають:

-: Податок на прибуток з підприємств

-: податок на прибуток

-: земельний податок

+: Всі відповіді вірні

I:

S: Припустимо, що в рамках фіскальної політики відбувається збільшення

державних витрат, яке призводить у короткостроковому періоді до

росту національного продукту. Це ілюстрація ________ фіскальної

політики.

-: Стримує

-: Сануючої

-: Стагнуючою

+: Стимулюючої

I:

S: Закономірність, яка доводить, що надходження доходів до бюджету при

підвищенні ставки податків відбувається тільки до деякого критичного

рівня оподаткування, а потім починає скорочуватися внаслідок падіння

ділової активності, описує крива ...

-: Лоренца

-: Енгеля

+: Лаффера

-: Філліпса

I:

S: бюджетно-податкова політика здійснюється на основі ...

+: Вбудованих стабілізаторів

-: Свідомого маніпулювання витратами

-: Зміни трансфертних платежів

-: Банківських ставок


I:

S: Фіскальна політика представлена ??двома формами - ...

-: М'якою і жорсткою

+: Автоматичної і дискреційною

-: Експансіоністської і рецессивной

-: Стримує і розширювальної

I:

S: Облігації державної позики випускаються з метою ...

-: Розміщення надлишкових державних резервів

-: Збільшення пропозиції грошей в країні

-: Залучення грошових коштів на державні підприємства

+: Покриття дефіциту державного бюджету

I:

S: Якщо рівень оподаткування в країні дорівнює 40%, загальна сума

зібраних в державі податків становить 1200 млрд. грош, то ВВП

дорівнює ____ млрд. грош

-: 3480

+ 3000

-: 480

- 1680

I:

S: Макроекономічна ситуація в країні може бути охарактеризована

наступними показниками: ставка прибуткового податку, що стягується

пропорційно, дорівнює 10% державні витрати - 150 млрд. ден. од.

дійсні доходи населення - 1000 млрд. ден. од. можливі доходи

при повній зайнятості - 1200 млрд. ден. од. При цьому фактичний стан

бюджету характеризується як ...

-: Дефіцит 20 млрд. Ден. од.

-: Профіцит 200 млрд. Ден. од.

+: Дефіцит 50 млрд. Ден. од.

-: Профіцит 100 млрд. Ден. од.

I:

S: За даними, наведеними в таблиці, визначте тип системи

оподаткування.


-: Пропорційна +: прогресивна -: регресивна -: фіксована.

I:

S: Бюджет держави є ...

+: Фінансовий план, в якому представлені доходи і витрати держави

-: Організацію бюджетних відносин на різних рівнях

державного устрою

-: Державне майно, що належить державі на праві

власності, не закріплене за державними підприємствами і

установами

-: Сукупність економічних відносин за освітою і розподілу

грошових фондів держави

I:

S: У число інструментів дискреційної фіскальної політики включають ...

+: Пенсії по старості

-: Допомоги по безробіттю

-: Субсидії фермерам

-: Ставку рефінансування

I:

S: У період економічного підйому розмір соціальних виплат

скорочується незалежно від цілеспрямованих дій держави, що

є результатом дії____________бюджетно-податкової

політики.

-: Стримує дискреционной

-: Монетарної

+: Автоматичної

-: Стимулюючої дискреційної

I:

S: До прямих податків відноситься податок ...

-: На сіль

-: З продажів

+: На майно організацій

-: На додану вартість

I:

S: Функція податків має вигляд т = 200 + ° ДхЗГ.а функція соціальних

77? = 1 50 + Г) 2 х (У - У \
трансфертів 'F державні закупівлі товарів

складають 125 млн євро. Потенційний обсяг виробництва YF= 900 млн


євро. Якщо фактичний обсяг національного виробництва менший за потенційний на 100 млн. Євро, то державний бюджет матиме

____ Млн євро.

-: Профіцит 15 +: дефіцит 15 -: профіцит 5 -: дефіцит 5

I:

S: В умовах економічного спаду найбільше сприяє

економічному підйому ...

-: Скорочення прибутків

+: Дискреційна фіскальна політика

-: Скорочення сукупного попиту (АD)

-: Зменшення сукупної пропозиції (AS)

I:

S: Якщо доходи бюджету країни рівні 900 млрд євро, а витрати на соціальні потреби складають 400 млрд євро, державні закупівлі товарів і послуг - 350 млрд євро, відсотки з обслуговування державного боргу - 100 млрд євро, то державний бюджет має

________ Млрд євро.

-: Дефіцит 50 -: профіцит 450 +: профіцит 50 -: профіцит 150

V2. Кредитно-грошова політика. Банківська система

I:

S: Операція центрального банку, що збільшує кількість грошей в

зверненні:

-: Підвищення норми обов'язкових резервів

-: Продаж державних цінних паперів (ДЦП) населенню і банкам

+: Покупка ДЦП на відкритому ринку.

I:

S: Операція, яка скорочує кількість грошей в обігу:

Центральний банк:

-: Зменшує норму резервів

+: Прода?т ДЦП банкам

-: Знижує уч?тную ставку.

I:


S: Правильний порядок грошових агрегатів, починаючи з самого ліквідного,

...

-: М2, М3, М0, М1

+: М0, М1, М2, М3

-: М3, М3, М1, М0

-: М1, М2, М3, М0

I:

S: До типу справжніх грошей відносяться ...

-: банківський рахунок

+: Забезпечена валюта

-: кредитна картка

-: Золото і срібло

I:

S: Виділення грошових агрегатів М1, М2, М3 засноване на принципі ...

-: Терміновості

+: Ліквідності

-: Платності

-: Повернення

I:

S: З перерахованих активів найменш ліквідним засобом є ...

+: Державні цінні папери

-: Депозити та вклади

-: об'єкт нерухомості

-: готівкові гроші

I:

S: Грошова система, в якій в якості грошей використовується два металу

називається ...

-: Металізмом

-: Діметалізмом

+: Біметалізм

-: МОНОМЕТАЛЛИЗМ

I:

S: Акумулювання депозитів, ведення поточних рахунків, надання

кредитів фізичним і юридичним особам - це функції ...

-: Пенсійного фонду

+: Комерційних банків

-: Міністерства фінансів

-: Центрального банку


I:

S: Придбання банком нового обладнання, транспортних засобів та

надання їх у тимчасове користування на певних умовах, за

певну плату називається ...

+: Лізингом

-: Трастовими послугами

-: Факторингом

-: Андеррайтингом

I:

S: Роль уч?тной (дисконтної) ставки в Російській Федерації виконує ...

-: Ставка відсотка по депозитах комерційних банків у Центральному банку

-: Ставка банківської комісії

-: Норматив обов'язкових резервів

+: Ставка рефінансування

I:

S: Управління власністю і активами клієнта банку, розпорядження його

цінними паперами та позиками називається ...

-: Лізингом

+: Трастовими послугами

-: Андеррайтингом

-: Факторингом

I:

S: У функції комерційних банків не входить ...

+: Контроль за діяльністю кредитних установ

-: Здійснення посередницьких операцій

-: Здійснення довірчих операцій

-: Розміщення залучених коштів

I:

S: Збільшуючи грошову масу, центральний банк знижує відсоткову

ставку, що призводить до ...

-: Зниження інвестицій, сукупного попиту і зменшення ВНД

+: Збільшення інвестицій, сукупного попиту і зростання ВНД

-: Зниження інвестицій, сукупного попиту і зростання ВНД

-: Збільшення інвестицій, сукупного попиту і зниження ВНД

I:

S: Проводячи жорстку кредитно-грошову політику, центральний банк ...

-: Знижує обов'язкову норму банківського резервування

+: Знижує облікову ставку відсотка

-: Продає державні цінні папери


-: Знижує норму обов'язкових резервів

I:

S: Грошовий мультиплікатор являє собою відношення ...

-: Пропозиції грошей до попиту на гроші

+: Пропозиції грошей до грошової бази

-: Грошової бази до пропозиції грошей

-: Попиту на гроші до пропозиції грошей

I:

S: У число функцій центрального банку входить ...

+: Проведення валютної політики

-: Кредитування довгострокових програм, пов'язаних з науковими

дослідженнями

-: Організація емісії і розміщення на ринку цінних паперів

-: Проведення фіскальної політики

I:

S: У ситуації економічного спаду центральному банку слід

проводити ...

-: Політику дорогих грошей

-: Автоматичну фіскальну політику

-: Дискреционную фіскальну політику

+: Політику дешевих грошей

I:

S: У число спеціалізованих кредитно-фінансових установ

входять ...

-: Центральні банки

-: Комерційні банки

+: Недержавні пенсійні фонди

-: Державні позабюджетні фонди

I:

S: Грошовий обіг являє собою ...

-: Сукупність грошових одиниць, масштабу цін, грошових знаків і

емісійної системи

+: Безперервний рух грошей, їх функціонування в якості засобу

звернення або засоби платежу

-: Рух грошей у внутрішньому обороті в безготівковій формі при

виконанні ними своїх функцій

-: Рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій формі при виконанні

ними своїх функцій


I:

S: До прямих інструментів грошово-кредитної політики відносять ...

+: Встановлення граничного рівня кредитування

-: Встановлення норми обов'язкових резервів

-: Зміна облікової ставки

-: Операції на відкритому ринку

I:

S: Заходи, що проводяться центральним банком з регулювання грошового

ринку з метою стабілізації економіки і спрямовані на згладжування

циклічних коливань, складають ______ політику.

-: Антимонопольну +: монетарну -: фіскальну -: соціальну

I:

S: Будучи знаряддям погашення різного роду боргових зобов'язань, гроші

виконують функцію ...

-: Кошти накопичення

+: Засобу платежу

-: Міри вартості

-: Засобу обігу

I:

S: Активної банківською операцією є ...

-: Кредит центрального банку

-: Розміщення цінних паперів - акцій

+: Видача банківських позичок

-: Прийом депозитів

I:

S: Якщо центральний банк знижує облікову ставку, то цей захід,

що є частиною грошово-кредитної політики, разом з іншими заходами

спрямована, в першу чергу, на ...

+: Збільшення загального обсягу резервів банківської системи

-: Сприяння зменшенню обсягів позик, що надаються центральним

банком комерційним банкам

-: Зниження загальної величини резервів комерційних банків

-: Стимулювання скорочення величини заощаджень населення

I:


S: На видачі довгострокових позик під заставу нерухомого майна

спеціалізуються ________ банки.

-: Ощадні -: інвестиційні +: іпотечні -: інноваційні

I:

S: Грошові накопичення населення є важливим фактором розвитку ...

відносин в країні:

+: Кредитних

-: Факторингових

-: Форфейтингових

-: Орендних

I:

S: Назвіть форму державного кредиту:

-: Акції

+: Облігації

-: Векселі

-: Вірно все перераховане вище

I:

S: Грошова форма кредиту передбачає:

+: Передачу в тимчасове користування обумовленої кількості грошей

-: Передачу в тимчасове користування конкретної речі, определ?нной

родовими ознаками

-: Коли кредит був наданий у формі товару, повернення грошима або

навпаки - надано грошима, а возвращ?н у вигляді товару

I:

S: Комерційний кредит - це:

+: Кредит, що надається підприємствами один одному

-: Надається безпосередньо громадянам для придбання предметів

споживання

-: Грошова сума, яка надається банком на определ?нний термін і на

определ?нних умовах

I:

S: Банківський кредит - це:

-: Кредит, що надається підприємствами один одному


-: Надається безпосередньо громадянам для придбання предметів

споживання

+: Грошову сума, яка надається банком на определ?нний термін і на

определ?нних умовах

-: Довгострокова позика, що надається юридичній

I:

S: Споживчий кредит - це:

-: Кредит, що надається підприємствами один одному

+: Надається безпосередньо громадянам для придбання

предметів споживання

-: Грошову сума, яка надається банком на определ?нний термін і на

определ?нних умовах

I:

S: Іпотечний кредит - це:

-: Кредит, що надається підприємствами один одному

-: Грошова сума, яка надається банком на определ?нний термін і на

определ?нних умовах

+: Довгострокова позика, що надається юридичній або фізичній

особі банками під заставу нерухомості

I:

S: Політика дорогих грошей:

-: Проводиться при безробітті і економічному спаді

-: Покупка державних цінних паперів на відкритому ринку

+: Скорочення грошової пропозиції і підвищення процентної ставки

-: Зниження норми обов'язкових активів

I:

S: Що таке банк:

+: Це особлива фінансова організація, що здійснює ін

1   2
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати