Головна

лекція 16

  1. Базова лекція
  2. Базова лекція
  3. Базова лекція
  4. Базова лекція
  5. Базова лекція
  6. Базова лекція
  7. Базова лекція

Радіоактивний каротаж. Гамма-каротаж. Фактори що впливають на величину реєстрованого випромінювання, параметри визначаються за даними ГК, область застосування методу

Гамма-каротаж (ГК) полягає у вимірюванні інтенсивності природного гамма-випромінювання по стовбуру свердловини. В результаті вимірювань отримують криву зміни гамма-випромінювання з глибиною, звану гамма-каротажной кривої. Приклад гамма-каротажной кривої показаний на рис. 10.4.

Гамма-Каротажна крива характеризує гамма-активність пересічених свердловиною порід і в тій чи іншій мірі зміст в них радіоактивних елементів.

Застосування гамма-каротажу для вивчення геологічного розрізу свердловин засновано на тому, що породи різного літологічного складу відрізняються за змістом в них радіоактивних речовин. Характер зв'язку між гамма-активністю порід і їх литологическими властивостями для даного району встановлюється на основі зіставлення гамма-каротажних кривих з геологічним розрізом раніше пробурених свердловин. Як правило, вміст радіоактивного речовини в породі тим більше, чим більше в ній глинистого матеріалу. Це дозволяє по кривим ГК відрізняти глинисті пласти від негліністих. На гамма-каротажной кривої за підвищеними показниками чітко виділяються ряд пластів, представлених породами, збагаченими радіоактивними речовинами, і корисні копалини, що володіють підвищеною радіоактивністю.

З огляду на те, що гамма-випромінювання має велику проникаючу здатність, і, зокрема, проходить через обсадні труби з невеликим поглинанням, гамма-каротаж можна робити як в некріплені, так і в кріплених свердловинах. Це велика перевага гамма-каротажу.

Вміст радіоактивних елементів ряду U - Ra, ряду Th, а також нестабільного ізотопу калію До в різних породах неоднаково. З оса-дочних порід найбільшим загальним вмістом характеризуються тонкодіс-палої глибоководні мули, глини, аргіліти, мінерали, до складу яких входить К (калієві польові шпати, калійні солі). Мінімальна утримуючи-ня радіоактивних речовин відзначається в натрієвої солі (галіте), ангідрит-ті, гіпсі, вапняку, крупнозернистому кварцовому піщанику і доломіті. Присутність у вапняку, кварцовому піщанику і доломіті глинистого мате-ріалу веде до підвищення радіоактивності. На цьому засновано использова-ня результатів ГК для визначення глинястості порід. Вихідними дані-ми для отримання залежностей реєстрованих значень ГК від гліністос-ти Сгл служать результати лабораторних досліджень глинястості і радіо-активності керна.

Підвищена радіоактивність уламкових порід може бути обус-лову не тільки глинисті і присутністю уламків радіоактивних мінералів, а й адсорбцією іонів урану, калію і сполук урану і торію на поверхні частинок і, отже, великою питомою поверхнею пелітових і алеврітових кварцових частинок, що входять в скелет піщаних порід.

Максимальної радіоактивністю характеризуються глини, мінімальна-ної - кислі кварцові пісковики. Поліміктовие пісковики навіть при ма-лій глинястості мають значну радіоактивністю, оскільки у них частину зерен скелетної фракції представлена ??калійвмісними мінералу-ми - польовий шпат, глауканіт, микроклин. Низькою радіоактивністю харак-теризуется більшість хемогенних порід, за винятком калійних со-лей. Радіоактивність природних нафт зазвичай низька. Високу радіоактивними-ність завдяки вмісту в них урану мають природні бітуми і бі-тумінозние породи. . Радіоактивність карбонатних порід, як правило, низька. Підвищена радіоактивність карбонатних порід обумовлена ??вто-річної процесами, пов'язаними з доломітізація відкладень.

Таким чином, зв'язок природної радіоактивності з глинистих в загальному випадку неоднозначна, проте в конкретних умовах вплив інших факторів може бути відносно невеликим.

реєстроване випромінювання Ігк являє собою суму випромінювань пласта, промивної рідини і власного фону приладу. Тому при інтерпретації повинна використовуватися різницю iгк -Іmin, де Ігк - Значення, відраховані за кривою ГК проти досліджуваного пласта, Іmin - Мінімальне значення ГК по всьому розрізу, для якого випромінювання пласта приймається рівним нулю, а реєструються значення ГК вважаються зобов'язаними сумі випромінювання ПЖ і фону приладу. З цією ж метою часто використовується подвійний різницевий параметр

Ігк - Іmin

Iгк = --- , (10.1)

Іmax - Іmin

де Іmax - Максимальні значення ГК по розрізу, що відповідають пласту чистих глин. Перевагою параметра iгк є незалежність його від діаметра свердловини та щільності ПЖ, якщо ці величини однакові для Ігк, Іmin, Іmax. Недолік цього параметра обумовлений складністю виділення в розрізі пласта з високою природною радіоактивністю Іmax, Яка була б постійною в межах всього родовища, площі, регіону.

Практично глинистість за даними ГК визначається наступним чином. На площах, для яких зв'язку Ігк = F (Сгл), де Сгл - Зміст пелітового матеріалу (в теригенних породах за глинистість приймається зміст пелітового матеріалу з розміром зерен менше 10 або 1 мкм незалежно від його складу. Це можуть бути глинисті мінерали - Каола, Ілліт, хлорит -, кварц, польовий шпат) встановлені за даними лабораторних досліджень керна і де визначення Сгл зводиться до зіставлення результатів ГК з лабораторної залежністю. При цьому зазвичай використовується подвійний параметр iгк. На площах і родовищах з розрізом, представленим кварцовими пісковиками і алевролітами, при відсутності лабораторних даних можна користуватися узагальненої залежністю.

Для розрізів, представлених поліміктовимі пісковиками і алевролітами, використовувати результати ГК для визначення глинястості не рекомендується.

У карбонатних розрізах при відсутності лабораторних даних для грубих оцінок будуються лінійні залежності, при цьому інтервалах з мінімальними по розрізу значеннями ГК приписується глинистість Сгл = 0, а виділеним максимальними значеннями ГК пластів глин - Сгл = 100%.

Важливою сферою застосування ГК є оцінка максимально мож-можной величини глинястості Сгл max. Вирішення цього завдання простіше і надійний-неї, ніж визначення Сгл, так як слабо глинисті породи в результаті раз-особистих причин іноді мають високу радіоактивність, але глинисті породи не можуть мати малу радіоактивність. Тому за низькими значени-ям ГК вірогідно виділяються слабо глинисті пласти, за якими осталь-ні геофізичні параметри визначаються без урахування глинястості. Для оцінки Сгл max потрібно користуватися лінійної залежністю Ігк = F (Сгл), По-строєної за тим же способом, що і для карбонатних порід.

Дослідження свердловин методом ГК полягає в реєстрації кри-вої зміни інтенсивності природного гамма-випромінювання порід Іg в розрізі свердловини при переміщенні в ній радіометра.

 Попередня   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

Мікробоковой каротаж | лекція 13 | Методика і техніка проведення досліджень в свердловині | Радіоактивний каротаж. Гамма-гамма каротаж | лекція 19 | лекція 20 | лекція 21 | лекція 22 | лекція 23 | акустичний каротаж |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати