На головну

Систематизація аналітичних показників

  1. III. Розрахунок якісно-кількісних показників для схеми
  2. Агрегатні індекси кількісних та якісних показників
  3. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості організації
  4. Аналіз динаміки показників по виробництву і реалізації продукції
  5. Аналіз і оцінка показників ефективності використання основних засобів
  6. Аналіз маркетингових показників асортименту
  7. Аналіз показників використання основних засобів

Комплексне вивчення економіки підприємств передбачає систематизацію показників, тому що сукупність показників, який би вичерпної вона не була, без урахування їх взаємозв'язку, співпідпорядкованості не може дати справжнього уявлення про ефективність господарської діяльності. Необхідно, щоб конкретні дані про різні види діяльності були органічно пов'язані між собою в єдиній комплексній системі.

Всі показники в залежності від об'єкта аналізу групуються в підсистеми. Показники, які утворюють підсистеми, можна розбити на вхідні та вихідні, загальні і приватні. За допомогою вхідних і вихідних показників здійснюється взаємозв'язок підсистем. Вихід показник однієї підсистеми є вхідним для інших підсистем.

В системі показників комплексного аналізу, наприклад, Г.В. Савицька пропонує виділяти наступні підсистеми (рис. 7.1).

Перша підсистема - показники вихідних умов діяльності підприємства. Вони характеризують виробничу структуру підприємства, структуру управління, рівень концентрації та спеціалізації виробництва, тривалість виробничого циклу, технічну і енергетичну озброєність праці, ступінь механізації та автоматизації, прогресивність технологічних процесів і т, д.

Показники цієї підсистеми впливають на всі інші показники господарювання і в першу чергу на обсяг виробництва і реалізацію продукції, її якість, на ступінь використання виробничих ресурсів (продуктивність праці, фондовіддачу, матеріаловіддача), а також на інші показники економічної ефективності: собівартість, прибуток, рентабельність і т.д. Тому аналіз діяльності підприємств треба починати з вивчення цієї підсистеми.

Показники цієї підсистеми впливають на всі інші показники господарювання і в першу чергу на обсяг виробництва і реалізацію продукції, її якість, на ступінь використання виробничих ресурсів (продуктивність


Малюнок 3.1 Система показників комплексного економічного аналізу

праці, фондовіддачу, матеріаловіддача), а також на інші показники економічної ефективності: собівартість, прибуток, рентабельність і т.д. Тому аналіз діяльності підприємств треба починати з вивчення цієї підсистеми.

Друга підсистема включає показники використання засобів виробництва (фондовіддача, фондомісткість, фондорентабельность, середньорічна вартість основних засобів виробництва, амортизація та ін.).

У третій підсистемі «Показники використання предметів праці» основними показниками є: матеріаломісткість, матеріаловіддача, вартість використаних предметів праці за аналізований відрізок часу. Вони тісно пов'язані з показниками підсистем: 5 «Виробництва і збуту продукції», 6 «Собівартості продукції», 7 «Прибутки та рентабельності», 8 «Фінансового стану підприємства». Від економного використання матеріалів залежать вихід продукції, собівартість, а отже, і сума прибутку, рівень рентабельності, фінансовий стан підприємства.

Четверта підсистема «Показники використання трудових ресурсів» включає в себе показники забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, повноти використання фонду робочого часу, фонду заробітної плати, показники продуктивності праці, прибутку на одного працівника і на рубль заробітної плати та ін.

У п'яту підсистему входять показники виробництва і реалізації продукції: обсяг валової, товарної продукції у вартісному, натуральному та умовно-натуральному вимірі; структура продукції, її якість, ритмічність виробництва, обсяг від навантаження, залишки готової продукції на складах. Вони дуже тісно пов'язані з показниками всіх наступних підсистем.

Показники шостий підсистеми - це загальна сума витрат на виробництво і реалізацію продукції, в тому числі за елементами, статтями витрат, видами продукції, а також витрати на рубль товар ної продукції, собівартість окремих видів продукції та ін.

Від рівня собівартості продукції безпосередньо залежать показники сьомий підсистеми - прибуток підприємства, рівень рентабельності.

До восьмої підсистеми відносяться показники, які характеризують наявність і структуру капіталу підприємства за постановою про нього джерел і форм розміщення, ефективність і інтенсивність використання власних і позикових коштів. До цієї підсистеми відносяться також показники, які характеризують використання прибутку, фондів накопичення і споживання, кредитів банків, платоспроможність, кредитоспроможність і інвестиційну привабливість, ризик банкрутства, зону беззбитковості, фінансову стійкість підприємства і ін. Вони залежать від показників усіх попередніх підсистем і в свою чергу дуже впливають на показники організаційно-технічного рівня під приємства, обсяг виробництва продукції, ефективність використання матеріальних і трудових ресурсів.

Таким чином, всі показники господарської діяльності підприємства знаходяться в тісному зв'язку і залежності, яку необхідно враховувати в комплексному аналізі. Взаємозв'язок основних показників визначає послідовність виконання аналізу від вивчення первинних показників до узагальнюючих. Така послідовність відповідає об'єктивній основі формування економічних показників. Наприклад, щоб визначити плановий обсяг виробництва продукції, треба знати умови і можливості виробництва, його забезпеченість необхідними засобами, рівень використання засобів праці, предметів праці і трудових ресурсів. Собівартість одиниці продукції можна обчислити, знаючи витрати праці, матеріалів, суму амортизації і т.д., а також обсяг виробництва продукції. Фінансовий результат можна визначити після реалізації продукції. У такій послідовності формуються показники при розробці плану, в такій же послідовності повинен проводитися аналіз. Але це не виключає і зворотний послідовність аналізу - від узагальнюючих показників до приватним, за умови забезпечення системності та врахування взаємозв'язку окремих блоків аналізу між собою і єдності результатів аналізу по кожному розділу.

4 Аналіз найважливіших показників господарської діяльності

Типова задача 1. Оцінка виконання плану і динаміки no основними показниками діяльності

Виконати наступні аналітичні розрахунки (табл. 1): відсоток виконання плану за всіма показниками і років; темп зростання до попереднього року за всіма показниками,%; виконання плану по товарній продукції по роках п'ятирічки наростаючим підсумком,%; фондоозброєність праці працюючих за роками; питомі витрати на один виріб за роками; фондовіддача по роках; фондомісткість по роках; коефіцієнт забезпеченості основними промислово-виробничими фондами; абсолютне відхилення по чисельності працюючих від плану по роках; відносне відхилення від плану по чисельності працюючих по роках; продуктивність праці одного працюючого; продуктивність праці по товарній продукції одного працюючого; трудомісткість продукції по товарній; абсолютне відхилення по фонду заробітної плати; середня заробітна плата одного працюючого; коефіцієнт випередження зростання продуктивності праці над середньою заробітною платою працюючого; темп зростання обсягу реалізації; повна собівартість товарної продукції; відсоток виконання плану по зниженню витрат на карбованець товарної продукції; прибуток від виробництва товарної продукції; індекси зміни прибутку; коефіцієнт інтенсифікації виробництва.

Таблиця 1

 показники  базисний рік  Звітній рік  абсолютне відхилення  Темп зростання, %
     план  факт  від плану  від базисного року  до плану  до базисного року
 1. Обсяг реалізації продукції, тис. Грн.  100,90  105,80
 2. Обсяг товарної продукції, тис. Грн.  101,70  106,70
 3. Виробництво продукції в натуральному вираженні, шт.  100,30  101,10
 4. Чисельність промислово-виробничого персоналу (ППП), чол.  100,06  100,10
 5. Фонд заробітної плати ППП, тис.грн.  8745,4  -8,8  99,90  102,80
 6. Основні промислово-виробничі фонди (ОППФ), тис. Грн.  -265  98,90  106,50
 7. Прибуток (балансова), тис. Грн.  100,80  100,82
 8. Рентабельність (загальна),%  31,13  29,59  29,65  0,06  -1,48  100,20  95,25
 9. Витрати на гривню товарної продукції, коп.  65,8  68,1  66,1  -2  0,3  97,06  100,46
 10. Фондоозброєність  4,529  4,8752  4,819  -0,057  0,289  98,84  106,39
 11. Питомі витрати на виробництво одного виробу  2,632  2,8354  2,79  -0,045  0,159  98,41  106,02
 12. Фондовіддача  2,396  2,334  2,4  0,066  0,005  102,83  100,19
 13. Продуктивність праці по товарній продукції  10,85  11,379  11,57  0,186  0,715  101,64  106,59
 14. Середньорічна заробітна плата  1,72  1,7696  1,767  -0,003  0,046  99,84  102,70
 15. Повна собівартість товарної продукції  -492,7  98,71  107,19
 16. Прибуток від виробництва товарної продукції  108,08  105,76

Таблиця 2

 Відносне відхилення по чисельності  -81,017
 Відхилення обсягу продукції від плану за рахунок зміни чисельності ППП  34,4154
 Відхилення обсягу продукції від плану за рахунок зміни продуктивності праці  921,585
 Коефіцієнт випередження зростання продуктивності праці над зростанням середньої заробітної плати  103,793
 Загальний індекс динаміки  1,00175

Розрахунки виконуються відповідно до угрупованням завдань по розділах комплексного економічного аналізу і узагальнюються в таблицях за формою таблиці №1 і таблиці №2.

1. Комплексна оцінка виконання плану проводиться за допомогою розрахунку індексів виконання плану (темпів зростання) за всіма показниками.

За більшістю показників план виконаний, що свідчить про стійку роботу підприємства, використання ним чинників, що сприяють випуску необхідної кількості продукції.

Відхилення від плану по фонду заробітної плати ППП і вартості основних промислово-виробничих фондів (ОППФ) в даному випадку означає економію ресурсів, так як завдання по зростанню обсягу виробництва виконано.

Індекс виконання плану по товарній продукції (Iтп) дорівнює:

Загальний індекс Кількість позицій, за якими план виконаний

виконання плану = Загальна кількість позицій

Загальний індекс виконання плану = 6/9 = 0,7

2. Організаційно-технічний рівень виробництва і забезпеченість підприємства засобами праці характеризується показником фондоозброєності (ФВ):

вартість ОППФ

ФВ = Чисельність ППП

План підприємства за показником фондоозброєності не виконано, але в звітному році в порівнянні з базисним фондоозброєність зросла на 6,4% (слід враховувати, що в план виробництва закладається певний відсоток зростання), що говорить про достатню підвищенні організаційно-технічного рівня виробництва.

Техніко-економічний рівень виробів характеризується питомими витратами (УЗ) на виробництво одного виробу:

Повна собівартість товарної продукції

УЗ = Кількість виробів

У порівнянні з базисним роком питомі витрати на виробництво одного виробу зросли на 5,5%, що може бути пов'язано зі зміною структури виробленої продукції або з освоєнням нової.

3. Основним показником використання коштів праці є фондовіддача (ФО):

вартість ТП

ФО = ---------------;

Середня річна вартість ОППФ

Підприємство виконало завдання по показнику фондовіддачі і збільшило її в порівнянні з попереднім роком на 0,19%. Так як обсяг товарної продукції збільшився більш швидкими темпами, ніж обсяг ОППФ, то можна зробити висновок про те, що на збільшення фондовіддачі вплинула прогресивність введених ОППФ або реконструкція існуючих.

Коефіцієнт (K °фo6ecn) забезпеченості підприємства основними фондами (ОФ):

КОФ забезпеч = ОФ факт / ОФ пл. = 0,989.

Підприємство відповідно до плану не забезпечено основними фондами. Цей розрахунок узгоджується з результатами аналізу фондоозброєності праці.

4. Використання праці і заробітної плати характеризують показники абсолютного і відносного відхилення по чисельності, продуктивність праці, частка приросту Як бачимо з розрахунків, продуктивність праці є головним фактором продукції за рахунок зростання продуктивності праці та інші показники. Показник абсолютного відхилення по чисельності

D ПППабс = ПППф - ПППn=3 чол.

На підприємстві спостерігається достатня укомплектованість робочою силою.

Показник відносного відхилення по чисельності.

DПППотн = ПППф-ПППП * Дотп= -88 Чол.

де: Ктп-виконання плану за обсягом продукції,%

Даний показник показує, що з урахуванням збільшення обсягу товарної продукції підприємство не забезпечило виробництво робочою силою на 81 чол. Цей фактор необхідно передбачити при розробці та реалізації планів на наступний рік.

Продуктивність праці (ПТ) по товарної продукції (ТП) обчислюється за такою формулою:

ПТ = ТП / ППП

Підприємство виконало (перевиконало) план по зростанню продуктивності праці і збільшило її в порівнянні з базисним роком на 6,6%. Це свідчить про підвищення на підприємстві ефективності виробництва.

Вплив використання праці на обсяг продукції обчислюється за формулами:

DVr = Do * DR + DD * DR / 2

де D-продуктивність праці

R-чисельність ППП

D -абсолютна зміна показника.

D Vd = Ro * DD + (D D * DR) / 2

Для аналізу використання фонду заробітної плати (ФЗП) розрахуємо абсолютні відхилення ФЗП. В даному випадку відзначається економія ФЗП на 8,8 тис. Грн.

Середньорічна зарплата (З.П):

ЗПппп= ФЗП / ППП

На підприємстві відбулося зростання середньої зарплати одного працюючого на 2.7% в рік, що в 2,4 рази менше середнього зросту продуктивності праці. Це говорить про високу ефективність використання фонду зарплати в цілому.

Коефіцієнт випередження зростання продуктивності праці над зростанням середньої заробітної плати (Копер):

Копер = індекс зростання продуктивності праці,% / індекс зростання середньої заробітної плати,% * 100 = 103,8

6. Виконання плану по повній собівартості:

Sтп= C * Nтп

де: С- витрати на рубль;

Nтп- Обсяг товарної продукції;

7. Для оцінки виконання плану по прибутку (Р) розраховують відсоток і величину надпланового прибутку (збитку). Прибуток - один з основних показників ефективності роботи підприємства. Її зростання характеризує все зростаючу рентабельність підприємства, що дуже важливо в умовах переходу на повний господарський розрахунок і самофінансування. Динаміку прибутку характеризують індекси зростання.

8. Визначення форми економічного зростання досягається шляхом зіставлення зміни екстенсивних та інтенсивних факторів:

Ik = Iпp * tp * Iфo / Iппп * Iоф

де: Iк- загальний індекс

Іпр * тр - індекс продуктивності праці

Iфп-індекс фондовіддачі

Iппп-індекс чисельності

Iоф - індекс основних фондів

Якщо Ik> 1, то зростання переважно інтенсивний, Ik <1, то зростання переважно екстенсивний.

Типова задача 2. Аналіз ефективності підвищення організаційно-технічного рівня виробництва.

Оцінити організаційно-технічний рівень виробництва і ефективність його підвищення на підприємстві. З цією метою провести розрахунок наступних аналітичних показників: спеціалізації виробництва; ритмічності виробництва за добовими даними; якості і оновлення продукції; рівня механізації і автоматизації виробництва і праці; ефективності управління та виконання плану організаційно-технічних заходів; впливу змін організаційно-технічного рівня на обсяг виробництва, продуктивність праці, собівартість продукції і прибуток підприємства.

2.1. Оцінку прогресивності і якості продукції, що випускається можна дати за показниками питомої ваги експортної продукції, нової і продукції вищої категорії якості в загальному обсязі товарної продукції, скорочення питомої ваги продукції, на яку надходять рекламації.

Рівень спеціалізації виробництва характеризується коефіцієнтом спеціалізації, що розраховується як відношення вартості продукції, що відповідає профілю підприємства, до вартості товарної продукції.

Рівень кооперації виробництва характеризується коефіцієнтом кооперації, що розраховується як відношення вартості покупних виробів і напівфабрикатів до виробничої або повної собівартості товарної продукції. Всі розрахунки узагальнюються в табл. 3.

Таблиця 3

 показники  базисний рік  Звітній рік  абсолютна зміна
 1. Товарна продукція:
 в тому числі на експорт
 2. Обсяг нової продукції
 3. Продукція вищої категорії якості
 4. Вартість покупних виробів і напівфабрикатів
 5. Продукція, що відповідає профілю підприємства
 6. Вартість продукції, на яку надійшли рекламації
 7. Питома вага продукції вищої категорії якості,%  19,961566  30,045988  +10,08442213
 8. Питома вага експортної продукції,%  24,525169  23,153054  -1,372114941
 9. Питома вага нової продукції,%  1,5784171  1,6873874  0,10897033
 10. Коефіцієнт спеціалізації виробництва  0,7775104  0,8084597  0,030949314
 11. Коефіцієнт кооперації  0,1952125  0,1995664  0,004353842

2.2. Технічну оснащеність виробництва і праці характеризують такі показники:

- Забезпеченість підприємства основними промислово-виробничими фондами (ОППФ) обчислюється як відношення фактичної вартості ОППФ до планової (даний показник розраховується також для активної частини фондів, прогресивного обладнання, автоматичного і ін.);

- Питома вага активної частини фондів (вартості машин та обладнання) у вартості ОППФ;

- Питома вага прогресивного (автоматичного) обладнання у вартості активної частини фондів;

- Коефіцієнт механізації (автоматизації) виробництва визначається як відношення трудомісткості механізованих і автоматизованих робіт до загальної трудомісткості продукції;

- Фондоозброєність праці являє собою відношення вартості ОППФ до чисельності робітників у найбільшу зміну;

- Технічна озброєність праці обчислюється як відношення вартості активної частини ОППФ до чисельності робітників у найбільшу зміну;

- Озброєність праці прогресивної техніки (автоматичним обладнанням) являє собою відношення вартості прогресивного (автоматичного) обладнання до чисельності робітників у найбільшу зміну;

- Енергоозброєність праці виражається як відношення сумарної енергетичної потужності установок до середньооблікової чисельності робітників;

- Електроозброєність праці являє собою відношення кількості споживаної електроенергії до середньооблікової чисельності робітників (або кількості відпрацьованих людино-годин);

- Фондоозброєність праці працівників управління обчислюється як відношення вартості обчислювальної техніки до середньої чисельності працівників управління (чисельність працівників управління визначається як різниця між чисельністю ППП і чисельністю робочих);

- Ефективність управління - чисельність робітників, що припадають на одного працівника управління, обсяг товарної продукції на одного працівника управління, витрати по управлінню на гривню товарної (реалізованої) продукції;

- Ступінь охоплення робітників механізованою працею визначається як відношення чисельності робітників, зайнятих механізованою працею, до середньооблікової чисельності робітників;

- Коефіцієнт зносу ОППФ виражається відношенням суми нарахованого зносу до середньорічної вартості ОППФ;

- Коефіцієнт придатності ОППФ обчислюється як відношення залишкової вартості ОППФ до середньорічної вартості ОППФ.

Всі розрахунки узагальнюються в таблиці 4.

Таблиця 4

 показники  базисний рік  Звітній рік  Темп зростання, %
     план  фактично  до плану  до базисного року
 1. Середньорічна вартість ОППФ, тис. Грн.  99,964226  +111,5511833
 в тому числі активна частина  104,66807  +115,1385186
 2. Вартість прогресивного обладнання  115,80329  +173,3118971
 3. Вартість автоматичного обладнання  140,88953  +173,1922399
 4. Вартість обчислювальної техніки  109,67742  +121,4285714
 5. Середньорічна чисельність ППП, чол.  98,991427  +99,77973568
 в тому числі робочих  97,169363  +98,83861602
 6. Чисельність робітників у найбільшу зміну, чол.  94,764398  84,0957827
 7. Чисельність робітників, зайнятих механізованою працею, чол.  103,44086  +108,5778781
 8. Енергетична потужність, яка обслуговує виробничий процес, тис. КВт  109,25954  +127,0409982
 9. Споживання електроенергії, тис. КВт  116,0916  +132,5404938
 10. Трудомісткість продукції, тис. Люд.-год  106,33215  110,182663
 11. Трудомісткість механізованих робіт, тис. Люд.-год  114,88377  +124,4238477
 12. Витрати на управління, тис. Грн.  98,866667  +94,82097187
 13. Знос ОППФ  116,59751  +118,0672269
 14. Питома вага активної частини фондів у вартості ОППФ,%  49,198745  48,498786  +50,78091051  104,70553  +103,2158648
 15. Питома вага прогресивного обладнання в вартості активної частини фондів,%  16,222325  22,070601  +24,41860465  110,6386  +150,5246891
 16. Коефіцієнт механізації (автоматизації) виробництва  0,6396411  0,668548  0,722315131  108,04237  +112,9250685
 17. Фондоозброєність праці  12,533953  15,761176  +16,62600935  105,48711  +132,6477735
 18. Технічна озброєність праці  6,1665475  7,6439791  8,442838929  110,45084  +136,9135466
 19. Озброєність праці прогресивної технікою  1,0003574  1,6870721  2,061623459  122,20127  +206,0886902
 20. Енергоозброєність праці  5,4294701  6,20647  6,97870257  112,44238  +128,5337688
 21. Електроозброєність праці  6,1543673  6,9077069  8,252876377  119,47346  +134,0978851
 22. Фондоозброєність праці працівників управління  0,0158282  0,017765  0,018847007  106,09041  +119,0726956
 23. Чисельність робітників, що припадають на одного працівника управління  2,3363482  2,4091691  2,264412417  93,991429  +96,92101537
 24. Ступінь охоплення робітників механізованою працею  0,6431164  0,6636537  0,706487148  106,45419  +109,8537014
 25. Коефіцієнт зносу ОППФ  0,0407186  0,036949  0,043097058  116,63924  +105,8413038
 26. Коефіцієнт придатності ОППФ  0,9592814  0,963051  0,956902942  99,361609  +99,75205452

Типова задача 3.

Аналіз впливу факторів на відхилення від плану продуктивності праці працюючих.

Визначити загальне відхилення від плану по продуктивності праці працюючих, в т.ч. за рахунок зміни питомої ваги робітників, середньої кількості днів, відпрацьованих одним робочим, тривалості робочої зміни, електро-озброєності праці робітників, вироблення продукції на 1 кВт-год спожитої електроенергії (табл. 5).

Таблиця 5

 показники  план  фактично  відхилення
       сума %
 Продуктивність праці на одного працюючого, грн.  2,2047432
 Середньооблікова чисельність, чол .:        
 працюючих  -28  -0,5504226
 робітників  -62  -1,7289459
 Число відпрацьованих людино-днів усіма робітниками, тис.  -18  -1,9230769
 Число відпрацьованих людино-годин усіма робітниками, тис.  -263  -3,517924
 Спожита електроенергія на технологічні цілі, тис. КВт год  16,12537
 Питома вага робітників у складі працюючих  0,7049341  0,696580352  -0,0083538  -1,185046
 Середня кількість днів, відпрацьованих одним робочим  261,01506  +260,4994325  -0,5156261  -0,1975465
 Середня тривалість зміни  7,9871795  7,857298475  -0,129881  -1,6261186
 Електроозброєність праці робітників  3,2989567  3,970608623  0,671652  20,359527
 Виробіток продукції на 1 кВт год потреблонной електроенергії  3,4614619  3,029747486  -0,4317144  -12,472025

Показник продуктивності праці можна представити у вигляді добутку перерахованих вище факторів співмножників. Тому факторні впливу визначаються методом ланцюгових підстановок, або інтегральним методом. Результати розрахунків оформити в таблиці 6.

Таблиця 6

 показники  Факторні впливу на продуктивність праці
   сума %
 Відхилення продуктивності праці працюючого від плану - всього
 в т.ч. за рахунок зміни:    
 питомої ваги робітників  -198,87442  -53,74984391
 середньої кількості днів, відпрацьованих одним робочим  -32,759383  -8,853887361
 середньої тривалості зміни  -269,12859  -72,73745543
 електроозброєність праці робітників  3314,7829  +895,8872748
 вироблення продукції на 1 кВт год спожитої енергії  -2444,0205  -660,5460881

Типова задача 4.

Аналіз впливу факторів на відхилення від плану фондовіддачі основних виробничих фондів.

Розрахувати вплив на відхилення від плану фактичної фондовіддачі звітного року наступних факторів (табл. 7):

- Коефіцієнта змінності;

- Середньої вартості одиниці обладнання;

- Середньої тривалості роботи обладнання за зміну;

- Структури основних фондів;

- Вироблення продукції за 1 верстато-годину.

В даному випадку використовується наступна пятифакторная модель:

де:  - Фондовіддача;

 - Коефіцієнт змінності;

 - Середня вартість одиниці обладнання;

 - Середня тривалість роботи обладнання в зміну;

 - Питома вага машин і устаткування у вартості фондів;

 - Вироблення продукції за станко-годину.

Таблиця 7

 показники  план  фактично  відхилення
       сума %
 Обсяг товарної продукції, тис.грн.  245,8  242,9  -2,9  -1,179821
 Середньорічна вартість основних фондів, тис.грн.  93,4  96,5  3,1  3,3190578
 Середня кількість встановленого обладнання, од.
 Середньорічна вартість машин і устаткування, тис.грн.  47,6  48,4  0,8  1,6806723
 Загальна кількість відпрацьованих верстато-змін за період, тис.  266,8  252,9  -13,9  -5,2098951
 Загальна кількість відпрацьованих верстато-годин за період, тис.  1659,6  1542,3  -117,3  -7,0679682
 Середня вартість одиниці обладнання, тис.грн.  0,3031847  0,308280255  0,0050955  1,6806723
 Питома вага машин і устаткування у вартості фондів  0,509636  0,501554404  -0,0080816  -1,5857535
 коефіцієнт змінності  1,6993631  1,610828025  -0,088535  -5,2098951
 Середня тривалість роботи обладнання в зміну, ч.  6,2203898  6,098457888  -0,1219319  -1,9601974
 Виробіток продукції за станко-годину, грн.  0,148108  0,157492057  0,0093841  6,3359717
 Фондовіддача, грн.  2,6316916  2,517098446  -0,1145932  -4,3543552

Результати аналізу узагальнюються в таблиці за формою таблиці 8.

Таблиця 8

 показники  Факторний вплив на фондовіддачу
   сума %
 Відхилення фондовіддачі від плану - всього  -0,1145932
 в т.ч. за рахунок зміни    
 коефіцієнта змінності  -0,1371084  +119,6479103
 Середньої вартості одиниці обладнання  -0,0412328  +35,98187349
 Середньої тривалості роботи обладнання за зміну  -0,0480905  +41,96628614
 Частки машин і устаткування у вартості фондів  -0,0381415  +33,28425476
 Вироблення продукції за станко-годину  0,14998  -130,8803247

Типова задача 5.

Аналіз впливу факторів на відхилення від плану прибутку від реалізації товарної продукції.

Визначити вплив змін на надпланову прибуток наступних факторів:

- Обсягу продукції

- Асортименту;

- Виробничої собівартості;

- Цін на продукцію.

Таблиця 9

 показники  план  План, перерахований на фактичний обсяг продажів  факт
 Виручка від реалізації продукції за вирахуванням ПДВ, акцизного збору та інших відрахувань від виручки (qp)
 Повна собівартість реалізованої продукції (qz)
 Прибуток від реалізації продукції (qn)

Абсолютне відхилення від плану прибутку від реалізації товарної продукції:

в тому числі відхилення:

за рахунок зміни обсягу продукції:

за рахунок зміни асортименту продукції, що випускається:

за рахунок зміни собівартості реалізованої продукції:

за рахунок зміни цін на продукцію:

Результати розрахунків оформляються в таблиці за формою таблиці 10.

Таблиця 10

 показники  Факторний вплив на прибуток від реалізації
   сума %
 Відхилення фактичного прибутку від реалізації від плану - всього
 в т.ч. за рахунок зміни:    
 обсягу продукції  224,93601  +16,11289435
 асортименту продукції  153,06399  +10,96446954
 собівартості продукції  -2317  -165,974212
 цін на продукцію  238,896848

ЛІТЕРАТУРА

1. Абрютина М.С., Грачов А.В. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства. Навчально-метод. посібник.-М. : «Річ навіть і сервіс», - 1998.-256с.

2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Л.А. Богданівська, Г.Г Виноградов, О.Ф. Моргун и др Мн .: Висш.школа.-1996 363С.

3. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. -М.: Фінанси і статистика.-1997 416с.

4. Білих Л.П. Стійкість комерційного банку. Як банкам уникнути банкрутства. -М .: Банки і біржі. ЮНІТІ.-1996 192с.

5. Белолінецкій В.Г. Фінанси фірми. Курс лекцій.-М .: ИНФРА-М, 1998-238С.

6. Бернстайн Л. Аналіз фінансової звітності. Теорія та практика. -М .: ФиС, 1996

7. Брігхем Ю., Гапенскі Л. Фінансовий менеджмент. Повний курс.: В 2-х т. СПб. Економічна школа, 1997.-ХХХ + 497С.

8. Валдайцев С.В. Оцінка бізнесу та інновацій. -М. : Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1997.-336с.

9. Ван Хорн Дж.К. Основи управління фінансами. -М .: ФиС., 1997-800С.

10. Дослідження опірацій в економіці. Уч. Посібник для вузів. / Кремер Н.Ш. та ін. -М. : Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997-407С.

11. Качалин В.В. Фінансовий облік і звітність відповідно до стандартів Саар. -М .: Справа, 1998.-432с.

12. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз. Управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз звітності. -М .: ФиС, 1995-432С.

13. Ковальов А.І., Привалов В.П. Аналіз фінансового стану підприємства. -М .: Центр економіки і маркетингу, 1997.-192с.

14. Колас Б. Управління фінансової діяльності підприємств. Проблеми концепції і методи. -М .: Фінанси, ЮНИТИ, 1997.-576с.

15. Кондраков Н.П. Основи фінансового аналізу. -М .: Головбух, 1998.-112с.

16. Крейнина М.Н. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. -М .: ІКЦ «ДІС», 1997.-224с.

17. Мец В.О. Економiчний аналiз (Збiрник практичних завдання i тестiв за данімі П (С) БО): Навч. Посiбнік.-К .: КНЕУ, 2001.-236с.

18. Русак Н.А., Русак В.А. фінансовий аналіз об'єкта господарювання. Довідкове посібник.-Мн .: Висш.школа.- 1997.- 309С.

19. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності предприятий.-Мн .: НП «Екоперспектіва», 1997.-498с.

20. Савицька Г.В. Економічний аналіз.: Учеб. / Г.В. Савіцкая.- 9-е изд., Испр. і доп.- М .: Нове видання, 2004. 640с.

21. Стоянова Е.С., Штерн М.Г. Фінансовий менеджмент для практиків: короткий професійний курс. - М .: Изд-во «Перспектива», 1998.-239с.

22. Хеддервік К. Фінансовий і економічний аналіз діяльності підприємства.- М .: ФиС, 1996.-192с.

23. Черкасов В.Є. Фінансовий аналіз в комерційному банку. - М .: ИНФРА-М, 1995.-272с.

24. Чернишова Ю.Г., Чернишов Е.А. Аналіз фінансово-господарської діяльності. П .: Навч. Допомога. -М .: ІКЦ «МарТ», Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ2, 2003.-304с.

25. Четирнін Е.М. Фінансовий аналіз виробничих інвестицій. - М .: Справа, 1998, -256с.

26. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. - М .: ИНФРА-М., 1997.-343С.

27. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. -М .: ИНФРА-М, 1996-176С.

28. Еддоус М., Стенсорілд Р. Методи прийняття рішення. - М .: Аудит. ЮНИТИ, 1997, -590С.

 Попередня   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Види аналізу залежно від масштабів | Види аналізу залежно від фактора часу | Види аналізу залежно від взаємозв'язку з об'єктом управління | Тема 7. Організація економічного аналізу | регресія | Арифметичні та тригонометричні функції | Статистичні функції | Тема 9. Система комплексного економічного аналізу і пошуку резервів підвищення інтенсифікації та ефективності виробництва. | Тема 10: Експертні оцінки. | Система показників і принципи її формування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати