На головну

Форми (відрядна, погодинна) і системи заробітної плати.

  1. B.3. Системи економетричних рівнянь
  2. D.3. Системи економетричних рівнянь
  3. I. Суб'єктивні методи дослідження ендокринної системи.
  4. I. Суб'єктивні методи дослідження кровотворної системи.
  5. II. Об'єктивні методи дослідження ендокринної системи. Особливості загального огляду.
  6. II. Перевірка і усунення затираний рухомий системи РМ.
  7. II.4.1) Історичні форми одноосібної влади.

Основними формами тарифної системи оплати праці є погодиннаи відрядна.

Основною відмінністю між погодинною і відрядною формами оплати праці є лежить в їх основі спосіб обліку витрат праці:

- При погодинній - облік відпрацьованого часу;

- При відрядній - облік кількості виробленої працівником продукції належної якості, або облік кількості виконаних працівником операцій

при погодинній оплаті працізаробітна плата працівника визначається відповідно до його кваліфікацією і кількістю відпрацьованого робочого часу.

Така оплата праці застосовується, як правило, в тих випадках, коли праця працівника неможливо нормувати, або виконувані роботи не піддаються обгрунтованого обліку. Почасово оплачується праця керівного та адміністративно-господарського персоналу, чергового персоналу (слюсарі, сантехніки, електрики), робочих на ремонті і обслуговуванні машин і т. Д. Працівникам, праця яких оплачується почасово, встановлюється:

- Посадовий оклад (керівникам, службовцям, технічним виконавцям) - розмір заробітної плати за повністю відпрацьований місяць;

- Тарифна ставка (робочим) - розмір заробітної плати за одиницю часу.

При застосуванні простої погодинної форми оплати праці оплачується фактично відпрацьований час на основі тарифної ставки.

Залежно від способу обліку робочого часу використовуються місячні тарифні ставки (оклад), денні і годинні тарифні ставки.

Розмір заробітної плати працівника, для якого встановлена ??місячна тарифна ставка (оклад), не залежить від кількості робочих годин або днів в конкретному місяці. У разі якщо всі дні в розрахунковому періоді опрацьовані повністю, заробітна плата нараховується в розмірі місячної тарифної ставки.

Погодинна оплата праці може застосовуватися в поєднанні з положенням про преміювання, В якому встановлюються конкретні показники і умови нарахування преміальних сум.

Погодинну систему оплати праці найбільш вигідно застосовувати, якщо:

- На підприємстві функціонують потокові і конвеєрні лінії зі строго заданим ритмом;

- Функції робочого зводяться до спостереження і контролю за ходом технологічного процесу;

- Витрати на визначення планового і облік виробленого кількості продукції відносно великі;

- Кількісний результат праці не може бути виміряна і не є визначальним;

- Якість праці важливіше його кількості;

- Робота є небезпечною;

- Робота неоднорідна за своїм характером і нерегулярна по навантаженню;

- На даний момент збільшення випуску продукції (робіт, послуг) на тому чи іншому робочому місці є недоцільним для підприємства;

- Збільшення випуску продукції може призвести до браку або зниження її якості.

Відрядна форма оплати працізастосовується в тих випадках, коли є реальна можливість фіксувати кількісні показники результату праці та нормувати його шляхом встановлення норм виробітку, норм часу і інших норм.

При відрядній формі працю працівника оплачується за відрядними розцінками відповідно до кількості виробленої продукції (виконаної роботи, наданої послуги).

Відрядні розцінки визначаються шляхом:

- Ділення годинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, на годинну (денну) норму виробітку;

- Множення годинної (денної) тарифної ставки, яка відповідає розряду роботи, на встановлену норму часу в годинах (днях).

Залежно від наявності додаткових умов, що впливають на порядок обчислення розміру заробітної плати, розрізняють наступні види відрядної оплати праці.

при прямій відрядній оплаті працізаробітна плата визначається шляхом множення відрядної розцінки на кількість виробленої продукції (виконаних операцій).

Відрядно-прогресивна форма оплати праці передбачає, що вироблена в межах встановлених норм продукція оплачується за діючими на підприємстві відрядними розцінками, а вироблена понад норми продукція оплачується за підвищеними розцінками.

Обов'язковою умовою для працівника є забезпечення якогось вихідного рівня виробітку, називаного нормою.

Відрядні розцінки можуть підвищуватися поступово, в залежності від рівня перевиконання норм відповідно до прийнятої на підприємстві шкалою розцінок.

Для ще більшої зацікавленості працівника в збільшенні продуктивності праці встановлюють прогресивну шкалу розцінок: чим вище відсоток перевиконання норми, тим більше кожна наступна розцінка відрізняється від попередньої.

Особливо ефективною відрядно-прогресивна форма оплати праці може бути там, де перевиконання встановленої норми багато в чому залежить від індивідуальних здібностей працівника.

До недоліків відрядно-прогресивної форми оплати праці слід віднести труднощі у виборі вихідного розміру завдання - норми. Крім того, відсутня чітка взаємозв'язок між кількістю, якістю праці і розміром його оплати.

Відрядно-преміальна форма оплати праці означає, що заробітна плата працівника складається з двох частин: відрядного заробітку, обчисленого виходячи з відрядних розцінок і кількості виробленої продукції, і премії, розмір якої, як правило, встановлюється в процентному відношенні до заробітної плати. Показники преміювання встановлюються з урахуванням особливостей виробництва і продукції, що випускається (якості роботи, терміновості її виконання, відсутність обґрунтованих скарг з боку замовників, економії матеріалів і ін.).

Відрядно-преміальна форма, на відміну від простої відрядної форми або відрядно-прогресивної форми, коли розмір заробітної плати тим вище, чим більше продукції вироблено працівником, стимулює працівника не до перевиконання завдання, а до виконання якіснихпоказників за умови, що завдання виконано повністю.

Дана форма оплати праці, як правило, застосовується при оплаті праці виробничих робітників.

Відрядну систему оплати праці на підприємстві найбільш доцільно застосовувати в наступних випадках:

- Є можливість точного обліку обсягів виконуваних робіт;

- Є значні замовлення на вироблену продукцію, а чисельність робітників обмежена;

- Один із структурних підрозділів підприємства (цех, ділянку, робоче місце) є «вузьким» місцем, т. Е. Стримує випуск продукції в інших технологічно взаємозалежних підрозділах;

- Застосування цієї системи негативно не позначиться на якості продукції;

- Існує гостра необхідність у збільшенні випуску продукції в цілому по підприємству.

Відрядну оплату праці не рекомендується використовувати в тому випадку, якщо:

- Погіршується якість продукції;

- Порушуються технологічні режими;

- Погіршується обслуговування обладнання;

- Порушуються вимоги техніки безпеки;

- Перевитрачаються сировину і матеріали.

застосування побічно-відрядної форми оплати працідоцільно в тому випадку, коли від темпу і якості роботи робітника (наприклад, допоміжного) безпосередньо залежить вироблення обслуговуваних їм основних робочих. Побічно-відрядна форма оплати праці заснована на тому, що розмір заробітної плати допоміжного робітника (наладчика, комплектувальника і т. П.) Визначається у відсотках від заробітку обслуговуваних ним основних виробничих робітників. Непряма відрядна розцінка розраховується шляхом ділення тарифної ставки на кількість продукції, запланованої до випуску робочим-відрядником.

Однак дана форма оплати праці може застосовуватися і для інших категорій працівників, в тому числі для інженерно-технічного та управлінського складу, за умови, що в організації створюються колективи змішаного типу.

Акордна система оплати праці- Це різновид відрядної оплати праці, сутність якої полягає в тому, що розцінка встановлюється на весь обсяг підлягають виконанню робіт із зазначенням терміну їх виконання.

Дана форма оплати праці отримала широке поширення в будівництві. Характерною особливістю будівельної галузі є необхідність виконувати комплекс різних робіт на певний термін. При цьому для виконання будівельно-монтажних, ремонтних чи інших робіт часто створюються бригади з робітників різних спеціальностей або колективи змішаного типу.

На підприємстві найбільш доцільно застосовувати акордних оплату праці в наступних випадках:

- Підприємство не вкладається в термін з виконанням будь-якого замовлення, і при його невиконанні воно зобов'язане буде заплатити значну суму штрафних санкцій у зв'язку з умовами договору;

- У разі крайньої потреби (пожежі, обвалі, вихід з ладу основної технологічної лінії по серйозної причини), які приведуть до зупинки виробництва;

- При гострій виробничій необхідності виконання окремих робіт або впровадженні нового обладнання на підприємстві.

На більшості підприємств основою для нарахування заробітної плати є тарифна система, особливо такі її елементи, як тарифна ставка і тарифні сітки.

Акордний заробіток, розрахований виходячи з оцінки акордних завдань, розподіляється на умовах, визначених брігадой-

- Пропорційно до відпрацьованого часу;

- Відповідно до коефіцієнта трудового участі;

- Пропорційно кваліфікації працівників, в залежності

від складності виконуваних робіт;

- Іншими способами, передбаченими в колективному договорі, положенні про оплату праці на підприємстві і т. П. Або в договорі на виконання роботи, укладеному з працівником.

Аналогічно може визначатися розмір оплати праці кожного члена бригади і в разі, коли на підприємстві застосовується тарифна система оплати праці. При цьому передбачається, що всі члени бригади мають однаковий тарифний розряд і виконують роботи однакової складності.

Якщо члени бригади мають різні розряди оплати праці, то це повинно бути враховано при розподілі заробітку. Для кількісної оцінки особистого вкладу кожного члена бригади в кінцевий результат можуть застосовуватися коефіцієнти трудової участі (КТУ).

Порядок визначення та застосування КТУ встановлюється колективом бригади відповідно до чинного на підприємстві положенням про оплату праці. Застосування КТУ найдоцільніше в умовах використання тарифної системи оплати праці.

Акордно-преміальна форма оплати праці заснована на тому, що, крім основного заробітку, працівникам виплачується премія, наприклад за підвищення якості роботи, скорочення термінів її виконання. Використання даної форми оплати праці вимагає, щоб на

підприємстві використовувалися ефективні норми праці і ліміти витрат. Загальна сума заробітку і премії при акордно-преміальної формі оплати праці, так само як і при використанні простої акордної форми оплати праці, розподіляється між членами бригади на підставі коефіцієнта трудової участі або коефіцієнта майстерності.

Особливості оплати праці ІТП.Особливий порядок розрахунку заробітної плати може бути встановлений для ІТП, т. Е. Для тих, хто не належить до адміністрації підприємства, але безпосередньо у виробничому процесі участі не бере (керівники структурних підрозділів підприємства, їх заступники, майстри та ін.).

Заробітна плата конкретної категорії інженерно-технічних працівників розраховується виходячи із середньої заробітної плати по підприємству шляхом множення її на коефіцієнт, затверджений керівником підприємства за погодженням з бухгалтерією і профспілковим органом (якщо він є на підприємстві).

При цьому середня по підприємству заробітна плата визначається діленням річного фонду заробітної плати на середньоспискову чисельність всіх працівників підприємства.

Форми оплати праці можуть бути також розділені на індивідуальні та колективні.

Колективні форми оплати праці, як правило, розглядаються, як дієвий інструмент стимулювання зацікавленості працівника виконувати завдання з великою кількістю і якісно.

 Попередня   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   Наступна

Коефіцієнти використання основних фондів. | Економічна сутність, склад і структура оборотних коштів | Елементи оборотних коштів, нормовані і ненормовані оборотні кошти. | Визначення потреби в оборотних коштах. | Нормування матеріалів, незавершеного виробництва і готової продукції. | Показники використання оборотних коштів. | Значення і шляхи зниження матеріаломісткості продукції. | Фактори і резерви росту продуктивності праці. | Роль раціонального використання внутрішньовиробничих резервів організації (підприємства) в умовах ринкової економіки. | Сутність заробітної плати, принципи та методи її нарахування та |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати