Головна

Літературні роди і жанри

  1. Види і жанри красномовства
  2. Види і жанри сучасних засобів реклами
  3. Внутрішньолітературної різновиди загальнонародної мови
  4. ІНШІ ЖАНРИ
  5. Жанри адміністративного подстиля
  6. Жанри ділових текстів
  7. Жанри діалогічного мовлення

Слід говорити про відмінності трьох родів літератури за змістом, а саме, по аспекту пізнання і відтворення життя. В силу цього загальні принципи творчої типізації життя в кожному роді проявляються по-своєму, і це доводиться враховувати в трактуванні тематики, проблематики та ідейно-емоційної оцінки. Однак родове своєрідність ідейного змісту не змінює його природи, в ньому завжди є об'єктивна та суб'єктивна сторони. Ось чому викликають заперечення ті теоретичні концепції, які зводять епос тільки до об'єктивного відтворення зовнішнього світу, ігноруючи вираз в ньому авторської точки зору, а лірику - тільки до розкриття авторського переживання, не зважаючи на, що лірика теж виникає в процесі типізації характеру, точніше - певного переживання, яке не завжди належить самому поетові. (Така одностороння інтерпретація проблеми роду викладена в підручнику Г. Л. Абрамовича.)

Відмінності в родовому змісті визначають відмінності у формі епічних, ліричних і драматичних творів. В епосі і драмі в центрі твору - більш-менш розгорнута система персонажів. Подробиці їхнього життя відтворюються в епосі за допомогою розповіді й опису. Обсяг тексту не обмежений. Драматична дія складається з сценічних епізодів, текст яких складається з висловлювань дійових осіб п'єси, їх монологів і діалогів. Обсяг п'єси обмежений тривалістю вистави. У ліриці системи, персонажів немає, тут розкривається внутрішній світ ліричного героя. Події його життя що безпосередньо не відтворюються, про них можна дізнатися тільки побічно - по тому, про що думає, що переживає герой. Його переживання розкривається в формі ліричних медитацій (роздумів), а також ліричного оповідання або опису тих явищ, які становлять предмет його переживань.

Твердих кордонів між пологами літератури немає. Особливо характерні в цьому плані ліро-епічні твори, наприклад поеми. Твори всіх трьох родів можуть бути написані і віршами, і прозою. Історичне виникнення літературних пологів показано в роботі А. Н. Веселовського «Історична поетика».

Спробуємо конкретизувати поняття «рід літератури».

епічний спосіб передбачає зображення зовнішніх по відношенню до автора явищ життя. Письменник як би спостерігає життя з боку і зображує те, що бачить. Епічний спосіб представлений в романах, повістях, оповіданнях та інших жанрах. Він дозволяє широко і всебічно зображати життя в часі і просторі. У романах «Війна і мир» Л. Толстого, «Злочин і кара» Ф. Достоєвського, «Тихий Дон» М. Шолохова відтворені цілі історичні епохи російського життя, важливі події та долі багатьох людей.

ліричний спосіб передбачає вираження думок і почуттів автора, викликаних явищами реального життя. Можна сказати, що при епічному способі письменник зображує бачене, а при ліричному висловлює свої почуття від побаченого. Найбільш популярні ліричні жанри вірш, пісня, елегія, сонет та ін. Вищим гідністю лірика є лаконізм і смислова ємність.

Драматичний спосіб передбачає зображення життя шляхом самовиявлення самих персонажів. Автор як би усувається з зображеного їм художнього світу і надає можливість героям діяти самостійно. Драма в театральному виконанні створить ілюзію реального життя, тому відрізняється доступністю і великою силою впливу на глядача.

Як бачимо, кожен з названих способів має свої переваги і переваги, тому протягом століть не втратив свого значення. У художній практиці має місце змішання цих способів. Так, в романах зустрічаються ліричні монологи героїв, які зближують їх з лірикою, діалоги, що нагадують структуру п'єс. Існують навіть деякі проміжні жанри.

РОЗДІЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ НА ПОЛОГИ І ВИДИ (ЖАНРИ)

Традиційно виділяються три літературних роду, Кожен з яких відповідає певній функції слова (репрезентативною, експресивної, комунікативної) і розробляє її естетичну специфіку: епос, лірика, драма.

епос охоплює буття в його пластичній об'ємності, просторово-часової тривалості, подієвої насиченості (сюжетності) і динаміці. Пізнавальна спрямованість епосу зосереджена на об'єкті, на зображенні зовнішнього предметного світу.

лірика знімає внутрішній світ особистості в його імпульсивності і спонтанності, в становленні і зміни вражень, настроїв, асоціацій, медитації, рефлексії. Безпосереднє переживання як би відсуває на другий план життєві ситуації, вчинки, дії. Зображення якої-небудь події, предмета, картин природи може служити цілям самовираження. Навіть коли дається якесь «опис», в підтексті можна відчути суб'єктивне відчуття, точку зору поета.

розрізняють лірику думки (філософська лірика), лірику споглядання (пейзажна лірика, елегія, ідилія) і лірику колізії (протиріч), Якій властивий пафос, патетика.

драма (Грец. ???'??) - один з трьох родів літератури (поряд з лірикою і епосом), передає події через діалоги персонажів. З давніх часів існувала в фольклорному або літературному вигляді у різних народів; незалежно один від одного свої драматичні традиції створили античні греки, древні індійці, китайці, японці, індійці Америки. Драма фіксує мовні акти в їх емоційно-вольової спрямованості і соціально-психологічної характерності, в їх внутрішню свободу і зовнішньої обумовленості, тобто в їх двоїстої експресивно-сюжетної співвіднесеності, що дозволяє бачити в цьому роді літератури злиття рис лірики і епосу.

Вперше здійснив поділ літератури на роди і види грецький філософ Аристотель (IV століття до н.е.), який виділив епос, лірику і драму, а також основні їх види. Само собою зрозуміло, Аристотель спирався на сучасну йому художню практику, коли ще не було великого жанрового розмаїття. Слід зазначити, що в науковій та навчальній літературі такі поняття, як вид і жанр часто змішуються. Очевидно, це пояснюється тим, що французьке слово genre означає рід і вид. Ми вважаємо доцільною і правомірною таку градацію: рід вид підвид (жанр). Наприклад: рід - епос, вид - роман, підвид (жанр) - історичний роман.

Літературні жанри - це сформовані в процесі розвитку художньої словесності види творів. Проблему жанру можна сформулювати як проблему класифікації творів, виділення в них загальних жанрових ознак.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Вступ до літературознавства | МОДУЛЬ ПЕРШИЙ | Особливості предмета літератури | Особливості художнього образу | Жанри ліричних творів | Жанри драматичних творів | Жанр і стиль літературного твору | ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР | особливості теми | КОМПОЗИЦІЯ І СЮЖЕТ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати