Головна

Тема. Зведення і групування статистичних даних

  1. OLAP: оперативна аналітична обробка даних.
  2. Trading Techniques Inc. надає місячні, тижневі, денні і погодинні (60 хвилин) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  3. Trading Techniques Inc. надає погодинні (60-хвилинні) дані по всіх ф'ючерсах за допомогою сервісу завантаження даних.
  4. V. УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ДАНИХ
  5. Автором програми для ЕОМ або бази даних визнається фізична особа, в результаті творчої діяльності якої вони створені.
  6. Адміністративна система.
  7. Аналіз і узагальнення досвіду передової практики і літературних даних

питання:

1. Зведення статистичних даних.

2. Сутність і види статистичних угруповань.

3. Принципи побудови статистичних угруповань.

4. Ряди розподілу.

1. Зведення статистичних даних

Дані про тих чи інших значеннях ознак, отримані в результаті статистичного спостереження, представляють малопридатні матеріал для подальшого аналізу. Тому після завершення першого етапу статистичного дослідження переходять до другого етапу - статистичної зведенні.

Статистичні дані полягає в систематизації первинних даних з метою отримання зведеної характеристики сукупності в цілому за допомогою узагальнюючих статистичних показників.

Зведення здійснюється за програмою, що включає визначення: груп і підгруп; системи показників; видів таблиць.

Класифікація зведень (Рис. 1).

 Складна - комплекс операцій з розділення сукупності на групи, складання системи показників, підрахунку числа одиниць і підсумків по групах, оформлення таблиць
 Рис.1. Види статистичного зведення

2. Сутність і види статистичних угруповань

Найважливішим елементом складної зведення є угруповання.

угрупованням називається розбиття загальної сукупності одиниць об'єкта на однорідні групи по одному або декільком істотним для них ознаками.

Ознака, за яким здійснюється розподіл одиниць спостерігається сукупності на групи, називаютьгруппіровочним ознакою або підставою угруповання.

Угруповання проводиться з метою:

- Встановлення статистичних зв'язків і закономірностей;

- Побудови та опису об'єкта;

- Виявлення структури досліджуваної сукупності.

Кожній з цих цілей відповідає особливий вид угруповання рис 2.

види угруповань

типологічна - Розбиття різнорідної сукупності на якісно однорідні групи (типи). Здійснюються за допомогою складних неравноінтервальних угруповань. Приклади - угруповання господарських об'єктів за формами власності, працівників зайнятих фіз.трудом і преимущ. розумовою.

структурна - Поділ на однорідні групи, що характеризують структуру сукупності за будь-якою ознакою.

аналітична- Дозволяє виявити взаємозв'язок між факторною та результативною ознакою. Факторними називаються ознаки, під впливом яких змінюються результативні ознаки.

прості - Розбиття сукупності піт однією ознакою.

комбінаційні - Розподіл одиниць сукупності одночасно за кількома ознаками. Рекомендується спочатку групувати одиниці за якісними ознаками, а потім - за кількісними.

Групуються дані можуть бути неупорядкованими, в цьому випадку отримана угруповання є первинної. Якщо угруповання проводиться на підставі даних первинної угруповання, то вона відноситься до вторинної.

Рис.2 Види угруповань

3. Принципи побудови статистичних угруповань

Побудова статистичних угруповань включає наступні етапи:

1. Визначення мети угруповання і группировочного ознаки.

2. Визначення числа груп.

3. Позначення кордонів груп.

4. Вибір ознак, які будуть характеризувати виділені групи.

Число виділених груп залежить від виду группировочного ознаки, ступеня його варіації і обсягу досліджуваної сукупності.

Якщо группіровочний ознака атрибутивний (якісний), то число груп дорівнюватиме числу варіантів цієї ознаки.

Залежно від того, як задано значення кількісної ознаки в групі - окремим (дискретним) значенням або інтервалом, - розрізняють відповідно дискретні і інтервальні угруповання.

Дискретні угруповання рекомендуються, якщо значення ознаки в сукупності повторюються часто і кількість варіантів значень багато менше, ніж обсяг сукупності. При цьому кількість груп визначається числом варіантів значень ознаки.

Алгоритм дискретної угруповання:

1) Визначається число варіантів значень ознаки. Кількість груп (К) дорівнює цьому числу.

2) Підраховується чисельність одиниць по кожній групі

3) Результати заносять в таблицю.Попередня   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

ВСТУП | Тема. Статистика як наука і галузь практичної діяльності | Тема. Графічний і табличний методи подання статистичних даних | Макет комбінаційної таблиці | Тема. Абсолютні і відносні величини | Тема. Середні величини. структурні середні | Властивості середньої арифметичної величини | Тема. Показники та аналіз варіації | Тема. вибіркове спостереження | вибірка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати