На головну

Клас. Тема 2. Урок 2.

  1. Клас. Тема 2. Урок 1.

Тема: Електричне поле. Закон Кулона.

Мета: На дослідах довести існування електричного поля,

розповісти на основі чого Кулон встановив свій закон.

Обладнання: електрометр, електричні гільзи на нитках,електрофорна машина, скляні та ебонітові палички.

Тип уроку: комбінований.

Х і д у р о к у .

1. Перевірка знань учнів.

1.1. Розповісти про значення електрики в житті людини,виходячи звласного досвіду.

1.2. Продемонструвати та розповісти про електризацію.

1.3. Які явища електризації не згадані впідручнику ви знаєте?

1.4. Назвати добрі провідники та ізолятори.

2. Вивчення нового матеріалу.

Ставимо перед учнями проблемне питання:"Як можна заставити звучати дзвоник, що знаходиться на де-якій відстані від вас?" (штовхнути його палкою, потягнути за шнурок, кинути камінець і т.д.). Робимо висновок щоб одне тіло подіяло на інше між ними повина бути проміжна ланка.

Демонструємо заряджання електрометра паличкою доторкаючись до нього і без доторку,просимо учнів пояснити результат. Далі повідомляємо учнів, вчені Фарадей і Максвел встановили, що заряджені тіла оточені особливим видом матерії - електричним полем. За допомогою електричного поля здійснюється взаємодія заряджених тіл .

Запитуємо в учнів: "Від чого залежить сила взаємодії заряджених тіл?" Демонструємо взаємодію гільз із кулею від електрометра. (Спочатку гільзи торкались незарядженої кулі, далі кулю зарядили від ебонітової палички гільзи відхилились на невеликий кут, а зарядивши кулю від електрофорної машини - на більший кут. Потім відсуваємо кулю і спостерігаємо за кутом відхилення гильз). Учні повинні самі зробити висновок, що сила взаємодії електричних зарядів залежить від величини зарядів та відстані між ними.

 
Далі повідомляємо учнів про досліди Кулона і записуємо формулу його закону:

де: F - сила взаємодії електричних зарядів,

q , q - заряди,

r - відстань між зарядами.

3. Закріплення: 3.1. Як здійснюється взаємодія електричних

зарядів?

3.2. Які види матерії ви знаєте?

3.3. Від чого залежить сила взаємодії електричних зарядів?

3.4. Прочитати з підручника формулювання закону Кулона.

Якщо є час то розповісти про Кулона і Кавендіша.

4. Завдання додому: § 24.

Фізика 8 клас

Тема: Електричні явища.

урок № 3

Тема уроку:Дискретність електричного заряду. Електрон. Будова атомів. Зарядження тіл і будова атомів.

Мета уроку:з'ясувати, що електричний заряд подільний.

Розширити знання учнів про будову атомів,

Навчити пояснювати електризацію тіл.

Обладнання:електрометри, таблиці та схеми будови атом

атомів, досліду Резерфорда, досліду Йоффе, і Міллікена.

План уроку:

I. Повторення вивченого матеріалу.

1) Електризація тіл. Види електричних зарядів;

2) Взаємодія електричних зарядів.

3) Поняття про електричне поле.

Характеристика електричного поля

II. Вивчення нового матеріалу .

1) Подільність електричного заряду

2) Розгляд схеми досліду Йоффе і Міллікена.

Хід уроку.

Вивчення нового матеріалу доцільно розпочати з експерименту з електрометром. Сполучаючи заряджений електрометр з незарядженим, спостерігаємо, що заряд порівну розподіляється між обома електрометрами. Розрядивши рукою один з електрометрів, повторимо дослід.

Робимо висновок, що заряд можна поділити . Далі розповідаємо

про дослід Йоффе, який описаний в підручнику ( використовуємо

таблицю).

Висновок досліду: в природі існують найменші елементарні заряди, які назвали електронами.

Даємо поняття заряду цієї частинки, та масу.

q= -1,6×10-19Кл; m=9,1×10-31кг.

2) схема досліду Резерфорда.

Оскільки вже було відомо про електрон, а також про &-частинки, то

по таблиці вивчаємо дослід Резерфорда . Ретельний аналіз дослідів

дав можливість зробити висновок: у центрі атома є досить велика частинка, що має позитивний заряд, - ядро атома. На значній відстані

від ядра (порівняно з його розмірами) по орбітах рухаються електрони.

Оскільки електрони рухаються навколо ядра атома подібно до планет

сонячної системи навколо сонця, то така модель дістала назву планетарної.

3) будова атомів хімічних речовин.

Говоримо учням, що, оскільки в нормальних умовах атом нейтральний, то він має однакову кількість позитивних і негативних

зарядів.

Учням вже відомо, що в ядрі є протони і нейтрони, то даємо їм будову атома по схемі:

Гелій→2He4→2p+; 2ē; 2n0;

тобто, атом гелію має два протони, два електрони і два нейтрони.

Аналогічно 8О16→8ē; 8p+; 8n0;

4) поняття про іони .

Даємо поняття позитивного і негативного іона (катіон, аніон), як вони утворюються.

Приклад: NaCl→Na++Cl-

5) пояснення заряджених тіл.

а)відзначаємо, що кількість протонів в ядрі за нормальних умов

рівна кількості електронів, які обертаються навколо ядра, тому атом

електрично нейтральний. Втрата електрона чи кількох електронів зумовлює утворення позитивного іона, а набуття атомом зайвого електрона-утворення негативного іона.

Учням ставиться питання: як можна пояснити, що під час електризації хутром скляна паличка заряджається позитивно? Чому електризується в цей час і хутро? Якого знака заряд буде на хутрі?

Підкреслюється, що під час переходу електричних зарядів з одного твердого тіла на інше позитивні заряди, зв'язані ядрами атомів, не переміщуються.

Далі пояснюємо досліди з підручника мал.2.16, 2.17, та пояснюємо електризацію через вплив.

3.Закріплення вивченого матеріалу;

1)які частинки входять до складу ядер атомів?

2)які атоми називаються ізотопами?

3)чим відрізняються один від одного атоми різних хімічних елементів?

4)поясніть зарядження тіл під час їхнього контакту.

Вправа 12(2,3) 6C12®6ē; 6p+; 6n0;

2He4®1ē = 1He3 (+) позитивний іон

№943, №986, №989. (Лукашик).

Домашнє завдання параграфи 25, 26, 27. №985, №991.

Урок. Електричний струм. Джерела струму. Електричне поле (БОЛБА М.Л.)

Мета уроку Учні повинні засвоїти фізичну природу

електричного струму.

Задачі уроку 1. Розвивати спостережливість, уміння встановлювати причини зв'язку, зокрема зв'язок направленого руху зарядів з дією електричного поля на них, та магнітною дією струму.

2. Формувати розуміння діалектичних змін, які відбуваються в провіднику до проходження електричного струму і під час проходження струму.

3. Ознайомити учнів з різними джерелами електричного струму і за рахунок яких сил відбувається розподіл заряджених частинок в них.

4. Ознайомити учнів із складовими частинами найпростішого електричного кола, та умовними позначеннями цих частин.

Унаочення Демонстрування: 1) механічної моделі електричного струму; 2) дії електричного струму, що проходить по провіднику на магнітну стрілку; 3) виникнення струму за допомогою фотоелемента, термопари, гальванічних елементів, акумулятора, сполучених з гальванометром.

Хід уроку

Робота над Виявлення опорних знань учнів.

вивченим Питання до класу:

матеріалом а) Що входить до складу частин з яких складається тіло?

б) Чим відрізняється простір, що оточує наелектризоване (заряджене) тіло, від простору, що оточує ненаелектризованого (незаряджене) тіло ?

в) Що таке електричне поле ?

г) Як діє заряд, що утворює навколо себе електричне поле, на заряд внесений в це поле?

Постановка 1. Де використовують електричний

теми та мети струм ?

уроку 2. Що відомо вам про електричний

струм ?

3. Чи знаєте ви, що таке електричний

струм ?

4. Як виникає електричний струм ?

5. Які умови існування електричного струму ?

Для того, щоб дати відповідь на ці

запитання розглянемо:

Тема уроку. Електричний струм. Джерела електричного

струму. Електричне поле

Формулювання мети уроку.

Знайомство Пропоную проаналізувати слова

з новим "струм", " струмінь", " струмина".

матеріалом Вони асоціюються з рухом

частинок - газу, води.

Демонстрація. Переливання води з однієї трубки в другу з'єднаної за допомогою гумового шлангу поки рівні води не зрівняються. Відбувається рух самої рідини, що асоціюється із словами "струм", "струмінь","струмена".

Питання до класу:

Які частинки могли рухатися в металевому провіднику ?

Пропоную учням пригадати будову металевих провідників, що у вузлах кристалічної гратки розміщені йони, а між ними рухаються "вільні" електрони. Коли на них подіяти електричним полем, тобто під'єднати до джерела стуму, то на заряджені частинки будуть діяти електричні сили в певному напрямку. Хаотичний рух вільних електронів залишиться, але до того ж вони будуть ще рухатисяв певному напрямку під дією електричних сил із сторони електричного поля. Саме цей рух вільних електронів у металі і є струмом.

Доказом існування струму є дослід відомого датського ученого Ганса-Хрістіана Естеда у 1820 році.

Демонстрація. Дія провідника, по якому протікає струм на магнітну стрілку. Коли ключ увімкнути, то магнітна стрілка відхиляється.

Висновок. Про наявність струму в провіднику можна стверджувати в результаті магнітної дії.

Навожу приклад з падінням металевого стержня в результаті дії сили тяжіння. Впавши на землю стержень зупиняється - зупиняються жорсткі кристалічні гратки, а електрони рухаються по інерції. Це і є електричний струм. Його називають інерційним.

Струм може створювати ї великі заряджені тіла, що рухаються в певному напрямку. Так Земля має магнітне поле, на чому грунтується дія компаса. Виявляється,що Земля заряджене тілоі рухається у Всесвіті цілком напрямлено.

Висновок. Електричним струмом називають напрямлений рух заряджених частинок або тіл.

Для тривалого існування магнітного струму, необхідніджерела струму. В будь-якомуджерелі електричного струму відбувається роз'єднання заряджених частинок, які є в ньому, за рахунок виконання роботи сторонніми силами. ЦІ сили відмінні від сил електричної природи.

Демонстрація.1) генератора

2) гальванічного елемента

3) фотоелемента,сонячної

батареї

4) термопари

5) акумулятора

В різних джерелах електричного струму використовуються різні перетворювачі енергії в електричну.

Висновок. В джерелах струму за рахунок сил неелектричного походження відбувається розподіл заряджених частинок,через що електроди джерел струму заряджаються різнойменно.

Але для практичного використання електричногоструму крім джерела струму потрібні провідники та споживачі.

Усі складові частини з'єднані між собою утворюють замкнене електричне коло. Існує внутрішня частина кола (джерело) і зовнішня (все те, що приєднується до полюсів джерела). Електричні кола зображають за допомогою електричних схем. Складові частини мають умовні позначення:

гальванічний

елемент

батарея гальванічних

елементів (акумулятор)

точка з'єднання

провідників

провідники, що не

з'єднані електрично

клеми

ключ

лампочка

дзвінок

резистор

нагрівник

запобіжник

Закріплення Питання до класу:

матеріалу а) Що таке електричний струм ?

б) Чи є електричним струмом іскра, що проскакує між кульками розрядника електричної машини ?

в) Що потрібно зробити, щоб у палиці виник електричний струм, якщо є заряджений електроскопі металева палиця ?

г) Яку роль відіграє в електричному колі джерело струму ?

д) Умови існування струму ?

е) Які джерела струму вам відомі ?

є) № 1015,1018 (збірник задач В.І.Лукашик)

Підсумок Ознайомившись з фізичною природою

уроку електричного струму, різними джерелами світла та умовними позначеннями складових частин електричного кола.

Організація 1)Прочитати параграфи 28-30 та вміти

домашньої відповідати на запитання в кінці

роботи параграфів.

2) Знати, що таке електричний струм, які джерела струму існують, що необхідно для існування струму, позначення елементів електричного кола.

3) Виконати вправу 14 (стр.90) письмово.

Урок. Дії електричного струму. Електричний струм в металах. Напрям струму.

Мета роботи З'ясувати, які дії супроводять електричний струм, за якими ознаками можна встановити наявністьструму в провіднику природу електричного струму в металах.

Задачі уроку 1. Розкрити на основі електронної теорії природу струму в металах, узагальнити зв'язок між будовою металів і їх провідністю, тобто проходженням струму в них, виділити основні ознаки за якими можна встановити наявність струму.

2. Показати причинно-наслідкові зв'язки в пізнанні явищ на прикладі причин,що зумовлюють проходження струму в металах , виховувати спостережливість та вміння аналізувати досліди, спостереження.

3. Формувати діалектично-матеріалістичний підхід до фізичних явищ (на прикладі взаємозв'язку електричних, теплових, магнітних явищ).

Унаочнення Демонстрування теплової, хімічної і магнітної дії струму, світлової дії струму, моделі просторової решітки якогось металу.

Хід уроку

Виявлення 1.Виявляю відношення учнів до виконання домашньої робити,тобто

набутих хто виконав і хто не виконав

знань учнями. домашньої роботи і ,з яких причин.

Перевірка 2.Проводжу індивідуальне опитування по карточкам.

виконання Завдання 1.

домашнього 1)Що являє собою електричний струм?

завдання. 2)Що треба зробити,щоб змінити напрям струму в лампі ?

Контроль за 3)Що відбувається в джерелах струму?

освоєнням Завдання 2.

знань 1) Які умови необхідня для існування електричного струму?

2) Які є джерела струму та яке їх призначенняв електричному колі ?

3) Намалюйте схему електричного кола з одним джерелом, двома вимикачами та однією лампочкою, яку можна було б умикати з двох різних місць.

Завдання 3.

Яка частинка напрямлено рухається в металевому провіднику під дією електричного поля вньому ?

Як засвітити електролампу або припинити їх дію ?

Що підтверджує існування струму ?

Завдання 4.

В чому полягає дослід Ерстеда ?

Які основні частини електричного кола ?

Для чого необхідні джерела струму?

Акткалізація Узагальнюю відповіді учнів і виділяю фактори від, яких залежить існування струму тривалий час і що є доказом цього існування, фіксуючи їх на дошці

раніш у вигляді схеми.

засвоєних знань

"Вільні" Джерело Замкнуте

електрони струму електричне коло

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Дія електричного струму

Постанова мети Потрібно з'ясувати, які дії супроводять електричний струм, за якими ознаками можна встановити наявність струму в провідниках, якийнапрям струму, рпироду струму в метелах.

уроку та запис

теми уроку

Робота над Розглянемо модель просторової решітки металу. Позитивно заряджені йони утворюєють кристалічні просторові гратки, а в просторі між ними хаотично рухаються " вільні "

вивченим електрони.

матеріалом

Повторення знань Під'єднавши до джерела струму, в ньому

про будову виникає поле, яке змушує електрони

металів, що здійснювати два рухи: хаотичний та в певному

зумовлює напрямку-це і є електричний струм провідності в металах.

струму металах

Демонстрація. Розімкнуте електричне коло, що складається з джерела, ключа, лампочки і провідників - струм відсутній; замкнуте коло - струм існує.

Висновок:У звичайному стані,колиметал заряджений, сумарний негативний заряд усіх вільних електронів за значенням дорівнює сумарному заряду всіх позитивно заряджених йонів. Незаряджений провідник - електрично нейтральний. Під дією джерела струму у провіднику виникає електричне поле, тобто в ньому існує електричний струм.

Розкриття поняття Повторюю демонстрацію1. Замикаючи електричне коло миттєво спалахує лампочка.

швидкого Питання до класу: Чому лампочка спалахує майже одночасно з вимикачем ключа ?

передавання Швидкість напрямленого руху вільних

струму електронів порівняно з швидкістю їххаотичного руху - всього кілька секунд, проте електричне поле у провіднику поширюється із швидкістю приблизно300 000 . Дане поле діє на

вільні електрони, і практично всі вони майже одночасно рухаються у певному напрямку. Тому вважають, що струм виникає в усіх точках електричного кола одночасно, це пояснюється поширенням електричного поля в провіднику від точки до точки.

В металах електричний струм створюють електрони, в розчинахкислот, лугів, солей - йони (позитивні й негативні), в газах - одночасно позитивні і негативні йони.

Під дією електричного поля електрони рухаютьсяв одному напрямку. Розглянувши розчини та гази негативні заряди рухаються в одному напрямку, а позитивні - в іншому. Але говорячи про струм, кажуть,що це напрямлений рух заряджених частин. Виникає питання: Який напрям має електричний струм ? Історичо склалось так, що за напрям протилежний до руху негативних зарядів, тобто напрям в якому рухаються позитивні заряди (або могли б ) ,тобто від позитивного плюса джерела струму до негативного.

Висновок: За напрям струму приймають напрям,в якому рухаються

позитивні заряди (або могли б рухатися).

Знайомство з діями Про існування струму ми говоримо воезультаті його дії

струму Питання до класу:

Які дії електричного струму вам відомі ?

Яка основна частина електроплитки, паяльника ?

Демонстрація 2. Нагрівання дротини врезультаті проходження струму. На дротину з електронитки повісити смужки цигаркового паперу.

Зробіть висновок (звертання до класу)

Висновок: Теплова дія електричного струму.

Демонстрація 3. Джерело струму, бонка з розчином мідного купоросу, кришка з вугільними стержнями, лампочка.

Проведемо лінії демонстрації, а потім повертаємось до неї.

Пропоную учням зробити висновок.

Висновок: Хімічна дія електричного струму.

Демонстрація 4. Через котушку пропускаємо електричний струм і підносимо до неї постійний магніт.

Пропоную зробити учням висновок.

Висновок: Магнітна дія електричного струму.

Демонстрація 5. Лампа денного світла, електрофорна машина (або розряд)

Пропоную зробити висновок.

Висновок: Світлова дія струму.

Електричний струм має також і фізиоолгічну дію, тобто впливає на живі організми, а це досить небезпечно. Тому потрібно обов'язково дотримуватися правил техніки безпеки.

Повторення Пропоную дати відповіді на запитання :

і систематизація 1) Яка дія електричного струму в лампі ?

знань 2) Яка дія електричного струму у випалюванні

по дереву ?

Яка дія електричного струму використана

у вимірювальних приладах ?

Який напрям струму в провіднику, під'єднаного до джерела струму ?

Підсумок уроку Отже, ми розглянули природу електричного струму в металах , з'ясували ,в якому напрямі рухається струм, та які дії електричного струму існують.

Організація роботи 1. Прочитати параграфи 31,32 і вміти давати відповіді

в дома на запитання після параграфів.

2. Знати, що приймають за напрям електричного

струму та дії електричного струму.

3. Підготувати в зошиті коротенький запис

фізиологічної дії струму.

Урок 7. 8 клас

Розділ 2. Електричні явища..

Тема: Сила струму та її вимірювання. Ампереметр.

Мета: Розвивати уявлення про величини, які характеризують електричний струм. Дати поняття про силу струму, а також про способи вимірювання сили струму. Сприяти набуванню учнями практичних навичок з користування вимірювальними приладами, зокрема амперметрами, на прикладі вимірювань сили струму та вмикання їх в електричні кола.

Тип уроку. Урок вивчення нового навчального матеріалу.

Зміст нового навчального матеріалу.

Сила струму. Явище магнітної взаємодії двох провідників із струмом. Одиниця сили струму - ампер. Ампереметр. Вмикання його в в електричне коло для вимірювання сили струму.

Розв'язування задач.

Унаочнення. Демонстрування:

1) магнітної взаємодії провідників із струмом;

2) ампереметра магнітоелектричної системи;

3) вмикання в електричне коло амперметра та вимірювання ним струму.

План уроку

І. Повторення матеріалу за запитаннями:

1. Які ви знаєте дії струму?

2. Як показати на досліді теплову, хімічну і магнітну дію електричного струму?

3. На підставі яких дослідів можна зробити висновок, що електричний струм має напрям?

4. Накресліть схему електричного кола, в якому увімкнені дві лампочки з джерелом струму через вимикач, а також покажіть у ньому напрям струму.

5. Які явища свідчать про проходження електричного струму в провіднику?

Накресліть схеми електричних кіл, зображених на малюнку, назвати прилади, які в них використані, і вказати, на яких малюнках показано напрям руху електронів, а на яких - напрям струму.

ІІ. Закріплення нового матеріалу.

Пояснення нового матеріалу доцільно пов'язати з попереднім матеріалом, показавши актуалізацію здобутих раніше знань. Учням ставлять запитання: Чи можна досягти більшого розжарювання лампочки? Які для цього потрібні умови? Якщо учні не зможуть відповісти на це запитання, учителеві треба самому сказати, що збільшити розжарення нитки лампочки можна, якщо збільшити кількість зарядів, що проходитимуть через поперечний переріз нитки лампочки за кожну секунду. А електричний заряд, який проходить при цьому за 1 с, визначає силу струму.

Слід зазначити, що сила струму є однією з найважливіших характеристик струму.

Від сили струму залежить швидкість протікання процесів і їх інтенсивність. Після цього слід повідомити, що на Міжнародній конференції з мір і ваг у 1948 р. в основу одиниць сили струму було покладено магнітну дію струму.

Далі показують дослід на взаємодію двох станіолевих стрілок і вмикати струм на дуже короткий час від батерейки кишенькового ліхтарика. Після досліду учні повинні розповісти, що побачили, якого напряму були струми в провідниках і як вони взаємодіяли.

Означення одиниці сили струму - ампера - подають за парграфом, дають також означення одиниці кількості електрики - кулона.

1 кулон=1 амперх1 секунда

Треба ознайомити учнів з частинними та кратними одиницями сили струму.

Після цього показують демонстраційний та лабораторний амперметри і пояснюють їх будову. Електричне коло з ампереметром слід скласти з допомогою учнів за схемою, напрямленою на дошці. Вмикаючи на короткий час у зібраному електричному колі, показують учням, що він однаковий у різних точках кола.

Для закріплення матеріалу учням даю самостійну роботу.

Завдання додому: вивчити § 33 впр.15

ознайомитися з інструкцією до лабораторної роботи №3

Література:

1. Коршак Є.В., Ляшенко О.І., Савченко В.Ф. "Фізика". 8 клас.

2. В.Т. Гороновська, Г.В., Самсонова "Уроки фізики". 8 клас.

Тема:Розв'язування задач на використання закону Ома

Мете:Удосконалювати знання учнів з теми. Розвивати вміння аналізувати задачі. Формувати практичні навички в розв'язуванні задач.

План уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка знань

1. Про зв'язок яких електричних величин ідеться в законі Ома для ділянки кола?

2. Як залежить сила струму від опору при сталій напрузі?

3. Як залежить сила струму ві напруги при сталому опорі?

4. За законом Ома для ділянки кола можна написати R= . Чи можна на основі цього вважати, що опір провідника прямо пропорційний напрузі і обернено пропорційний силі струму в ньому?

5. Треба збільшити в 4 рази струм у колі при вдвоє зрослому опорі. Що для цього потрібно зробити?

Чому електричну лампочку, розраховану на напругу 127 В, не можна вмикати в коло з напругою 220 В?

ІІІ.Розв'язування задач.

Використаємо збірник В.І. Лукашика.

№1050

На малюнку дано залежність сили струму від напруги для двох провідників. Який з провідників має більший опір?

I

І

ІІ

U

Відповідь: Другий провідник, тому що при однаковій напрузі в ньому менша сила струму ніж у першому.

Аналіз розрахункових задач проводжу по такому плану:

1. Вивчити умову задачі, зробити аналіз її змісту, встановити фізичний зміст задачі, закономірності, які використані в задачі.

2. Записати коротку умову задачі

3. Виразити всі величини в одній системі

4. Записати рівняння для визначення потрібної за умовою задачі величини.

5. знайти потрібну за умовою фізичну величину.

6. Провести аналіз одержаної відповіді.

№1053

Дано: I= U=30А*0,5Ом=7,5 В

R=0,25 Ом U=IR

I=30 А

U-?

Відповідь: U=7,5 В

№1058

Дано:

I= 0,5 Ом I= ; R= =240 Ом

U=120 В R=

 
 


R-?

Відповідь: R=240 Ом

№1084

Дано:

l=100 м I= ; R=0,017(Ом*мм2)/м*(100 м/0,5 мм2)=

S=0,5 мм2 =3,4 Ом

U=6,8 В R=r ; I=0,8В/3,4 Ом=2 А

r=0,0017 (Ом*мм2)/м

 
 


I-?

Відповідь: I=2 А

№1085

Дано:

l=150 см=1,5 м I= ; R=0,1 (Ом*мм2)/м*(1,5 м/0,025 мм2)=6 Ом

S=0,025 мм2 U=IR;

I=250мА=0,25 А R=r ; U=0,25 А*6 Ом=1,5 В

r=0,1 (Ом*мм2)/м

 
 


U-?

Відповідь: U=1,5 В

№1091

Дано:

I=4 А I= ; R= 120 В/4 А=30 Ом

U=120 В R= ; r=(30 Ом*0,24 мм2)/18 м=0,4 (Ом*мм2)/м

S=0,24 мм2 R=r ;

l=18 м r=

R-? r-?

Відповідь: R=30 Ом, r=0,4(Ом*мм2)/м

№1093

Дано:

S=0,1 мм2 I= ; R=220 В/4 А=55 Ом

U=220 В R= ; R=r ;

I=4 А

r=0,4 (Ом*мм2)/м l=(55 Ом*0,1 мм2)/(0,4 (Ом*мм2)/м=13,75 м

l-?

Відповідь: l=13,75 м

ІV.Завдання додому

Повторити

§ 35-36. №1066, 1092.

Розділ 2. Урок 16

Тема: Послідовне з'єднання провідників.

Мета: ознайомити учнів з послідоовним з'єднанням провідників. Розвиток уміння розпізнавати і складати різні електричні кола з послідовним сполученням приймачів електроенергії. Продовжити виховувати в учнів практичні навички в користуванні приладами.

Обладнання уроку: три лампочки, джерело струму, ключ, з'єднувальні провідники.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка знань та вмінь.

1. Одиниці сили струму, напруги, опору?

2. Яким приладом користуються під час вимірювання сили струму?

3. Як під'єднують амперметр до електричного кола?

4. Від чого залежить опір провідників.

ІІ. Осмислення нового матеріалу.

1. Послідовним з'єднанням називають таке з'єднання споживачів електроенергії, джерел струму, при якому кінець першого провідника з'єднується з початком другого, кінець другого - з початком третього і т. д.

       
   


2. Ми повинні знати як знайти напругу силу струму і опір при такому з'єднанні. Вам вже доводилось підключати амперметр в схему. Це і є підключення послідовно з приладами.

3. Викликаю два учні до дошки. Один креслить схему послідовного з'єднання, а другий учень складає цю схему.

 
 


4. Сила струму при такому з'єднані, оскільки нема розгалудження однакова

I=I1=I2=...In

5. Оскільки збільшується довжина провідника, то опір збільшується зі збільшенням кількості лампочок. Отже, R=R1+R2+R3+...

6. Загальна напруга дорівнює сумі напруг на ділянках кола.

U=U1+U2+U3

7. Використання послідовного з'єднання в гірляндах.

ІІІ. Закріплення нового матеріалу.

Задача. Два провідники з'єднані послідовно з опорами 1Ом і 4 Ом. Сила струму в провідниках 1 А. Який опір такої ділянки кола. Яка напруга на кожному з провідників та загальна напруга на ділянці кола.

Дано:

R, U2,U1,U-? R=1 Ом+4 Ом= 5 Ом

R=R1+R2 U1=1 А*1 Ом=1 В

R1=1 Ом U1= I R1 U2=1 А*4 Ом=4 В

R2= 4 Ом U2= I R2 U=1 А*5 Ом= 5 В

I=1 А U= I R

Відповідь: R= 5 Ом, U1=1 В, U2=4 В, U= 5 В

ІV. Підсумок уроку. Д/з §38. Вправа 2(а,б, в) до §38 .

Розділ 2. Урок 17

Тема: Паралельне з'єднання провідників.

Мета: ознайомити учнів з паралельним з'єднанням провідників. Розвиток уміння розпізнавати і складати різні електричні кола з паралельним сполученням приймачів електроенергії. Продовжити виховувати в учнів практичні навички в користуванні приладами.

Обладнання уроку: три лампочки, джерело струму, ключ, амперметр, вольтметр, з'єднувальні провідники.

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка знань та вмінь.

1. Що називають послідовним з'єднанням?

2. Скласти електричне коло з приладами на столі з'єднавши їх послідовно.

3. Чому дорівнює U, I, R при послідовному з'єднанні?

4. Які вимірювальні прилади під'єднують послідовно.

5. Яким приладом користуються при вимірюванні напруги.

6. Як під'єднують вольтметр.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Паралельним з'єднанням називають таке з'єднання провідників, джерел струму, споживачів, при якому початки всіх провідників чи інших елементів кола приєднуються до однієї точки електричного кола, а інші кінці - до іншої.

2. Бажаючі два учні складають схему електричного кола з трьома лампочками, які з'єднані паралельно, ключ і джерело під'єднані послідовно.

 
 


3. Виміряти напругу на кожній з лампочок і загальну напругу.

U=U1=U2=U3

4. Сила струму.

I=I1+I2+I3

5. Опір

6. Застосування паралельного з'єднання при освітленні. Всі лампочки в кімнаті підключаються паралельно.

ІІІ. Закріплення нового матеріалу.

№1148 (Л)

Äàíî:

I1, I2, R-? I1=U/ R1 I1=120 В/2400 Ом=0,5 А

I2=U/ R2

U= 120 В I2=0,5 А

R1= R2=240 Ом R= 240*240/240+240=120 Ом

Відповідь: I1= I2=0,5 А, R=120 Ом

V. Підсумок уроку

Д/з §39 Вправа 1(б)

   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Розв. №2, вправа 8. | IV тип задач. | Урок 20 8 клас | Задача № 6 | Урок 25. | Урок 12. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати