Головна

Вступ

  1. I. Вступ
  2. Біорізноманіття: введення в проблему
  3. Вступ
  4. ВСТУП
  5. ВСТУП
  6. ВСТУП

Теорія держави і права належить до найважливіших навчальних дисциплін, що вивчаються студентами-юристами. Її завдання - дати необхідний обсяг загальнотеоретичних знань, що вимагається для засвоєння інших предметів і роботи в судових органах та інших державних і недержавних структурах. Студенти вивчають теорію держави і права на 1 курсі.

Вивчення даної дисципліни дає глибокі уявлення про державу і право в цілому, необхідність панування права і закону в людському суспільстві, дозволяє проникнути в світ основоположних правових понять, які використовуються при вивченні інших навчальних юридичних дисциплін. Теорія держави і права як навчальна дисципліна ґрунтується на базових поняттях теорії держави і права як науки.

Метою викладання цієї навчальної дисципліни є збагачення знань студентів науковими уявленнями про державу, право, основоположних юридичних поняттях за допомогою комплексних методичних прийомів. У процесі вивчення дисципліни студенти вчаться «читати» закон, відрізняти правову норму від інших соціальних норм і т.д. Як профілююча навчальна дисципліна теорії держави і права виноситься на державний іспит.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: природу і сутність держави і права; основні закономірності виникнення, функціонування і розвитку держави і права; історичні типи і форми держави і права, їх сутність і функції; механізм держави; систему права; механізм і засоби правового регулювання; реалізацію права; роль держави і права в політичній системі суспільства, в суспільному житті.

Володіти такими загальнокультурних компетенціями (ОК):

усвідомлює соціальну значущість своєї майбутньої професії, володіє достатнім рівнем професійної правосвідомості (ОК-1);

здатний сумлінно виконувати професійні обов'язки, дотримуватися принципів етики юриста (ОК-2);

володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення (ОК-3);

здатний логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову (ОК-4);

володіє культурою поведінки, готовий до кооперації з колегами, роботі в колективі (ОК-5);

має нетерпиме ставлення до корупційного поведінки, шанобливо ставиться до права і закону (ОК-6);

прагне до саморозвитку, підвищення своєї кваліфікації і майстерності (ОК-7);

здатний використовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних та економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань (ОК-8);

здатний аналізувати соціально значущі проблеми та процеси (ОК-9);

здатний розуміти сутність і значення інформації в розвитку сучасного інформаційного суспільства, усвідомлювати небезпеку і загрози, що виникають в цьому процесі, дотримуватися основні вимоги інформаційної безпеки, в тому числі захисту державної таємниці (ОК-10);

володіє основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації, має навички роботи з комп'ютером як засобом управління інформацією (ОК-11);

здатний працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах (ОК-12);

володіє необхідними навичками професійного спілкування іноземною мовою (ОК-13);

володіє навичками ведення здорового способу життя, бере участь в заняттях фізичною культурою і спортом.

Професійними компетенціями (ПК):

у нормотворчій діяльності:

здатний брати участь в розробці нормативно-правових актів відповідно до профілю своєї професійної діяльності (ПК-1);

у правозастосовчій діяльності:

здатний здійснювати професійну діяльність на основі розвиненого правосвідомості, правового мислення і правової культури (ПК-2);

здатний забезпечувати дотримання законодавства суб'єктами права (ПК-3);

здатний приймати рішення і здійснювати юридичні дії в точній відповідності з законом (ПК-4);

здатний застосовувати нормативно-правові акти, реалізовувати норми матеріального та процесуального права в професійній діяльності (ПК-5);

здатний юридично правильно кваліфікувати факти й обставини (ПК-6);

володіє навичками підготовки юридичних документів (ПК-7);

у правоохоронній діяльності:

готовий до виконання посадових обов'язків по забезпеченню законності і правопорядку, безпеки особистості, суспільства, держави (ПК-8);

здатний поважати честь і гідність особи, дотримуватися і захищати права і свободи людини і громадянина (ПК-9);

здатний виявляти, припиняти, розкривати і розслідувати злочини та інші правопорушення (ПК-10);

здатний здійснювати попередження правопорушень, виявляти та усувати причини та умови, що сприяють їх вчиненню (ПК-11);

здатний виявляти, оцінювати корупційної поведінки і сприяти його припиненню (ПК-12);

здатний правильно і повно відображати результати професійної діяльності в юридичній та іншій документації (ПК-13);

в експертно-консультаційної діяльності:

готовий брати участь в проведенні юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, в тому числі з метою виявлення в них положень, що сприяють створенню умов для прояву корупції (ПК-14);

здатний тлумачити різні правові акти (ПК-15);

здатний давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації в конкретних видах юридичної діяльності (ПК-16);

в педагогічній діяльності:

здатний викладати правові дисципліни на необхідному теоретичному і методичному рівні (ПК-17);

здатний управляти самостійною роботою учнів (ПК-18);

здатний ефективно здійснювати правове виховання (ПК-19).

Поставлені завдання досягаються поєднанням основних видів навчальних занять: лекціями, семинарскими і практичними заняттями, самостійною роботою.

Вивчення теорії держави і права студентами 1 курсу пов'язано з певними труднощами. Справа в тому, що дана дисципліна містить узагальнені поняття про державу і право і носить певною мірою абстрактний характер. Вона не розглядає особливості державності і права в окремих країнах, а дає загальні уявлення і закономірності розвитку держави і права, їх сутності та ролі в житті суспільства.

Однією з найважливіших форм передачі знань є лекції. Їх мета - дати студенту новітні знання в даній області. Думка про те, що знання можна почерпнути тільки в підручнику - помилково. Практикою встановлено, що лекція - це проста і ефективна форма засвоєння матеріалу, що дозволяє отримувати додаткові роз'яснення з тих чи інших питань. На лекціях потрібно уважно стежити за логікою викладу матеріалу, конспектувати основні положення. Конспекти слід вести акуратно, уміло використовувати скорочення, залишати поля для питань, що виносяться на семінарські заняття. Конспекти лекцій необхідно зберегти, оскільки вони можуть знадобитися на наступних курсах, а також при підготовці до державного іспиту.

Іншою важливою формою навчання, що сприяє закріпленню і поглибленню теоретичних знань студентів, є семінарські заняття. Саме на семінарських заняттях у студентів закладаються такі необхідні майбутньому юристові якості, як вміння публічно виступати і встановлювати контакт з аудиторією. До семінарського заняття студент зобов'язаний підготувати відповіді на питання заданої теми. Для цього потрібно вивчити відповідні теми лекцій, підручників, додаткову літературу, законспектувати рекомендовані джерела, виконати іншу обов'язкову роботу.

Студенти денної форми навчання на базі середньої (повної) загальної і середньої професійної неюридичної освіти вивчають теорію держави і права протягом двох семестрів. У першому семестрі необхідно виконати 1 контрольне завдання. У другому семестрі також необхідно виконати 1 контрольне завдання і підготувати і захистити курсову роботу. Закінчується вивчення дисципліни здачею іспиту.
Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Далекосхідний філія | Предмет, методологія, функції | Тема 4. Форми, функції та механізм держави | Тема 6. Правова держава | Тема 9. Норми права | Систематизація в праві | Тема 16. Правосвідомість і правова культура | Тема 20. Правове регулювання та його механізм. Ефективність правового регулювання. | Предмет, методологія, функції. | Додаткова |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати