Головна

строгих стилів

  1. Види стилів педагогічної діяльності
  2. Двовимірна трактування стилів лідерства
  3. Двовимірні трактування стилів керівництва
  4. Диференціація функціональних стилів
  5. Карантин - це система найбільш суворих ізоляційно-обмежувальних протиепідемічних заходів, що проводяться для попередження поширення інфекційних захворювань.
  6. Класифікація стилів службової діяльності
  7. Узагальненості і інформаційної насиченості строгих стилів
стилі- обра- зующий риса Мовні засоби її втілення
 Офіційно-діловий стиль  науковий стиль
 Л О Г І Ч Н І С Т Ь  >Рубрікація - послідовний розподіл текстапо рубриках (розділах, главам, параграфів, абзаців)
 >Язиковие кошти, ? дієслова: впливає, сприяє,? приводи: внаслідок, з метою,  для, відповідно до, по,  Залежно від, виходячи з    виражають каузатівние* значення:обумовлює, позначається,? іменники: обгрунтування, вплив, обмеження, причина, фактор;? союзи: якщо, так як, оскільки, щоб, так що; >Метатекстовие кошти, передають логіку розвитку думки:З одного боку ... З цього випливає ... У той же час ... До того ж ... Тепер звернемося до ... >Іспользованіе індуктивних, дедуктивних і ін. Способів викладу інформації
 Т Про Ч Н І С Т Ь  > Використання термінів відповідно до їх дефінітивного значеніем> Лексичний повтор при обмеженою заміні слів / виразів сінонімічнимі>Предложенія з повною структурою (повні) >Вставние конструкції
Посадові особи Департаменту зобов'язані зберігати охоронювану законом таємницю (державну, служіння-бную, комерційну та іншу) ... Арифметичні і логічні операції виконуються з восьмирозрядних числами, а також числами подвійної довжини (16 розрядів)
 генітивних ланцюжка**
... Використовується для обгрунтування допустимих технологічних норм втрат сировини  ...досягти посилення захисного дії цинкового покриття

Закінчення табл. 8.6

   
 > Отимённие приводиВнаслідок, у міру, в сфері, на предмет, з метою, протягом,
 посилання
 на інші документи:Відповідно до Указу Президента РФ від 8 травня 2001 № 528 «Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів» (Відомості Верховної Ради України, 2001, № 20, ст .. 2000) і з метою підвищення рівня правового забезпечення діяльності Федерального агентства по рибальству наказую: ...  на роботи інших дослідників:Те, що словник в значній мірі повинен відображати рівень розвитку ку-льтури, стає, таким чином, цілком очевидним, так як словник, змістовна сторона мови, завжди виступає у вигляді набору символів, що відображає-чих культурний фон даного суспільства [Cепір 1993: 276]  
 > «Розщеплені» присудки
Сприяти (допомога, опір, вплив) Здійснювати поступальні (обертальні, коливальні) руху
 >Ряди однорідних членів речення:Виробник фонограми, організація ефірного або кабельного мовлення здійснюють свої права в межах прав, отриманих за договором з виконавцем і автором записаного на або переданого в ефір або по кабелю твори (5 рядів)  >Цітірованіе«Увага, - пише Дж. Брунер, - це такий процес виділення ознак, при якому суб'єкт постійно оперує то виділеними ознаками, то цілим»
       

*До каузативного значенням відносяться значення обумовленості (причина, підстава, наслідок, умова, цілепокладання, обмеження та ін.).

**Генітівная ланцюжок - це послідовність трьох або більше керованих беспредложного словоформ родового відмінка іменників.

 Таблиця 8.7Язиковие кошти воплощеніястереотіпності і знеособлено-нейтральної тональності строгих стилів
стилі- обра- зующие риси Мовні засоби їх втілення
 Офіційно-діловий стиль  науковий стиль
 стереотипність  > Використання графічних скорочень, передбачених ГОСТом> Як правило, відсутність мовних засобів створення виразності*
 > Використання реквізітов> Канцелярські кліше:проживає за адресою, за місцем жи-тва, виноситься на обговорення, належить, нотаріально завірений  >Употребленіе термінів відповідно сих дефінітивного значеніем>Научние кліше:практична значущість, має переваги, що й треба було довести >Бібліографіческое опісаніе>Бібліографіческій список
 Без-лич-ностно-Нейт-раль-наятональ-ність  > Обмеження на вживання розмовної лексики і фразеологіі> Відсутність, як правило, мовних засобів створення виразності*
 > ПасивніЕкспертною комісією проводиться відбір цінностей  конструкціїВисунута автором гіпотеза згодом була доведена досвідченим шляхом
 >Ограніченное вживання слів з оцінною семантикою типу переконливий, всебічний, недостатньо, вельми, негативний> Обмежене вживання особових займенників 1-го і 2-го особи
 Особисті займенники (а також відповідні форми дієслова) а) в більшості документів не вживаються; б) в окремих жанрах (наприклад, в тексті доручення) позначають людини як володаря певного правового статусу  стосовно тільки ми а) в якості т. н. авторського ми, використовуваного замість звичайного я, Наприклад: методика, яку ми пропонуємо; б) для вираження спільності дії (де ми = Автор + читач), наприклад: ми бачимо, що ця задача має два рішення>Устраненіе суб'єкта з пропозиції:можна припустити, що ...; слід переглянути параметри Х; другий спосіб видається більш оптимальним
 > «Розщеплені» присудки:здійснювати контроль, покладати контроль,
Закінчення табл. 8.7
   >Іменной характер тексту (переважання іменних частин над дієсловами):
Для роз'яснення громадянам порядку розгляду повідомлень про злочини, пов'язаних з пожежами, в місцях, доступних для відвідувачів, вивішується відповідна інформація(З 14 знаменних слів 1 дієслово) Зміна опору ланцюга ротора або напруги при одночасному введенні в ротор резисторів забезпечує регулювання моменту двигуна, і механічні характеристики виявляються м'якими (З 17 знаменних слів 2 дієслова)
         

* Винятком є ??науково-популярний подстиль наукового стилю, широко використовує стежки і фігури мови. Терміни, утворені на основі метафори (типу в'язкість сплаву або насичення магніту), Стежками не є.

Імперативність, звойственная діловому тексту, створюється насамперед мовними одиницями (словами, виразами, пропозиціями) з модальної семантикою необхідності, повинності типу необхідно, небажаний, має право, обов'язковий, можливий, володіє правами, мають право вимагати; Наказую ... звільнити від займаної посади, а також формами дієслова теперішнього часу з абстрактним (узагальненим) значенням, наприклад: Перерахування субсидій здійснюється (= має здійснюватися) з федерального бюджету.

Ще одне, останнє, зауваження з приводу загальних якостей строгих стилів. У більшості підручників і навчальних посібників з стилістиці і культурі мови називається і така їх стілеобразующей риса, як об'єктивність. У наводиться нами переліку стилеобразующих рис (див. Табл. 8.4) це якість відсутня. Чому?

Справа в тому, що жодним з авторів не наведено відмінні риси об'єктивності, а її характеристики (і мовні засоби її вираження), по суті, збігаються з такими властивостями, як точність і знеособлено-нейтральна тональність. На наш погляд, ці названі властивості строгих стилів лише свідчать про прагнення автора (укладача) наукового або офіційно-ділового тексту до об'єктивності.

Знання особливих мовних і композиційно-смислових норм, властивих строгим стилям, а також уміння застосовувати їх у своїй мовній практиці абсолютно необхідно для оволодіння навичкою ділового та наукового письма. А останнім обов'язково для кожного, хто хоче стати освіченою людиною і оволодіти культурою мови в усіх сферах своєї діяльності.

> Яким жанрам офіційно-ділового стилю властива узагальненість як стілеобразующей риса? Яким не властива? Відповідь аргументуйте? > Які документи доводилося складати Вам? Які труднощі при цьому Ви відчували? Чому?

> В рамках яких інших функціональних стилів використовуються чи пасивні конструкції? Наведіть приклади

Список рекомендованої літератури

 1. Введенська Л.А., 2002.  Гл. 2, § 3.  Функціональні стилі літературної мови;
 Гл. 6.  Офіційно-ділова письмова мова.
 2. Іпполітова Н.А.  Гл. 2. § 8.  Стилістична забарвлення тексту.
 3. Невежина М.В.  Гл. 8.Гл. 9.  Науковий стиль; Офіційно-діловий стиль і сфера його функціонування.
 4. Сидорова М.Ю., 2005.  Лекція 5.  Офіційно-діловий стиль. Мова закону і дипломатії;
   Лекція 6.  Науковий стиль.
 5. Черняк В.Д.  Гл. 9.  Особливості наукового стилю;
   Гл. 10.  Особливості офіційно-ділового стилю.
 6. Ширяєв О.Н.  Гл. IV.  Культура наукової та професійної мови;
   Гл. V.  Культура ділового мовлення.
 7. Навчальний посібник-словарь.Термінологіческо-понятійні поля «Науковий стиль» і «Офіційно-діловий стиль».

Лекція № 9Попередня   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   Наступна

Комунікативні якості мови | Забезпечують або порушують комунікативні якості мови | Стилістика як розділ мовознавства. структура стилістики | Взаємозв'язок стилістики та суміжних дисциплін | розділи стилістики | Моделі ділового спілкування | Жанри адміністративного подстиля | Підстилі наукового стилю | Підстилі і жанри наукового стилю | Стилеобразующие риси строгих стилів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати