Головна

Питання 2 Особливості аналізу звітної інформації в розрізі операційних сегментів

  1. Disjunctive Question. Розділове питання
  2. I. Особливості хірургії дитячого віку
  3. I. Особливості експлуатації родовищ
  4. II Архів інформації
  5. II. Вибір цільових сегментів ринку.
  6. II. Об'єктивні методи дослідження органів дихання. Особливості загального огляду. Місцевий огляд грудної клітки.
  7. II. Об'єктивні методи дослідження ендокринної системи. Особливості загального огляду.

Аналіз звітної інформації в розрізі операційних сегментів діяльності організації проводиться на основі облікових даних про виручку від продажів, витрати, фінансовий результат, балансової вартості активів, нарахованої амортизації за основними засобами та нематеріальними активами, зобов'язаннями окремих сегментів.

Його слід починати з оцінки обґрунтованості виділення звітних сегментів. Для цього необхідно перевірити отриману інформацію до операційним сегментам на відповідність усім вимогам, що пред'являються до них.

Найчастіше інформація по операційним сегментам визнається первинним форматом сегментарної звітності і включає наступні показники:

· Загальна величина виручки;

· Фінансовий результат (прибуток або збиток);

· Загальна балансова величина активів (їх сумарна величина разом з нерозподіленими між сегментами активами повинна відповідати сумі, відображеній за стр. 300 Балансу);

· Загальна величина зобов'язань (без урахування заборгованості з податку на прибуток. Разом з нерозподіленими зобов'язаннями вона повинна відповідати сумі довгострокових і короткострокових зобов'язань організації);

· Загальна величина капітальних вкладень в основні засоби та нематеріальні активи;

· Загальна величина амортизаційних відрахувань за основними засобами та нематеріальними активами;

· Сукупна частка в чистому прибутку (збитку) залежних і дочірніх товариств, спільної діяльності, а також загальна величина вкладень в ці залежні, дочірні суспільства і спільну діяльність.

Як правило, не представляє великої складності визначення величини виручки сегмента і його фінансового результату, який розраховується як різниця між виручкою і витратами сегмента без загальногосподарських та інших витрат, що відносяться до організації в цілому.

Складніше розподілити між сегментами та іншими операціями всі інші показники. Практика не виробила досі точних методів такого розподілу. Тому згідно з МСФЗ 14, якщо розподіл сум активів, зобов'язань та інших показників є спірним, то краще їх позначити в звітності як нерозподілені. Як правило, не складає труднощів розподіл більшості показників між сегментами тоді, коли ці сегменти є складовими не однієї організації, а групи підприємств.

Так як менш проблематичною є ідентифікація виручки та фінансового результату для виділених операційних сегментів, стає можливим розрахувати наступні основні показники діяльності сегмента:

· Динаміка виручки від продажів сегмента;

· Питома вага виручки сегмента в загальній величині виручки від продажів організації в цілому;

· Динаміка фінансового результату сегмента;

· Питома вага фінансового результату сегмента в загальній величині фінансового результату діяльності організації в цілому;

· Рентабельність сегмента (відношення фінансового результату сегмента до його виручці) і її динаміка;

· Витрати сегмента на один карбованець виручки сегмента і їх зміна.

В цілому такий аналіз дозволяє оцінити внесок кожного сегмента в загальні результати роботи організації, визначити ефективність окремих видів її діяльності і рівень ризиків, що важливо як для внутрішнього управління, так і для зовнішніх користувачів бухгалтерської звітності (власників, потенційних інвесторів та ін.).

 Попередня   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

Питання 2 Аналіз руху власного капіталу | Питання 3 Аналіз структури і динаміки резервів | Питання 1 Аналіз руху грошових коштів організації прямим методом | Питання 2 Непрямий метод аналізу руху грошових коштів організації | Питання 1 Аналіз нематеріальних активів | Питання 2 Аналіз основних засобів | Питання 3 Аналіз дохідних вкладень в матеріальні цінності | Питання 4 Аналіз витрат на НДДКР і на освоєння природних ресурсів | Питання 5 Аналіз фінансових вкладень | Питання 6 Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати