На головну

Показники використання основних виробничих фондів

  1. III. 10.1. Поняття про сприйняття і характеристика основних його особливостей
  2. III. 13.1. Поняття про уяву, його основних видах і процесах
  3. PEST-аналіз і приклад його використання
  4. SWOT-аналіз і приклад його використання
  5. Абсолютні і відносні показники зміни структур
  6. Абсолютні і відносні показники зміни структури
  7. Автоматичний урівноважений міст. Призначення основних елементів схеми. Принцип роботи приладу

Одним з важливих чинників успіху підприємства є інтенсифікація використання її основних фондів. Для того, щоб виміряти рівень інтенсифікації, необхідно визначити показники оцінки ступеня використання основних фондів. Таких показників кілька, і вони можуть бути поділені на дві групи: узагальнюючі і приватні.

Узагальнюючі показники виражають кінцевий результат функціонування - основних фондів, що залежить від цілого ряду організаційно-технічних і економічних факторів. До них відносяться фондовіддача і фондомісткість.

фондовіддача характеризується величиною випуску продукції на один карбованець вартості основних фондів і визначається відношенням обсягу валової або товарної продукції в грошовому вираженні (рідше - в натуральних показниках) до середньорічної вартості основних виробничих фондів:

в вартісному вираженні:

 де

 - Сума доходів, руб .;

Фср.г - Середньорічна вартість основних виробничих фондів;

в натуральних показниках:

 де

Q - обсяг перевезень, тонн, пасажирів;

Р - транспортна робота, т.км. пасс.км;

в умовно-натуральних вимірах:

 де

Рвус - Транспортна робота в умовних тонно-кілометрів.

Фондомісткість - показник зворотний фондовіддачі; він представляє величину основних виробничих фондів в грошовому вираженні, що припадає на кожен рубль випущеної продукції:

До основних приватним показниками ставляться нижченаведені показники.

коефіцієнт оновлення характеризує інтенсивність введення в дію нових фондів і визначається як відношення балансової вартості знову надійшли протягом року основних фондів до залишкової вартості на кінець року всіх основних фондів підприємства.

 де

Фп - Сума новоприбулих протягом року основних фондів, руб .;

Фк - Сума фондів на кінець року, руб .;

І - знос основних фондів на кінець року, руб.

Фондоозброєність показує кількість основних виробничих фондів, що припадають на одного працюючого:

 де

Чср - Середньооблікова чисельність працюючих.

Коефіцієнт зносу основних фондів характеризує ступінь зношеності основних фондів і показує, яка частина вартості основних фондів перенесена на вартість готової продукції:

 де

Фо - Залишкова вартість (з урахуванням переоцінки) на кінець року, руб .;

Фк - Балансова (відновна) вартість основних фондів на кінець року, руб.

коефіцієнт вибуття визначає необхідність поповнення основними фондами:

 де

Фв - Вартість вибулих основних фондів за певний період, руб .;

Фн - Вартість основних фондів на початок того ж періоду, руб.

коефіцієнт придатності характеризує ступінь придатності, що виходить із вартісних показників: .

Коефіцієнт екстенсивного завантаження обладнання, Характеризує рівень використання його, за часом і визначається по кожній групі однойменного обладнання за формулою:

 де

Тфо - Фактично відпрацьований обладнанням час, годину (рік, місяць, добу, зміна);

Тд - Час можливого використання обладнання (дійсний фонд часу), годину (рік, місяць, добу, зміна).

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання характеризує рівень використання машин і устаткування за проектною потужністю і продуктивності:

 де

Тнв - Технічно обгрунтована норма часу на одиницю продукції (роботи), годину;

ТфВ - Фактично витрачений час на виготовлення одиниці продукції (роботи), годину.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ВСТУП | Науково-технічного прогресу (НТП) | Виробничих фондів автотранспорту. | Знос і відтворення основних фондів | Показник оборотності оборотних коштів | Категорії і групи працівників автотранспорту | Методи визначення потреби в трудових ресурсах | ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ | Показники вимірювання продуктивності праці | Сутність і види заробітної плати |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати