Головна

ферорезонансні явища

  1. Z1.2. КОМУНІКАТИВНІ ЯВИЩА І ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 437
  2. абсолютні величини, що характеризують обсяг явища за певний період часу - результат процесу.
  3. Буферні системи організму, ЇХ ВЗАЄМОДІЯ, ЯВИЩА ацидоз і алкалоз
  4. Залежно від сфери прояву класової суті держави розрізняють функції внутрішні і зовнішні.
  5. В органах внутрішніх справ організаторами виявлення, розкриття, розслідування, попередження та припинення злочинів є, перш за все, їх перші керівники.
  6. У правосвідомості відображаються лише ті явища життя єства, які безпосередньо пов'язані з правом.
  7. Взаємодія свідомості і підсвідомості. Неусвідомлювані явища.

Розрізняють ферорезонансу в послідовному ланцюзі (ферорезонансу напруг) І ферорезонансу в паралельній ланцюга (ферорезонансу струмів).

Розглянемо перший з них на основі схеми на рис. 1. Для цього будуємо (див. Рис. 2) пряму залежність  , Яка визначається співвідношенням

.  (1)

Далі для двох значень опорів ( и  ) Будуємо графіки залежностей  : для  -згідно співвідношенню  (крива  на рис. 2); для  -згідно висловом  (крива  на рис. 2).

Точка перетину кривої  з прямою  відповідає ферорезонансу напружень. Ферорезонансу напружень називається такий режим роботи ланцюга, що містить послідовно з'єднані нелінійну котушку індуктивності і конденсатор, при якому перша гармоніка струму в ланцюзі збігається по фазі з синусоїдальним годує напругою. Відповідно до даного визначення при розгляді реальної котушки дійсна вольт-амперна характеристика (ВАХ) ланцюга, навіть при значенні опору послідовного включається резистора  , На відміну від теоретичної (крива  на рис. 2) не стосується осі абсцис і зміщується вліво, що пояснюється наявністю вищих гармонік струму, а також втратами в осерді котушки. З урахуванням останнього напруга на котушці індуктивності  , де  -опір, що характеризує втрати в осерді, в режимі ферорезонансу  не дорівнює напрузі на конденсаторі.

З побудованих результирующих ВАХ ланцюга видно, що при збільшенні напруги живлення в ланцюзі має місце стрибок струму: для кривої  -з точки 1 в точку 2, для кривої  -з точки 3 в точку 4. Аналогічно має місце стрибок струму при зниженні напруги живлення: для кривої  -з точки 5 в точку 0; для кривої  -з точки 6 в точку 7. Явище стрибкоподібного зміни струму при зміні вхідної напруги називається тригерним ефектом в послідовній Ферорезонансні ланцюга.

Відповідно до рівняння

 (2)

на рис. 3 і 4 побудовані векторні діаграми для двох довільних значень струму (  ) В режимах до і після резонансу для обох ВАХ (для  -відповідно рис. 3, а і 3, б; для  -Мал. 4, а і 4, б); при цьому відповідні обраним струмів діючі значення напруг, що входять в (2), взяті з графіків на рис. 2.


 Аналіз векторних діаграм дозволяє зробити висновок, що в режимі до стрибка струму напруга на вході ланцюга випереджає по фазі струм, а після стрибка-відстає, тобто в першому випадку навантаження носить індуктивний характер, а в другому-ємнісний. Таким чином, стрибок струму в Ферорезонансні ланцюга супроводжується ефектом перекидання фази.

Ферорезонансу в паралельній ланцюга розглянемо на основі схеми на рис. 5. Для цього, як і в попередньому випадку, будуємо (див. Рис. 6) пряму  , Яка визначається виразом (1).


 Далі, оскільки  , Відповідно до співвідношення  будуємо результуючу ВАХ  ланцюга.

Крапка  перетину кривої  з прямою  відповідає ферорезонансу струмів. Необхідно відзначити, що в реальному випадку дійсна ВАХ ланцюга на відміну від теоретичної не стосується осі ординат, що пояснюється наявністю вищих гармонік струму і неідеальної котушки індуктивності.

З побудованої ВАХ  видно, що при збільшенні струму джерела має місце стрибок напруги. Явище стрибкоподібного зміни напруги при зміні вхідного струму називається тригерним ефектом в паралельній Ферорезонансні ланцюга.

На рис. 7 для двох (до і після резонансу) значень напруги ( и  ) Побудовані векторні діаграми; при цьому відповідні обраним напруженням діючі значення струмів и  взяті з графіків на рис. 6.


 Аналіз векторних діаграм показує, що в режимі до стрибка напруги струм джерела випереджає по фазі вхідна напруга (рис. 7, а), а після стрибка (рис. 7, б) -отстает, тобто в першому випадку навантаження носить ємнісний характер, а в другому-індуктивний. Таким чином, стрибок напруги пов'язаний з ефектом перекидання фази.
Попередня   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   Наступна

Статична і диференціальна магнітні проникності | Основні закони магнітних кіл | Загальна характеристика задач і методів розрахунку магнітних ланцюгів | Регулярні методи розрахунку | Графічні методи розрахунку | Ітераційні методи розрахунку | Особливості нелінійних ланцюгів при змінних токах | Основні типи характеристик нелінійних елементів в ланцюгах змінного струму | Графічний метод з використанням характеристик для миттєвих значень | Рішення |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати