На головну

Тема 1.4. Правові основи неспроможності (банкрутства) господарюючих суб'єктів

  1. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  2. II.1. основи державності
  3. IV. 14.2. Фізіологічні основи емоційних станів
  4. Money laundering regulations (нормативно-правові акти) and the effect on international tax and financial planning.
  5. V. 16.2. Фізіологічні основи темпераменту
  6. V. 17.2. Фізіологічні основи характеру
  7. V. Міжнародно-правові акти.

1. Поняття, ознаки, нормативно-правове регулювання неспроможності (банкрутства).

2. Процедури неспроможності: спостереження, фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво.

3. Мирова угода.

1. Поняття, ознаки, нормативно-правове регулювання
 неспроможності (банкрутства)

Неспроможність (банкрутство) - визнана арбітражним судом нездатність боржника в повному обсязі задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів.

Ознаки банкрутства:

1) наявність грошового боргового характеру зобов'язань боржника;

2) нездатність громадянина і юридичної особи задовольнити вимоги кредиторів за грошовими зобов'язаннями та (або) виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів протягом трьох місяців з моменту дати їх виконання;

3) наявність заборгованості щодо громадянина на суму не менше 10 000 рублів, а юридичні особи - не менше 100 000 рублів.

Нормативно-правове регулювання неспроможності (банкрутства):

1) Цивільний кодекс Російської Федерації, стаття 65.

2) ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)», № 127- ФЗ, від 26 жовтня 2002 р.

2. Процедури неспроможності: спостереження,
 фінансове оздоровлення, зовнішнє управління, конкурсне виробництво

Вплив на боржника на різних етапах процесу про неспроможність здійснюється за допомогою різних заходів, прямо передбачених законом.

Спочатку це забезпечувальні заходи - накладення арештів на майно боржника, відсторонення його від управління, аналіз і встановлення фінансового становища боржника тощо.

При наявності підстав для відновлення платоспроможності застосовуються відновлювальні заходи - перепрофілювання виробництва, продаж підприємства (бізнесу), заходи по визнанню ряду угод боржника недійсними.

При визнання боржника банкрутом застосовуються ліквідаційні заходи - виявлення дебіторської заборгованості боржника, формування конкурсної маси, її реалізація, задоволення вимог кредиторів.

З метою запобігання банкрутству названі особи вживають заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності боржника. Також дані заходи можуть бути прийняті кредиторами чи іншими особами на підставі угоди з боржником.

Види відновлювальних заходів:

1. Досудова санація - надання фінансової допомоги в розмірі, достатньому для відновлення платоспроможності боржника, тобто необхідному для погашення заборгованості за грошовими зобов'язаннями та обов'язкових платежів;

2. Фінансове оздоровлення;

3. Зовнішнє управління (судова санація) - передача повноважень по управлінню боржником зовнішньому керуючому з метою проведення відновлювальних заходів під контролем кредитором і суду.

Процедури банкрутства - передбачена законодавством сукупність заходів щодо боржника, спрямованих на відновлення його платоспроможності або ліквідацію.

Спостереження - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою забезпечення збереження майна боржника, проведення аналізу фінансового стану боржника, складання реєстру вимог кредиторів і проведення перших зборів кредиторів;

Мета - забезпечення збереження майна боржника та проведення аналізу його фінансового стану; встановити - чи дійсно боржник не в змозі задовольнити вимоги кредиторів або виконати обов'язок по сплаті обов'язкових платежів у повному обсязі на момент прийняття арбітражним судом заяви про банкрутство. Це дозволяє визначити фінансовий стан боржника і зберегти його майно.

Процедура спостереження вводиться:

- Якщо заяву подано самим боржником - з моменту прийняття арбітражним судом заяви;

- Якщо заявник не сам боржник - за результатами розгляду обґрунтованості вимог заявника.

Правові наслідки введення процедури спостереження для боржника:

- Кредитори не вправі звертатися до боржника з метою задоволення їх вимог в індивідуальному порядку;

- За клопотанням кредитора зупиняється провадження у справах, пов'язаних зі стягненням з боржника грошових коштів;

- Призупиняється виконання виконавчих документів з майнових стягнень, у тому числі знімаються арешти на майно боржника, накладені в ході виконавчого провадження, за винятком виконавчих документів, виданих на підставі вступили в законну силу до дати введення спостереження судових актів про стягнення заборгованості по заробітній платі; виплати винагород за авторськими договорами; про витребування майна з чужого незаконного володіння; відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю;

- Забороняється задоволення вимог учасника боржника - юридичної особи про виділ частки (паю) в майні боржника у зв'язку з виходом зі складу його учасників, викуп боржником розміщених акцій або виплата дійсної вартості частки (паю);

- Забороняється виплата дивідендів і інших платежів по емісійних цінних паперів;

- Не допускається припинення грошових зобов'язань шляхом заліку зустрічної однорідної вимоги, якщо при цьому порушується встановлена ??ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» черговість задоволення вимог кредиторів.

Фінансове оздоровлення - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою відновлення його платоспроможності та погашення заборгованості відповідно до графіка погашення заборгованості.

Фінансове оздоровлення вводиться з моменту затвердження арбітражним судом і на строк не більше двох років.

Правові наслідки введення даної процедури:

- Вимоги кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав на дату введення фінансового оздоровлення, можуть бути пред'явлені тільки в порядку, встановленому ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)»;

- Раніше вжиті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів скасовуються;

- Обмеження боржника в частині розпорядження його майном (арешти і т.д.) можуть бути накладені лише в рамках процесу про банкрутство;

- Призупиняється виконання виконавчих документів з майнових стягнень, за винятком виконавчих документів, виданих на підставі вступили в законну силу до дати введення фінансового оздоровлення рішень про стягнення заборгованості по заробітній платі; виплати винагород за авторськими договорами; про витребування майна з чужого незаконного володіння; відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, відшкодування моральної шкоди;

- Забороняється задоволення вимог учасника боржника - юридичної особи про виділ частки (паю) в майні боржника у зв'язку з виходом зі складу його учасників, викуп боржником розміщених акцій або виплата дійсної вартості частки (паю);

- Забороняється виплата дивідендів і інших платежів по емісійних цінних паперів;

- Не допускається припинення грошових зобов'язань шляхом заліку зустрічної однорідної вимоги, якщо при цьому порушується встановлена ??ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)» черговість задоволення вимог кредиторів;

- Не нараховуються неустойки (штрафи, пені), що підлягають сплаті відсотки та інші фінансові санкції за виконання (неналежне виконання) грошових зобов'язань або обов'язкових платежів, що виникли до дати введення фінансового оздоровлення.

Зовнішнє управління - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника з метою відновлення його платоспроможності.

Підставою введення зовнішнього управління є рішення зборів кредиторів. Також в ряді випадків допускається прийняття рішення і арбітражним судом.

Зовнішнє управління вводиться на строк не більше 18 місяців і може бути продовжено не більше ніж на шість місяців.

Правові наслідки введення процедури:

- Керівник боржника відсторонюється від посади (управління підприємством), управління справами покладається на розпорядника майна;

- Припиняються повноваження органів управління боржника і власника майна боржника;

- Знімаються раніше вжиті заходи щодо забезпечення вимог кредиторів;

- Арешти майна боржника та інші обмеження боржника щодо розпорядження належним йому майном можуть бути накладені виключно в рамках процесу про банкрутство;

- Введення мораторію на задоволення вимог кредиторів. Це дозволяє використовувати суми, призначені для виконання грошових зобов'язань, на проведення відповідних організаційних та економічних заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану боржника.

Мораторій - зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і сплати обов'язкових платежів.

Зовнішній керуючий - арбітражний керуючий, затверджений арбітражним судом для проведення зовнішнього управління та здійснення інших повноважень, встановлених ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)».

Конкурсне виробництво - процедура банкрутства, застосовуваний до боржника, визнаного банкрутом, з метою пропорційного задоволення вимог кредиторів.

В результаті конкурсного виробництва припиняється існування юридичної особи або підприємницької діяльності громадянина.

Мета конкурсного виробництва - за рахунок реалізації майна боржника розподілити отримані кошти у визначеній законом черговості серед кредиторів боржника.

Підстава відкриття конкурсного виробництва - визнання боржника банкрутом за рішенням арбітражного суду.

Термін - не може перевищувати одного року, арбітражний суд має право продовжити цей термін ще на шість місяців.

Правові наслідки відкриття конкурсного виробництва:

- Термін виконання виникли до відкриття конкурсного виробництва грошових зобов'язань та обов'язкових платежів боржника вважається що настав;

- Припиняється нарахування неустойок, відсотків та інших фінансових санкцій за всіма видами заборгованості боржника;

- Відомості про фінансовий стан боржника припиняють відноситься до категорії відомостей, що мають конфіденційний характер або є комерційною таємницею;

- Вводяться обмеження на укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна боржника або тягнуть передачу його майна в користування третіми особами;

- Знімаються раніше накладені арешти на майно боржника та інші обмеження щодо розпорядження майном боржника;

- Всі вимоги до боржника можуть бути пред'явлені тільки в ході конкурсного виробництва, крім вимог про визнання права власності, стягнення моральної шкоди, витребування майна з чужого незаконного володіння, про визнання недійсними нікчемних угод і про застосування наслідків їх недійсності, поточних зобов'язань (комунальних та експлуатаційних );

- Припиняється виконання за виконавчими документа, в тому числі за виконавчими документами, що виконується під час раніше введених процедур банкрутства, якщо інше не встановлено ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)». Виконавчі документи передаються судовими приставами конкурсного керуючого;

- Певні правові наслідки для керівника боржника: з моменту прийняття рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури керівник боржника не мають права здійснювати будь-які функції, віднесені до відання керівництва, якщо на стадії спостереження і в період зовнішнього управління відсторонення керівника боржника від займаної посади проведено не було. У зв'язку з відкриттям конкурсного виробництва припиняються і повноваження власника майна боржника - унітарного підприємства;

- Арбітражним судом призначається конкурсний керуючий.

Конкурсний керуючий - арбітражний керуючий, затверджений арбітражним судом для проведення конкурсного виробництва та здійснення інших повноважень, встановлених ФЗ «Про неспроможність (банкрутство)».

Розрахунки з кредиторами проводяться за рахунок конкурсної маси. Конкурсну масу складає все майно боржника, що є у нього на момент відкриття конкурсного виробництва і виявлене в ході конкурсного виробництва.

3. Мирова угода

Мирова угода - процедура банкрутства, застосовуваний на будь-якій стадії розгляду справи з метою припинення провадження у справі шляхом досягнення угоди між боржником і кредиторами. Воно полягає в укладанні боржником і кредитором на будь-якій стадії розгляду справи про банкрутство добровільної угоди про залагодження майнового спору на визначених ними умовах.

Сторонами мирової угоди є боржник, конкурсні кредитори, уповноважені органи.

Допускається участь в угоді третіх осіб - осіб, які беруть на себе частину зобов'язань боржника або забезпечують виконання цих зобов'язань. Після вступу угоди в силу такі особи стають його стороною як цивільно-правового договору.

Угода укладається в письмовій формі. Його зміст визначається характером домовленостей. Які були досягнуті сторонами. Воно містить положення двох видів:

- Обов'язкові (істотні) умови: розмір, порядок, строки виконання зобов'язань боржника і (або) припинення зобов'язань боржника наданням відступного, новацією зобов'язання, прощенням боргу;

- Додаткові умови (можуть бути включені за бажанням сторін): інформація про способи виплати боргу; розстрочка виконання зобов'язань, поступка прав вимоги та ін.

Рішення про укладення угоди приймається простою більшістю голосів конкурсних кредиторів за сумою вимог.

Наслідки затвердження мирової угоди:

- Угода вступає в силу з моменту винесення судом відповідної ухвали. Для сторін (боржник, кредитори, треті особи, які беруть участь в його укладенні) воно обов'язково, одностороння відмова не допускається;

- Якщо угода затверджено в ході зовнішнього управління, мораторій на задоволення вимог кредиторів припиняється, затвердження мирової угоди в ході конкурсного виробництва тягне за собою припинення дії наслідків його відкриття;

- З дати затвердження угоди припиняються повноваження керівника;

- Затвердження угоди тягне погашення заборгованості перед кредиторами, у тому числі перед кредиторами по обов'язкових платежах.

Завдання для самостійної роботи:

1. Вивчіть лекцію, використовуючи презентацію, тема: «Правові основи неспроможності (банкрутства) господарюючих суб'єктів» з «Збірника презентацій з дисципліни« Правове забезпечення професійної діяльності »».

2. Дайте відповідь на питання:

1) Назвіть ознаки банкрутства.

2) Хто не може бути визнаний неплатоспроможним (банкрутом)?

3) На яких осіб законодавець покладає обов'язок щодо подання заяви в арбітражний суд про визнання боржника неспроможним (банкрутом)?

4) Які основна мета і правові наслідки введення арбітражним судом спостереження?

5) У чому суть фінансового оздоровлення?

6) Що означає для боржника введення мораторію на задоволення вимог кредиторів?

7) Які заходи можуть бути використані для відновлення платоспроможності боржника в ході проведення зовнішнього управління?

8) Що таке конкурсна маса?

9) За яких умов мирову угоду підлягає затвердженню арбітражним судом?

10) Вимоги яких кредиторів, задоволені в результаті укладення мирової угоди, згодом визнаного недійсним, вважаються погашеними?

3. Дайте відповідь на питання тесту «Правові основи неспроможності (банкрутства) господарюючих суб'єктів» (дивись Додаток 2).

Завдання для практичної роботи:

1. Виконайте завдання для практичної роботи з «Збірника завдань для практичних робіт» з дисципліни Правове забезпечення професійної діяльності », тема:« Правові основи неспроможності (банкрутства) господарюючих суб'єктів ».

 Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Курс лекцій з практичними завданнями з дисципліни | Правові основи професійної діяльності | Тема 5.2. Судовий розгляд в арбітражному суді | Тема 1.2. Юридична особа як суб'єкт підприємницької діяльності | Тема 1.6. Держава і державні утворення як суб'єкти підприємницької діяльності | Тема 2.1. Угоди в підприємницької діяльності | Тема 2.2. Громадянсько-правовий договір | Тема 2.3. Цивільно-правова відповідальність | Регулювання трудових відносин. | Тема 3.2. Сторони трудових правовідносин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати