Головна

Комунікативні якості мови

  1. III. Вправи і КЗ, що формують регуляційних-комунікативні вміння на прагматико-репрезентує стадії.
  2. IV. 15.3. Вольові якості особистості та їх формування
  3. X. Порядок встановлення факту надання комунальних послуг неналежної якості та (або) з перервами, що перевищують встановлену тривалість
  4. Z1.2. КОМУНІКАТИВНІ ЯВИЩА І ПРОЦЕСИ В УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 437
  5. Автокорреляция в залишках, її вимір і інтерпретація. Критерій Дарбіна-Уотсона в оцінці якості трендового рівняння регресії.
  6. Аналіз доданого якості
  7. Аналіз документів системи менеджменту якості
якість мови сутність поняття випадки порушення комунікативних якостей у мовленні
 доречність  Відповідність змісту і форми мови комунікативної мети і комунікативної ситуації. Передбачає дотримання в промові етичних і комунікативних норм, а також оцінку доцільності використання того чи іншого мовного засобу в конкретному висловлюванні ¦ При розгерметизації компресійної частини (викиді газу і т. Д.) Перший помітив це окриком попереджає людей, що потрапили в зону аварії... (З тексту дипломної роботи)¦ Гроза набирала обертів (З тексту твору)
 правильність  Дотримання в мові літературних норм (орфоепічних, лексичних, граматичних, орфографічних і ін.) Як перший ступінь в оволодінні культурою речі.Подробнее про мовні норми см. Лекцію № 5, § 5.4 ¦ Переживши цей вік, переді мною відкрився зовсім інший світ ¦ День був теплий і сонячний ¦ Опинившись між двох роздоріжжі, я зробила свій вибір і вирішила здобувати вищу освіту
 точність  Відповідність значення компонентів мови змістом та обсягом висловлюваних ними понять. Виділяють два аспекти точності: 1) точність у відображенні дійсності: відповідає зміст промови реальності чи ні; 2) точність вираження думки в мові; в точної мови слова вживаються в суворій відповідності їх мовним значенням ¦ У лютому тривалість доби збільшується на три години ¦ Зараз я не боюся сказати щось навперейми ¦ Благодаряпожару, що спалахнуло від багаття, згорів великий ділянку лісу
 логічність  Відповідність мови законам логіки, що виявляється в її обґрунтованості, послідовності, несуперечності, аргументованості, визначеності у викладі думок. ¦ Не дивлячись на свій інтелект, він був гармонійно розвиненою людиною. ¦ Умовно народне хозяйстводелятна дві сфери (З тексту дипломної роботи)
 зрозумілість  Доступне для адресата виклад змісту промови і її мовного оформлення з урахуванням віку адресата, його освіти та виховання, професійних інтересів та ін. Порушується при зайвому використанні іншомовної, професійної лексики, діалектизмів, а також при свідомо складному побудові речень і всього тексту ¦ Сміливі виробники прет-а-порте вирішили підкорити Москву (З передачі, адресованої дитячої аудиторії)¦ Елементи комунікативного акту можуть перебувати у відносинах додаткової дистрибуції (З лекції для студентів вузу)
Закінчення табл. 6.11
 змістовність  Вираз нової та актуальної для адресата інформації, причому новизна може полягати як в самому предметі мови, раніше невідомому адресату, так і в особливостях інтерпретації вже знайомого йому змісту ¦ Поки діти маленькі, вони потребують опіки батьків. Коли виростають - вона їх починає обтяжувати ¦ Взимку дні короткі, а ночі довгі. А влітку, навпаки, дні довгі, а ночі короткі
 лаконізм  Короткий і чітке вираження інформативного змісту, відсутність надлишкових коштів його вираження; економне використання мовних ресурсів ¦ Ростпреступності за останні роки значно зріс ¦ Сучасний стан Делвой нашій країні не вселяє багатьом оптимістичних надій
 Чистота  Відсутність в мові чужих літературній мові елементів (жаргонізмів, діалектизмів, професіоналізмів, просторічних виразів, слів-паразитів), а також виразів, що відкидаються нормами моральності (грубих і лайливих слів). Помірне і стилістично виправдане використання запозиченої лексики ¦ Ну, цей варіант по любому не прокотить ¦ Пощо ти здеся розклався? ¦ Здається, на твоєму компі материнка накрилася ¦ Ми знайомі вже як бидва року
 багатство  Володіння суб'єктом мовлення синонімічними можливостями мови на всіх його рівнях: інтонаційним різноманітністю, лексичними, словотворчими, граматичними ресурсами мови ¦ На ці цілі тратятсяколоссальниезатрати ¦ Вона виявилася неготовою до цього, тому оказаласьброшенной
 виразність*  Комунікативно-доцільне прояв у мові індивідуальності автора; вплив на емоційно-вольову сферу адресата за допомогою певних мовних засобів і прийомів, перш за все тропів і фігур мови  

Примітка: * Наявність або відсутність в тексті мовних засобів створення виразності

повністю обумовлюється його жанрово-стильової приналежністю.


Таблиця 6.12Попередня   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   Наступна

Етичні принципи спілкування | Комунікативні принципи спілкування | Етичні та комунікативні норми в рамках комунікативної ситуації | Складові комунікативної ситуації | Стратегічні комунікативні цілі | Умови комунікативного успіху | мовний етикет | Властивості мовного етикету | Основні етикетні жанри | грані ввічливості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати