На головну

Макроекономічні показники національної економіки та методи їх розрахунку

  1. Склад видатків бюджету на галузі національної економіки
  2. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  3. I. Методи перехоплення.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  7. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.

На основі перерахованих рахунків складаються макроекономічні таблиці, які дозволяють визначити пропорції (співвідношення) між різними елементами національної економіки: між виробництвом і споживанням, споживанням і накопиченням, накопиченням і інвестиціями.

Ці пропорції розраховуються за допомогою різних показників. Основними показниками СНР є: ВНП, ВВП, ЧНП, ВНД, ЛД, РД.

ВНП (Валовий національний продукт) - ринкова вартість всіх товарів і послуг, вироблених національною економікою за рік всередині країни і за кордоном.

ВВП (Валовий внутрішній продукт) - ринкова вартість всіх товарів і послуг, створених усередині країни. ВНП> ВВП на величину різниці між експортом і імпортом (експорт - імпорт = торгове сальдо).

ЧНП (Чистий національний продукт) - вартість річного обсягу продукту, який національна економіка може спожити за рік. (ЧНП = ВНП - Аосн. капіталу, Де А - амортизація основного капіталу).

ВНД (Валовий національний дохід) - сукупний факторний дохід суспільства (заробітна плата, відсоток, прибуток і рента). ВНД = ЧНП-Непрямі податки. ВНД - призначений для споживання та накопичення. Вироблений ВНД підлягає перерозподілу: частина його надходить у вигляді податків до бюджету, частина - витрачається на оплату невиробничої сфери. В результаті перерозподілу ВНД утворюється особистий дохід громадян.

ЛД (Особистий дохід) - сукупний дохід громадян, отриманий ними до сплати податків.

РД(Наявний дохід) - дохід, отриманий громадянами після сплати податків. Використовується на споживання і заощадження.

У 2003 р ВВП Росії становив всього 12,4% ВВП США і дорівнював 13285 млрд руб. ВВП складається з вартості тільки кінцевих продуктів.

кінцевими продуктами є ті, які призначені не для проміжного, а для кінцевого споживання. ВВП розраховують трьома методами: за видатками, по використанню (по доходах), з виробництва.

ВВП, розрахований за витрат, Являє собою суму витрат на особисте і виробниче споживання всієї маси створених за рік товарів і послуг.

ВВП, розрахований за використанню (Доходів) - це загальна сума факторних доходів (заробітна плата, відсоток, рента, прибуток).

ВВП, розрахований за виробництву, - Показує внесок кожного виробника в національне виробництво і визначається по доданої вартості.

Додана вартість(ДС) - ринкова вартість суспільного продукту за вирахуванням спожитих матеріалів і сировини (ф. 38).

 

де Ф - амортизація;

П - Прибуток;

Кн - непрямі податки;

З / П - заробітня плата.

Сумарна величина ДС по суспільному виробництву збігається з величиною ВВП. Всі методи розрахунку ВВП є рівноцінними і дозволяють об'єктивно оцінити його величину.

ВВП - грошовий показник, тому його розрахунок залежить від динаміки цін і купівельної спроможності грошової одиниці. Розрізняють номінальний і реальний ВВП.

номінальний ВВПн - ВВП, обчислений за фактичними (поточним) цінами даного періоду.

реальний ВВПр - ВВП, розрахований за незмінним (базовим) цінами. Співвідношення між номінальними і реальними ВВП називається дефлятором і визначається за формулою (ф. 39).

ДВВП = ВВПн / ВВПР ? 100% (39)

Дефлятор - величина, що коректує рівень ВВП з урахуванням постійних (базових) цін. Дефлятор ВВП - індекс, який показує норму інфляції за конкретний період. приклад: ВВПн = 64; ВВПр - 50; Д = 128%, т. Е. Ціни виросли на 28%.

Головною метою визначення ВВП будь-якими методами є отримання достовірної інформації про розміри суспільного продукту.

ВВП є основою для формування національного багатства.

національне багатство (НБ) - сукупність матеріальних благ, створених працею людей в суспільстві за весь попередній період його існування.

Структура НБ включає: основні фонди (основний капітал), оборотні фонди (оборотний капітал), матеріальні запаси і резерви, невиробничі фонди та природні ресурси, а також культурні цінності. НБ тісно пов'язане з ВВП і залежить від темпів його розвитку. У 2003 р величина національного багатства склала 35 221 трлн руб., Що в 2 рази більше, ніж у 1999 р (17373 трлн руб).

Отже, національне рахівництво є систему статистичної інформації для організації макроекономічних розрахунків і оцінки розмірів ВВП і НБ.

Питання для самоперевірки

1. Назвіть основні елементи національної системи господарювання

2. Розкрийте поняття «галузева структура економіки»

3. Чим пояснюється необхідність врахування макроекономічної діяльності суспільства?

4. На які сектори ділиться національна економіка?

5. Яка область практичного застосування макроекономічних показників?

6. Чому вдається уникнути повторного рахунку при визначенні ВВП і ВНП?

7. Які види ринкових доходів включає в себе показник національного доходу?

8. Що характеризує дефлятор ВВП?

9. Що таке національне багатство і яка його структура?

література

1. Долан Е. Макроекономіка. / Е. Долан, Д. Ліндсей.- СПб .: Наука, 1994. - Гл. 5, 6,7, 11.
 2. Макконнелл К. Економікс: принципи, проблеми і політика Т.1 / К. Макконнелл, С. Брю. - М .: Республіка, 1992. - Гл. 18.
 3. Фішер С. Економіка. / С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи. - М .: Изд-во МГУ, 1997. - Гл. 4,28.
 4. Агапова Т. А. Макроекономіка / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегіна.- М .: Изд-во МГУ, 1997. - Гл. 11, 12.
 5. Ліфшиц А. Введення в ринкову економіку. / Ред. А. Ліфшиц, І. Нікуліна. - М .: Вища. шк., 1995.- Гл. 7Попередня   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Наступна

Недосконала конкуренція, її форми | Процес виробництва і його форми | Фірма в ринковій економіці | Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми | Діяльність фірми в короткостроковому і довгостроковому періоді | Загальна характеристика та особливості ринку факторів виробництва | Ринок праці та заробітна плата | Ринок капіталу і позичковий відсоток | Ринок природних ресурсів. Земельна рента | Національна економіка та її структура |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати