На головну

Мова, стиль, етикет ділового листа

  1. II. 8. 1. Мова, спілкування, мовна діяльність
  2. II. Психологічні аспекти ділового спілкування
  3. X. ОСОБЛИВОСТІ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ
  4. АНКЕТИ, ЛИСТИ, СКАРГИ
  5. Важлива особливість ділового спілкування - суворе дотримання його учасниками рольового амплуа: начальник - підлеглий, партнери, колеги та ін.
  6. Зовнішні та внутрішні форми ділового спілкування
  7. Відновлення письма і читання

У діловому листуванні використовується офіційно-діловий (діловий) стиль - Особливий різновид російської літературної мови, що обслуговує сферу ділових відносин. Діловий стиль має сукупність специфічних ознак, що відрізняють його від інших стилів мови - наукового, публіцистичного, розмовного, мови художньої літератури та ін.

Особливості ділового стилю визначаються умовами, в яких реалізується письмове ділове спілкування. Ці умови полягають в наступному:

- В діловому спілкуванні беруть участь організації в особі діючих від їх імені керівників і інших посадових осіб;

- Характер і зміст інформаційних відносин між організаціями мають значний ступінь регламентації;

- Предметом ділового листування завжди є діяльність організації в тій чи іншій області: управлінської, виробничої, економічної, наукової, технічної та ін .;

- В основному ситуації, що виникають в діяльності організації і потребують письмового оформлення, відносяться до повторюваних, типових.

Перераховані умови формують певні вимоги до міститься в ділових листах інформації:

- Офіційність;

- Адресність;

- Актуальність;

- Об'єктивність і достовірність;

- Аргументованість;

- Повнота, або достатність.

Стиль ділового листування має низку специфічних ознак, до яких відносяться:

- Нейтральність викладу;

- Точність і ясність викладу;

- Лаконічність;

- Використання стійких мовних зворотів;

- Використання термінів;

- Застосування скорочень і багато інших.

Розглянемо їх.

Нейтральний тон викладу - Норма ділового стилю. Інформація, що міститься в тексті ділового листа, є офіційною за своїм характером, а учасники ділового спілкування діють від імені установ, організацій, підприємств, тобто від імені юридичних, а не фізичних осіб. З цієї причини особистий, суб'єктивний момент в документах повинен бути зведений до мінімуму. З мови документів виключаються слова, мають яскраво виражену емоційним забарвленням (слова з зменшувальними і пестливими суфіксами, з суфіксами перебільшення і применшення, вигуки, розмовна лексика і ін.).

Особливість ділового стилю - констатірующе-розпорядчий характер викладу. Це означає, що будь-який опис ситуації, виклад подій є, по суті, констатацією фактів, що має підтекст повинності або обов'язковості дій, наприклад:

Комбінатом проводиться обробка, вироблення, фарбування шкір великої рогатої худоби.

Фірма пропонує продукцію провідних європейських виробників.

Наймач відповідає за шкоду, заподіяну майну.

У наведених прикладах даний час дієслова виступає в формі теперішнього розпорядчого. Той же констатірующе-розпорядчий характер набуває і минулий час дієслова:

Комісія провела перевірку і встановила порушення в системі обліку товарів при надходженні на склад підприємства.

Точність і ясність викладу в текстах ділових листів досягаються вживанням термінологічної лексики, використанням стійких оборотів, винятком образних слів і виразів, використанням уточнень, доповнень, застережень у вигляді вступних слів і зворотів, чіткістю, прозорістю композиційної структури тексту, продуманістю і чіткістю формулювань.

лаконічність ділового листа досягається економним використанням мовних засобів, винятком надлишкових слів і виразів, тобто слів, що не несуть додаткового сенсу.

При веденні ділового листування використовується форма викладу:

- Від 1-го особи множини: просимо направити ..., направляємо на висновок, нагадуємо, що ..., повернення кредиту гарантуємо, повідомляємо, що ..., пропонуємо розглянути ... і т.п.;

- Від 1-го особи однини: прошу розглянути ..., вважаю за необхідне ..., пропоную розглянути ... і ін.), якщо лист складається на бланку посадової особи;

- Від 3-ї особи однини: компанія пропонує ..., міністерство не вважає за можливе ..., підприємство готове запропонувати ... та ін.

Текст листа не слід починати з назви організації (000 "Китайгород" пропонує ..., Міністерство освіти і науки Російської Федерації направляє ...), оскільки ділові листи складаються на бланках, де вже позначено найменування організації - повне, і, якщо є, скорочена.

Також не слід текст листа-відповіді починати зі посилання на яке надійшло лист-прохання або запит (На ваш запит від 12.04.2006 № 08-12 / 80 повідомляємо, що ...), оскільки для запису відомостей про вхідний листі є реквізит "Посилання на реєстраційний номер і дату документа", куди і вносяться дата і номер надійшов листи.

Вживання займенників Ви, Вас, Вам

При вираженні прохання, пропозиції, нагадування та ін. В діловому листі можуть використовуватися займенники Вас, Ваміпі Вами.

Ці займенники надають фразі пом'якшений тон вираження, знімають зайву категоричність:

Просимо Вас розглянути та дати відгук на ...; Дякуємо Вам за зусилля ...;

Представляємо Вам проект федерального закону "Про ..."; Пропозиції, підготовлені Вами, ...

Фрази без займенники Вас, Вам, Вами сприймаються як більш категоричні, жорсткі: Просимо розглянути і дати відгук на ... Направляємо зауваження на проект ... Представляємо проект федерального закону "Про ...";

Вживання стійких мовних зворотів.Одна з особливостей ділового мовлення - широке вживання "мовних формул" - стійких (шаблонних, стандартних) мовних зворотів, що використовуються в незмінному вигляді. За кожним таким оборотом закріплено цілком певний зміст. Висловлюючи типове зміст, стійкі мовні звороти забезпечують точність і однозначність розуміння тексту адресатом, скорочують час на його сприйняття.

Стійкі мовні звороти нерідко виступають як юридично значущі компоненти тексту, наприклад:

Гарантуємо повернення кредиту в сумі ... до ...

Оплату гарантуємо. Наші банківські реквізити ...

Претензії по гарантії слід пред'являти ...

В іншому випадку Вам будуть пред'явлені штрафні санкції та ін.

Вживання термінологічної лексики. Для ділового стилю характерне широке вживання термінологічної лексики. Термін - слово або словосполучення, що позначає наукове чи спеціальне поняття. Як правило, значення термінів закріплюється в термінологічних стандартах або словниках. Вживання термінів в строго фіксованому значенні забезпечує однозначність розуміння тексту, що дуже важливо в діловому спілкуванні.

У діловому листуванні вживається галузева термінологія, що відображає зміст тієї предметної області, якій присвячено зміст листа, а також терміни, що склалися в сфері документаційного забезпечення, інформаційних технологій.

При вживанні термінів у ділових листах необхідно стежити за тим, щоб термін був зрозумілий як автору, так і адресату. Якщо у автора листа виникає сумнів з цього приводу, необхідно вчинити одним із таких способів:

- Дати офіційне визначення терміна;

- Дати посилання на термінологічний словник або стандарт, який містить визначення даного терміну;

- Розкрити значення терміна словами Загальнозрозумілій лексики;

- Прибрати термін і замінити його загальнозрозумілою словом або виразом.

Застосування лексичних і графічних скорочень. Довгі слова і словосполучення часто незручні в мові, тому в цілях компресії мови замість повних слів використовуються скорочені слова.

Різниться два види скорочених слів:

- Лексичні скорочення (абревіатури) складноскорочені слова, утворені шляхом видалення частини складових їх букв або з частин слів: СНД, Москапремонт, заст., Спецназ та ін.

- Графічні скорочення - застосовуються на листі скорочені позначення слів: гр-н, точка, залізничних, кв.м. та ін.

Лексичні скорочення (абревіатури) функціонують у мові як самостійні слова, графічні скорочення словами не є, вони застосовуються тільки на листі і при читанні розшифровуються.

Різниться кілька типів абревіатур:

- ініціальні скорочення - Скорочення, утворені з початкових літер слів, вони, в свою чергу, поділяються на:

- Літерні (при читанні вимовляються букви): МНС, АКБ, СП, МП, КБ, ТОВ;

- Звукові (при читанні вимовляються звуки): ГОСТ, ТЕО, ГУМ, ТЕЦ, ЛЕП, АЕС, ВОСВОД, вуз;

- Буквено-звукові (при читанні частина слова по буквах, частина - звуками): ГУВС, НІОПІК;

- складові скорочення (Утворені з частин, складів слів): завгосп, Москомзем, Мосзеленстрой, Дорінвест, Мосжілстрой, Мосінтур, техред, головбух;

- частічносокращенние слова (Утворені з частини або частин слів і повного слова): Мослесопарка, Внешторгбанк, Мосрасчет-банк, госпрозрахунок, Рембаза;

- усічення: заст., зав., спец., перед .;

- телескопічні скорочення (Утворені з початку і кінця слів, що позначають поняття): рація (З: ра [діостан] ція), біоніка (З: біо [логія і електро] ніка), мопед (З мо [торізованний велоси] пед);

- змішаного типу: ВНІІторгмаш, МосАЕРО, МосгорБТІ.

Графічні скорочення можна класифікувати за двома ознаками: за способом оформлення і за ступенем усічення слів.

За способом оформлення розрізняються графічні скорочення:

- точкові: с, стор. - сторінка, ін. - Інші, т.п. - тому подібні, см. - дивись, пов. - Поверх, вул. - вулиця, в. - століття;

- дефісное (рамкові): г-н - пан, г-жа - пані, кол-во - Кількість;

- косолінейние: п / о - відділення пошти, б / г- без року, к / ф -кінофільм, л / л - по порядку, б / п - без палітурки;

- нульові, або курсивні (Як правило, так позначаються фізичні величини): т, кг, см, л, км, а, ват, в;

- комбіновані: ж.-д. -железнодорожний, пн.-зх. - Північно-західний, см. н / о- дивись на звороті і ін.

За ступенем усічення слів розрізняються графічні скорочення:

- скорочення по початковій букві слова: м - рік, б.ч. - без креслення, л. - лист, б / у - був у вжитку;

- скорочення за частинами слів: тис. - тисяча, карелів. - карельський, библиогр. - бібліографічний, техн. - технічний;

- графічні стяжения, утворені скороченням середньої частини слів і залишенням початковій і кінцевій частин слів, між якими ставиться дефіс: б-ка - бібліотека, вид-во - видавництво, ін-т- інститут;

- скорочення, утворені зі сполучення приголосних букв слів, наприклад: млн. - мільйон, млрд. - Мільярд, тлгр. - телеграф, тел. - Телефон;

- змішані типи скорочень: тит. л. - титульна сторінка, добрий, т-во - добровільне товариство.

Імена іменники, прикметники і причастя скорочуються однаково в усіх відмінках, в єдиному й у множині, наприклад: гл. - глава, глави, главу; изд. - видання, виданий, виданий.

Графічні скорочення у множині числі не подвоюються, але в деяких випадках закріпилося написання скорочень, які слідують за цифрою, з подвоєною першої приголосної: рр. -роки, ст. - століття і деякі інші.

Графічне скорочення не повинно закінчуватися на голосну.

У текстах документів допускається вживати тільки загальноприйняті графічні скорочення, зафіксовані в державних стандартах і словниках.

Вживання пасивних конструкцій. У російській мові існує два типи близьких за змістом дієслівних конструкцій:

- Дійсний заставу - ми розглянули ваші пропозиції;

- Пасивний стан - нами розглянуті ваші пропозиції.

При дійсній заставі увага акцентується на тому, хто здійснює дію, при пасивному - на самій дії, незалежно від того, хто здійснює дію. У діловому стилі перевага віддається пасивні (пасивним) конструкцій, порівняйте:

- Проектом передбачено спорудження будівлі, що відповідає світовим стандартам (ні: Проект передбачає ...)

- Московськими організаціями буде поставлено в Угорщину електромеханічне обладнання (ні: Московські організації поставлять ...)

Обмежена сполучуваність слів. Одна з особливостей ділового мовлення обмеження можливостей слів вступати в смислові відносини з іншими словами.

У діловому мовленні:

 Бажано:  небажано:
направити на розгляд - вислати на розгляд
передати в управління - передати для управління
здійснювати контроль - вести контроль
надати кредит - видати кредит
постраждати в результаті подій - постраждати в подіях

Обмежена сполучуваність слів наближає словосполучення до стійким мовним оборотами, дозволяє забезпечити максимальну точність вираження змісту при створенні тексту і його сприйнятті адресатом.

Вживання беспредложного конструкцій. Для ділового мовлення характерно вживання конструкцій з послідовно підлеглих слів в родовому або орудному відмінку без прийменника. Фахівці називають це явище "нанизування відмінків". Найчастіше в ділового мовлення використовуються конструкції зі словами в родовому відмінку, рідше - в орудному, наприклад:

- Пропонуємо Вам варіанти рішень (чого?) Реконструкції (рід. П.) Систем опалення, вентиляції та санітарно-технічних установок (рід. П.) Житлових і адміністративних будівель (рід. П.).

- Повністю розділяємо необхідність (чого?) Подальшого обговорення (рід. П.) Конкретних аспектів (рід. П.) Можливої ??співпраці (рід. П.) Мерії Москви (рід. П.) І керівництва фінської столиці (рід. П.).

Мабуть, виняток прийменників робить структуру пропозиції більш прозорою і легше сприймається.

Вживання віддієслівних іменників. Надзвичайно активно в ділового мовлення замість дієслів, що виступають в ролі присудка, використовуються конструкції, що складаються з отглагольного іменника зі значенням дії і полузнаменательнимі дієслова, наприклад:

- посприяти (ні: посприяти); надати допомогу (ні: допомогти); провести облік (ні: врахувати); надати підтримку (ні: підтримати);

У літературній мові вживання таких конструкцій розглядається як недолік мови, ознака низької мовної культури, тому вживання словосполучень з отглагольного іменника і дієслова має бути строго обмежена рамками ділового стилю.

Переважання простих поширених пропозицій. Особливість ділового стилю - переважне вживання простих поширених пропозицій, односкладних (з одним головним членом - підметом або присудком) або двусоставних (з двома головними членами - підметом і присудком), з відокремленими зворотами (причетними, дієприслівниковими, вступними словами і пропозиціями та ін.) , наприклад:

Маючи в своєму розпорядженні достовірної інформацією про наявні в ряді округів Москви значних за розмірами порожніх площах федерального підпорядкування, не задіяних у зв'язку з акціонуванням і різким скороченням штатної чисельності організацій, вважаємо за доцільне використовувати такі приміщення під розміщення федеральних структур за рішеннями вищих органів.[124]

Відповідно до вашим зверненням департамент розглянув можливість надання нежитлового приміщення Російському інформаційному агентству "Новости" для розміщення знову організованого журналу "Росія".

Складних речень в ділового мовлення менше, ніж простих. З складних пропозицій найбільш споживані складні безсполучникові і складнопідрядні пропозиції зі значеннями причини, умов, мети, із'яснітельние і визначальні, наприклад:

За умови нанесення на тонкостінні сталеві труби надійного внутрішнього і зовнішнього антикорозійного покриття (підрядне речення), вважаємо допустимим їх застосування при прокладці закритих зрошувальних мереж в Нечорноземної зоні Російської Федерації (головна пропозиція).

Середні розміри пропозицій в діловому стилі набагато перевищують середні розміри пропозицій в інших стилях. Знаючи ці особливості, слід пам'ятати, що одна поширена пропозиція в діловому стилі завжди краще, ніж два і більше простих. Це правило стосується будь-якого документа, але особливо ділових листів.

Складні рубрикованих перерахування. Рубрикація - членування тексту на складові частини і графічне відділення однієї частини від іншої за допомогою заголовків, підзаголовків, нумерації.

Найпростішою рубрикацією є абзац. У діловому листуванні, як правило, абзац дорівнює пропозиції, але в ділового мовлення склався особливий тип пропозицій - складні рубрикованих перерахування, що дають можливість мовними засобами структурувати однорідну інформацію, наприклад:

При опрацюванні даного питання редакцією були сформульовані специфічні вимоги до його виділяє приміщенню. Воно повинно:

- розташовуватися на рівні одного поверху;

- мати не менше двох залів площею 35-40 кв. м для розміщення комп'ютерної техніки;

- мати не менше 16 кабінетів на 2-3 чол. кожен і один зал для засідань;

- мати приміщення технічного призначення.

У рубрикованих перерахування для виділення рубрик використовується нумерація, знак "дефіс" або спеціальні символи. У документах для виділення рубрик слід використовувати нумерацію арабськими цифрами або виділення з допомогою дефіса.

При використанні нумерації слід враховувати, що:

- Рубрики можуть виділятися лише в тому випадку, якщо елементів перерахування не менше двох;

- Однотипні засоби нумерації можуть застосовуватися по відношенню лише до однотипних частин тесту (за призначенням, за місцем у структурі тексту).

В основі нумерації рубрик лежать наступні правила:

- Кожна складова частина тексту, яка відповідає частці, розділу, глави, параграфу, пункту, підпункту, отримує свій номер, позначений арабською цифрою з точкою;

- Номер кожної складової частини включає всі номери відповідних складових частин вищих ступенів поділу (1 .; 1.1 .; 1.1.1. І т.д.).

Таким чином, номери найбільших частин складаються з одного знака, фрагменти тексту другого ступеня поділу складаються з двох знаків і т.д. Така система нумерації виключає необхідність використовувати слова: розділ, глава, параграф і т.д.

Узагальнюючи матеріал, можна сказати, що для ділового стилю характерні:

- Нейтральний тон викладу;

- Констатірующе-розпорядчий характер викладу;

- Точність і ясність викладу;

- Лаконічність (стислість) викладу;

- Широке використання стійких (шаблонних, стандартних) фраз;

- Широке використання термінів;

- Застосування лексичних і графічних скорочень;

- Обмежена сполучуваність слів;

- Переважання пасивних конструкцій над дійсними;

- Послідовне підпорядкування слів без прийменників;

- Вживання словосполучень з віддієслівним іменником;

- Переважання простих поширених пропозицій;

- Вживання складних рубрикованих перерахувань.

Складаючи діловий лист, потрібно пам'ятати про те, що:

- При оформленні листів не вказується назва різновиду листи: ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ, супровідний лист і ін.

- Лист не повинно бути довгим;

- Лист повинен бути викладено чітко, ясно і зрозуміло;

- Лист повинен бути логічним і аргументованим;

- В листі можуть використовуватися складні мовні конструкції, але вони не повинні бути перешкодою для сприйняття змісту;

- Лист повинен відображати специфіку організації (компанії, фірми).

Текст ділового листа слід викладати точним, ясним, зрозумілим мовою, по можливості, коротко. Тон викладу повинен бути нейтральним.

Етикет ділового листа.етикет (Фр. Ярлик, етикетка) - сукупність правил поведінки, що регулюють зовнішні прояви людських взаємин (поводження з оточуючими, форми обігу євро і вітань, поведінка у громадських місцях, манери і одяг).

Етикет - це правила поведінки культурної людини. Правила етикету використовуються з урахуванням особливостей конкретної ситуації спілкування: в офіційної чи неофіційної обстановці відбувається спілкування, на чиїй території, який соціальний і службовий статус його учасників, їх вік, культурно-освітній рівень та ін.

Етикет - найважливіший інструмент досягнення комунікативних цілей і одночасно - прояв загальної культури людини.

Письмовий діловий етикет (мовний етикет) - сукупність стійких мовних фраз, які допомагають автору листа в будь-якій ситуації залишатися ввічливим і доброзичливим.

Використання етикетних фраз в діловому листуванні носить регламентований характер.

Туристичний ваучер, як правило, починається з етикетної звернення до адресата листа, а закінчуватися - заключній формулою ввічливості.

Звернення - етикетні мовна фраза, що виражає повагу особі або особам - адресатам листи.

Завдання звернення - встановити контакт з адресатом, привернути його увагу, зацікавити в темі листа. При зверненні до адресата-віч враховуються його службове становище, сфера діяльності, вік та інші аспекти.

Звернення до адресата завжди закінчується знаком оклику, який вказує на те, що звернення до даної особи або порушеного питання надається особливе значення.

Найбільш офіційний характер носить звернення за посадою, воно використовується при направленні листів особам, займають високе посадове становище (президент, член парламенту, губернатор, посол, мер і ін.). Звернення за посадою підкреслює строго діловий характер відносин:

Шановний пане президенте!

Шановний пане голово!

Шановний пане мер!

Шановний пане міністре!

Така форма звернення використовується незалежно від статі особи, яка займає посаду.

Офіційний характер носить і форма звернення на прізвище. Звернення на прізвище (без імені, по батькові або ініціалів) може використовуватися у всіх ситуаціях ділового спілкування. Звернення на прізвище підкреслює дистанцію між автором і адресатом і надає офіційний характер ділового спілкування:

Шановний пане Павлов!

Шановна пані Дмитрієва!

Звернення до лиця по імені та по батькові використовується при налагоджених ділових відносинах, в діловому спілкуванні, що має стійкий, регулярний характер:

Шановний Юрій Михайлович!

Шановна Ірина Миколаївна!

При зверненні до групи працівників або всього колективу організації використовується звернення:

Шановні панове!

Господа!

При зверненні до осіб одного професійного кола використовується звернення типу:

Шановні колеги!

Шановні панове банкіри!

До осіб, що становить певну соціальну групу, звертаються:

Шановні ветерани!

Шановні жителі району Мар'їно! Шановні виборці!

Шановні працівники газової галузі!

До особливо поважним персонам (VIР-персонам) прийнято звертатися в такий спосіб:

Вельмишановний Олександр Миколайович!

Вельмишановна Любов Дмитрівна!

Порушенням норм російської мови є звернення "вельмишановний".

Не слід у службовому листуванні використовувати звернення "Дорогий ...!" або "Дорогі ...!". У російській мові слово "дорогий" означає особу, до якого відчувають прихильність, ніжність, любов. В офіційних стосунках, якими б тісними вони не були, повинна дотримуватися певна дистанція, тому слово "дорогий" недоречно.

Завершення листи, як правило, пов'язане з позначенням перспектив розвитку відносин, саме тому заключні етикетні фрази можуть висловлювати надію на співпрацю, впевненість у розвитку відносин, схвалення, вдячність, подяку і ін.

Шкодуємо, що не можемо скористатися вашою пропозицією.

Сподіваємося на подальшу співпрацю.

Сподіваємося на розвиток наших відносин.

Сподіваємося на тривале взаємовигідне співробітництво.

Сподіваємося, що (наша прохання буде виконано, наші пропозиції будуть зустрінуті з розумінням, питання буде вирішене позитивно, наші відносини будуть розвиватися на взаємовигідній основі).

Переконливо просимо Вас (вирішити питання позитивно, вирішити питання в найкоротші терміни, розглянути проект і дати висновок до ...).

Просимо вибачити нас за (допущені помилки в розрахунках, порушення терміну виконання замовлення, затримку відповіді ...).

"Особливо шанована персона (від англ. У.1.Р. - четучтроПап): регвоп) - високопосадовець: урядовець, губернатор, мер, заслужений діяч науки, культури, мистецтва, відомий громадський діяч.

Якщо в кінці листа побажання, воно може бути виражено прямо або завуальовано:

Сподіваємося, що переваги нашої пропозиції будуть Вами оцінені, і нам вдасться знайти взаємоприйнятне рішення. Заключною фразою листи є фраза: З повагою,

Якщо службовий лист починається зі звернення "Шановний ...!", Воно повинно закінчуватися заключній етикетної фразою "З повагою,", яка друкується підтекстом, через 2-3 міжрядкових інтервалу, без абзацу:

З повагою,

Генеральний директор Особистий підпис О.Н.Крилов

Звернення і заключна етикетні фраза складають так звану "етикетну рамку".

При зверненні "Вельмишановний ...!" в заключній фразі можна використовувати вираз "З глибокою повагою,". Якщо звернення в листі відсутня, то опускається і заключна етикетні фраза.

Формулюючи заключні етикетні фрази, слід пам'ятати, що етикет підпорядкований певній системі цінностей і соціальних пріоритетів. У ситуації, що у нас системі офіційних відносин негативно сприймається демонстрація перебільшеної уваги, запопадливості, приниження, фамільярності і інших подібних відносин, тому небажано включати в заключні етикетні фрази розмовні слова і вирази, слова і вирази, що мають надмірно емоційне забарвлення:

На щастя, Наші побоювання не підтвердилися.

Дуже раді надати Вам послугу.

На жаль, Ми пізно отримали Ваше запрошення.

С з найкращими побажаннями...

Етикет підпорядкований системі цінностей, відображеної і закріпленої в національній культурі.

Для російського мовного етикету в рівній мірі значимі особисті заслуги і соціальний статус кореспондента, в той час як ознака статі практично не має значення. І хоча при особистому зверненні до жінки використовується слово "пані", при позначенні посад, звань, професій і т.п., що відносяться до жінки використовується форма чоловічого роду, наприклад:

Переговори доручено вести керівнику Департаменту соціальних інвестицій Краснової П. О.

Ділова мова пропонує великий вибір етикетних фраз для вираження прохання, пропозиції, підтвердження, нагадування, вимоги, відмови, пояснення мотивів, інтерпретації власної позиції, інтерпретації дій іншого боку, вираження подяки та ін. Деякі з них наведені нижче.Попередня   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   Наступна

Складання та оформлення протоколів | Супровідні листи. | Ділове листування в управлінській діяльності. Функції ділової переписки | Законодавче регулювання ділової переписки | Засоби зв'язку, які використовуються для доставки ділової кореспонденції | Документи, передані по каналах електрозв'язку | Факсограма (факс) | телефонограма | Електронного листа | Загальні вимоги до складання та оформлення ділових листів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати