На головну

Дещо інші ознаки класифікації та методи нарахування передбачаються для цілей оподаткування прибутку організацій.

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Методи перехоплення.
  3. I. Організаційний момент, повідомлення теми і цілей уроку
  4. I. Організаційний момент, повідомлення теми і цілей уроку
  5. I. Організаційний момент, повідомлення теми і цілей уроку
  6. I. Організаційний момент, повідомлення теми і цілей уроку П. Чистописание
  7. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.

У відповідності з Податковим кодексом РФ необоротні активи поділяються на амортизується і неамортізіруемого майно. амортизируемим визнається майно, яке перебуває у платника податків на праві власності і використовується ним для отримання прибутку і вартість якого погашається шляхом нарахування амортизації. Крім того, однією з умов віднесення об'єктів до амортизується майну є вартісної критерій, за яким амортизації для цілей оподаткування з податку на прибуток підлягають об'єкти вартістю понад 20 000 руб. за одиницю.

неамортізіруемого майно (тільки для податкових розрахунків) - це активи, отримані за рахунок бюджетних коштів, безоплатно, переведені на консервацію, об'єкти зовнішнього благоустрою та ін. Для цілей оподаткування амортизуються основні засоби поділяються на 10 амортизаційних груп залежно від термінів їх корисного використання (ця класифікація затверджена постановою Уряду РФ від 1 січня 2002 № 1 «Про класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи»): 1) від 1 року до 2 років включно; 2) понад 2 років до 3 років включно; 3) понад 3 років до 5 років включно; 4) понад 5 років до 7 років включно; 5) понад 7 років до 10 років включно; 6) понад 10 років до 15 років включно; 7) понад 15 років до 20 років включно; 8) понад 20 років до 25 років включно; 9) понад 25 років до 30 років включно; 10) понад 30 років.

Платникам податків дозволено використовувати тільки два методи нарахування амортизації. Причому лінійний метод нарахування амортизації застосовується до будівель, споруд, передавальним пристроям, які входять в останні два амортизаційні групи. Для інших основних засобів організації можуть застосовувати або лінійний, або нелінійний методи.

при лінійному методінарахування амортизації сума амортизаційних відрахувань визначається щомісяця як добуток первісної вартості об'єкта і норми амортизації, визначеної виходячи з терміну його корисного використання. На відміну від вимог ПБО 6/01 в податковому обліку визначається не річна, а місячна сума амортизаційних відрахувань. В кінцевому підсумку при виборі лінійного методу нарахування амортизації як в бухгал терському, так і в податковому обліку при рівних умовах (первісної вартості і терміну корисного використання) сума амортизації, яка відноситься на витрати в бухгалтерському обліку, дорівнюватиме сумі амортизації, що визнається витратами в податковому обліку .

нелінійний методявляє собою комбінований прискорено-рівномірний варіант списання первісної вартості об'єктів основних засобів. При цьому перша частина (80%) його вартості списується прискорено. При цьому методі сума щомісячних амортизаційних відрахувань визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок місяця на подвоєну норму амортизації. Сума, що залишилася вартості об'єкта (решта 20%) з метою нарахування амортизації фіксується, як його базова вартість для подальших розрахунків, і списується потім рівномірно, тобто сума нарахованої за один місяць амортизації відносно даного об'єкта визначається діленням його базової вартості на кількість місяців, що залишилися до закінчення строку корисного використання.

 Попередня   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Наступна

Дт 01 Кт 08. | Облік витрат на придбання обладнання, зданого в монтаж | Облік придбання необоротних активів | Облік витрат з модернізації та технічного переозброєння об'єктів | Дт 01 Кт 08/6 | Нормативне регулювання обліку основних засобів | Поняття, класифікація, оцінка та завдання обліку основних засобів | Дт 83 Кт 84. | Документальне оформлення руху та аналітичний облік основних засобів | Аналітичний облік основних засобів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати