На головну

Управління фінансами підприємства в сучасних умовах господарювання.

  1. J. Відшкодування витрат, викликаних смертю спадкодавця, і витрат на охорону спадщини та управління ним
  2. V. Управління освітньою установою
  3. V. Управління загальноосвітнім закладом
  4. V. УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
  5. Автообслуживающие підприємства призначені для виконання ТО, ТР, КР зберігання автомобілів і постачання їх експлуатаційними матеріалами.
  6. автотранспортні підприємства
  7. Адміністративне управління та політика

Фінансовий менеджмент - це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємств та організацій і обороту їх грошових коштів. Об'єктом управління виступають фінанси підприємства і його фінансова діяльність. Комплексний процес управління фінансовою діяльністю підприємств пов'язаний з обґрунтуванням та реалізацією послідовних управлінських дій. Процес управління включає чотири основні етапи:

1) прогнозування і планування;

2) організація та стимулювання;

3) регулювання фінансових ресурсів;

4) поточний і наступний контроль за результативністю прийнятих рішень.

Головна мета, організація, методи і інструменти фінансового менеджменту повинні гармонізуватись з основною метою функціонування підприємства, яка залежить від наступних факторів:

-економічної ситуації в країні, регіоні та на підприємстві;

-обгрунтування стратегії і тактики господарювання;

- Кадрового і фінансового потенціалу.

У більшості випадків підприємство визначає свою головну мету в залежності від загальної економічної ситуації в країні і власного фінансового стану. Так, в умовах кризи - це стабілізація фінансового стану і утримання позицій па ринку; при сприятливій ринковій кон'юнктурі і відповідному фінансовому потенціалі - максимізація прибутку і збільшення ринкової вартості підприємства.

Досягненню поставленої мети багато в чому сприяють раціональна організація фінансів підприємств, розширення арсеналу фінансових інструментів і аналітичних методів, інновації в галузі управління, що дозволяють підвищити ефективність прийнятих рішень. При створенні системи управління фінансовою діяльністю необхідно дотримуватися таких принципів:

1.Принцип комплексності забезпечує взаємозалежність окремих виробничих і фінансових показників і передбачає системне управління всіма ділянками діяльності з урахуванням досягнення кінцевих фінансових результатів.

2.ПРИНЦИПИ еластичності означає вміння пристосовуватися при виборі рішень до реальної ситуації на виробництві та змін у зовнішньому оточенні. Фінансовий менеджер повинен добре орієнтуватися в кон'юнктурі фінансового та товарного ринків, ситуації в податковій політиці і постійно аналізувати господарську та фінансову діяльність підприємства.

3.Прінціп ефективності передбачає оцінку всіх господарських процесів і фінансових рішень виходячи з передбачуваної вигоди. Це вимагає неодноразових різноманітних розрахунків по обгрунтуванню планованих доходів і витрат на їх отримання, свідомого регулювання фінансових ресурсів, систематичного контролю їх ефективності.

Управління фінансами підприємства здійснюється з допомогою фінансового механізму. Фінансовий механізм - Це сукупність спеціальних фінансових важелів, стимулів і методів, за допомогою яких відбувається вплив на фінансові відносини та фінансові потоки підприємства з метою приведення їх у рух і досягнення запланованих результатів. У його структуру входять п'ять взаємопов'язаних елементів:

1. фінансові методи (Етоформа здійснення фінансових відносин, їх взаємозв'язок з виробничо-господарським процесом): фінансове планування, інвестування, кредитування, ціноутворення, страхування, оподаткування, авансування, фінансовий аналіз, регулювання, фінансовий контроль;

2. прийоми: види планування, форми кредитування, способи інвестування, види стимулювання і т.д .;

3. фінансові важелі (Це форма здійснення фінансових прийомів): ціни, прибуток, пільги, процентні ставки, орендна плата, фінансові санкції;

4. фінансові інструменти (Це прийом впливу фінансового методу): інструменти грошового ринку (грошові знаки, дебіторська і кредиторська заборгованість), кредитні інструменти (чеки, векселі, кредитні картки), інструменти фондового ринку (акції, облігації, ф'ючерси, опціони);

5. забезпечення: правове (Закони, акти Президента, постанови республіканських органів державного управління), нормативне (Інструкції, нормативи, норми тарифних ставок, методичні вказівки і т.д.), інформаційне (Фінансова, комерційна, економічна інформація).

Фінансові важелі та інструменти - це елементи впливу і регулювання розподільних процесів: доходу, грошових фондів, амортизаційних відрахувань і т.д.

Основною метою фінансового менеджменту є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періодах. Основні завдання фінансового менеджменту:

- Забезпечення збалансованості грошових потоків за термінами надходження і витрачання грошових коштів;

- Формування достатнього обсягу фінансових ресурсів і ефективне їх використання в розрізі основних напрямків діяльності підприємства;

- Максимізація прибутку підприємства при очікуваному утраті ризику;

- Досягнення на кожному етапі розвитку підприємства підвищення його ринкової вартості, фінансової стійкості, платоспроможності;

Основні функції фінансового менеджменту підприємства:

1. як керуючої системи:

- Стратегічне і поточне фінансове планування;

- Створення організаційних структур, що забезпечують прийняття і реалізацію управлінських рішень;

- Здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності підприємства;

-формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обґрунтування альтернативних варіантів управлінських рішень;

розробка дієвої системи стимулювання реалізації управлінських рішень; ефективний контроль за реалізацією прийнятих управлінських рішень;

2. як спеціальної області управління підприємством:

- Управління вкладеннями в довгострокові активи (основні засоби нематеріальні активи, дохідні вкладення в активи);

- Управління короткостроковими активами (виробничими запасами, дебіторською заборгованістю, грошовими коштами, фінансовими вкладеннями);

- Управління капіталом і резервами підприємства - джерелами фінансування виробництва і задоволення інтересів власників (власним капіталом і засобами, прирівняними до нього, фондами підприємства, створеними відповідно до установчих документів, прибутком підприємства);

- Управління позиковим капіталом, кредиторською заборгованістю, резервами майбутніх витрат, всіма короткостроковими зобов'язаннями;

- Управління грошовими потоками;

- Управління інвестиціями;

- Управління фінансовими ризиками.

Суть фінансового менеджменту підприємства полягає в ефективному прийнятті управлінських рішень в безпосередній фінансової діяльності. Здійснюється це за допомогою фінансової політики підприємства. Фінансова політика підприємства - це сукупність заходів, що розробляються підприємством щодо формування та використання фінансових ресурсів для досягнення головних стратегічних цілей підприємства, частина економічної політики підприємства. До її складу входять:

- Політика розподілу прибутку підприємства, формування і використання фінансових фондів,

- Політика формування фінансових ресурсів і їх розміщення;

- Політика управління витратами;

- облікова політика;

- Кредитна політика і т. Д.

Фінансова політика підприємства включає в себе вироблення стратегії і тактики підприємства для вирішення поставлених завдань. фінансова стратегія спрямована на реалізацію довгострокових цілей і завдань підприємства, на залучення і ефективне розміщення ресурсів, визначення форм, методів і напрямків їх подальшого використання. фінансова тактика - Це оперативна робота на підприємстві по реалізації поточних завдань фінансового менеджменту. Фінансові служби обґрунтовують тактику організації фінансів, яка базується на загальних правилах регулювання фінансових потоків з урахуванням умов діяльності конкретного підприємства. Зміст тактики полягає в обґрунтуванні критеріїв, форм, методів визначення і реалізації господарських рішень з точки зору економічної вигоди.

Правильна і раціональна організація фінансів підприємства є головним фактором його успішної виробничо-господарської діяльності. Ефективність комплексної системи фінансового менеджменту залежить від створення певних зовнішніх і внутрішніх умов.

Зовнішні умови:

-Розвиток ринкові відносини - високий рівень товарного і фінансового ринків, що забезпечує зростання чисельності і різновидів господарських суб'єктів, упорядкування економічних взаємовідносин учасників відтворювального процесу на основі еквівалентного обміну;

-Розвиток ринкова інфраструктура - широка мережа фінансових і кредитних установ, що забезпечує акумуляцію фінансових ресурсів і їх ефективне використання, поряд з мережею спеціалізованих фірм, що надають консалтингові, аудиторські та інші послуги;

господарських і фінансове законодавство, що регулює права і обов'язки всіх учасників відтворювального процесу в області оподаткування і грошового обігу і сприяє зміцненню економічних зв'язків між підприємствами, державою і партнерами по бізнесу;

-високий рівень культурного і професійної освіти, політика держави, що сприяє розвитку науки, техніки і модернізації системи освіти.

Внутрішні умови:

-наявність достовірної інформаційної бази, що дозволяє оцінювати обстановку, в якій функціонує підприємство, його потенціал активізації дій на товарному і фінансовому ринках, а також конкретні результати господарювання;

-налаженний бухгалтерський і податковий облік, точно фіксує стан і рух матеріальних і фінансових ресурсів, що сприяє оцінці ефективності прийнятих рішень;

-потенціал кадрів з точки зору рівня знань з економіки і практичного досвіду в управлінні фінансовими потоками.

-

Тема 2.2: Капітал підприємства, його формування та використанняПопередня   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   Наступна

Бюджетне пристрій і принципи побудови бюджетної системи держави | Бюджетний процес, його етапи | Джерела формування державного бюджету | Витрати державного бюджету і їх роль в задоволенні загальнодержавних потреб | Дефіцит бюджету | Цільові бюджетні та позабюджетні фонди | Основні елементи фінансової політики держави. | Поняття, сутність, форми і методи фінансового контролю | Органи державного фінансового контролю, їх основні функції. | Аудиторський контроль, його сутність, призначення, види. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати