На головну

Система показників і принципи її формування

  1. I. 2.4. Принципи та методи дослідження сучасної психології
  2. I. Теоретичні основи формування артикуляційної моторики у дітей.
  3. I.2.3) Система римського права.
  4. II. 7.5. Розвиток уваги у дітей і шляхи його формування
  5. II. Етап формування первинних вимовних умінь і навичок
  6. II.5.1) Поняття і система магістратур.
  7. III. Принципи лікування ДСЗ

Завершеність і цілісність будь-якого аналізу, що має економічну спрямованість, в значній мірі визначаються обгрунтованістю використовуваної сукупності критеріїв. Як правило, ця сукупність включає якісні і кількісні оцінки, а її основу зазвичай складають обчислюються показники, що мають зрозумілу інтерпретацію і, по можливості, деякі орієнтири (межі, нормативи, тенденції).

показники - Це елементарні моделі, за допомогою яких описуються кількісні і якісні характеристики тих чи інших процесів у господарській діяльності. Кожен показник розкриває лише частину реальної діяльності. Щоб охарактеризувати діяльність підприємства, необхідна величезна кількість показників.

Відбираючи показники, необхідно формулювати логіку їх об'єднання в дану сукупність для того, щоб була видна роль кожного з них і не створювалося враження, що якийсь аспект залишився неохопленим або, навпаки, не вписується в розглянуту схему. Іншими словами, сукупність показників, яку цілком можливо в цьому випадку трактувати як систему, повинна мати певний внутрішній стрижень, якусь основу, яка пояснює логіку її побудови.

Термін «система показників» набув значного поширення в економічних дослідженнях. Аналітик відповідно до відібраними критеріями вибирає показники, формує з них систему, проводить її аналіз. Комплексність аналізу вимагає використання в роботі цілих систем, а не окремих показників.

під системою показників, Що характеризує певний економічний об'єкт або явище, розуміється сукупність взаємопов'язаних величин, всебічно відображають стан і розвиток даного об'єкта або явища.

Найважливішими вимогами, яким повинна задовольняти система показників, є: необхідна широта охоплення показниками системи всіх сторін досліджуваного об'єкта або явища, взаємозв'язок цих показників, логічне розгортання одних показників з інших.

Крім того, при побудові систем показників необхідно керуватися такими принципами:

- принцип деревовидної структури системи показників. Він передбачає наявність в системі приватних і узагальнених показників різного ступеня інтеграції, причому приватні й узагальнюючі показники повинні бути пов'язані як логічно, так і формальним співвідношенням, тобто сукупність приватних показників шляхом деяких простих математичних операцій повинна зводитися (інтегруватися) в один чи кілька узагальнюючих показників;

- принцип видимості передбачає наявність деякого набору показників, оптимального для даного підприємства і охоплює всі суттєві сторони досліджуваного явища. При цьому показники системи повинні взаємно доповнювати, а не дублювати один одного, бути істотними і незначно коррелирующими між собою. Останнє означає, що система показників повинна відповідати також і принципу допустимої мультіколлінеарності;

- принцип розумного поєднання абсолютних і відносних показників передбачає використання в системах поряд з абсолютними величинами досить великої кількості відносних і питомих величин;

- Система показників повинна забезпечувати адекватність аналітичної інформації існуючого стану справ на підприємстві;

- Показники системи повинні носити неформальний характер, Тобто система повинна володіти максимальним ступенем аналітичності, а показники системи повинні бути однозначно исчисляемости.

Будь-яка система показників складається з величин двох типів: економічні показники (товарообіг, фінансовий результат і ін.) І статистичні показники (темпи зростання, коефіцієнти і т.д.).

Між показниками можна виділити чотири типи зв'язків: логічні, семантичні, функціональні та стохастичні.

Система показників діяльності підприємства (організації) повинна виконувати такі основні функції:

- Достовірно відображати об'єктивну економічну сутність;

- Враховувати організаційні і специфічні особливості галузі;

- Достатньо повно відображати діяльність підприємства в цілому і враховувати особливості кожного господарського рівня;

- Служити надійним інструментом комплексного вивчення фінансово-господарської діяльності підприємства та управління ним;

- Виступати інструментом для розкриття резервів і вироблення подальшої стратегії розвитку підприємства;

- Бути порівняним у динаміці і сумірною з даними бухгалтерського обліку, забезпечувати в обліку зворотний зв'язок.

 Попередня   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   Наступна

Тема 6. Види економічного аналізу та їх роль в управлінні виробництвом. | Види економічного аналізу. | Види аналізу залежно від масштабів | Види аналізу залежно від фактора часу | Види аналізу залежно від взаємозв'язку з об'єктом управління | Тема 7. Організація економічного аналізу | регресія | Арифметичні та тригонометричні функції | Статистичні функції | Тема 9. Система комплексного економічного аналізу і пошуку резервів підвищення інтенсифікації та ефективності виробництва. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати