На головну

Елементи оборотних коштів, нормовані і ненормовані оборотні кошти.

  1. III. Артилерійський ПОСТРІЛ І ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ
  2. III.4.3) Види і елементи провини.
  3. XI. Пристосування ТА ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ, властивості. Здібностей та обдарувань АРТИСТА
  4. Активні елементи схеми заміщення
  5. Аналіз динаміки і структури оборотних активів
  6. Аналіз джерел формування оборотних активів
  7. Аналіз оборотності оборотних коштів.

Для вивчення складу і структури оборотні кошти групуються за чотирма ознаками: 1) сферам обороту; 2) елементам; 3) охопленням нормуванням; 4) джерел фінансування.

За сферами обороту оборотні кошти поділяються на оборотні виробничі фонди (сфера виробництва) і фонди обігу (сфера обігу).

Оборотні кошти функціонують одночасно в сфері виробництва і в сфері обігу, проходячи три стадії кругообігу: постачання, виробництво і збут (реалізація).

На грошові кошти (Д) підприємство набуває всі необхідні предмети праці для виробництва продукції, які набувають форму виробничих запасів (ПЗ), потім йде безпосередньо процес виробництва, в результаті якого виходить готова продукція (ГП), вона реалізується, і підприємство за неї отримує певні грошові кошти. Таким чином, кошти здійснюють один оборот, потім все повторюється знову.

Окремі частини оборотних коштів мають різне призначення і по-різному використовуються в виробничо-господарської діяльності, тому вони класифікуються за такими елементами:

1. Виробничі запаси (сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, тара, запасні частини, малоцінні і швидкозношувані предмети).

2. Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виробництва.

3. Витрати майбутніх періодів. Оборотні фонди (п. 1 + п. 2 + п. З).

4. Готова продукція на складах.

5. Продукція відвантажена, але ще не оплачена.

6. Кошти під час розрахунків.

7. Грошові кошти в касі підприємства і на рахунках в банку.

8. Фонди звернення (п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7).

9. Оборотні кошти (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7).

10. Вартість незавершеного виробництва складається з вартості витрачається сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, енергії, води, пари, стисненого повітря, перенесеної на продукт частини вартості основних фондів (амортизаційних відрахувань), а також сум заробітної плати, нарахованої працівникам.

Підприємство використовує у виробництві, крім покупних напівфабрикатів, напівфабрикати власного виробництва, які за своєю природою близькі до незакінченої продукції.

Витрати на освоєння нової продукції, підготовчі та інші роботи, розраховані на тривалий час, складають витрати майбутніх періодів і списуються на собівартість продукції в майбутніх періодах.

За охопленням нормуванням оборотні кошти поділяються на нормовані оборотні кошти(Оборотні кошти в запасах товарно-матеріальних цінностей) і ненормовані оборотні кошти(Дебіторська заборгованість, кошти в розрахунках,

грошові кошти в касі підприємства і на рахунках в банку).

За джерелами формування оборотні кошти поділяються на власні і позикові оборотні кошти.

Наявність власних і позикових коштів в обороті підприємства пояснюється особливостями організації виробничого процесу. Постійна мінімальна сума коштів для фінансування потреб виробництва забезпечується власними оборотними засобами. Тимчасова потреба в коштах, що виникла під впливом залежних і не залежних від підприємства причин, покривається кредитом та іншими джерелами.

Оборотні кошти класифікуються і за іншими ознаками. Залежно від ліквідності (швидкості перетворення в грошові кошти) оборотні кошти поділяються на абсолютно ліквідні кошти, швидко реалізовані оборотні кошти, повільно реалізовані оборотні кошти.

В залежності від ступеня ризику вкладення капіталу:

- Оборотний капітал з мінімальним ризиком вкладень - кошти, короткострокові фінансові вкладення;

- Оборотний капітал з малим ризиком вкладень: дебіторська заборгованість (за вирахуванням сумнівної), виробничі запаси (за вирахуванням залежаних), залишки готової продукції і товарів (за вирахуванням не користуються попитом);

- Оборотний капітал із середнім ризиком вкладень: незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів та ін .;

- Оборотний капітал з високим ризиком вкладень: сумнівна дебіторська заборгованість; залежані виробничі запаси, готова продукція та товари, які не користуються попитом.Попередня   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   Наступна

Виробнича функція маркетингу | Угруповання цін по сфері обслуговування національної економіки. | Функція управління і контролю | Відтворення основних фондів | Склад і класифікація основних засобів за сферами виробництва, секторам економіки і галузям | Класифікація основних засобів | Знос і амортизація основних засобів, їх відтворення. Види оцінки та методи переоцінки основних засобів. Служби оцінки майна (основних засобів). | Знос і амортизація основних засобів, їх відтворення | Показники використання основних фондів. Шляхи поліпшення використання основних засобів організації. | Коефіцієнти використання основних фондів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати