Головна

Розв. №2, вправа 8.

  1. Вправа 1
  2. Вправа 4
  3. Вправа 5
  4. ВПРАВА 7.
  5. Вправа. Завершити виведення остаточної формули відстані між паралельними прямою і площиною.
  6. Вправа. Знайти найбільше значення параметра , при якому система
  7. Вправа. Побудувати схему знаходження точки .

Присутні:всі члени кафедри

СЛУХАЛИ:Про рекомендацію до друку позиції плану видання "Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій для студентів та аспірантів економічних спеціальностей.»

Укладачі: В.В. Доброжанська, канд. пед. наук, доцент

К.П.Добровольська, доцент

С.М. Кіршо канд. філол. наук, доцент

В.І. Долинська, ст. викладач

А.В. Крижанівська, ст. викладач

І. Я. Нікуліна, ст. викладач

Л.К.Спиридонова, ст. викладач

УХВАЛИЛИ:"Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій для студентів та аспірантів економічних спеціальностей.»

Завідувач кафедри С.М.Кіршо

Секретар С.Л.Каражей

Конспект лекцій з дисципліни «Психологія та педагогіка» для студентів ІІ курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей. (Від. за випуск Л. К. Спиридонова. - Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2010 р. - 104 с.)

Укладачі: В.В. Доброжанська, канд. пед. наук, доцент

С.М. Кіршо, канд. філол. наук, доцент

К.П. Добровольська, доцент

В.І. Долинська, ст. викладач

А.В. Крижанівська, ст. викладач

І. Я. Нікуліна, ст. викладач

Л.К.Спиридонова, ст. викладач

Рецензенти: В.М.Соколов, доктор іст. наук, професор

(зовнішній рецензент)

Н.М.Шилофост, канд. філол. наук, доцент

Л.О.Сивоволова, ст. викладач

Психологія і педагогіка. Опорний конспект лекцій для студентів та аспірантів економічних спеціальностей (Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2009 р. - 94 с.)

Укладачі: Валентина Володимирівна Доброжанська

Світлана Михайлівна Кіршо

Клавдія Петрівна Добровольська

Валентина Іллівна Долинська

Антоніна Віталіївна Крижановська

Ірина Яківна Нікуліна

Лідія Костянтинівна Спиридонова

РЕЦЕНЗІЯ

на конспект лекцій з курсу «Психологія та педагогіка»

для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей всіх форм навчання

Матеріал конспекту лекцій з інтегрованого курсу «Психологія і педагогіка» має забезпечити володіння системою основних термінів та понять психології і педагогіки на рівні їх тлумачення та застосування в діловому та міжособистісному спілкуванні.

Автори конспекту лекцій враховують, що разом із підвищенням фахових знань збільшуються вимоги до психолого-педагогічної підготовки студентів, що психологічні і педагогічні знання сьогодні - це один із основних компонентів професійної підготовки майбутніх фахівців.

Формування сучасного наукового уявлення про особистість стає вкрай необхідним для фахівців з економіки, які працюють у різних сферах суспільного життя. Сучасний висококваліфікований фахівець повинен уміти аналізувати та враховувати в своїй діяльності інтереси, потреби, риси характеру, інтелектуальні та психофізіологічні якості, стереотипи спілкування, розглядаючи їх у певній системі як у окремих індивідів, так і у контексті складних міжособистісних відносин.

Конспект лекцій має на меті зорієнтувати в процесі підготовки важливих тем курсу «Психологія і педагогіка», сприяти використанню матеріалу в усіх сферах спілкування.

Цінним є те, що запропоновані таблиці, схеми та короткі коментарі сприяють адекватному і швидкому сприйманню, розумінню та запам'ятовуванню складного матеріалу з курсу, націлюють на активізацію інтелектуальної діяльності студентів.

На нашу думку, рецензовані матеріали представляють собою актуальний та дуже корисний навчальний матеріал для вивчення нормативної дисципліни гуманітарного циклу «Психологія і педагогіка» і мають бути рекомендованими до видання.

Рецензент Н. М. Шилофост к.філол.наук, доцент

кафедри МтаППП

РЕЦЕНЗІЯ

на конспект лекцій з курсу «Психологія та педагогіка»

для студентів ІІ курсу всіх спеціальностей всіх форм навчання

Метою рецензованого конспекту лекцій є сприяння високому рівню підготовки студентів з інтегрованого курсу «Психологія і педагогіка».

Автори конспекту враховують, що в сучасній науковій літературі з психології і педагогіки визначається складний системний характер особистості, яка забезпечує досягнення індивідом соціально та особисто значущих результатів діяльності, завдяки чому людина посідає відповідне місце у системі суспільних відносин, набуває певного рангу. Зважаючи на це, особистість розглядається авторами як система систем.

Цінним є те, що автори конспекту лекцій базуються на міжнародному досвіді гуманістичної психології і педагогіки, який передбачає пріоритетне ставлення до особистості; повагу до кожної окремої особистості як неповторного вияву людської природи; піклування про розвиток здібностей кожної людини.

Варто відзначити, що система подання навчального матеріалу (схеми, таблиці, лаконічні коментарі) сприяє швидкому та адекватному сприйманню та розумінню складного матеріалу курсу, націлює на активізацію навчальної діяльності

Аналіз конспекту лекцій підтверджує його актуальність і практичну значущість, дозволяє зробити висновки про достатній науково обґрунтований виклад навчального матеріалу, який необхідно засвоїти студентам.

На підставі вищевикладеного вважаємо, що рецензований конспект лекції з курсу «Психологія і педагогіка» має практичне значення, відповідає вимогам вищої школи та може бути рекомендований до друку.

Рецензент Н. Я. Купрата к.філол.наук, доцент

кафедри МтаППП

Клас

Розділ 1. Урок №9.

Тема: Теплота згоряння палива.

Мета: Сформувати поняття про енергію палива. Забезпечити знання фізичної величини - питомої теплоти згоряння палива; формувати вміння підраховувати кількість теплоти, яка виділяється при згорянні певної маси палива.

Продовжити на конкретних прикладах формування поняття про закон збереження енергії як один з найважливіших законів природи. Ознайомити учнів з питаннями, пов'язаними з роллю палива в економіці і політичному балансі країн світу. Сприяти виробленню вміння правильно поводити себе в побуті.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: плакати, таблиці питомої теплоти згоряння деяких видів палива.

Хід уроку.

1. Організація класу.

2. Повторення матеріалу.

1. Аналіз лабораторних робіт. Обговорення висновків, зроблених учнями у кожній лабораторній роботі (з місця).

Мета першої роботи - показати, що кількості теплоти внаслідок теплообміну однакові (підтвердити дію закону збереження енергії).

Особливої уваги потребують випадки, коли виявиться, що кількість одержаної теплоти більша за кількість теплоти відданої. Тобто, у вимірюваннях і обчисленнях були допущені грубі порушення.

У висновках другої лабораторної роботи слід також зазначити про діб закону збереження нагрітим твердим тілом і водою.

Актуалізація опорних знань.

Повторення відомостей про виділення енергії при хімічних реакціях, що учні вже спостерігали на уроках хімії.

Відомо, що людина ще з давніх-давен використовує вогонь для обігрівання власного тіла й житла, приготування їжі тощо.

Горіння - це особливий тип хімічної реакції окислення, яка супроводжується інтенсивним виділенням теплової енергії у промисловості та побуті для отримання тепла внаслідок горіння використовують паливо.

Види палива.

 
 


Тверде Рідке Газоподібне

(вугілля, дрова, торф) (бензин, спирт, гас, (метан, пропан, етилен,

мазут) ацетилен)

Енергетичний ефект від їх спалювання буде різний.

3. Пояснення нового матеріалу.

1. Виділення енергії внаслідок сполучення атомів кисню з атомами вуглецю і утворення молекул оксиду вуглецю.

2. Фізична величина, що показує, яка кількість теплоти виділяється при повному згорянні палива масою 1 кг,називається питомою теплотою згоряння палива.

Її позначають буквою q (читається "ку"); її одиниця - 1 Дж/кг.

3. Значення питомої теплоти згоряння різних видів палива наодитьс у відповідних таблицях. Розглянути на відповідних прикладах (Пошук).

4. Ввести поняття теплоти згоряння палива. Кількість теплоти, що виділяється внаслідок згоряння палива, обчислюється за формулою:

 
 


Q=q*m Q

Þ ý q= Q/ m

q m m= Q/ q

5. Екологічне навчання.

Найбільша кількість забруднюючих речовин виділяється під час згоряння ВУГІЛЛЯ і НАФТОПРОДУКТІВ.

80% усіх видів забруднень біосфери зумовлені енергетичними процесами, до яких входять добування, переробка і використання палива.

Зменшення викидів шкідливих речовин в атмосферу можна досягти шляхом раціонального спалювання палива.

4. Закріплення нового матеріалу.

Подальший розвиток ідеї необхідності зберігання палива в побуті і можливості її здійснення можна приводити під час розв'язування задач.

Треба розглянути два типи задач.

І тип - простий - учні розв'язують самостійно.

Задача 1 (вправи 8, ст.38, Коршак Є.В.)

Знайти:

mбензину-? Формула Обчислення:

mб= mб= кг

Q=1,63*1010 Дж

q=4,4*107 Дж/кг [m]= кг

Відповідь: бензину було спалено масою 370 кг.

ІІ тип - задача з використанням рівняння тпелового балансу.

Задача 2. (На необхідність економічного витрачання палива).

Скільки треба спалити гасу, щоб закип'ятити 200г і 1л води? (Якщо t1=20оС).

Знайти: Формули: Обчислення:

Qгасу= qr mr mrr= mвr cd1(t2 -t1)/ qr= =

mrr-? Qводи= mв cd (t2 -t1) = кг=1,56 г.

mr2-? Qr=Qв

mвr=0,2 кг qr mr= mв cd (t2 -t1) mr2= =976,7 =

mвr=0,2 кг mr= mв cd (t2 -t1)/ qr =7813,95*10-6=7,81 г

mв2=1 кг mв2= rвVв

cd=4200 Дж/кг0С [m]=

t2=1000C

t1=200C

qr=4,3*107 Дж/кг

Vв2=1л=10-3м3

Відповідь: щоб закип'ятити 200г води необхідно спалити 1,56г гасу, а на 1л води - 7,81г гасу.

Тому збираючись до школи, поміркуйте, що нагріваючи 1л води ми деяку кількість палива витрачаємо марно, а саме mr2 - mr1 = 7,81 - 1,56 = 6,25г для одного учня.

5. Підсумок уроку.

6. Домашнє завдання. Вивчити &10, повторити &7,8,9.

1. Узагальніть результати про марну кількість витраченого палива для кількості учнів класу; населення міста, країни.

2. Висновки про розміри цих втрат і необхідність економічного витрачання палива.

Розв. №2, вправа 8.

Знайти: Формули: Обчислення:

QБ= qБmБ mсД=

mc.д.-? QсД= qmсД

mБ=1,5 кг QБ= QсД [m]=

qБ=4,4*107Дж/кг mсД= qБmБ/q

Б=1,3*107Дж/кг

Відповідь: щоб спалити 1,5кг бензину, необхідно спалити 5,2кг соснових дров.

8 клас Розділ 1. Урок 10.

Тема: Розв'язування задач на збереження енергії при теплових процесах.

Мета: Продовжити формування поняття про закон збереження і перетворення енергії, вміння розв'язувати задачі на теплоту з використанням цього закону. Систематизувати задачі за типами та за складністю їх розв'язування, і сформувати вміння класифікувати, узагальнювати. Формувати вміння науково пояснювати природні явища.

Тип уроку: урок удосконалення знань, формування вміння розв'язувати задачі.

Обладнання: таблиця типів задач, таблиці питомої теплоємності речовин і питоми теплоти згоряння дефких видів палива.

Хід уроку.

1. Організація класу.

2. Повторення матеріалу.

Перевірити виконання домашнього завдання.

Фронтальне опитування:

1. Який фізичний зміст питомої теплоємності речовин?

2. Від чого залежить кількість теплоти при нагріванні чи охолодженні тіла?

3. Який фізичний зміст питомої теплоти згоряння палива?

4. Чому для опалення будинків використовують вугілля, природний газ чи рідке паливо, а не дерево і солому?

5. Чому не можна закип'ятити відро води на спиртівці? (№779, Лукашик).

6. Чи можна визначити, яка кількість теплоти виділяється в результаті повного згоряння соснового поліна? Якщо можливо, то як це зробити, що потрібно знати? (№822, Лукашик).

3. Розв'язування задач.

І тип задач. Усно.

І рівень. ІІ рівень.

№799, Лукашик. №811, Лукашик.

Q=CцmDt=880 Дж/кг0С= m=Q/cвDt=178500 Дж/(4200 Дж/кг0С*

=1540000 Дж=1,54 Мдж *85 0С)=2100/4200=0,5 кг

№823(1), Лукашик. №836(2), Лукашик.

QБ= qБmБ=34*106*15=51*107Дж mкв= Qк.в/qк.в=1,8*108/0,3*108=6 кг

Цю задачу варто розв'язати, колективно записуючи розв'язування на дошці (викликаю учня).

ІІ тип задач.

На теплообмін, в яких йдеться про охолодження одних речовин і нагрівання за рахунок цього інших, поки не утвориться теплова рівновага.

№817, Лукашик.

Формули Обчислення

Dt1-? Dt1=

m1=2 кг Q1= Q2 =

m2=0,88 кг Q1= m1 са1Dt1

Dt2=1000С Q2= m2 св2Dt2 [Dt1]= 10С

св2=4200 Дж/кг0С Dt1= m2 св2Dt2/ m1 са1

са1=920 Дж/кг0С

Відповідь: температура алюмінієвої заготовки зміниться на 210оС (збільшиться).

ІІІ тип задач.

На використання енергії палива і нагрівання за рахунок цієї енергії певної речовини.

№841, Лукашик.

Dt2-? Формули Обчислення:

 
 


V2=100 k=10-1м3 m2=r2 V2 m2=1000*10-1=100 кг

mдв1=0,5 кг Q1= qr mr 2) вода 1) деревне вугілля

qдв1=34*106Дж/кг Q2= m2 с2Dt2 Віддає Одержує

св2=4200 Дж/кг0С Q1= Q2 Q2= m2 с2Dt2 Q1= qдв mr

rв2=1000 кг/м3 Dt2= Q1/ m2 с2

Dt2=

[Dt2]=

Відповідь: на 40,5оС збільшиться температура води об'ємом 100л.  10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   Наступна

Урок 20 8 клас | Клас. Тема 2. Урок 1. | Клас. Тема 2. Урок 2. | Урок №21 | Задача № 6 | Урок 25. | Урок 12. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати