Головна

Автоматизоване робоче місце (АРМ) працівника органів внутрішніх справ. Загальне уявлення

  1. Апарат держави і його місце в механізмі держави
  2. АРМ працівника оперативного підрозділу кримінальної міліції
  3. Бюджетна система складається з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.
  4. В органах внутрішніх справ
  5. В органах внутрішніх справ ...475
  6. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату

Слід підкреслити, що поняття автоматизму має різний смисл стосовно біологічної, технічної або соціальної системи.

Щодо худоби і людей поняття автоматизму дій пов'язане з поняттям динамічного стереотипу, з відсутністю або послабленням контролю кори головного мозку (свідомості) за звичними рухами тіла.

У технічних та соціальних системах поняття автоматизму управління пов'язане тільки з використанням управляючих технічних пристроїв. При цьому важливо розрізняти механізацію діяльності від її автоматизації.

Механізація - це застосування будь-яких технічних засобів для підвищення ефективності виконавських, виробничих, фізичних функцій. Механізація існує і в управлінській діяльності. Вона означає використання радіо- і телефонного зв'язку, ксеро-копіювальної та іншої розмножувальної техніки, диктофонів, арифмометрів, друкарських машин, калькуляторів, приладів та всіх інших засобів, які дістали назву "організаційна техніка".

Автоматизація управлінської діяльності - це використання таких технічних пристроїв, котрі здатні виконувати деякі інтелектуальні функції управління, тобто тією чи іншою мірою заміняти людський мозок, а не просто полегшувати його роботу.

У технічних системах автоматизація може бути доведена до вищого ступеня, тобто до повного автоматизму управління. Автоматизм не обов'язково означає повну автономність системи, бо вона може керуватися іншою технічною системою. Але при автоматизмі досягається на якійсь час автономність від людини, від її мозку. Такі системи називаються системами автоматичного управління (САУ). Приміром, літак, що керується автопілотом, або верстат-автомат, що керується ЧПУ (числовим програмним управлінням).

У соціальних системах автоматичного управління бути не може. Можливі лише два види управління: неавтоматизоване і автоматизоване. У першому випадку людськими або людино-машинними системами керують люди і тільки люди, як це було протягом усієї історії (традиційне управління). У другому випадку людьми та людино-машинними системами керує людино-машинна система, в котрій всі інтелектуальні управлінські функції здійснюються людьми та ЕОМ.

Повна автоматизація до ступеня автоматичного управління, тобто передача всіх функцій управління людьми комп'ютеру,


практично не можлива з технічного погляду і не припустима з морального.

Автоматизація управління органами внутрішніх справ почалася з 1970 року і має свою досить цікаву історію, яка може бути предметом самостійного дослідження, але в зв'язку з розглядуваним питанням про автоматизоване робоче місце співробітника органів внутрішніх справ не зайве зауважити, що на початку 80-х років стало ясно - стратегію в автоматизації управління органами внутрішніх справ слід змінити. Була розроблена нова стратегія, котра у 1985 році дістала схвалення, а з 1986 року почала здійснюватися на практиці. Нову стратегію можна було б назвати "автоматизація інформаційного забезпечення управлінської діяльності" (а не автоматизація управління), що на тому етапі розвитку вітчизняної техніки виглядало більш реальним завданням. Стратегія передбачала розвиток автоматизації "знизу догори" і "від периферії до центру". В її основу була покладена концепція "автоматизованого робочого місця" (АРМ) як комплексу автоматизації інтелектуальної праці конкретного працівника. Згідно з цією концепцією автоматизації інформаційних процесів основна увага приділялася створенню та накопиченню інформаційних масивів, тобто автоматизованих баз і банків даних (АБД), а обробка даних переносилася з першого на друге місце.

Після скасування МВС СРСР колишні союзні республіки пішли в цій сфері своїми шляхами, однак, головна увага приділялася оснащенню міськрайлінорганів персональними ЕОМ, розвитку мережі термінальних пристроїв, поступовому засвоєнню методів роботи з ЕОМ масами "низових" працівників органів внутрішніх справ. Співробітники базового основного рівня мали на власному досвіді переконатися в корисності, ефективності ЕОМ взагалі і автоматизованих робочих місць (АРМ) зокрема. Це є необхідною умовою для об'єднання окремих, локальних підсистем в інтегровані системи і для наступного створення єдиної, загальнодержавної відомчої системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності.

Сучасний стан автоматизації в органах внутрішніх справ характеризується наявністю значної кількості АІС (автоматизованих інформаційних систем) самого різного призначення: профілактичного, оперативно-розшукового, виробничо-економічного, спеціального (криміналістичні обліки, наприклад). Але найчільніше місце серед усієї решти належить АІСУП (автоматизовані інформаційні системи управлінського призначення).

У серпні 1992 року ГІБ МВС України розпочав роботи по створенню Єдиної системи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ МВС України (ЄСІЗ), котра має стати основою державної автоматизованої системи кримінологічної інформації, аналізу і прогнозування злочинності (ДАСКІ), розробка якої здійснюється згідно із Розпорядженням Президента України "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби із злочинністю


та зміцнення правопорядку в Україні" від 28 вересня 1992 р. № 150/92-рп.

Єдина система інформаційного забезпечення - це система обробки даних, в котрій інформація переробляється за єдиною схемою, на основі єдиних для різних задач вихідних та нормативно-довідкових матеріалів. Це означає, що всі процедури обробки даних розглядаються як взаємообумовлені елементи нерозривного процесу. Різниця в організації традиційних систем та ЄСІЗ пов'язана зі зміною спрямованості потоків інформації та централізації процедур обробки відомостей, що дасть змогу ліквідувати деякі автономні, багато в чому дублюючі одна одну системи збирання, переробки даних, що організовуються кожним підрозділом управління.

Основними принципами функціонування ЄСІЗ є:

увід вихідної та корегуючої інформації в базу даних (БД) безпосередньо від джерел її виявлення та фіксації на момент виникнення;

можливість перевірки в момент здобування інформації та прийняття рішення наявності в базі даних якихось відомостей про особу, подію та предмет, увід тільки додаткової або корегуючої інформації;

можливість здійснення безпосередньо з робочих місць співробітників органів внутрішніх справ доступу до бази даних для вводу і корегування відомостей, звернення з запитами про пошук та здобування потрібних даних, візуального перегляду наявної інформації, відбору необхідної та виводу її при необхідності для друку;

зведення в єдиний інформаційний ввід даних, що виявляються в різний час та на різних стадіях оперативно-службової і процесуальної діяльності співробітниками усіх служб і підрозділів органів внутрішніх справ, надання їм можливості багаторазового та багатоцільового використання всієї накопиченої інформації (з урахуванням обмежень санкціонованого доступу);

автоматизація процесів комплексування інформації, її зіставлення та аналізу, логічного контролю та виявлення суперечностей в даних, а також ініціативної видачі інформації.

^ Вищевикладені принципи дають змогу реалізовувати якісно новий підхід до розв'язання питання використання засобів обчислювальної техніки в діяльності органів внутрішніх справ. Система передбачає автоматизацію всіх основних видів оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної, профілактичної та управлінської діяльності, спрямованих на розкриття та розслідування злочинів.

Актуалізація наявних даних інформаційних фондів здійснюється як на першому етапі, так і в процесі внесення відомостей іншими підрозділами органів внутрішніх справ. Наприклад, відомості про наявність вогнепальної зброї у суб'єкта, який вже перебуває на автоматизованому обліку, вносить надалі працівник


дозвільної системи; про наявність автомототранспортних засобів - співробітник ДАІ; про зв'язки раніше засуджених - дільничний інспектор, співробітник карного розшуку, інспекції виправних робіт і виправно-трудових установ за місцем відбування покарання і т. ін.

Внесення відомостей співробітниками різних служб за родом своєї функціональної діяльності та їх автоматичне інтегрування щодо конкретного суб'єкта обліку в інформаційних фондах системи дає змогу істотно підвищити ефективність їх використання на рівні міськрайлінорганів. Створення єдиної трьохрівневої інформаційної системи (МРЛОВС - УМВС, УМВСТ - МВС України), яка відповідає рівням управління в системі, безумовно поліпшить її інформаційні можливості.

Створення єдиної інформаційно-обчислювальної мережі (ЄІОМ) органів внутрішніх справ України дозволить:

інтегрувати бази даних та обчислювальні ресурси, сформувати та супроводжувати проблемно-орієнтовні банки даних масового використання по всіх напрямах діяльності органів внутрішніх справ;

забезпечити оперативний доступ користувачів до баз даних різного призначення безпосередньо з робочих місць співробітників незалежно від їх віддаленості відносно місця концентрації даних;

впровадити безпаперову інформаційну технологію на усіх рівнях функціонування органів внутрішніх справ;

забезпечити інформаційну взаємодію з базами даних інших державних, у тому числі правоохоронних, органів, а також з поліціями інших держав та міжнародними поліцейськими організаціями.

Інформація з нижнього рівня на верхній має надходити безпосередньо із підрозділів внутрішніх справ по телефонних і телеграфних каналах зв'язку. Через відсутність у ряді підрозділів засобів обчислювальної техніки допускається надходження частки інформації у вигляді первісних документів обліку, кількість яких має бути значно зменшена, а структура - спрощена. Надалі, у міру оснащення міськрайлінорганів засобами обчислювальної техніки, буде здійснено перехід на безпаперову технологію обробки інформації, за якою автоматизоване робоче місце (АРМ) стане обов'язковим елементом інформаційної структури системи.

Що ж таке АРМ?

АРМ (автоматизоване робоче місце) - це сукупність технічних, програмних, математичних та інформаційних засобів для істотного підвищення ефективності усіх процесів обробки інформації та прийняття рішення людиною.

У масштабі усього суспільства розроблено АРМ для адміністратора, економіста, фінансиста, диспетчера, юриста, інспектора, інженера, технолога, конструктора та ін.

На базі цих функціональних АРМів створюються набори для управлінців різного рівня та сфер управління.


Для забезпечення цілісності системи управління та виробництва для організації необхідно створювати сукупність сумісних автоматизованих робочих місць (САРМ), котра включає:

АРМ, АСУ та інші аналогічні системи;

мережі зв'язку;

забезпечуючі засоби (технічні, програмні та інформаційні).

САРМ виключає проміжні ланки по уводу, передачі, прийому інформації. При цьому істотно підвищується достовірність і цінність інформації. У рамках програмного забезпечення революційний вплив справляє нова ідеологія multimedia (різноманітність в одночасному поданні інформації). Мультимедіа заснована на цифровій обробці аналогового відеосигналу. Основу цієї технології складають ефективні методи здобування (створення), обробки та передачі інформації.

Як доводить практика, найбільш ефективно інформатизації піддаються такі види діяльності, як: бухгалтерський облік; правове, довідкове та інформаційне забезпечення; організація праці керівника; економічна та фінансова діяльність; навчання.

Основними елементами інформатизації управлінської діяльності є: програмне забезпечення, комп'ютерні засоби, мережі зв'язку та оргтехніка.

Оргтехніка включає: копіювальні автомати, телефони (радіотелефони), телефакси, пейджери, переговорні пристрої, міні-типографії, ламінатори, знешкоджувачі документів, сейфи, офісні меблі і т.ін.

Організація обробки інформації за допомогою комп'ютерів може здійснюватися локально (без мережі) та інтегровано (за допомогою комп'ютерної мережі). При локальній організації встановлюються не зв'язані між собою комп'ютери з відповідним програмним забезпеченням. При сітьовій організації створюється внутрішній зв'язок ресурсів усіх комп'ютерів та програмного забезпечення. При цьому формується єдина база даних та база знань. Кожний тип організації має свої переваги та хиби.

Одним з головних компонентів АРМ, що створюються на базі персональних комп'ютерів, є програмні засоби. Зусиллями розробників в органах внутрішніх справ тепер створені типові АРМи користувачів для виконання широкого кола завдань оперативно-службової діяльності.

Структура конкретних інформаційних технологій повинна повністю випливати із структури управління системою і має відповідати таким вимогам: висока відповідальність виконавців за збирання та обробку даних, раціональне використання робочого часу управлінця; ієрархічність процесів збирання та здобування інформації; максимальна надійність та оперативність її здобування.

Невідповідність інформаційної та організаційної структур управління не дозволяє повністю усунути диспропорції, які існують у рівнях автоматизації управлінських і чисто інформаційних робіт, тобто не завжди зберігається відповідність інформаційного


апарата управлінському. Якщо прийняти до відома, що вдосконалення управлінського процесу здійснюється на основі глибокого розподілу і кооперації праці, диференціації операцій обробки даних і управління, то стає очевидним, що при проектуванні Єдиної інформаційно-обчислювальної системи (ЄІОО треба чітко розрізняти в її структурі певні технологічні рівні. Важливо виділити два з них: нижній - рівень підготовки та циклічної обробки даних, який здійснюється при безпосередній участі низової управлінської ланки; верхній - рівень, на якому зосереджені функції подання необхідної інформації управлінцям більш високого рангу (міністру, начальнику УМВС, їх заступникам, керівникам служб). Це положення приводить до концепції побудови дворівневих автоматизованих систем з централізовано-розподіленою схемою збирання, обробки та подання інформації. Нижній рівень такої ЄЮС являє собою розподілену систему (термінальний комплекс або локальна мережа ЕОМ), яка, по суті, є інформаційним двійником галузевої служби. Верхній - своєрідний центр адміністративного доступу, зорієнтований на оперативний прийом запитів та видачу керівництву різних даних, включаючи їх спеціальну обробку (статистичну, підготовку підсумкових форм, прогнозну оцінку, порівняння і т. ін.).

Така побудова АСУ дасть змогу здійснити підбір даних безпосередньо на робочих місцях виконавців при сумісному використанні ними бази і системи передачі даних, подавати керівництву релевантну (вибіркову) інформацію. Розгляд таких автоматизованих систем, як окремого типу систем автоматизації виправдано тими значними витратами, котрі виникають при установці абонентських пунктів (дисплеїв, цілих АРМ) безпосередньо на робочих столах керівників верхніх ланок.

30.2.1. Автоматизоване робоче місце керівника органу внутрішніх справ (АРМ-К)

До теперішнього часу перелік розроблених та впроваджуваних АРМ в органах внутрішніх справ містить в основному АРМ для низової ланки управління та представників галузевих служб, які, до речі, використовуються не дуже інтенсивно.

Прикладом подібних АРМів може бути АРМ керівника міськраивідділу, розроблене лабораторією № 5 Науково-дослідного інституту проблем боротьби зі злочинністю Національної академії внутрішніх справ (теперішня назва)2. Воно призначене для автоматизації управлінської діяльності керівника міськраивідділу внутрішніх справ (рис. 30.1).

2 Див.: Звіт по темі "Ділова гра 'Інформаційні системи і техноло-гії в діяльності міськрайлінорганів внутрішніх справ" (Науково-дослідний центр УАВС - Інв. № 1310. Справа № 39. Том 2).


Рис. 30.1. Інформаційно-логічна модель АРМ-"Керівник"

АРМ-"Керівник" (АРМ-К) забезпечує:

подання інформації про оперативну обстановку;


контроль виконання наказів, вказівок та інших документів вищестоящих органів, планів робіт органу, а також управлінських рішень щодо слідчо-оперативних дій та попередніх оперативно-розшукових заходів щодо розкриття злочинів;

подання інформації про сили і засоби міськрайоргану;

подання інформації про нерозкриті злочини;

подання статистичних даних, необхідних для оцінки та визначення ефективності роботи органу внутрішніх справ;

можливість планування робочого часу на день, тиждень, місяць, квартал, півріччя, дев'ять місяців, рік.

АРМ-"Керівник" складається із таких автоматизованих іп-формащино-пошукових систем (АІПС) або задач-

АІПС-"Спі вробітник";

АІПС-"Нерозкритий злочин";

АІПС-"Кримі пальна справа";

АІПС-"Контроль";

АІПС-"План".

Структура банку даних "Міськрайвідділ" та баз даних Особовий склад", "Нерозкритий злочин", "Кримінальна справа" не розроблені спеціально для АРМ-К. Використовуються вже існуючі БД функціональних АРМів служб МРОВС та банку даних інформаційно-криміналістичної системи, в яких для них відбираються окремі поля (реквізити).

АРМ-К має два режими функціонування:

режим контролю (нагадування);

основний режим роботи.

У режимі контролю (нагадування) АРМ дозволяє отримати інформацію про:

події, що були зареєстровані у черговій частині, і термін прийняття рішення, за яким закінчується Сьогодні" або "Завтра";

нерозкриті злочини;

стан виконавської дисципліни в органі.

Основний режим роботи з АРМ-К забезпечує:

контроль виконавської дисципліни;

роботу з документами;

подання інформації про нерозкриті злочини;

роботу з довідниками.

Режим"Контроль виконавської дисципліни" забезпечує подання:

статистичної інформації про повідомлення і події, що були зареєстровані та розглянуті за КОЗП, згідно з наказами МВС України від 18 жовтня 1993р. №701 "Про організацію роботи органів внутрішніх справ щодо розкриття злочинів" та від 26 листопада 1991 р. № 500 "Про порядок прийому, реєстрації, обліку і розгляду заяв і повідомлень" у вигляді таблиці з такими реквізитами:

1. Всього зареєстровано.

2. Порушено кримінальних справ.


За ними прийнято рішення:

3. Заведене протокольне провРдження.

4. Відмовлено в порушенні кримінальної справи.

5. У тому числі за п. 1-2 ст. 6 КПК.

6. Передано за належністю.

7. Інформація про злочини не підтвердилась.

8. Залишилось нерозглянутих заяв та повідомлень.

Рішення по інформації прийняті в строк:

9. До 3-х діб.

10. Від 3 до 10 діб.

11. Понад 10 діб;

Статистичної інформації про порушення строків розгляду заяв та повідомлень^ вигляді таблиці із такими графами:

1. Всього за КОЗП.

2. Працівниками карного розшуку.

3. Працівниками підрозділу боротьби з економічною злочинністю.

4. Працівниками ДАІ.

5. Слідчими.

6. Штатними дізнавачами.

7. Працівниками ДПН.

8. Дільничними інспекторами.

9. Іншими службами;

Статистичної інформації про виконання документів у вигляді таблиці з такими графами:

1. Виконавець.

2. Всього документів, які потрібно виконати. І з них:

3. Виконано в строк та достроково.

4. Перенесений строк виконання .-

5. Виконано з порушенням строку.

6. Не виконано;

Інформація про події, по яких необхідно негайно прийняти рішення.

Режим"Роботи з документами" забезпечує:

введення нового документа;

перегляд існуючих документів;

вилучення непотрібних документів.

Режим"Роботи з довідниками" забезпечує:

введення нового довідника;

роботу з існуючими довідниками;

коригування існуючих довідників;

вилучення непотрібних довідників.

Інформаційно-логічна модель АРМ-"Керівник", про яку йде мова, може мати такий вигляд (рис. 30.1).

База даних "АРМ-К" використовує файли баз даних АРМ-"Чергова частина", "Кадри" та "Статистика" як безпосередньо,


підключаючи їх до себе, так і опосередковано, відбираючи окремі дані із відповідних файлів до своєї бази даних.

Питання про АРМ для керівників (АРМ-К) залишається поки що не розв'язаним. Головним у його вирішенні має бути створення економічних та ефективних засобів спілкування керівника з інформаційним підрозділом органу внутрішніх справ. З цією метою треба визначити раціональні переліки засобів, що входять в АРМ-К, їхні типи, габарити, зовнішній вигляд, характер застосування цих засобів з урахуванням специфіки праці управлінця і ергонометричних вимог.

При побудові АРМ-К важливо створити сприятливі умови для оперативного та надійного подання керівникові потрібних даних. Можна навести чимало прикладів, коли встановлені на столах керівників відеотермінали практично не використовуються. Чому? Очевидно, не тільки через технологічні проблеми спілкування людини з новою ін4)0рмаційною технікою чи консерватизм керівників. Головним є неповне врахування принципу максимального "вбудовування" елементів нової інформаційної технології в технологію управління, що склалася. При спробі практичного здійснення персональних програмно-технічних заходів пору шується природний процес вироблення управлінського рішення. Адже навіть при самій простій і звичайній мові управлінець повинен "переключити" увагу спочатку на правильний ввід запиту з клавіатури терміналу, а -потім на аналіз даних, які висвітлюються. В результаті знижується оперативність вироблення управлінського рішення. Постає запитання, як же "примирити" нові засоби інформаційної техніки із реальною технологією управління?

Вивчення недоробок і прорахунків АРМ показує, що АРМ-К за своїми функціональними можливостями та методами побудови має принципово відрізнятися від АРМ дільничного інспектора, слідчого або експерта-криміналіста. На думку М. С. Вертузаєва, правильні рішення по створенню АРМ-К необхідно шукати шляхом об'єднання елементів традиційної технології управління з новими програмно-технічними засобами її автоматизації3. У зв'язку із цим він пропонує свою схему оснащення керівних працівників технічними засобами. Принциповим моментом в ній є суміщення звичайного пристрою зв язку (селектора чи переговорного пристрою) із засобами оперативного відображення інформації (позаклавішний дисплей з невеличким екраном та мініатюрним друкарським пристроєм). При такій автоматизації керівник, запитуючи потрібні дані, звертається через переговорний пристрій до оператора обчислювального центру, котрий вводить запит в систему на формалізованій мові предметної галузі і одночасно адресує вивідні дані на пристрій їх відображення в кабінеті

3 Див.: Вертузаев М. С. Некоторме подходм к построению единой информационно-вмчислительной сети органов внутренних дел // Ин-формационнмй бюллетень ГРІЦ МВД РФ. - 1992. - Вмп. 18. - С. 15.


керівника. Інформація може виводитись як на екран чи друкарську машинку, так і на принтер. Крім того, підготовка потрібних даних або їх попередня обробка може здійснюватися в діалозі керівника з оператором ЕОМ. Перевагами подібної схеми автоматизації є:

пряме сприяння засобів автоматизації управлінському процесу;

максимальна орієнтація елементів інформаційної технології (на даному етапі її розвитку) на особливості праці керівника;

забезпечення більш безпосереднього та досконалого інформаційного зв'язку керівника з підлеглими співробітниками на робочих місцях.

Безумовно, оператор обчислювального центру (під керівництвом інформаційного експерта, до функцій якого може входити відстежування інформаційних потоків у галузевих службах та вироблення заходів щодо стандартизації та раціоналізації процесів їх обробки) може водночас обслуговувати керівників галузевих служб і здійснювати (за завданням керівників) попередній підбір матеріалів до засідань колегії, оперативних та інших нарад і т. п.

Потрібно звернути увагу на значне зниження рівня собівартості засобів автоматизації, котрого можна досягти в результаті оснащення АРМ керівників більш дешевими, ніж традиційні відеотермінали, безклавішними дисплеями та друкарськими пристроями.

Таке АРМ-К в загальному спектрі засобів автоматизації управлінського процесу знаходиться десь посередині між повністю персоналізованими засобами (ППЕОМ) і засобами жорсткої автоматизації (подання керівнику різних звітів і графіків відповідно до запитів, що були передбачені при проектуванні ЄІОС). Очевидно, що за такою формою автоматизації раціональніше організовується зв'язок між апаратом управління та інформаційною службою. Більш того, створюються передумови для реалізації гнучкої групової інформаційної технології в системах автоматизації організаційного управління. У цьому разі кожний із кінцевих користувачів готує дані у формі, яка зручна для користування всією групою працівників управлінського апарату.

Робота над створенням АРМ-К ведеться з додержанням того чи іншого ступеня інтенсивності практично постійно. На цей процес впливають як об'єктивні, так і суб'єктивні чинники. Впровадження нових елементів інформаційної техніки і технології викликає потребу в модернізації, а в деяких випадках - в істотній перебудові структури технологічних операцій обробки даних та програмно-технічних засобів, що вимагає значних капітальних та експлуатаційних витрат. У зв'язку з цим найбільш оптимальним тепер виявляється інтегральний підхід до розробки комплексу програмно-технічних засобів, що максимально відповідають як вимогам ЄІОС, так і задачам розроблення нових методів і засобів інформаційних технологій. Мета такого підходу - створити інструментально-технологічний комплекс для вироблення і практичної реалізації концепцій та принципів "безпаперової" технології


обробки інформації в ЄІОС. Створення вказаного комплексу в інформаційній службі органів внутрішніх справ дозволить виконати такі завдання:

перевірити на практиці функціональні можливості нових засобів інформаційної техніки і технології та розробити раціональні методи їх застосування в умовах конкретної інформаційно-обчислювальної мережі;

достовірно визначити ті об'єкти автоматизації, в котрих впровадження більш досконалих методів і техніки обробки інформації створить можливість підвищити ефективність управлінської та оперативно-службової діяльності;

визначити і уточнити критерії оцінки рівня розвитку програмно-технічних засобів автоматизації і оргтехніки та спрогнозувати напрями їх подальших модифікацій та замін в конкретних інформаційних технологіях;

здійснити в ході розробки ЄІОС послідовне збалансоване нарощування -комплексу програмно-технічних засобів у чіткій відповідності дійсним потребам галузевих служб у засобах автоматизації управлінської та оперативно-службової діяльності;

сприяти підготовці та пропаганді нововведень у сфері інформаційних технологій, засобів автоматизації та оргтехніки.

30.2.2. Автоматизоване робоче місце - "Чергова частина ОВС"

АРМ - "Чергова частина ОВС" призначене для автоматизації рутинних операцій оперативного чергового, насамперед занесення до БД оперативної інформації про правопорушення та інші події, необхідних відомостей для відповідних обліків, що використовуються у боротьбі зі злочинністю, а також опрацювання цієї інформації (програмними засобами) для отримання узагальнюючої та статистичної інформації у документованому вигляді.

АРМ-"Чергова частина ОВС' забезпечує виконання таких функцій:

реєстрацію заяв, повідомлень та іншої інформації, що надходить про злочини і події, здійснення контролю за їх виконанням у встановлені законом строки;

реєстрацію правопорушників, доставлених до чергової частини;

збирання та опрацьовування відомостей про оперативну обстановку на території, що обслуговується, для інформування керівництва міськрайоргану та відповідних галузевих підрозділів.

АРМ-"Чергова частина" складається із таких автоматизованих інформаційно-пошукових систем (АІПС) або задач:

АІПС-;;Зведення";

АІПС-"Нерозкриті злочини";

АІПС-"Доставлені особи".
  93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   Наступна

Зміст кадрової функції управління та її нормативна регламентація в системі органів внутрішніх справ | Поняття та класифікація кадрів в органах внутрішніх справ | Вимоги, що пред'являються до кадрів органів внутрішніх справ | Організація роботи з кадрами в органах внутрішніх справ | Поняття і значення матеріально-технічного і фінансового забезпечення управління органами внутрішніх справ | Організація матеріально-технічного та фінансового забезпечення управління органами внутрішніх справ | Шляхи вдосконалення матеріально-технічного і фінансового забезпечення управління органами внутрішніх справ | Поняття наукової організації праці, її особливості в органах внутрішніх справ | Організація раціонального використання робочого часу | Створення сприятливих умов праці |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати