На головну

Базова лекція

  1. Базова ймовірність попадання
  2. Базова культура особистості та шляхи її виховання
  3. Базова культура особистості як основа змісту виховання в сучасній початковій школі. Напрями виховної роботи з молодшими школярами
  4. Базова лекція
  5. Базова лекція
  6. Базова лекція
  7. Базова лекція

Для вирішення проблеми формування культури іншомовного писемного мовлення необхідно виділити і описати відмінності в культурі писемного мовлення рідного і досліджуваного мов, що виникають на різних рівнях письмового тексту.

Для розробки принципів класифікації соціокультурних відмінностей, що виникають при сприйнятті письмових текстів, необхідно порівняти кілька класифікацій помилок на листі як вітчизняних, так і зарубіжних методистів. Зокрема, К. Тріббл [137] передбачає, що навчання певного жанру має включати знання:

- Структури та організації твору;

- Механізмів побудови аргументації;

- Стилістичних відмінностей досліджуваного жанру.

Цей поділ необхідних знань представляється лише частково правильним. Дійсно, базовим рівнем слід вважати рівень організації листи, тобто знання щодо структурування створюваного письмового твору. Однак знання механізмів аргументації, швидше за все, не є загальним критерієм, за яким слід виділяти таку групу, тому що жанр може і не припускати обов'язково аргументовано вибудуваної доказової бази (наприклад, описову есе або нарис). Швидше за все, мова повинна йти про знання моделей класичної риторики в цілому, які допомагають вибудувати будь-який тип висловлювання: розповідь, міркування або опис. Але і риторичні моделі не є головним критерієм, а входять в групу жанрово-стилістичних особливостей тексту. У зв'язку з цим логічно було б об'єднати другий і третій пункти класифікації К. Тріббл, яка, однак, не може вважатися вичерпною. Доповнити її представляється можливим з урахуванням схеми культурологічних невідповідностей на листі А. Брукса і П. Гранді, що включає також три рівні:

- Організаційний;

- лінгвістичний;

- Загальний або рівень соціології листа [102].

Перший рівень пов'язаний з організацією письмового твору. На другому рівні відмінності між письмовими культурами двох країн проявляються через стилістичні особливості жанрів і особливості норм культури писемного мовлення. Культурні відмінності на глибинному рівні соціології листи пов'язані з мотиваційною сферою пише і точно не позначені авторами класифікації.

Так як трирівнева система культурних розбіжностей, розроблена британськими вченими, знаходиться в одному ключі з теорією трирівневого розвитку мовної особистості Ю.М. Караулова [34], для визначення останнього рівня кінцевого варіанту моделі соціокультурних розбіжностей доцільно звернутися до досліджень мовної особистості Ю.М. Караулова. Додатковий рівень відмінностей в розумінні тексту автор визначає як мотиваційний. Це рівень задуму і інтерпретації цільових установок створення тексту.

Таким чином, соціокультурні розбіжності на листі можна позначити як відмінності організаційного, лінгвістичного і мотиваційного рівнів. Правомірність виділення даних рівнів соціокультурних відмінностей була підтверджена в ході аналізу соціокультурних помилок, що виникають у процесі створення текстів жанру «академічне есе».

Складнощі, що виникають на різних рівнях письмового тексту - організації тексту, мовного оформлення та змісту - ілюструють  негативні результати анкетування носіїв норми американського листи щодо культурологічної адекватності спілкування російськомовних студентів на листі, представлені Г.В. Єлізарової [23, 342].

Знання існуючих соціокультурних невідповідностей і облік їх в процесі написання твору дозволяє формувати культуру іншомовного письма.

Л.К. Мазунова [50] ідентифікує культуру іншомовного письмаяк здатність користуватися соціокультурно прийнятними іншомовними засобами і способами вирішення різноманітних завдань письмового спілкування. Серед вище згаданих коштів, в першу чергу, необхідно позначити норми культури іншомовної письмової мови.

В цілому, норми культури писемного мовлення універсальні. Не випадково, серед опорних навичок і умінь, вже сформованих у людей, тих, хто приступає до освоєння коштів письмового спілкування іноземною мовою, автор виділяє «деякі навички і вміння культури писемного мовлення на рідній мові, багато структурні елементи яких універсальні для письма на будь-якій мові. Це стосується здебільшого не зовнішнього оформлення тексту, а його внутрішньої, змістовної структури »[50, 29].

Безсумнівно, розуміння норм культури письма може варіюватися і їх пріоритетність може змінюватися від нації до нації. З одного боку, ці норми перетинаються. З іншого боку, ієрархія форм норми змінюється від мови до мови, хоча і залишається в межах варіювання кодифікований, тобто офіційно прийнятої певною спільнотою жанрової норми мови.

Завдання формування культури письма англійською мовою ускладнюється тим, що необхідно орієнтуватися на норми британської культури письма: "They can decide how far to respect the existing traditions of their learners and how far to modify them to be in line with British norms, especially when they are the norms of those who will be assessing the work "[120, 18].

Знання норм культури писемного мовлення на рідній мові має лежати в основі розвитку іншомовної письмової мови, необхідно, щоб пише навчився сприймати створюваний текст як читач або слухач, якщо текст призначений для публічного виступу. Створюючи базу культури письма, викладач готує студентів до загальноприйнятих вимог по письмових творів незалежно від мовної культури учнів: грамотне використання пунктуаційних та орфографічних правил (специфічно для письмової мови), а також відповідний ситуації, соціальним статусом адресата, вибір лексико-граматичних структур і стилю ( що перегукується з вимогами і до усного мовлення).

Основи грамотної письмової мови повинні закладатися в школі в процесі вивчення рідної мови, але практика показує, що викладачі іноземної мови змушені займатися не властивою їм роботою. Зокрема, Б.А. Лапідус виділяє наступні неспецифічні моменти, з якими доводиться стикатися викладачеві іноземних мов:

1) недбале оформлення рукописного тексту і недотримання елементарних правил пунктуації;

2) суцільне написання тексту без виокремлення абзаців;

3) недотримання універсальних правил створення удобочитаем тексту (таких, як норми розташування слів у реченні, більш розгорнутий виклад думки, використання омографів);

4) привнесення з усного мовлення в письмову фрагментарних побудов, неповних речень [42, 136].

Основні навички іншомовного письма, необхідні на початкових етапах формування культури писемного мовлення, включають чотири складові: дотримання правил пунктуації, орфографії, коректний вибір граматичних структур і стилю викладу. У вітчизняній методиці на просунутому етапі навчання іноземної мови прийнято особливу увагу приділяти з чотирьох складових грамотної письмової мови тільки двом: граматиці і стилю.

Б.С. Мучник визначає культуру писемного мовлення як «високий ступінь володіння граматичними і стилістичними нормами графічно фіксованої мови» [56, 8]. Підкреслена увага до цих двох аспектів пояснюється тим фактом, що при читанні больше утруднення викликають помилки в узгодженні відмінків, управлінні дієслів, стилістично не вписується в контекст слово, достаток повторів, ніж невірне написання слова або пропущена кома. «Подолання граматичних помилок і подолання стилістичних помилок - це як би дві послідовні ступені оволодіння мовною культурою, майстерністю письмового викладу думки» [56, 8].

На жаль, складний процес розвитку культури іншомовної письмової мови часто підмінюється навчанням граматиці і боротьбою за чистоту писемного мовлення від орфографічних і пунктуаційних помилок. Однак якщо ми звернемося до критеріїв оцінки екзаменаційних робіт міжнародних форматів, то параметр "accuracy " значно поступиться іншим нормативним стилістичним вимогам до тексту. "Help students realize that the course should focus more on clear writing than on correct grammar "[132, 8]. Замість методичного навчання граматиці в процесі розвитку навичок письмової мови перевагу слід віддати знайомству зі стилем і регістром досліджуваних жанрів.

Аналіз зарубіжної методичної літератури показує, що число і структура норм культури писемного мовлення значно варіюються. Деякі дослідники дають детальну класифікацію подібних норм:

- Effectiveness (дієвість),

- Unity (цілісність),

- Forcefulness (переконливість),

- Originality (оригінальність),

- Coherence (зв'язність),

- Clarity (ясність),

- Conciseness (виразність),

- Consistency (логічність),

- Completeness (завершеність) [78].

Найбільш проста формула культури писемного мовлення англійською мовою говорить: "Стислість + ясність" (Brevity + directness = efficiency), а в культурі писемного мовлення російської мови на перше місце ставляться «ясність» і «повнота».

Вимога стислості і лаконічності проявляється, перш за все, в мовному оформленні робіт. Багатослівність характеризується як недолік, а складні конструкції замість коротких фраз часом розглядаються як жаргонізми. Наприклад, багатослівним виразами be of the same opinion, as a matter of fact, of great theoretical and practical importance, on the grounds that перевага віддається односкладових agree, in fact, useful, since / becauseвідповідно [66].

Найбільша розбіжність між російською і британською культурами писемного мовлення виявляється в синтаксисі. Структура пропозиції в письмовій мовлення англійською мовою повинна бути якомога простіше - так легше простежити логіку розвитку ідеї. Якщо звернутися до вітчизняних описами по культурі писемного мовлення, там також виявляються поняття стислості і ясності. Вміння викласти думку найменшою кількістю слів (стислість) і уникнути необхідності перечитувати текст через непорозуміння при первинному сприйнятті (ясність) - незаперечні переваги. Однак російської мовної особистості, в цілому, не властиві спрощені синтаксичні структури, що наочно показують приклади вітчизняної класичної літератури. Ця риса проявляється і в процесі формулювання думки на іноземній мові, коли складніше зберегти точність задуму через точність його словесного втілення. Звідси і виникають великі пояснення і численні уточнення в спробі знайти найближче відповідність задуманому. В якійсь мірі перифраз можна вважати редагуванням під час роботи над чорновим варіантом письмового твору (rewriting while writing).

Ясна, точний виклад думки, просте за структурою, але з доброю доказовою базою - ось те, що допомагає виглядати письмовій роботі ефектно. Представники британських університетів в рамках самокрітікіотмечают своє надмірне захоплення простотою і ясністю викладу (over-explicitness of British writing) і упереджене ставлення до письмових робіт, що не відповідає цим вимогам. Однак самокритика є скоріше натяком на ті критерії, які слід мати на увазі при навчанні студентів писемного мовлення англійською мовою, ніж бажанням що-небудь змінити в суб'єктивній оцінці екзаменаційних робіт: "It's possibly somewhat arrogant and ethnocentric, for instance, to think that Spanish learners are invariably wrong not to be more explicit in their writing though if they want to satisfy assessors within the British system they will need to be so "[99, 31].

Британське надмірне захоплення простотою стилю, логічністю і доказовістю викладу призвело до того, що були виділені окремо такі критерії, як змістовність і організація, причому форма і технічне оформлення при перевірці робіт оцінюються практично однаково. "Weighing content and ideas twice as heavily as the other categories (organization and writing conventions) lets students know that you feel that the logic, clarity, and sincerity of the thoughts expressed are the most important aspects of their papers" [132, 9] .

Загальною нормою мови для двох мов - російської та англійської - є логічність, проте її інтерпретація трохи відрізняється. Для стилю англійської листи характерна логічність побудови тексту, чітка організація. Вітчизняні ж дослідники підкреслюють логічні помилки в поєднанні лексичних одиниць: «зіставлення несумісного», «відмінність тотожного», «уявне протиставлення» [56, 144].

У мовному оформленні логічність в культурі англійської письмової мови проявляється в коректному і своєчасному використанні вступних і союзних слів. Згідно з британськими дослідникам, майстерність письмового викладу думки, перш за все, виражається в логічності та чіткої структурної організації тексту.

Звернення Б.С. Мучника до вивчення стилістики викладу і виділення критерію логічності поряд з такими вимогами до тексту, як ясність, точність і стислість (критерій «повнота» буде обговорено далі) поклали початок тенденції перегляду системи оцінок письмового твору. У зарубіжній методиці в процесі навчання академічному письму на іноземній мові зазвичай рекомендується оцінювати результати за трьома категоріями:

1) зміст;

2) логічна організація і структура письмового твору;

3) технічні вимоги до оформлення тексту, а також орфографічні та пунктуаційні помилки [132, 9].

Однак у вітчизняній методиці навчання рідної мови прийнято оцінювати два аспекти: зміст і наявність / відсутність мовних помилок. В системі оцінок, а точніше, в їх відмінності, в черговий раз виявляється різниця у вимогах, пропонованих до писемного мовлення у вітчизняній та зарубіжній методиках навчання.

До понять логічності, ясності, точності і стислості слід додати також повноту висловлювання [56]. Остання отримала широкий розвиток, головним чином, в російській науці. У російській теорії культури писемного мовлення велика увага приділяється і ясності, і повноті писемного мовлення. Хто пише, здається, що все зрозуміло, тому деякі моменти можуть бути не зафіксовані в тексті. Такі похибки відбуваються в процесі перекладу експліцитно внутрішнього мовлення в розгорнуту письмову. Вони легко виявляються вже на початковій стадії редагування. Первісне сприйняття письмового тексту видає неоднозначність письмової пропозиції. Якщо при перевірці доводиться вдаватися до поворотного прочитання, можна припустити, що була пропущена інформація, яка вимагає вербального закріплення, або пропозиція містить морфологічний або синтаксичний омографів.

При формуванні культури іншомовного письма складність полягає не тільки в перекодировке різних видів мовленнєвої діяльності (з усного мовлення на письмову мову), але і в тому, що навчання письму на іноземній мові через призму діяльності читає передбачає наявність фонових знань про культуру країни потенційного читача і його менталітеті.

Збільшення частки письмової інформації на іноземних мовах, особливо англійською мовою, призвело до формування особливої ??письмовій мовної ментальності сучасної епохи

Д. Кристал зазначає, що сучасне суспільство прийшло до використання англійської мови повсюдно. При цьому письмовою варіанту також надано офіційного міжнародного статусу: «... це стосується всіх видів публікацій: літературним журналам, журналам за інтересами, коміксами, спортивним і науковим вісникам, технічним виданням, академічним журналам і багатьом іншим ... більшість наукових журналів, призначених для міжнародної аудиторії, видається англійською мовою »[110, 140]

Залишається відкритим питання про вплив, який чинить цей «глобальний» процес на культурні основи письма інших мов. Зокрема, описуються такі об'єктивні процеси, які вже впливають на письмові традиції різних мовних культур.

На базі англійської мови був створений новий письмовий стиль (rhetorical style), елементи якого активно впроваджуються по всьому світу:

"<...> The introduction of English into these (traditional) cultures through the mechanism of scientific information creates two kinds of problems: <...> the incorporation of English technical words into the lexicon and written text <...> and the incorporation into the rhetorical structure of a new rhetorical style which is based on English ... Both of these changes tend to destabilize even a standardized writing system. " Про це пишуть представники британської порівняльної риторики R.Kaplan, U. Connor, M. Clyne.

Повсюдне поширення риторичного (ораторського) стилю зробило певний вплив на англомовну письмову мову: а саме, відбулося зближення риторичного і наукового стилів в англомовній писемного мовлення. Основними вимогами до наукової мови стали її експресивність і доступне популярний виклад фактів.

У російській культурі відзначається вплив риторичного стилю на науковий стиль, пропагованої британськими авторами. Вітчизняні дослідники стверджують, що подібні зміни відбуваються в текстах різних жанрів: «письмова мова прагне до простоти і ефективності усного мовлення», за рахунок скорочення довжини пропозицій і довжини слів [36, 30].

Описаний процес скорочення надмірності мови, зокрема, спостерігається в поширенні англомовної терміносфери, яка завдяки обмеженості словозмінної і словотворчих засобів англійської мови розглядається як потенціал мови сучасної науки. «Ємність, прозорість, відносна простота англомовної номінації складних наукових процесів і явищ, типових для всіх сфер наукової та професійної діяльності XXI ст., Найбільш яскраво проявляється в нових, швидко розвиваються областях знання», відзначають автори статті «Англосфера як інноваційний потенціал сучасної науки» [5].

Необхідно відзначити, що культура англійської письмової мови, впливаючи на традиції в інших мовах, сама зазнає істотних змін, які потім знову через неї поширюються по всьому світу.

Англійська мова, поширюючись за допомогою сучасних технологій (Інтернет-спілкування, SMS-спілкування), зазнає їх негативний вплив на норми оформлення писемного мовлення і правила листи - орфографії, пунктуації, граматики, стилю. Це стає загальносвітовою тенденцією. Письмова мова є незворотнім стискається (редукується) під напором засобів електронної комунікації.

Можливо, під впливом англійської мови відбуваються і інші зміни у вітчизняній культурі листи. Їх вивчення представляється нам перспективним в рамках проблематики міжкультурного спілкування. Знання цих процесів, вміння враховувати сучасні тенденції письмової комунікації, безумовно, позитивно позначаться на взаєморозуміння пише і читача.

Питання і практичні завдання

1. Збої в процесі міжкультурної комунікації на листі можуть виникнути на різних рівнях письмового тексту - організації тексту, мовного оформлення та змісту.

Прочитайте наведені нижче два документа. Як ви вважаєте, чи складені вони російсько- або іншомовними офіційними особами? Чому ви так думаєте?

а) розділ прикладу особистої анкети, наведеної в книзі Л.В. Гришаєва і Л.В. Цурікову [19, 232]:

 Розділ 2 - Особисті відомості
2.1. Повністю П.І.Б. в тому вигляді, в якому вони вказані в паспорті. Прохання підкреслити прізвище 2.2. Номер паспорта
2.3. дата народження 2.4. Місце народження 2.5. громадянство
2.6. Підлога Чоловік y жіночий y 2.7. Сімейний стан: Не перебуваю в шлюбі y Одружений / заміжня y Розлучений (а) y Видавець / вдова y У розлуці y

б) приклад оголошення-реклами:

БУДЬ успішний!

Pre-testing no

Кембриджських екзаменів

Що таке pre-testing?

Матеріали, підготовлені Кембриджських Екзаменаційним Синдикатом;

- Строго витриманий формат іспиту;

- Результати - через 2 тижні з моменту проведення претестінга;

- Детальна оцінка всіх частин;

- Процентне співвідношення правильно виконаних завдань.

Запрошуємо ВНЗ і школи до співпраці!

Терміни подачі заявок на проведення pre-testing

 Час подачі заявки  Час проведення
 Липень серпень  вересень жовтень
 Вересень жовтень  листопад грудень
 січень  Березень
 Лютий  Квітень

Всі питання, що цікавлять можна задати по телефону XXXXілі по електронній пошті XXX @ XX

Вся додаткова інформація буде викладена на сайті www.XXXX

Вартість претестінга - XXXX

2. Проаналізуйте випадки неадекватного спілкування російськомовних студентів на листі, описані Г.В. Єлізарової, і знайдіть приклади соціокультурних помилок на кожному рівні створення тексту:

а) на рівні організації письмового твору, тобто рівні логічного структурування тексту;

б) на лінгвістичному рівні, тобто рівні стилістичних відмінностей досліджуваного жанру;

в) на мотиваційному рівні, тобто рівні задуму створення тексту.

«Негативні результати анкетування носіїв американської культури щодо культурної адекватності поведінки російських студентів і викладачів»

Анкета, запропонована для заповнення, призначалася для виявлення культурної адекватності / неадекватності поведінки російських студентів і викладачів і включала питання, що стосуються невербального, вербального і власне академічного аспектів поведінки. Виділення академічного аспекти мовної поведінки російських студентів пов'язано з особливостями системи освіти в США. У цій системі всі види контролю знань (як проміжного, так і підсумкового) і навичок студентів здійснюються тільки в письмовому вигляді.

 Попередня   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

ENGLISH PHENOMENON IN RUSSIAN INTERPRETATION | розділ 3 | вступ | Розділ 1 | Базова лекція | Іншомовної письмової мови | Базова лекція | Grammatical Range and Accuracy | Культурологічні особливості академічної письмовій мові | Базова лекція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати