На головну

Мікробоковой каротаж

  1. акустичний каротаж
  2. Бічне каротажне зондування. Суть методу. Палетки і номограми, необхідні для визначення справжнього питомої опору
  3. Бічні каротажні зонди
  4. Геолого - геофізичні умови проведення каротаж-них робіт
  5. Геолого-геофізичні умови проведення каротажних робіт.
  6. Індукційний каротаж.

При БМК застосовують мікрозонди з фокусуванням струму основного токового електрода за допомогою додаткових (екранних) струмових електродів, завдяки чому вплив проміжного шару на показання микрозонда зменшується. Практичне застосування отримав двох-електродний бічній мікрокаротажний зонд (рис. 8.1, б). Цей зонд складається з основного ат і навколишнього його екранного Аэ електродів. електроди aq и Аэ займають всю зовнішню поверхню черевика, крім ізоляційного проміжку шириною 5 мм, який відокремлює їх один від одного. При вимірі через електроди пропускаються струми I0 і Iэ однаковою полярності і потенціал обох електродів зберігається постійним. Це досягається автоматичним регулюванням сили струму Iэ при постійному струмі I0. опір рк визначається за формулою

де U - Потенціал електрода Аэ (І Л0), Вимірюваний щодо корпусу микрозонда; I0 - Сила струму через основний електрод A0; K - коефіцієнт микрозонда, який визначається експериментальним шляхом і приблизно рівний 0,015 м.

Зі сказаного випливає, що двухелектродний зонд БМК є аналогом зонда трьохелектродної БК-Завдяки фокусуванні струму основного електрода, показання БМК значно менше спотворені впливом проміжного шару, ніж свідчення МК, і тому залежать головним чином від питомої опору частини пласта, що примикає до свердловини

. У практиці геофізичних досліджень в свердловинах найбільшого поширення набула, апаратура типу МБК, яка забезпечує одночасне вимірювання кривої КС двохелектродна зондом БМК і кривої мікрокаверномера.

Каротаж ближньої зони. При каротажі ближньої зони застосовують електродний микрозонд (рис.8.1, в).

Микрозонд каротажу ближньої зони має основний струмовий електрод ат, розташований в середині черевика, і охоплює його екранний електрод Лэ. На відміну від двоелектродного зонда БМК в проміжку між ними розташовується вимірювальний електрод М у вигляді тонкої рамки. При постійному струмі I0 через основний електрод сила струму Iэ через екранний електрод регулюється таким чином, щоб різниця потенціалів між електродами A0 и М була дорівнює нулю. Для такого зонда

 (8.1)

"Малюнок 8.1. Схема поширення струмових ліній мікрозондів в промитої зоні.

а - звичайний микрозонд; б - двох-електродний зонд Б К; в - Трьох-електродний микрозонд каротажу ближньої зони. / - Вид микрозонда спереду (зовнішня сторона); // - Вид микрозонда збоку; / - Електроди; 2 - Ізоляційний башмак; 3 - Глиниста кірка; 4 -порода

Так як згідно з умовою регулювання поля трьохелектродної зонда БМК зберігається рівність потенціалів електродів М и А0, потенціал екранного електрода Аэ більше потенціалу основного електрода А0. Тому в безпосередній близькості від зонда струмовий пучок електрода А0 стискається, а потім, на деякій відстані від зонда, розширюється. Така фокусування струму основного електрода трьохелектродної зонда БМК забезпечує йому помітне збільшення радіусу дослідження в порівнянні з двоелектродною. Вважають, що глиниста кірка товщиною до 20 мм не впливає на показання такого зонда. Так як товщина глинистої кірки рідко перевищує 20 мм, можна вважати, що практично завжди величина рк, Заміряна трехелектрод-ним зондом БМК, залежить головним чином від рзп. Тому вимірювання трьохелектродну зондом БМК називають каротажем ближньої зони, а мікроустановку - микрозондом каротажу ближньої зони.

Зарубіжними фірмами каротаж ближньої зони широко застосовується для дослідження нафтових і газових свердловин в комплексі з іншими методами електричного каротажу

Для інтерпретації даних БМК необхідно знати товщину hсл і питомий опір ?сл проміжного шару. Тому при БМК одночасно з діаграмою ?к мікрокаверномером записують криву dc. Товщина проміжного шару проти кожного пласта обчислюється за формулою  де - Номінальний діаметр свердловини; dc - Фактичний діаметр свердловини за показаннями мікрокаверномера.

Малюнок 8.3 Палетка бокового мікрокаротажа для двоелектродного фокусированного микрозонда.

dc = 0,2 м; Рс = 0,1 Ом-м. Шифр кривих - hсл мм

Малюнок 8.4 Приклад кривих БМК, БК-3 і кривої мікрокаверномера в карбонатному розрізі.

1 - Щільна порода; 2 - Газонасичених пласт

величину ?сл визначають за допомогою кривих на ріс.8.6, вважаючи, що ?сл близько до ?с і з огляду на температуру пласта. Більш точно ?сл можна визначити за спеціальною номограмі.

Дані двоелектродного зонда БМК можна інтерпретувати також спільно з показаннями мікрозондів, що мають інший радіус дослідження, наприклад градієнт-микрозонда.

Якщо поправки за вплив проміжного шару, що вводяться в показання зонда БМК, невеликі і, отже, величина рпз за даними БМК визначається досить надійно, в подальшому вона може бути використана для оцінки пористості або залишкової нафтогазонасиченості пластів.

Найбільш широке застосування БМК знаходить при дослідженні розрізів свердловин, заповнених мінералізованою ПЖ. У цих умовах комплекс методів ЕК обмежений і криву БМК зазвичай зіставляють з кривою БК (рис.8.4). Показання БМК проти нафтогазонасиченості пластів в цьому випадку менше показань БК, що пов'язано з наявністю зони понижуючого проникнення. При зіставленні кривих рк за даними БК і БМК з метою виділення продуктивних пластів необхідно виключити з розгляду ділянки розрізу зі збільшенням dc, так як свідчення БМК проти них можуть бути занижені через вплив мінералізованої ПЖ.

Як уже зазначалося, дані БМК використовуються в якості величини рзп при кількісної інтерпретації разом з даними інших зондів КС і перш за все з даними зондів БК.

а б

в

Малюнок 8.5 Метод БК і БМК (а, б, в) У Терегенном розрізі (в) -з кавернограмой

Показання БМК проти нафтогазонасиченості пластів в цьому випадку менше показань БК, що пов'язано з наявністю зони понижуючого проникнення

Найбільш широке застосування БМК знаходить при дослідженні розрізів свердловин, заповнених мінералізованою ПЖ. У цих умовах комплекс методів ЕК обмежений і криву БМК зазвичай зіставляють з кривою БК

Висока расчленяющая здатність бічних каротажних зондів, сприятлива форма кривих КС і відсутність екраніроваванія з боку сусідніх пластів високого опору є перевагою бічних каротажних зондів в порівнянні з усіма іншими зондами електричного каротажу.

Діаграми МК дозволяють детально розчленовувати продуктивні пісковики і виділяти залягають серед них тонкі слабопроницаемих прошарки або пропластки щільних карбонатних порід високого опору. Це дає можливість оцінювати ступінь однорідності пласта і визначати його ефективну потужність, що дуже важливо при підрахунку запасів нафти і газу.

На показання звичайного МК впливає мінералізація ПЖ- Для успішного вирішення перерахованих вище завдань необхідно, щоб свердловина була заповнена прісної ПЖ.

Спільне застосування БК-3 і ІК набуває велике практичне значення в розрізах з частим чергуванням тонких пластів, де застосування градієнт-зондів з комплекту БКЗ або додатково до зонду ІК утруднено через екрануючого впливу сусідніх пластів на їх свідчення.Попередня   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Наступна

Індукційний каротаж. | Методика і техніка проведення досліджень в свердловині | Відбиття кордонів пластів | зняття значень | Переваги і недоліки методу індукційного каротажу ВІКІЗ. Виділення колекторів по кривим ВІКІЗ. Визначення характеру насичення | Візуальна якісна інтерпретація даних ВІКІЗ | лекція 11 | Методика і техніка проведення досліджень в свердловині | Крива ПС проти порід різної літології | лекція 16 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати