На головну

Зміна витрат виробництва в довгостроковому періоді: позитивний і негативний ефекти зростання масштабу виробництва

  1. III.1.2) Порядок кримінального судочинства.
  2. IV. зміна капіталу
  3. V. ЗМІНА І РОЗВИТОК МОВИ
  4. А. Епоха масового виробництва (1860-1930).
  5. автоматизація виробництва
  6. Автоматика виділення власних потреб теплових електростанцій.
  7. Аграрні кризи надвиробництва і антициклічної політика держави на різних етапах розвитку сільського господарства

Усі матеріали в довгостроковому періоді є змінними, оскільки фірма має можливість оновити їх як якісно, ??так і кількісно.

Розглянемо приклад. Невелике підприємство розширює обсяги виробництва. Спочатку це викличе скорочення середніх загальних витрат (АТС-1), а потім вони почнуть рости (рис. 8.9). Тоді для зниження витрат підприємство збільшить свої потужності (наприклад, кількість верстатів) в точці А, що викличе нове зниження середніх загальних витрат (АТС-2). З певного моменту АТС-2 знову почнуть рости. Тоді в точці В підприємство знову збільшує свої розміри, що знижує середні загальні витрати (АТС-3).

 
 


Мал. 8.9. Середніх валових витрат фірми
 при різних розмірах підприємства

Таким чином, на рис. 8.9 показані п'ять варіантів кривих середніх загальних витрат стосовно до п'яти розмірам підприємства.

Точки А, В, С і D показують моменти, коли фірмі для зниження АТС при зростанні випуску продукції необхідно збільшити кількість потужностей. Якщо фірма планує випускати до 20 од. продукції, то їй краще мати потужності або розміри, як у варіанті 1 (при АТС-1). Якщо планується випуск від 20 до 30 од. продукції, то найкращим буде варіант 2 (при АТС-2) і т.д.

«Вибоїста» лінія, що проходить через точки А, В, С і D, називається кривою довгострокових середніх загальних витрат АТС. Вона показує найменші витрати виробництва одиниці продукції, з якими може бути забезпечений будь-який обсяг виробництва за умови, що фірма мала в своєму розпорядженні достатньо часу для проведення всіх необхідних змін в розмірах підприємства. Інакше ця крива називається кривою вибору (планової кривої) фірми.

 Якщо можливі розміри підприємства дуже великі, то ця крива стає більш плавною (рис. 8.10).

Мал. 8.10. Зміна довгострокової кривої
 середніх валових витрат фірми

Дугоподібна форма кривої довгострокових АТС обумовлена ??позитивним і негативним ефектами масштабу.

Позитивний ефект масштабу (ефект масового виробництва) пояснює знижується частина кривої АТС в довгостроковому періоді. Це викликано дією наступних факторів.

1. Спеціалізація виконавської праці. Спеціалізація праці - це прояв закону суспільного поділу праці. Вона означає зосередження працівників на виконанні певних операцій, їх відокремлення від виконання другорядних для них або не властивих їм функцій, що удосконалює навички і підвищує рівень кваліфікації в міру накопичення досвіду. В умовах великомасштабного виробництва можливості спеціалізації праці розширюються.

2. Спеціалізація управління. Діє аналогічно спеціалізації виконавської праці при розподілі обов'язків по управлінню. Пов'язана з ускладненням сучасного виробництва і необхідністю розосередження управлінських обов'язків між різними керівниками. У сучасних великих компаніях крім основного керівника (президента, генерального директора і т.п.) діє рада директорів або є заступники директора (віце-президенти) за напрямками - по кадрам, маркетингу, реклами, зв'язків з громадськістю, фінансів і т.п.

3. Ефективне використання капіталу. Робота великих підприємств немислима без великих оборотних коштів, перш за все фінансових, які на розвиненому ринку прийнято брати в позику в банках або в інших фінансових установах. Банк буде більш охоче давати кредит великому позичальнику, що гарантує повернення кредиту своїм майном. Кредит в цьому випадку може бути дан під менший банківський відсоток. Разом з тим велике підприємство зможе більш ефективно використовувати отриманий кредит, не витративши його на дрібниці, а зосередивши на великий інвестиційний проект (на оновлення техніки, наукові розробки тощо). В кінцевому рахунку це принесе більше прибутку і знизить витрати.

Велике підприємство здатне ефективно використовувати і основний капітал (машини і споруди), оскільки обладнання можна експлуатувати в багатозмінному режимі, централізовано і оперативно обслуговувати і ремонтувати.

4. Виробництво побічних продуктів. Чи означає, що велике підприємство здатне використовувати відходи виробництва для створення додаткової продукції - товарів народного споживання або продавати їх нужденним через спеціально створену систему реалізації, а не викидати, що зробило б мале підприємство, яке не здатне їх використовувати.

Негативний ефект масштабу пояснюється перш за все труднощами в управлінні. Він проявляється в зростанні АТС в довгостроковому періоді і відображається в зростаючій частині кривої АТС.

У міру збільшення масштабів виробництва окремі його підрозділи стають все більш автономними через нездатність центру керувати ними в силу їх спеціалізації, складності виробництва і віддаленості від центрального керівництва. Особливо яскраво це проявляється при поширенні мережі даного підприємства на кілька країн або навіть континентів (транснаціональні корпорації). Виникає необхідність створення окремої адміністрації для кожного підрозділу, а значить, тягне за собою збільшення витрат на утримання управлінського персоналу і здійснення зв'язків між підрозділами.

Одночасно, в міру розвитку підприємства, зростають витрати на утримання управлінського персоналу, пов'язані з престижем даної організації, на обладнання офісів, оргтехніку, транспорт, представницькі витрати (банкети, презентації і т.п.). Все це викликає різке збільшення витрат на управління, незважаючи на можливе одночасне погіршення важелів управління.

Існують різні типи кривих довгострокових середніх витрат (рис. 8.11).

 
 


Мал. 8.11. Крива довгострокових середніх витрат
 при наявності довгострокової постійної віддачі
 від зростання масштабів виробництва

1. Якщо позитивний ефект масштабу вичерпується швидко, а негативний не вступає в дію до тих пір, поки не будуть досягнуті значні масштаби виробництва, то довгострокові середні витрати залишаються незмінними протягом тривалого відрізку горизонтальної осі. При цьому має місце постійна віддача від зростання масштабів виробництва (див. Рис. 8.11). Якщо збільшимо, наприклад, кількість всіх ресурсів на 10%, то отримаємо і збільшення обсягу виробництва на 10%.

2. Якщо позитивний ефект масштабу виробництва є тривалим, а негативний - віддаленим, то крива АТС має вигляд, представлений на рис. 8.12.

 
 


 Мал. 8.12. Крива середніх витрат
 в галузях з переважанням великих підприємств

Мал. 8.13. Крива середніх витрат
 в галузях з переважанням дрібних фірм

3. Якщо позитивний ефект масштабу швидко змінюється негативним, то мінімальні витрати на виробництво одиниці продукції досягаються при малому обсязі виробництва (рис. 8.13).

Позитивний і негативний ефекти масштабу впливають на структуру кожної галузі. У варіанті 1 на відрізку АВ можуть існувати самі різні фірми різних розмірів. Всі вони ефективні. У варіанті 2 можуть існувати лише кілька промислових гігантів (наприклад, в автомобільній, алюмінієвої, сталеливарної промисловості). У варіанті 3 виживуть лише дрібні фірми, що існують в роздрібній торгівлі, сільському господарстві, сфері обслуговування. Між великими і дрібними підприємствами можлива кооперація. Так, великий автомобільний завод, напевно, має невеликі майстерні по фірмовому обслуговуванню автомобілів.

Основні поняття

Виробнича функція, изокванта, карта ізоквант, зовнішні витрати, внутрішні витрати, бухгалтерські витрати, економічні витрати, нормальний прибуток, бухгалтерський прибуток, економічний прибуток, закон спадної віддачі, граничний продукт, середній продукт, постійні витрати, змінні витрати, валові витрати, середні постійні витрати, середні змінні витрати, середні валові витрати, граничні витрати, позитивний ефект зростання масштабів виробництва, негативний ефект зростання масштабів виробництва, крива вибору фірми.Попередня   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   Наступна

еластичність пропозиції | Миттєве, короткострокове і тривале рівновагу | Основні аксіоми теорії споживчої поведінки | Вимірювання корисності. Теорія граничної корисності | Концепція кривих байдужості. Гранична норма заміщення | Поєднання бюджетних ліній і кривих байдужості | Ефект заміщення і ефект доходу | Практичне значення теорії споживчої поведінки | Сутність виробництва та характеристика виробничої функції | Визначення витрат виробництва і прибутку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати