Головна

Поняття, сутність, форми і методи фінансового контролю

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. I. Суб'єктивні методи дослідження органів жовчовиділення і підшлункової залози.
  6. I. Суб'єктивні методи дослідження органів сечовиділення.
  7. II. Методи несанкціонованого доступу.

Фінансовий контроль - Найважливіший етап управління фінансовими ресурсами в процесі їх освіти, розподілу і використання. Його головне призначення - забезпечити виконання прийнятих програм, проектів і рішень відповідно до принципів законності та економічної доцільності.

На всіх етапах історичного розвитку фінансовий контроль розглядався органами влади і управління як головний засіб перевірки дотримання законодавства та цільового використання фінансових ресурсів.

Основні форми фінансового контролю можна класифікувати по ряду критеріїв.

1. За часом проведення: попередній контроль; поточний контроль; наступний контроль.

2. За методом проведення контролю: перевірка; обстеження; моніторинг; нагляд; ревізія; економічний аналіз; фінансова діагностика.

3. За способом проведення: обов'язковий контроль; ініціативний контроль.

4. По суб'єкту, який здійснює контроль: загальнодержавний контроль; відомчий контроль; внутрішньогосподарський контроль; аудиторський контроль; громадський контроль.

Розглянемо зміст найбільш поширених форм.

Попередній контроль здійснюється при обгрунтуванні намічуваних рішень і завдань, тобто до їх реалізації. Це можуть бути економічні розрахунки, прогнозування альтернативних проектів для вибору оптимального.

Поточний контроль ототожнюють з оперативної перевіркою в короткому періоді часу виконання різних операцій і завдань для виявлення відхилень і встановлення ефективності використання запланованих ресурсів.

Наступний контроль спрямований в основному на оцінку результатів господарсько-фінансової діяльності за минулий період в масштабах всієї держави. Його головне завдання - аналіз виконання плану доходів і видатків державного бюджету, використання і погашення державного боргу і т.п. Висновки з проведеного аналізу, узагальнюючі розкриті недоліки і позитивні явища в оцінюваної сфері, використовуються при розробці проектів бюджету окремих загальнодержавних програм на майбутній рік і перспективу.

Аудиторський контроль - форма незалежного фінансового контролю за достовірністю бухгалтерської звітності та інших фінансових документів.

Громадський контроль - здійснюється окремими фізичними особами або групами (профспілками, садоводческими і іншими громадськими організаціями) щодо фінансово-господарської діяльності окремих організацій.

Методи контролю багато в чому залежать від його конкретної мети, завдань, об'єкта та періоду проведення.

Перевірка - проводиться за окремими напрямами фінансово-господарської діяльності на основі звітних, балансових та інших документів; виявляє порушення фінансової дисципліни, доцільність використання конкретних методів акумуляції і витрачання фінансових ресурсів.

Обстеження - охоплює окремі ділянки діяльності суб'єктів господарювання; передбачає контрольні обміри витрати матеріалів, палива, енергії і т.д.

Моніторинг - постійне спостереження за законністю, своєчасністю надходження грошових ресурсів, їх раціональним використанням.

Нагляд - контроль з боку контролюючих органів за дотриманням встановлених правил і нормативів економічними суб'єктами, які отримали ліцензію на певний вид діяльності (страхову, інвестиційну, банківську і ін.).

Ревізія - глибоке обстеження фінансово-господарської діяльності суб'єкта з метою перевірки її законності, доцільності, ефективності. У процесі ревізії виявляються порушення фінансової дисципліни та намічаються заходи щодо їх усунення.

Економічний аналіз - детальне вивчення річний (як правило) фінансово-бухгалтерської звітності з метою загальної оцінки результатів господарської діяльності суб'єкта за минулий період, що визначають його фінансовий стан і перспективи розвитку.

Фінансова діагностика - сукупність дослідницьких процедур з оцінки результативності фінансової діяльності відповідних суб'єктів.Попередня   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

Поняття, сутність і об'єктивна необхідність фінансів. | Загальна характеристика фінансової системи, її сфери і ланки. | Управління фінансовою системою держави. | Поняття і сутність державного бюджету, його функції | Бюджетне пристрій і принципи побудови бюджетної системи держави | Бюджетний процес, його етапи | Джерела формування державного бюджету | Витрати державного бюджету і їх роль в задоволенні загальнодержавних потреб | Дефіцит бюджету | Цільові бюджетні та позабюджетні фонди |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати