Головна

інвентаризація МПЗ

  1. Документація і інвентаризація
  2. І інвентаризації
  3. інвентаризація
  4. Інвентаризація майна і фінансових зобов'язань
  5. інвентаризація каси
  6. Інвентаризація кредитів і позик
  7. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО МАЙНА

Для забезпечення збереження матеріальних цінностей в організації не рідше одного разу на рік проводиться інвентаризація, проводиться на підставі наказу керівника організації, в якому зазначаються строки початку і закінчення інвентаризації, а також порядок і послідовність її проведення.

До початку інвентаризації матеріально-відповідальні особи письмово підтверджують, що всі документи по приходу і витраті матеріальних цінностей здані в бухгалтерію і що у них немає не задіяних і не списаних у витрату матеріальних цінностей. На день інвентаризації бухгалтерія виводить на підставі аналітичного обліку залишки інвентаризуються засобів. Інвентаризація проводиться обов'язково в присутності матеріально-відповідальних осіб і тільки у виняткових випадках - без їх присутності.

Фактична наявність цінностей по кожному їх виду заноситься до інвентаризаційних описів встановленої типової форми. В описах цінності показуються по номенклатурі і одиницях виміру прийнятим в обліку організації. Описи оформляються чітко, без помарок і необумовлених виправлень. Вони підписуються всіма членами комісії, а матеріально-відповідальні особи дають на них розписку про те, що в їх присутності повністю і правильно складений опис, що відсутні претензії до членів комісії, а також про те, що матеріальні цінності знаходяться під їхньою матеріальною відповідальністю. Дані інвентаризаційних описів і дані бухгалтерського обліку використовуються для складання порівнювальних відомостей і виявлення надлишків і нестач матеріальних цінностей.

Результати інвентаризації повинні бути відображені в обліку і звітності того місяця, в якому була закінчена інвентаризація, а по річної інвентаризації - в готової бухгалтерської звітності.

Надлишки матеріалів, виявлені в ході інвентаризації, оприбутковуються на рахунок 10, а відповідна сума зараховується на фінансові результати. При цьому робиться запис: Д-т 10 К-т 91, субрахунок «Інші доходи».

Нестачі матеріальних цінностей списуються на рахунок 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» за фактичною собівартістю, а по частково зіпсованим матеріалами - в сумі визначилися втрат. На суму нестач і псування цінностей складається бухгалтерська проводка: Д-т 94 К-т 10 (за відповідними субрахунками).

Списання нестач в межах норм природних втрат відноситься в дебет рахунків обліку витрат організації: Д-т 20, 25 та ін. К-т 94.

При розкраданні, а також понад норми природного убутку, коли встановлені конкретні винуватці, робиться запис: Д-т 73 «Розрахунки з персоналом за іншими операціями», субрахунок «Розрахунки з відшкодування матеріального збитку» К-т 94.

Недостача понад норми природного убутку, а також при розкраданні, коли конкретні винуватці не встановлені, або при відмові суду у стягненні через необгрунтованість позовів відображається: Д-т 91, субрахунок «Інші витрати» К-т 94.


Тема 6 «Облік грошових коштів»

1. Облік касових операцій і грошових документів

2. Безготівкові форми розрахунків

3. Облік операцій по розрахункових рахунках

4. Особливості обліку операцій по валютних рахунках

5. Облік грошових коштів, що знаходяться на спеціальних рахунках

6. Облік переказів в дорозіПопередня   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   Наступна

Облік вибуття НМА | продаж НМА | Передача в якості внеску до статутного капіталу | інвентаризація НМА | Нормативне регулювання обліку матеріально-виробничих запасів | Таким чином, у складі МПЗ повинні, як правило, враховуватися виробничі запаси, готова продукція та товари. | оцінка МПЗ | МПЗ на кінець звітного року відображаються в бухгалтерському балансі за вартістю, яка визначається виходячи з використовуваних методів оцінки запасів. | Синтетичний облік матеріалів | Облік касових операцій та грошових документів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати