На головну

Склад і структура грошових надходжень і доходів підприємства

  1. D - попит, V - рівень доходів в середньому на душу населення, Q - кількість продукції
  2. I. Прочитайте текст. Складіть словник невідомих вам термінів,
  3. I.5.3) Складові частини Зводу Юстиніана (загальна характеристика).
  4. III. Порядок включення до складу комісії незалежних експертів
  5. III.1. Послідовна структура управління
  6. III.2. Умовна структура управління
  7. IV. Складання здавальних списків.

Грошові надходження - це сукупність всіх грошових коштів, що надходять на рахунки і в касу підприємства (рисунок 1). Доходи підприємства - це грошові кошти та майно, що надійшли до підприємства за певний період в результаті його виробничо-господарської діяльності, що збільшують його активи і дають підприємству економічну вигоду. Вони розрізняються за змістом і джерелами утворення. У структурі грошових доходів підприємства виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) займає найбільшу питому вагу, вона являє собою грошові кошти, які підприємство отримує за відвантажену покупцям продукцію (роботи, послуги).

Склад виручки від реалізації продукції:

- Грошові кошти, отримані або підлягають отриманню в результаті реалізації товарів, готової продукції (робіт, послуг);

- Майно в грошовому вираженні, одержану або належну в результаті реалізації товарів, готової продукції (робіт, послуг);

- Дебіторська заборгованість, що утворилася при продажу продукції (товарів, робіт, послуг) на умовах комерційного позики.

 Грошові доходи підприємства

Малюнок 1 - Структура грошових надходжень підприємства

До складу інших доходів за поточною діяльності включаються: доходи, пов'язані з реалізацією запасів (за винятком продукції, товарів) і грошових коштів; суми надлишків запасів, грошових коштів, виявлених в результаті інвентаризації; вартість запасів, грошових коштів, виконаних робіт, наданих послуг, отриманих безоплатно; доходи, пов'язані з державною підтримкою, спрямованої на придбання запасів, оплату виконаних робіт, наданих послуг; неустойки, штрафи, пені, отримані або визнані до отримання за порушення умов договорів; прибуток (збиток) минулих років за поточною діяльності, виявлена ??у звітному періоді; інші доходи.

Доходи по інвестиційної та фінансової діяльності (див. Визначення цих видів діяльності в попередній темі) - це доходи від операцій, що не відносяться до поточної діяльності підприємства.

склад доходів по інвестиційної діяльності:

1) доходи, пов'язані з реалізацією та іншим вибуттям інвестиційних активів, реалізацією (погашенням) фінансових вкладень;

2) суми надлишків інвестиційних активів, виявлених в результаті інвентаризації;

3) доходи, пов'язані з участю в статутних фондах інших організацій;

4) доходи за договорами про спільну діяльність;

5) доходи з фінансових вкладень в боргові цінні папери інших організацій;

6) доходи, пов'язані з державною підтримкою, спрямованої на придбання інвестиційних активів;

7) доходи, пов'язані з наданням у тимчасове користування інвестиційної нерухомості;

8) відсотки, що приєднуються до отримання;

9) інші доходи.

склад доходів по фінансовій діяльності:

1) доходи, пов'язані з випуском, розміщенням, обігом боргових цінних паперів власного випуску;

2) курсові різниці, що виникають від перерахунку активів і зобов'язань, виражених в іноземній валюті;

3) інші доходи.

2 Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг: її планування і використання.

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) є головним джерелом доходів підприємства і основним оцінним критерієм ринкового попиту на реалізовану продукцію, її якості і ціни. Від її своєчасного надходження залежить безперервність виробничого процесу, стійкість фінансового стану підприємства, розмір прибутку, своєчасність розрахунків з бюджетом, працівниками підприємства, постачальниками. Відповідно до законодавства в 2013 р суб'єкти господарювання для визначення і обліку виручки від реалізації продукції, робіт, послуг застосовують тільки метод нарахувань, згідно з яким реалізація вважається здійсненою за фактом відвантаження продукції покупцеві і пред'явлення йому розрахункових документів. До 2013 р можна було також використовувати касовий метод (по оплаті).

Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) підлягає оподаткуванню оборотними податками (ПДВ і акцизами) і розподіляється відповідно до законодавства (малюнок 2):

Малюнок 2 - Розподіл і використання виручки від реалізації продукції

Фактори, що впливають на розмір виручки від реалізації:

- Внутрішні фактори:

- В сфері виробництва: виробничий потенціал, рівень управління ним, асортимент продукції, її якість, рентабельність;

- В сфері обігу: дотримання договірних зобов'язань, ритмічність відвантаження продукції, своєчасне оформлення транспортних і розрахункових документів, дотримання термінів документообігу, рівень цін;

- Зовнішні чинники, які залежать від діяльності підприємства: державне регулювання, інфляція, зміна кон'юнктури ринку, несвоєчасна оплата продукції покупцями і ін.

Планування виручки повинен передувати фінансовий аналіз діяльності підприємства на ринку, головними завданнями якого є: визначення конкурентних позицій підприємства, обґрунтованого вибору своєї ніші на ринку; виду продукції та оптимізації витрат на її виготовлення і реалізацію; прийнятних варіантів ціни; динаміки обсягів продажів і факторів, що на неї вплив; наявність виробничих потужностей для випуску затребуваною ринком продукції. Виручка від реалізації продукції в залежності від завдань, що стоять перед підприємством, може плануватися на різний термін. Розрізняють такі віди планів реалізації продукції в залежності від термінів:

- Перспективні - розробляються на тривалий період, містять укрупнені показники і основні джерела надходження виручки;

- Поточні (річні) - розробляються на основі оформлених договорами поставок продукції, державного замовлення, заявок споживачів; відображають відповідність плану обсягу випуску і обсягу реалізації на підставі споживчого попиту па продукцію;

- Оперативні - розробляються на короткий період часу (місяць, декаду) на основі плану виробництва продукції, її надходження на склад готової продукції, плану відвантаження продукції з розбивкою завдань на кожен день, з обґрунтуванням фінансових рішень і контролем за їх виконанням за наступними показниками: Обсяг випуску продукції, здача на склад, відвантаження, надходження виручки на рахунок підприємства в установлений договором термін, стан дебіторської заборгованості.

При плануванні виручки від реалізації (Вр) необхідно враховувати обсяги перехідних залишків продукції на початок і кінець планового року, так як не вся вироблена в даний час продукція буде в ньому і реалізована. Для розрахунку використовується формула реалізації:

вр = він + Т Ок,

де він - Перехідні залишки нереалізованої готової продукції на початок року в відпускних цінах періоду, що передує планованому; Ок - Перехідні залишки нереалізованої готової продукції на кінець планованого року в відпускних цінах планованого періоду; Т - випуск товарної продукції у відпускних цінах планованого періоду.

Методи планування виручки від реалізації:

- Метод прямого рахунку - полягає в розрахунку для кожного виробленого виробу за формулою реалізації обсягу реалізації у відпускних цінах, потім результати сумуються і утворюють планований обсяг виручки від реалізації; метод застосовується при обмеженому асортименті продукції, під укладені договори з обумовленими обсягами і цінами;

- Розрахунковий метод - полягає у визначенні планового обсягу виручки від реалізації на основі загального обсягу випуску товарної продукції в планованому році в відпускних цінах і загальної суми вхідних і вихідних залишків; метод застосовується на великих підприємствах з великим асортиментом продукції. Розрахунок ведеться в такій послідовності:

1. визначаються вхідні залишки нереалізованої продукції (Він) на початок планованого року. Вони приймаються в фактичних розмірах або в розмірі очікуваної величини за виробничою собівартістю;

2. визначається коефіцієнт перерахунку для перекладу перехідних залишків на початок планового року з виробничої собівартості в відпускні ціни. Коефіцієнт перерахунку дорівнює відношенню обсягу продукції в IV кварталі звітного року в відпускних цінах до того ж обсягу по виробничої собівартості;

3. визначаються вхідні залишки нереалізованої продукції на початок планованого року (Він) у відпускних цінах як добуток їхніх обсягу по виробничої собівартості на коефіцієнт перерахунку;

4. визначається сума вихідних залишків нереалізованої продукції у відпускних цінах на кінець планового року (Ок) як твір одноденного випуску готової продукції в IV кварталі планового року на встановлену на підприємстві норму запасу готової продукції на складі і у відвантаженні;

5. визначається плановий обсяг виручки від реалізації в планованому періоді за формулою реалізації.

Своєчасне і повне надходження виручки від реалізації безпосередньо пов'язане із здійсненням щоденного контролю за її надходженням на основі оперативних планів реалізації продукції, ефективним управлінням дебіторською заборгованістю.Попередня   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   Наступна

Оптимізація структури капіталу. | Поняття і структура довгострокових активів. | Сутність капітальних вкладень і джерела їх фінансування | Показники оцінки ефективності використання основного капіталу | Управління інвестиційною діяльністю підприємства | Сутність і структура короткострокових активів | Джерела формування і поповнення оборотних коштів | Визначення потреби в оборотних коштах | Показники оцінки ефективності використання оборотних коштів | Управління оборотним капіталом підприємства |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати