На головну

Базова лекція

  1. Базова ймовірність попадання
  2. Базова культура особистості та шляхи її виховання
  3. Базова культура особистості як основа змісту виховання в сучасній початковій школі. Напрями виховної роботи з молодшими школярами
  4. Базова лекція
  5. Базова лекція
  6. Базова лекція

У яких сферах життя нам необхідні навички письма?

По-перше, навички писемного мовлення і володіння культурою листи необхідні для спілкування, для вирішення реальних повсякденних завдань: при передачі мінімальної інформації в формі записки, листівки, короткого листа, записи адрес, телефонів; при плануванні, при складання підписів у фотоальбомі, при складанні ярликів на предмети і т.п.

У повсякденному житті ми оточені всілякими видами письма і письмовими формами: планами і розкладами (outlines and schedules), інструкціями з експлуатації предметів і вказівками шляху.

В нагороду володіють листом отримують радість творчості: вони можуть писати вірші, розповіді, вести щоденник. Ця ще одна сфера життя, в якій володіння письмовою мовою так необхідно. Але і творчим видом письма класифікація жанрів письма не обмежується. Їх набагато більше. Цікаві класифікації стилів і жанрів, запропоновані вітчизняними та зарубіжними дослідниками проблеми культури письма.

А. Для того, щоб проілюструвати різноманіття жанрів, якими, як передбачається, повинен володіти випускник вищого навчального закладу, Т. Хедж виділяє 6 категорій листи по сфері їх вживання [114, 96]:

 Study writing  Social writing  Institutional writing
 essaysresearch reportssummariesreviewsannotationssynopsesreports  notes: - of condolence; - of thanks; - of congratulationslettersinvitationscablegramstelephone messagesinstructions  business lettersprogress reportsresumes / curriculum vitaeapplicationspublic noticesadvertisementscontractsmemorandaarticlesspeeches
 Personal writing  Public writing  Creative writing
 diariesjournalsshopping listsreminders for oneselfpacking listsaddressesrecipes  letters of: - enquiry- complaint- requestform fillingapplications (for memberships)  PoemsStoriesRhymesDramaSongsautobiography

Б. Л.К. Мазунова, вітчизняний дослідник культури писемного мовлення на іноземній мові, пропонує дещо інший перелік стилів і жанрів текстів для розвитку культури іншомовної письмової мови [50, 29]

 художній  публіцистичний  науковий  Діловий
 ПословицаПоговоркаРассказСказкаПовестьРоманБасняСтихиАнекдотЮмористический розповідь  газетна статьяІнтервьюДокладЗаметкаРепортажЛекціяОчерк  Стаття научная,научно-популярнаяКонспектТезисыРефератАннотацияКурсовая работаДіпломная работаМонографіяРезюмеРецензіяОтзив  РецептРекламаЗаявлениеСправкаДоговорБиографияЗаданиеИнструкцияАфиша СвідетельствоАнкетаРешеніе зборів Візовий збір ХарактерістікаВипіскаОтчетРаспіскаДоверенность Об'явленіеІнформація

У запропонованих класифікаціях, дослідники виділяють як подібні (creative writing - художній стиль, study writing - науковий стиль), так і специфічні групи (personal writing, social writing). Дані класифікації представляють великий теоретичний інтерес: відштовхуючись від них, можна провести порівняльно-порівняльний аналіз жанрів писемного мовлення в різних культурах, простежити сучасні тенденції розвитку того чи іншого стилю. Але нам, в першу чергу, важливо зрозуміти, чим відрізняються один від одного письмові форми. Що необхідно знати тому, хто пише, щоб оволодіти тим чи іншим видом письма? Які його особливості?

На прикладі тлумачення письмового жанру «привітання» професор Л.К. Мазунова пояснює, які характеристики жанру необхідно знати тому, хто пише для успішної комунікації.

«Вітання (П) - Це етикетні жанр малої форми. Про призначення цього жанру чітко висловився В. Даль: Вітати, привітати кого з ч'м',бути здоровим, прів'чать Кь свята або при радостном' случа', виявляти участь своє побажаннями. Дай Бог поздравствовать твбiь ще багато л'т! Здорово, щасливо прожити!

Типова логічна схема поздоровлення така:

1) звернення до вітаю;

2) привітання (часто із зазначенням свята / радісного випадку);

3) побажання вітаю;

4) із привітаннями.

Структурними елементами жанру «привітання» є: а) адресат (вітаю); б) адресант (із привітаннями); в) тема; г) мета; д) зміст; е) стиль; ж) форма.

На вибір стилю і, отже, форми та інших компонентів П вирішальний вплив справляє соціальний статус учасників ритуалу (а - в). Розрізняють три основних статусу учасників спілкування: 1) статус адресата П дорівнює статусу адресанта (наприклад, колега-колега, учень-учень), 2) статус адресата нижче статусу адресанта (наприклад, учень-учитель) і 3) статус адресата вище статусу адресанта ( наприклад, директор - учень / вчитель) »[48, 27].

Наведений приклад наочно показує, що навчання писемного мовлення включає, по-перше, знайомство з організаційнимиособливостями тексту того жанру, яким необхідно оволодіти студентам (форма). Особливостям письмових форм і жанрів необхідно навчатися. На жаль, порушуючи методичні закони, письмові завдання найчастіше використовують у вигляді домашнього завдання, без попередньої підготовки і обговорення як форми майбутнього твору, так і його передбачуваного змісту.

Важливе місце у змісті навчання письму, по Б.А. Лапідус, займає «вміння продукувати передбачені цілями навчання письмові тексти до прийнятої в даній національній культурі постійної композиційної схемою і навички використання мовних засобів, які обслуговують ці тексти» [42, 133]. Тому слід також навчати стилістичним особливостям певного жанру і риторичним моделям побудови тексту, прийнятим в культурі мови, що вивчається (зміст). Однак для виразною і переконливою (а не просто формально правильної) мови цього мало. Завдання викладача мов - навчити тих мовних засобів, які допоможуть коректно висловлювати свої думки.

Якщо навчання писемного мовлення буде орієнтоване на спілкування з читачем, то крім форми і змісту воно повинно буде включати навчання правилами презентації кінцевого тексту. Оформлення роботи - це візитна картка. Перше враження дуже сильно і зумовлює значною мірою те, наскільки уважно письмовий твір буде прочитано. Тому закінчений твір необхідно вміти грамотно оформити і подати, особливо якщо це домашня заготовка. Хороший письменник завжди подумає про зручність читачів, для яких він пише.

Таким чином, щоб комунікація на листі була ефективною, необхідно зосередити увагу на трьох основних компонентах: на зміст, форму і презентацііпісьменного тексту. Остання включає, в першу чергу, мовне оформлення тексту.

Питання і практичні завдання

1. Порівняйте класифікацію стилів і жанрів, запропонованих вітчизняними та зарубіжними дослідниками проблеми культури письма. Виділіть загальні і специфічні групи. Яка класифікація вам більше імпонує і чому?

2. Типи текстів часто мають загальноприйняті ознаки. Ознайомтеся з визначенням і тлумаченням жанрів «реферат» і «розклад». На цих прикладах поясніть, які характеристики жанру необхідно знати тому, хто пише для успішної комунікації.

реферат -письмовий доповідь або виступ по певній темі, в якому узагальнюється інформація з одного або декількох джерел. Реферати можуть бути викладом змісту наукової роботи, художньої книги і т.п.

Реферат має певну композицію:

1. Вступ. У вступі обґрунтовується вибір теми, можуть бути дані вихідні дані реферованих тексту (назва, де опубліковано, в якому році), повідомлені відомості про автора (П.І.Б., спеціальність, науковий ступінь, вчене звання), розкривається проблематика обраної теми;

2. Основна частина. Зміст реферованих тексту, наводяться основні тези, вони аргументуються;

3. Загальний висновок з проблеми реферату.

Реферат має наступні ознаки:

- Зміст реферату повністю залежить від змісту реферованих джерела;

- Містить точний виклад основної інформації без спотворень і суб'єктивних оцінок;

- Має постійну структуру.

Реферати пишуться зазвичай стандартним, клішірованний мовою, з використанням типологізованих мовних зворотів на кшталт «важливе значення має», «приділяється особлива увага», «піднімається питання», «робимо наступні висновки», «досліджувана проблема», «освітлюваний питання» і т. П . До мовних і стилістичними особливостями рефератів відносяться слова і мовні звороти, що носять узагальнюючий характер, словесні кліше. Їм, як правило, притаманні невизначено-особисті пропозиції, абстрактні іменники, специфічні і наукові терміни, властиві досліджуваної проблеми, слова-жаргонізми, дієприслівникові і причетні обороти. У рефератів особлива логічність подачі матеріалу і висловлювання думки, певна об'єктивність викладу матеріалу. Все це пов'язано не з убогістю лексики автора, а зі своєрідністю мови рефератів (особливо вузькоспеціалізованої спрямованості, де переважають жаргонізми, специфічні терміни і обороти).

Розклад -вид календаря (тобто, впорядкованість за часом), яке потрібно виконати інформації про майбутні (планованих або потім відбулися) події. Оформляється зазвичай у вигляді таблиці.

Розклад занятьв середній школі (вищому навчальному закладі) служить для зведення в єдину взаємопов'язану систему учнів (зазвичай у вигляді шкільних класів (навчальних груп)), вчителів (викладачів), уроків (навчальних предметів) і призначених для проведення занять місць - класів (аудиторій).

Розклад для вузіввельми відрізняється від розкладу для шкіл: так як в школах навчаються неповнолітні і під час навчання за них відповідають вчителі, то по шкільному розкладом учні повинні бути повністю зайняті (без «вікон»), в той час як для університетського це зобов'язання відсутня.

(По матеріалу www. Wikipedia.ru)

3. Виходячи з опису Л.К. Мазунова типових прорахунків навчання іншомовної письмової мови, припустімо, що необхідно знати тому, хто пише, щоб оволодіти тим чи іншим видом письма, які його особливості?

«Насправді ж ми маємо абсолютно протилежну картину: шаблонні твори з примітивним змістом компілятивного характеру, позбавлені індивідуальності і художності, недосконалі в логічному і композиційному планах, в формально-мовному і графічному оформленні, не відповідають жанрово-стильовим канонам і соціокультурним нормам освоюється мови і культури ».

4. Е. Джонс в монографії Text, Role, and Context: Developing Academic Literacies (1997), цитує Р.М. дещо:

The most important lesson for student writers to learn is that genres are socially real and that to participate effectively in a discourse community, one usually must adapt to (or around) readers 'generic expectations. Students should learn to notice genres, to make sense of genres, and even to renovate genres (Coe 1994: 165).

На підставі наведених слів, який можна зробити висновок про необхідність вивчення різних жанрів текстів та особливостей їх написання? В яких ситуаціях ці знання і вміння затребувані?
Попередня   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

розділ 3 | вступ | Розділ 1 | Базова лекція | Іншомовної письмової мови | Базова лекція | Grammatical Range and Accuracy | Норми культури іншомовної письмової мови. | Базова лекція | Academic performance of Russian students |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати