Головна

Мовні засоби, що забезпечують єдність тексту

  1. II. Заповніть пропуски словами з тексту, наведеними нижче;
  2. IV. Доповніть пропозиції словами і виразами з тексту.
  3. IV. Доповніть пропозиції словами і виразами з тексту.
  4. Quot; стислість ТЕКСТА'ЗАКОНА
  5. VIII. Спираючись на інформацію тексту, напишіть англійською мовою
  6. YI. Доповніть пропозиції словами і виразами з тексту.
  7. Автоматична перевірка орфографії і пунктуації під час набору тексту.
мовні засоби сутність поняття коментар
 Ключові слова  Слова і вирази, найбільш чітко виражають пред-мет (тему) мови  Присутні в будь-якому тексті. У текстах нестрогих стилів можуть висловлювати також авторське ставлення до предмета мовлення. Як правило, не виявляють стильову приналежність тексту
 Опорні (етапні) пропозиції.  Пропозиції або їх фрагменти, що передають суть інформативного змісту  Присутні тільки в щодо розгорнутому тексті. Виявляють стильову і жанрову приналежність тексту
 Лексіческійповтор  Повтор одного і того ж слова, хоча і в різних словоформах  Найбільш просте, примітивне засіб зв'язку.У строгих стилях відповідає нормі; в публіцистичному - може розцінюватися як помилка; в художньому - є одним з важливих засобів реалізації авторського задуму
 Однокореневі слова  Повтор кореня слова в різних пропозиціях тексту  Чи не є обов'язковим мовним засобом
 Лексіческіесіноніми  Тотожні або близькі за лексичним значенням слова і вирази  Чи не є обов'язковими мовними засобами. В рамках конкретного тексту, поряд з загальномовного (тобто зафіксованими в лінгвістичних словниках), можуть вживатися і контекстуальні синоніми або антоніми
 антоніми  Два слова, що належать до однієї частини мови і володіють протилежним лексичним значенням
Закінчення табл. 3.2
 Лексико-семантіческіеполя (ЛСП)  Існуюча в мові або виникає в тексті сукупність слів різних частин мови, що виражають загальне поняття  Характерні для щодо розгорнутого тексту (2-3 головних ЛСП). Слово або словосполучення, яке називає дане поняття, служить назвою ЛСП. Ключове слово обов'язково входить в головне ЛСП, а іноді служить і назвою цього поля
 Метатекстовиесредства  Вступні слова (вирази), сурядні сполучники, окремі словосполучення, а також пропозиції, що відображають логіку розвитку думки автора в тексті  Чи не є обов'язковим мовним засобом, хоча найбільш послідовно використовуються в науковому та публіцистичному текстах. Допомагають адресату виявити найбільш важливі або, навпаки, другорядні з точки зору автора моменти, що відображаються в тексті причинно-наслідкові зв'язки і т.д.
 Слова-заступники  Займенник слова (займенники і местоімённие прислівники), абстрактні іменники, словосполучення з узагальнюючої семантикою, службовці для заміни спожитих в попередньому тексті слів, виразів, пропозицій та інших фрагментів тексту, щоб уникнути їх повторення  Вживаються як засіб згортання тексту. Ступінь їх вживаності і «асортимент» багато в чому залежить від функціонально-стильової приналежності, від жанру і від обсягу тексту. Особливо характерні для наукового і публіцистичного стилів
 Відо-временнойфон тексту  Відображення в змісті тексту реального часу  Реалізується у вигляді тимчасових значень минулого, теперішнього і майбутнього часу. Для ряду текстів (перш за все ділових і наукових) характерний т. Н. позачасовий фон, створюваний формами дієслова теперішнього часу і безглагольнимі предложеніямі.Відовременной фон може бути постійним, що зберігається протягом усього тексту, але можлива і його зміна (перехід від однієї пори до іншого, тимчасові перебиваючи і т. д)

Вчені, що досліджують текст, виділяють два види зв'язності в ньому: глобаль-ву і локальну. Основні відмінності між ними представлені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Види зв'язності в тексті

Тип зв'язності Загальна характеристика Типові мовні засоби
 Глобальна зв'язність  Забезпечує єдність всього тексту  Ключові слова, опорні пропозиції, лексико-семантичні поля, синоніми, антоніми, відовременние фон
 локальна зв'язність  Забезпечує зв'язність сусідніх пропозицій і складних синтаксичних цілих  Лексичний повтор, однокореневі слова, слова-заступники, метатекстові кошти

> Яка з двох тверджень, на Ваш погляд, більш точно передає сутність тексту як мовленнєвого твору: «Текст - це сукупність пропозицій»Або«Текст може бути розділений на пропозиції»?

> Чи завжди кількість етапних речень у тексті збігається з числом абзаців в ньому?

> В якому випадку лексичний повтор забезпечує глобальну зв'язність тексту?Попередня   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Наступна

Єдність внутрішнього і зовнішнього механізму розвитку людини | рефлексія | Характеристика компонентів мовленнєвої діяльності | Вербальні засоби мовного взаємодії | Значення дієслівних приставок | структура інтонації | види жестів | Відмінні ознаки письма | мовне взаємодія | Загальне поняття про текст і текстових категоріях |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати