Головна

Організація обліку довгострокових інвестицій

  1. II. Організація діяльності загальноосвітнього закладу
  2. II.6.2.) Організація і правоздатність корпорацій.
  3. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  4. VII. Порядок обліку комунальних послуг з використанням приладів обліку, підстави і порядок проведення перевірок стану приладів обліку і правильності зняття їх показань
  5. VIII. Реорганізація і ліквідація
  6. А) грошовий ринок; б) ринок інвестицій; в) ринок товарів і послуг
  7. Автоматизована форма обліку

Капітальні вкладення являють собою інвестиції в необоротні активи, в тому числі витрати на нове будівництво, розширення, реконструкцію і технічне переозброєння діючих організацій, придбання машин, обладнання, інструменту, інвентарю, проектно-вишукувальні роботи тощо Капітальні вкладення - це господарський процес. Як і будь-який інший господарський процес, він відображається у бухгалтерському обліку, як сукупність витрат і результатів. В обліку відображаються насамперед витрати, вироблені в процесі капіталовкладень, тобто витрати на проектування, будівництво та реконструкцію об'єктів, придбання і монтаж устаткування, машин, приладів, витрати на покупку готових об'єктів і т.п. Результатом процесу капітальних вкладень є нові або реконструйовані об'єкти необоротних активів.

Бухгалтерський облік довгострокових вкладень ведуть на самостійному синтетичному рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи». Цей рахунок призначений для узагальнення інформації про витрати організації на об'єкти, які згодом будуть прийняті до бухгалтерського обліку як необоротних.

На цьому рахунку відображають інвестиції за їх видами на спеціально відкритих субрахунках:

1 «Придбання земельних ділянок»;

2 «Придбання об'єктів природокористування»;

3 «Будівництво об'єктів основних засобів»;

4 «Придбання окремих об'єктів основних засобів»;

5 «Придбання нематеріальних активів»;

6 «Переклад молодняку ??тварин в основне стадо»;

7 «Придбання дорослих тварин»;

8 «Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт (НДДКР)».

За дебетом рахунка 08 відображаються фактичні витрати на придбання, будівництво та монтаж окремих об'єктів цієї категорії активів наростаючим підсумком. Сальдо (дебетове) за рахунком 08 відображає величину капітальних вкладень організації у незавершене будівництво та придбання основних засобів і нематеріальних активів, а також суму незакінчених витрат по формуванню основного стада. З 1 січня 2000 р до незавершених капітальних вкладеннях відносять об'єкти нерухомості, які не пройшли державну реєстрацію.

Сформована первісна вартість об'єктів основних засобів, нематеріальних та інших активів, прийнятих в експлуатацію та оформлених у встановленому порядку, списується з рахунку 08 в дебет рахунків 01 «Основні засоби», 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності», 04 «Нематеріальні активи» і ін . Витрати за завершеними операціями формування основного стада списуються з рахунку 08 в дебет рахунку 01 «Основні засоби».

Аналітичний облік за рахунком 08 ведеться по кожному будується або придбаному об'єкту, а також за видами тварин. Капітальні вкладення групуються в бухгалтерському обліку по технологічній структурі витрат, тому зазвичай прийнята така їх угруповання:

- будівельні роботи;

- Роботи з монтажу обладнання;

- Придбання обладнання, що вимагає монтажу;

- Придбання обладнання, що не потребує монтажу;

- Інші капітальні витрати;

- Витрати, що не збільшують вартості основних засобів.

За витратами, пов'язаними з будівництвом і придбанням основних засобів, побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання даних про витрати на будівельні роботи та реконструкцію, бурові роботи, монтаж обладнання, устаткування, що потребує монтажу, обладнання, яке не потребує монтажу, а також на інструменти та інвентар , передбачені кошторисами на капітальне будівництво, проектно-вишукувальні роботи, інші витрати по капітальних вкладеннях.

Для аналітичного обліку витрат за видами і складу капітальних вкладень використовують такі відомості:

№ 18 - для обліку витрат по незакінчених, незданим робіт, витрат звітного періоду і з початку року, а також списаних сум по введеним в експлуатацію об'єктів;

№ 18-1 - для обліку витрат, що становлять первісну вартість зданих в експлуатацію об'єктів за їх видами.

поняття дохідних вкладень в матеріальні цінності можна ідентифікувати з поняттям інвестиційної власності, передбаченої в міжнародних стандартах фінансової звітності (МСФЗ). До дохідним вкладенням в матеріальні цінності відносяться основні засоби, які не використовуються в виробничо-господарської діяльності самої організації (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання, інше майно), а які кошти іншим шляхом - через орендну плату або збільшення ринкової вартості в майбутньому, як , наприклад, земельні ділянки.

Прибуткові вкладення в матеріальні цінності враховуються в порядку, передбаченому для обліку основних засобів, на рахунку 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності» окремо від основних засобів.

Основні засоби, призначені для здачі в оренду з метою отримання регулярного доходу, приймаються до обліку за дебетом рахунка 03. До них застосовуються правила оцінки та амортизації, встановлені для інвентарних об'єктів, що враховуються на рахунку 01.

Якщо об'єкти дохідних вкладень починають застосовуватися переважно у виробничій чи торговельній діяльності організації або для цілей управління, вони перекласифікує і переводяться для обліку на рахунок 01.

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Поняття і основні принципи бухгалтерського обліку | Основні правила організації бухгалтерського обліку | Облікова політика при веденні бухгалтерського обліку | Довгострокові інвестиції: поняття, класифікація та основні завдання бухгалтерського обліку | Джерела фінансування довгострокових інвестицій | Дт 01 Кт 08. | Облік витрат на придбання обладнання, зданого в монтаж | Облік придбання необоротних активів | Облік витрат з модернізації та технічного переозброєння об'єктів | Дт 01 Кт 08/6 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати