На головну

Способи забезпечення виконання зобов'язань (неустойка, застава, завдаток, порука, гарантія, утримання).

  1. Iii) повідомлення для загального відома будь-якими засобами подання та виконання своїх творів.
  2. Quot; Стаття 6. Зобов'язання щодо технічних заходів
  3. Quot; Стаття 7. Зобов'язання щодо інформації про управління правами
  4. VII.2.2) Способи набуття права власності.
  5. VIII ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
  6. VIII.1.1) Поняття, реквізити та підстави зобов'язання.
  7. VIII.1.2) Сторони в зобов'язанні.

Закон або договір можуть передбачати спеціальні заходи, покликані забезпечити інтереси кредитора в разі невиконання або неналежного виконання боржником зобов'язань. Вони мають на меті спонукати боржника виконати зобов'язання відповідно до вимог закону або договору.

Стаття 310 ЦК дає перелік способів забезпечення виконання зобов'язань- неустойка, застава, утримання майна, гарантія, порука, завдаток.

Ці способи забезпечення виконання зобов'язань сприяю виконанню зобов'язань і дають кредитору можливість запобігти або зменшити негативні наслідки, які можуть виникнути у нього при невиконанні чи неналежному виконанні боржником зобов'язання.

Неустойка (штраф, пені) - Визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредитору в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання, зокрема, в разі прострочення виконання. Угода про неустойку повинне бути зроблено у письмовій формі незалежно від форми основного зобов'язання. Недотримання письмової форми тягне недійсність угоди про неустойку.

Грошова сума, яка складає неустойку, визначається законом або сторонами в договорі у вигляді відсотків до неисполненной частини зобов'язання в кратному розмірі по відношенню до суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання, а також у твердій грошовій сумі.

Неустойка встановлюється у вигляді штрафу або пені. Штраф - твердо встановлена ??в законі або договорі сума, яка справляється з несправного боржника або відсоток від суми зобов'язання. Пеня встановлюється на випадок прострочення виконання зобов'язань і обчислюється у відсотках по відношенню до суми зобов'язання, що підлягав виконанню на певний термін. Пеня стягується за кожен день прострочення.

Існує договірна і законна неустойка. Договірна неустойка, тобто неустойка, встановлена ??угодою сторін, повинна бути оформлена в письмовому вигляді незалежно від форми основного6 зобов'язання. Недотримання письмової форми тягне недійсність угоди про неустойку.

Законна неустойка встановлюється законодавством і кредитор має безумовне право вимагати її сплати боржником у разі порушення ним прийнятих на себе зобов'язань. Таке право кредитор має незалежно від того, чи передбачена обов'язок сплати неустойки угодою сторін.

застава (Ст.315-339). Запорукою є передача боржником матеріальних цінностей кредитору в забезпечення виконання зобов'язання. Суть застави полягає в тому, що вимоги, що виникають у кредитора у зв'язку з невиконанням забезпеченого заставою зобов'язання задовольняються з вартості закладеного майна. Застава виникає як в силу договору, так і на підставі акту законодавства. Предметом застави може бути будь-яке майно, в тому числі речі і майнові права (вимоги), за винятком майна, виключеного з обороту, вимог, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема, вимог про аліменти, про відшкодування шкоди здоров'ю та інших прав, уступка яких іншій юридичній особі заборонена законом.

Договором або законодавством можуть бути передбачені наступні види застави:

заставу, при якому предмет застави залишається у заставодавця; іпотека; заставу товарів в обороті; заклад; заставу прав і цінних паперів; заставу речей у ломбарді.

Договір про заставу має бути укладений у письмовій формі.

У разі невиконання зобов'язання заставодержатель має право одержати задоволення своєї вимоги з вартості закладеного майна.

завдаток (Ст.351-352 ЦК). Завдатком визнається грошова сума, що видається однією з договірних сторін у рахунок належних з неї за договором платежів другій стороні в підтвердження укладення договору в забезпечення його виконання.

Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов'язання застосовується як у відносинах між громадянами, так і в стосунках між або за участю юридичних осіб. Угода про завдаток незалежно від суми завдатку має бути зроблено у письмовій формі.

Якщо зобов'язання припиняється до початку його виконання за угодою сторін, завдаток повинен бути повернений стороні, його сплати. Поверненню підлягає завдаток при припиненні зобов'язання внаслідок неможливості його виконання.

Якщо за невиконання зобов'язання винна сторона, що дала завдаток, він залишається в іншої сторони. Якщо за невиконання договору відповідальна сторона, яка одержала завдаток, вона зобов'язана сплатити іншій стороні подвійну суму завдатку.

Понад те, сторона, відповідальна за невиконання договору, зобов'язана відшкодувати другій стороні збитки із заліком суми завдатку, якщо в договорі не передбачено інше.

порука (Ст.341-347 ГК) - це договір, в силу якого поручитель зобов'язується перед кредитором іншої особи відповідати за виконання останнім його зобов'язання повністю або в частині. Забезпечувальна функція поруки полягає в тому, що поручитель відповідає перед кредитором іншої особи за виконання останнім його зобов'язання.

Договір поруки укладається між кредитором боржника і за основним зобов'язанням і поручителем. Найчастіше в договорах поруки йдеться про сплату поручителем певної грошової суми за боржника в разі невиконання ним свого зобов'язання. Ці договори укладаються окремо від договорів по основним зобов'язанням. Порукою може забезпечуватися не тільки дійсне реально існуюче вимога, а й те, яке виникне в майбутньому.

Договір поруки укладається в письмовій формі.

При невиконанні або неналежному виконанні зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором солідарна, якщо законодавством або договором поруки не передбачено субсидіарну відповідальність поручителя.

У поручителя, який виконав зобов'язання боржника, виникає право вимоги від боржника за все, що він сплатив або передав кредитору, в тому числі відсотки на суму, виплачену кредитору, а також відшкодування збитків, пов'язаних з виконанням обов'язків за боржника.

Гарантія (Ст.348-350 ГК). В силу гарантії гарант зобов'язується перед кредитором іншої особи (боржника) відповідати повністю або частково за виконання зобов'язання цієї особи. Гарантійне зобов'язання може виникнути: на підставі направленого гарантом кредитору боржника одностороннього письмового зобов'язання про прийняття на себе відповідальності за виконання зобов'язання боржником; на підставі договору між гарантом і кредитором за основним зобов'язанням; між гарантом, кредитором за основним зобов'язанням і боржником.

Гарантом виступають як юридичні так і фізичні особи. Гарантією забезпечуються лише дійсні вимоги. У разі невиконання зобов'язання гарант відповідає перед кредитором як субсидіарний (додатковий) боржник.

Однак, виконавши зобов'язання, гарант не набуває права регресної вимоги до боржника про повернення сплаченої суми.

Одним з видів гарантій є банківська гарантія.

утримання(Ст. 340 ЦК). Суть утримання, як способу забезпечення виконання зобов'язання полягає в тому, що кредитору, у якого знаходиться річ, що підлягає передачі боржникові, або особі, вказаній боржником, надається право з разі невиконання боржником у строк зобов'язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов'язаних з цим витрат та інших збитків утримувати її аж до тих пір, поки відповідне зобов'язання не буде виконано.

Даний спосіб забезпечення виконання зобов'язань допустимо як у відносинах між громадянами, так і в стосунках між юридичними особами або з їх участю.

Перехід права на річ від боржника до третьої особи після того, як ця річ надійшла у володіння кредитора за первісним зобов'язанням, не позбавляє права кредитора на утримання цієї речі до тих пір, поки боржник не виконав перед ним свої зобов'язання щодо оплати цієї речі або відшкодування пов'язаних з нею витрат або інших збитків.

У разі невиконання зобов'язання, забезпеченого утриманням, кредитор має право задовольнити свої вимоги з вартості утримуваної речі в обсязі т і в порядку, передбачених для задоволення вимог, забезпечених заставою.

 Попередня   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   Наступна

Участь держави в цивільно-правових відносинах | Поняття і види угод. Воля, волевиявлення і мотив в угоді. Сфера застосування. | Класифікація угод на види проводиться за різними ознаками. | Форма угод і наслідки її недотримання | Умови дійсності угод і наслідки їх недійсності. | Абсолютно-недійсні (нікчемні) та відносно-недійсні (заперечні) угоди. | Тема. Право власності. Інші речові права. | Право господарського відання і право оперативного управління. | Захист права власності. | припинення зобов'язань |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати