Головна

Понятие системы документации. Историческое развитие систем документации. 1 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 10 страница
  5. 11 страница
  6. 2 страница
  7. 3 страница

1. Метаданные теста. 2

2. Параметры секций. 3

3. Вопросы типа «Выбор». 3

4. Вопросы типа «Упорядочение». 3

5. Вопросы типа «Соответствие». 3

6. Вопросы типа «Поле ввода». 3


1. Метаданные теста

· Название курса: Менеджмент теориясы және тәжірибесі


2. Параметры секций.

Секция Выборка (шт) Родительская секция
Басқару ғылымының міндеті, әдісі және пәні
Басқару табиғаты және менеджмент эволюциясы
Басқарудағы жүйелік көзқарас
Басқарудың құрылымы мен функциялары
Басқарудың экономикалық механизмі
Экономикалық үрдісті басқарудың психологиялық мәні
Менеджмент қызмет түрі ретінде
Ұйым түсінігі мен түрлері
Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы
Менеджменттегі коммуникация
Шешім қабылдау үрдісі
Ұйымды стратегиялық басқару
Қаржы институттарындағы стратегиялық менеджмент
Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын басқару
Кәсіпкерліктегі тәуекелділікті басқару
Менеджменттегі жоспарлау
Ұйымдастыру менеджменттің функциясы ретінде
Мотивация басқарудың функциясы ретінде
Фирма ішілік бақылауды ұйымдастыру
Салық менеджменті
Инновациялық менеджмент
Бейдағдарыстық басқару
Лидерлік, билік және ықпал ету теориясы
Кәсіпорындағы қайшылықты басқару
Персоналды басқару концепциясы
Басқару этикасы және ұйымдастырушылық мәдениет
Өнім сапасын басқару
Еңбекті ынталандыру және жалақы
Өнімділікті басқару
Менеджмент тиімділігін бағалаудағы әдістемелік тәсіл

3. Вопросы типа «Выбор»


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Основные функциональные системы документации в Российской Федерации | Стандартизация и унификация документов. Унифицированные системы документации. | Классификаторы документированной информации | Требования к бланкам организационно-распорядительных документов. | Юридическая сила официального документа. Нормативно-методическая база оформления управленческих документов | Структура управленческого документа. Реквизит и формуляр управленческого документа, их развитие | Требования к бланкам организационно-распорядительных документов | НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА ДОКУМЕНТА | НАИМНОВАНИЕ ВИДА ДОКУМЕНТА | Требования к оформлению реквизитов организационно-распорядительных документов согласно ГОСТ Р 6.30-2003 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати
Текст вопроса/варианты ответа Дополнительные параметры
Қай мектеп өкілдері қадағалауды, өлшеуді, логиканы және талдауды қолдану арқылы көптеген қолдық еңбек операцияларын жетілдірді Секция:
+ 1885-1920 жылдар аралығында дамыған мектеп Вес вопроса:
+ Тейлор негізін қалаған мектеп Перемешивать ответы: +
  мінез-құлық ғылымының мектебі    
  адам қарым-қатынастар мектебі    
  классикалық    
+ ғылыми басқару мектебі    
  басқарудың классикалық мектебі    
Басқару сатылары неғұрлым жоғары болған сайын, басқарылатын жүйенің басқару жұйесімен кері байланысы: Секция:
  жеңілдейді Вес вопроса:
  тиімді болады Перемешивать ответы: +
  жақсара түседі    
+ шешім қабылдау кешіге түседі    
  кері байланыс жақсарды    
+ ақпарат бұрмалана түседі    
+ күрделенеді    
Менеджмент - бұл: Секция:
+ кәсіпорынды тиімді басқару Вес вопроса:
  адамдарды топтастыру арқылы өзгерістер тиімділігі Перемешивать ответы: +
+ нарық жағдайында басқару теориясы мен іс-тәжірибесі    
  болжау    
  жұмысты ойластыру    
  нәтижені көру    
+ адамдарды басқару    
Ұйымның ортанғы буын деңгейіндегі шешілетін мәселелер: Секция:
  жалпы ұйымдық дамуды бағалауда қызмет атқару Вес вопроса:
  мақсаттардың орындалу тәртіптерін анықтау Перемешивать ответы: +
  ұйымның жалпы стратегиясын анықтау    
+ жоғарғы буын анықтаған ұйымның жалпы мақсатын жүзеге асырады    
+ бөлімшелер қызметін үйлестіреді    
+ функционалдық мідеттерді атқарады    
  шаруашылық мәселелерді шешу жолдарын қарастыру    
Міндеттер дегеніміз - бұл: Секция:
+ алдын-ала бекітілген уақытта орындалатын жұмыстың бөлігі Вес вопроса:
  әрбір тұлғаға байланысты белгіленетін тапсырма Перемешивать ответы: +
  кез-келген әдіспен орындалатын мақсат    
  кез-келген уақытта орындалатын жұмыстың бөлігі    
  әрбір қызметкердің стажына байланысты орындалатын жқмыстың бөлігі    
+ алдын-ала бекітілген әдіспен орындалатын жұмыстың бөлігі    
+ әрбір қызметкердің лауазымына байланысты бекітілген тапсырма    
Стратегиялық жоспарлау процесінің негізгі сатылары: Секция:
  құрылымды бағалау Вес вопроса:
  ұйымның бюджетін қалыптастыру Перемешивать ответы: +
  мақсатқа қол жеткізу үшін қызметкерлерді баулу    
  ұйымдардың даму процесін жасау    
+ стратегиялық баламаларды зерттеу және стратегиялық баламаны таңдау    
+ сыртқы ортаны талдау және бағалау, ішкі күшті және әлсіз жақтарды басқарушылық зерттеу    
+ ұйымның миссиясы мен мақсаттарын анықтау    
Ұйымдастыру функциясында бір-бірімен өзара байланысты қызметтерді бөліп көрсету: Секция:
  қажетті жұмыскердің болуы Вес вопроса:
  әр жұмыскердің жоспарын білуі Перемешивать ответы: +
+ басқару объектісі мен субъектісі арасындағы байланыстарды ұйымдастыру    
  ынталандыруды жүзеге асыруы    
  әр жұмыскердің өз рөлін білуі    
+ басқару субъектісінің ішіндегі байланыстарды ұйымдастыру    
+ басқару жүйесін ұйымдастыру    
МакКлелланд теориясын қандай қажеттіліктерге негізделген: Секция:
  қауіпсіздік Вес вопроса:
  қорғау Перемешивать ответы: +
+ қатыстылық    
  көмек    
  сыйлау    
+ табыстылық    
+ билік    
Бақылау - бұл: Секция:
  ауытқуларды анықтау үшін ақпарат алу процессі Вес вопроса:
+ кәсіпорынның мақсаттарына жетуін қамтамасыз ету процессі Перемешивать ответы: +
  мақсаттарға жету үшін адамдарға бірге тиімді жұмыс істеу мүмкіндігін беретін кәсіпорын құрылымын таңдау және оны құру процесі    
  тиімді коммуникациялық процессті құру    
  түзетуші әрекеттерді құру    
+ ұйымның қалыпты жұмыс істеуі үшін саясат жасау мен шешім қабылдаудың басты құралдарының бірі    
+ нақты жағдайды дұрыс бағалауды және жоспарланған көрсеткіштерге түзетулер енгізуді қамтамасыз ететін процесс    
Ақпарат беру процесіндегі кедергілер: Секция:
  басшы мен жұмысшы арасындағы статус айырмашылығы Вес вопроса:
  вербальды тіл Перемешивать ответы: +
  ресми емес коммуникация    
+ шу    
+ іс-қимыл    
  вербальды емес тіл    
+ семантика    
Шешімнің анықтамалары: Секция:
  шешім - бекітілген бюджетке байланысты және техникалық спецификациялармен тілек-талаптарға сәйкес басқару тапсырмасы Вес вопроса:
+ шешім - басшының лауазымына сәйкес міндеттерін орындау үшін жасайтын таңдауы Перемешивать ответы: +
  шешім - бұл мақсатты таңдау    
  шешім - мақсатқа жету үрдісін жеңілдету үшін құрылатын жалпы басшылық    
  шешім - нақты жағдайда қажет етілетін іс-әрекеттер    
+ шешім - қажетті бір шараға келтіретін адамның ойлау ісінің нәтижесі    
+ шешім - бұл альтернатива таңдау    
Бейресми ұйымдардың сипаттамалары: Секция:
+ өзгерістерге қарсы тұру Вес вопроса:
+ әлеуметтік бақылау Перемешивать ответы: +
  комитет қызметі    
  тиістілік сезімі    
  өндірістік топ стандарты    
  өзара тығыз қарым-қатынас мен қызығушылық    
+ бейресми лидерлердің болуы    
Билік формалары: Секция:
+ сараптау Вес вопроса:
  жоспарлау Перемешивать ответы: +
  бақылау    
  ұйымдастыру    
+ марапаттауға негізделген    
+ мәжбүрлеуге негізделген    
  ынталандыруға негізделген    
Келіспеушіліктің көздері ретінде табылатындар: Секция:
  тігінен келіспеушіліктің орын алуы Вес вопроса:
+ нашар коммуникация Перемешивать ответы: +
  басшының көптігі    
+ ресурстардың тапшылығы    
  басшының жоқтығы    
  көлденең келіспеушіліктің орын алуы    
+ білім өзгешелігі    
Ұйымның келіспеушілікті шешу жолдары: Секция:
  ойлану Вес вопроса:
  сезіну Перемешивать ответы: +
  жұбату    
+ жанжалдан кету    
+ сендіру    
+ күштеу    
  пікірлесу    
Ғылыми басқару мектебінің дамуына өз үлестерін қосқан ғалымдар: Секция:
+ Ф. Тейлор Вес вопроса:
+ Г. Грант Перемешивать ответы: +
+ Г. Форд    
  М. Фоллет    
  А. Файоль    
  К. Арджирис    
  П. Друкер    
Жабық жүйелерінің ерекшелігі: Секция:
+ ретсіздікке ұмтылуында Вес вопроса:
  жүйелік сипатта болуында Перемешивать ответы: +
+ қатаң белгіленген шекараларының болуында    
  ашық жүйеге айнала алуында    
  жоспарлы болуында    
+ энтропия    
  сыртқы орта өзгерістеріне бейімделуіне    
Минцберг бойынша басқарушының жеке тұлғааралық роліне кіретін ролдері: Секция:
+ лидер Вес вопроса:
  келісім жүргізуші Перемешивать ответы: +
  кәсіпкер    
  ақпарат таратушы    
+ бас жетекші    
  ресурстарды үлестіруші    
+ байланыстырушы буын    
Әрбір топтың ұйым болып есептелуі үшін қажетті талаптары: Секция:
  осы топтың мүшесі болатын кем дегенде жеті адамның бар болуы Вес вопроса:
  барлығының алдына қойылған ортақ міндеттің болуы Перемешивать ответы: +
+ барлығының алдына қойылған ортақ мақсаттың болуы    
  осы топтың мүшесі болатын кем дегенде он адамның бар болуы    
+ топтың мақсатына жетуі үшін топ мүшелерінің бірегей арнайы еңбектенуі    
  барлығының алдына қойылған ортақ қағиданың болуы    
+ осы топтың мүшесі болатын кем дегенде екі адамның бар болуы    
Ұйымның сыртқы ортасын зерттеу қажеттілігі: Секция:
  нәтижеге жету үшін Вес вопроса:
+ сыртқы ортаның ағымдағы жағдайын анықтау үшін Перемешивать ответы: +
  ішкі ортаның жағдайы ұйымның мақсатына сәйкес келуін бағалау үшін    
+ сыртқы ортадағы өзінің ағымдағы позицияңды білу үшін    
  ішкі ортаның ағымдық жағдайын анықтау үшін    
  мақсатқа жету үшін    
+ сыртқы ортаның болшақтағы жағдайын болжау үшін    
Менеджмент функциялары: Секция:
  тактика Вес вопроса:
+ жоспарлау Перемешивать ответы: +
  мақсатты анықтау    
  міндетті бөлу    
+ ұйымдастыру    
+ бақылау    
  стратегия    
Ұйымдардың механистикалық түрлерінің шарттары: Секция:
  әр жұмыскердің өз рөлін білуі Вес вопроса:
  басқару субъектісінің ішіндегі байланыстарды ұйымдастыру Перемешивать ответы: +
+ жұмысты өлшеуге болады    
  қажетті жұмыскердің болуы    
+ еңбекақы ынталандырады    
+ бар билік мойындалады    
  басқару объектісі мен субъектісі арасындағы байланыстарды ұйымдастыру    
Мотивация теориясының өкілі Ф. Герцбергтің гигиеналық факторларының құрамы: Секция:
+ еңбекақы Вес вопроса:
  билікке ұмтылу Перемешивать ответы: +
+ жұмыс жағдайы    
  еңбек нәтижесін тану    
  қызмет барысындағы жоғарылау    
+ фирма мен әкімшілік саясаты    
  жетістік, табыс    
Бақылаудың өз ақиқаттық міндетін атқару үшін қажетті сипаттамалары: Секция:
  екі жақты (басшы мен жұмыскер арасында) қатынас орнату Вес вопроса:
  қателіктерді жоюы Перемешивать ответы: +
+ бақылаудың икемділігі    
+ бақылаудың қарапайымдылығы    
+ бақылаудың уақытылы жүргізілуі    
  мәселелрді шешуі    
  түсінікті, жұмыскерлермен жақсы қабылданатын стандарттар құру    
Ақпаратпен алмасу процесінің элементтері: Секция:
  сыбыс Вес вопроса:
  семантика Перемешивать ответы: +
  кері байланыс    
+ қабылдаушы    
+ арна    
  шу    
+ жіберуші    
Басқарудың процестік тәсілінің мәні: Секция:
+ басқаруды өзара байланысты 4 функциялардың үздіксіз жиынтығы ретінде қарастыру Вес вопроса:
  белгілі мақсатқа жетуде қатаң әкімшілік қағида әдістерін пайдалану Перемешивать ответы: +
  басқарудың дамып жетілуінде қолданбалы және техникалық ғылым салаларының нәтижелері маңызды    
+ басқаруды тізбектей бірінен кейін бірі орындалатын процестің жиынтығы ретінде сипатталады    
  ұйымдағы биресми топтарының рөлін анықтау, басқаруда психологиялық және әлеуметтік тәсілдерді қолдану    
  еңбек өнімділігімен еңбекке қанағаттандыруды арттыруда тұлға ара қатынастарын қолдану    
+ жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау функцияларының жүзеге асуы    
Өндірісті басқаруда объекті ретінде маңызды орынды бейөндірістік салалар алады: Секция:
  мезодеңгей Вес вопроса:
  микродеңгей Перемешивать ответы: +
  басқару субъектісі    
+ денсаулық сақтау мен мәдениет    
+ білім беру    
+ ғылым    
  зерттеу саласы    
Менеджмент - бұл басқару әдістерін қолдану жолымен: Секция:
  міндеттерді бөлу Вес вопроса:
+ материалды және еңбек ресурстарын рационалды қолдану Перемешивать ответы: +
  мақсаттардың орындалу тәртіптерін анықтау    
  шаруашылық мәселелерді шешу жолдарын қарастыру    
+ мақсаттарға жетуге бағытталған    
  міндетті істердің аражігін дәл ажырату    
+ кәсіби іс-әрекет түрі    
Ұйымның жоғарғы буын деңгейіндегі шешілетін мәселелер: Секция:
  шаруашылық мәселелерді шешу жолдарын қарастыру Вес вопроса:
+ жалпы ұйымдық дамуды бағалауда қызмет атқару Перемешивать ответы: +
  өндірістік операцияларды орындау    
  басқару қағидаларын жүйелі үйлестіруге бағытталған    
  мақсаттардың орындалу тәртіптерін анықтау    
+ ұйымның жалпы стратегиясын анықтау    
+ ұйымның бағыт-бағдарламасын қалыптастырып жасау    
Ұйымның сыртқы ортасын зерттеу қажеттілігі: Секция:
  ішкі ортаның ағымдық жағдайын анықтау үшін Вес вопроса:
  нәтижеге жету үшін Перемешивать ответы: +
  мақсатқа жету үшін    
+ сыртқы ортаның болшақтағы жағдайын болжау үшін    
+ сыртқы ортадағы өзінің ағымдағы позицияңды білу үшін    
  ішкі ортаның жағдайы сыртқы ортаға сәйкес келуін бағалау үшін    
+ сыртқы ортаның ағымдағы жағдайын анықтау үшін    
Менеджменттің басқару деңгейлері бойынша жоспарлау түрлері Секция:
  өндірістік Вес вопроса:
+ тактикалық Перемешивать ответы: +
+ стратегиялық    
  қаржылық    
  маркетингтік    
  қысқа мерзімдік    
+ оперативтік    
Ұйымдастыру функциясы: Секция:
+ еңбекті мамандырады Вес вопроса:
+ міндеттерді бөледі Перемешивать ответы: +
  жоспарды құрады    
  жоспарлауды талдайды    
+ еңбек тиімділігін арттырады    
  жоспарлауды бағалайды    
  ынталандыруды жүзеге асырады    
«Қажеттілік иерархиясы» теориясының авторы А. Маслоу адамдардың қажеттіліктерін топтарға жіктеген: Секция:
+ Физиологиялық қажеттілік Вес вопроса:
+ Әлеуметтік қажеттіліктер Перемешивать ответы: +
  Мақсат қою    
  Нәтижеге жету    
  Билікке деген қажеттілік    
  Әділеттілік    
+ Қауіпсіздікті қамтамасыз ету    
Қорытынды бақылау іс-шаралары: Секция:
  адамдық, материалдық және қаржылық ресурстар анықталады Вес вопроса:
  жұмыс жағдайы және жоғары дәрежелі жауапкершілік анықталады Перемешивать ответы: +
+ ақпараттық қамтамасыз ету    
  белгіленген ережелер жүзеге асырылады    
+ мотивациялау    
  белгіленген процедуралар жүзеге асырылады    
+ жоспардың қаншалықты дәл жасалғандығын бағаланады    
Ақпарат беру процесіндегі кедергілер: Секция:
+ семантика Вес вопроса:
+ іс-қимыл Перемешивать ответы: +
  вербальды тіл    
+ шу    
  басшы мен жұмысшы арасындағы статус айырмашылығы    
  қабылдаушы жасы    
  ресми емес коммуникация    
Шешім қабылдау процесі әртүрлі элементтерден тұрады, бірақ оның ішінде жиі кездесетіндері: Секция:
  мәселелі жағдайды шешуге мақсатты бағытталу Вес вопроса:
+ баламалар мен баламаны таңдау Перемешивать ответы: +
  шығармашылық нәтиже    
+ мәселелер    
  бағыттар    
  даму жолдарын таңдап алу    
+ мақсаттар    
Ұйымдағы ресми топтың негізгі түрлері: Секция:
  мәдени топтар Вес вопроса:
  экономикалық топтар Перемешивать ответы: +
+ комитеттер    
  технологиялық    
+ басшы топтары    
  саяси топтары    
+ өндірістік топтар    
Билік формалары: Секция:
  жоспарлау Вес вопроса:
+ мәжбүрлеуге негізделген Перемешивать ответы: +
  мотивация    
  ынталандыруға негізделген    
+ сараптау    
+ марапаттауға негізделген    
  ұйымдастыру    
Ұйымда келіспеушілікті тиімді басқару үшін: Секция:
+ келіспеушілікті қалай жоюға болатынын білу керек Вес вопроса:
+ келіспеушіліктің қандай түрлері болатынын білу керек Перемешивать ответы: +
  танымал келіспеушілік қалай пайда болатынын білу керек    
  тұлға аралық келіспеушілікті қалай жоюға болатынын білу керек    
+ келіспеушіліктер қалай пайда болатынын білу керек    
  мақсаттардың келіспеушілігі қалай пайда болатынын білу керек    
  топ ішіндегі келіспеушілікті қалай жоюға болатынын білу керек    
Келіспеушіліктің көздері ретінде табылатындар: Секция:
  басшының жоқтығы Вес вопроса:
+ нашар коммуникация Перемешивать ответы: +
+ ресурстардың тапшылығы    
+ білім өзгешелігі    
  тігінен келіспеушіліктің орын алуы    
  басшының көптігі    
  басшының аздығы    
Бұл адами қарым-қатынас мектебінің өкілдері өндірістік процестегі еңбек өнімділігінің артуына ұжымдағы жұмыскерлер арасындағы жағымды қарым-қатынастың орнатылуы әсер етеді деп зерттеген: Секция:
  Дж. Муни Вес вопроса:
  А. Файоль Перемешивать ответы: +
  Ф. Гилберт    
  Л. Гилберт    
+ М. Фоплет    
+ Х. Мюнстерберг    
+ Э. Мэйо    
Басқару сатылары неғұрлым жоғары болған сайын, басқарылатын жүйенің басқару жүйесімен кері байланысы: Секция:
+ ақпарат бұрмалана түседі Вес вопроса:
  жақсара түседі Перемешивать ответы: +
+ шешім қабылдау кешіге түседі    
  жеңілдейді    
+ күрделенеді    
  тиімді болады    
  кері байланыстың тиімділігі артады    
Менеджмент - бұл: Секция:
  болжау Вес вопроса:
+ адамдарды басқару Перемешивать ответы: +
  адамдарды топтастыру арқылы өзгерістер тиімділігі    
  жұмысты ойластыру    
+ кәсіпорынды тиімді басқару    
+ нарық жағдайында басқару теориясы мен іс-тәжірибесі    
  нәтижені көру    
Мақсатты орындауға ресми ұйымдар: Секция:
  шаруашылық мәселелерді шешу жолдарын қарастыру Вес вопроса:
+ басқару қағидаларын жүйелі үйлестіруге бағытталған Перемешивать ответы: +
  мақсаттардың орындалу тәртіптерін анықтау    
+ басшылық еркімен құрылған адамдар тобы    
  материалды және еңбек ресурстарын рационалды қолдану    
  міндеттердің орындалу тәртіптерін анықтауға бағытталған    
+ нақтылы құрылымға ие болатын ұйым    
Ұйымға тікелей әсер ету факторлары: Секция:
+ жабдықтаушылар Вес вопроса:
  кадрлар Перемешивать ответы: +
+ тұтынушылар    
  ұйымдық мәдениет    
  мақсаттар    
  ұйымдық құрылым    
+ бәсекелестер    
Стратегияны жүзеге асыру үшін керекті компоненттер: Секция:
  құжаттандыру Вес вопроса:
+ процедуралар Перемешивать ответы: +
  жоспарлауды бағалау    
  реттілік    
+ әдістер    
  жоспарлауды талдау    
+ ережелер    
Ұйымдардың механистикалық түрлерінің шарттары: Секция:
  әр жұмыскердің өз рөлін білуі Вес вопроса:
+ мақсаттар мен міндеттер белгілі Перемешивать ответы: +
+ қоршаған орта тұрақты және күрделі емес    
  қажетті жұмыскердің болуы    
  қарым-қатынас формальды    
  кадрларды таңдау критерийлері объективті    
+ міндеттер қарапайым және анық    
Мотивация анықтамасы: Секция:
  ұжымға қатыстылық сезімін тәрбиелеу Вес вопроса:
  жұмысшының ұйым ісіне қатысуы Перемешивать ответы: +
+ жеке немесе ұйым мақсаттарына жету үшін өзін және басқаларды ынталандыру процесі    
+ бір бағыттағы мақсатқа жету үшін адамдардың белгілі бір дәрежеде жұмсаған ынта жігері, көрсеткен табандылығы және талпыну деңгейі немесе әркімнің өз мақсаттарына және ұйым мақсаттарына жету үшін өзін және өзгелерді қызметке тарту процесі    
+ адамдардың бойындағы мотивтерді қорғау арқылы оларға әсер ету процесі    
  адамдардың мұқтаждықтарын талдау процесі    
  бағыныштылардың қажеттіліктерін зерттеу процесі    
Ұйымдарда алдын ала бақылаудың қолданылу салалары: Секция:
  стратегияға қатысты Вес вопроса:
  стандартты құруға қатысты Перемешивать ответы: +
+ қаржылық ресурстарға қатысты    
+ адами ресурстарға қатысты    
+ материалдық ресурстарға қатысты    
  қол жеткізген нәтижелер ауытқыған болса өзгерту енгізуге қатысты    
  нақты қол жеткізген нәтижелерді стандартпен салыстыруға қатысты    
Ұйым ішіндегі ақпарат алмасу түрлеріне жатпайтын байланыс түрі: Секция:
+ басшы мен бәсекелестер арасындағы коммуникация Вес вопроса:
  басшы мен жұмыс тобы арасындағы коммуникация Перемешивать ответы: +
  бөлімшелер арасындағы коммуникация    
+ басшы мен бәсекелестер арасындағы ресми емес коммуникация    
  ресми коммуникация    
  жоғарыдан төмен қарай вертикалды коммуникация    
+ басшы мен серіктестер арасындағы коммуникация    
Неоклассикалық мектеп өкілдерінің ұстанған негізгі қағидасы: Секция:
  мақсатқа қол жеткізу үшін ең қолайлы қызметкерлерді таңдау, оларды баулап отыруды қамтамасыз ету Вес вопроса:
  белгілі мақсатқа жетуде қатаң әкімшілік қағида әдістерін пайдалану Перемешивать ответы: +
+ ұйымдағы биресми топтардың рөлін анықтау, басқаруда психологиялық және әлеуметтік тәсілдерді қолдану    
  ұйымдастырудың тиімділігін арттыруда жеке адамдардың мүмкіндіктеріне ықпал ету    
+ еңбек өнімділігімен еңбекке қанағаттандыруды арттыруда тұлға ара қатынастарын қолдану    
+ ұйым қызметкерлерін адамның қатынастарымен мінез-құлық әрекетіне бейімдеп қалыптастыру    
  басқарудың дамып жетілуінде қолданбалы және техникалық ғылым салаларының нәтижелері маңызды    
Экономикалық жүйе: Секция:
  бір бүтін тұтастық үлгісі Вес вопроса:
  өндіріс күштері Перемешивать ответы: +
+ экономикалық қатынас    
+ заңдылықтар    
  өндірістің стратегиясы    
+ байланыс    
  адам    
Менеджменттің соңғы мақсаты ұйымдағы: Секция:
  жұмысты тарқату Вес вопроса:
  нәтижені байқамау Перемешивать ответы: +
  ахуалды қалыптастыру    
+ кадрлық потенциалды тиімді қолдану    
+ пайданы әкелетін іс-әрекетті қамтамасыз ету    
  адамдарды үйлендіру    
+ өндірістік процесті рационалды ұйымдастыру    
Биресми ұйымдар - бұл ... адамдар тобы: Секция:
+ ойламаған жерден құрылатын Вес вопроса:
  үрдісті жүйелі үйлестіретін Перемешивать ответы: +
  нақты құрлымы жоқ    
  нақты құрлымға ие    
+ қызмет барысындағы әлеуметтік қатынастарға байланысты құрылатын    
  басшылық еркімен құрылған    
+ ішкі себептерге байланысты құрылатын    
ұйымның сыртқы ортасын зерттеу қажеттілігі: Секция:
+ сыртқы ортаның болашақтағы жағдайын болжау үшін Вес вопроса:
  мақсатқа жету үшін Перемешивать ответы: +
+ сыртқы ортадағы өзіңнің ағымдағы позицияңды білу үшін    
+ сыртқы ортаның ағымдағы жағдайын анықтау үшін    
  ішкі ортаның ағымдаық жағдайын анықтау үшін    
  ішкі ортаның жағдайы сыртқы ортаға сәкес келуін бағалау үшін    
  ішкі ортаның жағдайы ұйымның мақсатына сәкес келуін бағалау үшін    
Менеджменттің басқару деңгейлері бойынша жоспарлау түрлері: Секция:
  маркетингтік Вес вопроса:
  ұзақ мерзімдік Перемешивать ответы: +
+ оперативтік    
+ тактикалық    
  қысқа мерзімдік    
+ стратегиялық    
  өндірістік    
Ұйымдардың органикалық түрлерінің сипаттамалары: Секция:
  еңбекақы ынталандырады Вес вопроса:
  қоршаған орта тұрақты және күрделі емес Перемешивать ответы: +
+ ережелер мен процедуралар аз    
+ міндеттер қарапайым және анық    
  бар билік мойындалады    
  жұмыс кең мамандандырылған    
+ басқару деңгейлері анық емес    
Ф. Герцбергтің теориясы бойынша мотивациялау факторлары: Секция:
  басшылар,бағыныштылар және жеке адамдар арасындағы байланыс Вес вопроса:
+ қызмет барысында жоғарлау, жоғары дәрежелі жауапкершілік Перемешивать ответы: +
+ жетістік, табыс    
  фирма мен әкімшілік саясаты    
+ жоғары дәрежелі жауапкершілік, творчествалық және іскерлік өсу мүмкіндіктері    
  жұмыс жағдайы және еңбекақы    
  жұмыс жағдайы және жоғары дәрежелі жауапкершілік    
Ұйымдарда алдын ала бақылаудың қолданылу салалары: Секция:
  нақты қол жеткізген нәтижелерді стандартпен салыстыруға қатысты Вес вопроса:
+ адами ресурстарға қатысты Перемешивать ответы: +
+ қаржылық ресурстарға қатысты    
  стандартты құруға қатысты    
  стратегияға қатысты